Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-09-06 / 201. szám

ő 19-31. szepíemöií 6. APRÓ HIRDETÉSEK fSMÜjjr m m-t., ta/oém uxrtM* t-sé 3 mér'. rfiréeíéaefc gíám ét4et~ tneWéto* siofcrtt vtiMMíaak. „Cw> -a HeddMvaíafeM" a gnttettrea feátw»í«te« ~zém teaHHidáss estién n&atasi kb safert • rae* díja a MaéÁ&k-xt bvUbtfyi&es m a tóráét** dii«. A tes ra*gjíl»­Js£a$»ííáá UltaM A » kíffái. f4t*i Haszonbérbe vernék tanyásbirtokot Öttől husz holdig Talárovich ékszerész Kállíi utca 2. 5358-? teljes ellátást adok havi 50 pengőért. Cim: Sóstói-út 36. 5448-6 Három uri szoba, kony­hával, mellékhelyiségei kel azonnal kiadó. Lu her-u. 20 L. Kovács ház. E456-? Pátrohán, (Szabó'es-m) vasúti állomás mellett, gyü­mölcs öskerttel, 4 hold szán­tóval, 3 szobás viilalakás, melléképületekkel bérbeadó ŰM ; ÖÍV. dr. Somogyiné, Pátioha. 5478-1 Házasulandók Korzója! Ideáliian diszk ét ismer kecéi •aéd ! IrikogLitóját eredmé­nyig megőrizheti! Házasu­landdk eszmei sétakorzója! Nem közvetítés! Mníjvciki msga vá'asilja élet ár-sát ! Sincs provízió! Lej szeren c«ísebb házassági lehetősé­gek vagyontalanokoak is! Ha tehát még nincs vől-gé­nye, menyasszonya, hania­rossn lesz, ha röviden meg. irja adatait és megrendeli 23Í-Cs Hátassági Kortót 50 filléréit (postai élyegek­ben.) Szétkü'di cé s je zésteleo «jom»goláíb&n „fl&ka" — Budapest Lipót kö^ut Í4. 5491-4 Négy szobás, fürdőszobás uj tég'aház eladó. — Deák Ferene u. 50/c. 5757. Egy uj adómentes sarok­ház, meiy áll: két üzlet- és két lakosztályból azonnal sladó. Cim a kiadóban 5611-1 Egy vagy két középisko­lai fiú vagy leányDövendé­ket, közel az i koUhoz, tel. jes edátásra elvállalok. — Nétret nyelvgyakorlás, eset. leg zongorabaszcálat. Erte kezti lehet: Katona utca 19. szám a att, E663-1 Zongora béri eadó, Közép ntca 2. 6639-2 Járványos elvetélés­mentes hasas és fias teli­vér angol kocák és egy da rab tenyészkan elsdó. Va lamennyi gnmuHánozott. — Qm a kiadóban. 5669-1 Kiadó a Széchenyi-út n 3 szobi s lakás, orvcsi rendelt nek, ügy­védi irodának ésl&kásaak is nagyon eika mas. Cim a kiadóban. 5675 DÉNES Rádió- laboratórium Hálózati késsülékek készi tése és elsd'ss, Telepes készfiiékek átalakítása bármely halózatiifeszöltségre Transzformátorok ttkei csa­lése. Accumnfá or töltéi és javítás. ÍRÓGÉPÉÉ javítása, eladása és évi jó karbantartása. — Détes és Társa njire é^i müszerísz üzeme, Luther- priota. 4679-4 Egy szoba, konyha, speiz oktober 1-élő, kiadó. G;za utea 31. 5633-2 A víro3 belterületén jó meneielü, készpénz üdet, családi okik miatt azonnal elsdó, esetleg óvadék elle­nében kiadó. Az érdeklődök Ie\ élben forduljanak az Uj­ságbolhoz pontos cim meg­jelöléssel .Szorga'mas* j-1­igére. 1774-t ISKOLATÁSKÁT .legnagyobb választékban olcsó áron az Ujságboltban. Kü öübejá atu batoi ozott u'cai szoba ki dó. Nyírvíz L i. 5685-1 Kö.épiskolábs járó lánykát teljes ellátá<ra elfogad kis család. Dijtshn z ngoza­használ&t, Eö.vös utca 17. Udvaii lakás. 53*0-? Főiskolai hallgatónők figyelmébe ! Bodapesti ke­resztény úri család a Tisza Kálmán-téren ti vállat teljes ellátásra mosás vasalás ai föi-koIai hallgat' nőt havi 100 pengőért Zongorahasz­nálat. Bővebbet a szerkesz­tőségben. Sx Csincssn berende:ett at i buto; ozott szoba azonos! kiídó. Nyirfá-utca 37. 2349 Motorkei ékpár angol 250 köbeeitis geoeral javi'ott eladó Király Istvín Deme­cser. 5689 1 Zongorát, mcd rn tánc. darabokat, kottát, elméletet és cigányosan, ju'ányos n tanítok. Közép-n 19. 17( 9-2 Ev. L ácygimnáíium I. osztályú tankönyvek kaph-. tik. Megtekinthet a kiadó ban. 5693-1 Kiadó egyszobás, kon his lakás mellékhelyiségekkel. Bethlen-utca 15. 569* 2 Középisko ás leányokat vállal teljes ellátásra, német társalgással, mért éke.t áron özvegy úriasszony. Deák Fa­renc köz 9, 5688.2 Egy f k..t« kö yökku ya u. 99. sz. kuvasz hisa eladó. Ószőlő 5697-2 Bérelnék kislakást istál­lóval éi kerttel. Cim Talá­rovi h ékszetésztéi Kállói utca 2. 5699 11 özv. Knlek Sándorné tu­lajdonát képező Öiökösföld I. szakssj alatti öt aagya' holdas száatn oit'ber 1.161 térbeadindű. Fe viláí sitáit dr. Korányi Et-dre ügyvéd^ itodija Z ioyi Ilona u. 2 sz. ala.t ad. 1768-1 Tisztességei, ügyesjperlekt szobaleány azonualr?, vagy 15-ére fehéteik. Kálvin-tér !4 szám. £668 Két diákleány te'j-.s ellá­tást kaphat. Ós.őlő ulca 2. 5" 67 Teberna s; tor ej ponyvával eladó. Diadal Bü'fa. 568 E adó 1301 0 P-é-t 3 szo­bás uj tarok lskás, foiga'. mas «tvona on, ideális fek­véssel, komoly ép tkezés. C m a ki d baa. 5769 Egyetemi fe'sőbb i kolai leány teljes ellátást, vagy ebédet kaphat. Nyelvoktatás. Dr S ászné, DabreceD, Piac utca 69. 57 0 Jól föjni tudó bejiró mindenest azoens ra feive­szek, Hákéczi utca 36. 1772-1 Intelligens témetcevelö .ő 1—2 gyermekhez délelőtti és délutáni oktalá>t válla). C m a kiadóbin, 5797 Stndebicher autó elid^, vsgy o'da kocs s motorke­rékpárral elcserélem, ks Puch motorkerékpár eladó. Nyirfgjháza, Nyiifa u ca 45. 4,82*-? KVANDÜE zongorakészitő és special hangoló. ­Sarkantyu-utca 8. f625 Használt tankönyvek FÉLÁRON kaphatók az Ujságboltban. Borbéhs-'géd állást k rfs, tlmegy \idékreis. C m Grar­faakel mü,öí,ör*3. Középiskolás f u [ellitást kaphd Uj u'ca 3. 5711 Vetőgép (mőtrjgyaszóró ) egyéves hasinált, é árju elad" 1. Sárfi, Tercal. 5712 Eladó örzskönjvez tt tenyészet! ő 330 drb. n«gyou s ép; n f j­leit, erős csontoza-u, va asz­lott mangalica malac. Cim Fisih'r Menyhért, D<ák Ferenc-u ca 45. 5723 Tavasz-utca 5. ház eladó. f Háromszobás uteti lakás me léi helyis íg kkel kiadó november 1-től. Pacíirla­utca 22. 5736 Mégy^zohár, 'ürdőszobás nj téglaház eladó. Daék Ferenc utca 50/c. 5737 8 éves ügyvéd irodai gya­korlattal peifekt gépírónő i odai ál ást vállal. Kövesdycé Katona-u ca 7. 5743 S épen mosok, vasa'ok, ház'khoz megyek 3 P-ért Lakásomon is vállalok. — Szarvas-utca 94. 5746 Etadó 2 szib's, id men­tes k's hár. 85' 0 P, 2 >zo­bás medern, ad mentes át­vehető teherrel. 4 szobás fürdőszobával nagy teherrel 8001) P-vei átvihető, — 2 szobás adómentes 5000 P, 21 mpgyar hold Ucyávi 1 a v'rostól 4 Im.-re 8000 P teherrel mgyon olcsón. — 310 m gyar h Id tanyával nagy belsőé, gel részbeo átvehető tehaire 1, alkalmi vétel. Ntgy ingatlanioda, Bfssenyei t-r 3. 5749 Külöcbejáratu sio'a bo­torra', anélkül kiad , to n­deaes bejirínő feb étetik. AdO'já", S iűház utca 14 5751 Bu-a-tér tizenhárom s ámu hás tl d% vagy kiadó, eseth g búzatermő lóidért elcsen lh tő 5752 Egy két középiskolai tanu­lót tsljes eliátisra clcsin elvállakk, Vi ág utca 17. 5753 E'vfs ett folyó hó 4-én 1 3 kö ötti időben [a buji állomás ól Ny'regjhás, íg egy izüst fei fi cigarettatárca, becsületes megtaláló Xfctíji utca 12. izém elá sdj» le, hol i lő julalombí n része ül 5Sí6 Kiadó komplett 3 szobás u'ctí iakás no vess b r J-ére. Bethlen-utca £0. 5757 Egyszetü szoba 15 P ért ki dő. fgyanott (délutánra bejárt nő feltétetik. Széchenyi út 2*. 5750 Szépen moaok, vasalok házhoz 2'50 P-frt m-gyek. Seljem u 8. i726 Természetbea jirandós'g ellené en teíjas ellátást kap­hatnak di kleán", ok állami titzWiselő családnál. E' u. 34. 5634 lettő-bátom tisztvise őnö v gfM-gánosaö kettő kDlön­bejáratu szobáb; n teljes el­látást kaphatnak. Ér-o. 34. 5644 Novetuberre kiadó 5 izo hás lakások: Malom-u 9, Nyí fi-tjr 12, e'adó N lifa­tér ll/b száma, 2* évig adó­ra ntes ház S ;aky tanárná'. 5765 Ev. Leányg'mnázium I. os;tályu tankö-yvek kapha­t:k fcip u. 4. 5754 Ki dó féreg mentes 2 s obí>, e'ő-zoba, konyha, speiz, no­vemberre- Bocik^y-itca 26. 1793 Csinosan bútorozott l ülön­bfjár»lu U'CÍÍ szoba kiadó. Vay Ádám u. 6. 1794 Háromszobás,"fürdőszol ás iakás khdó kis családnak novembe-re, Körle-utca £4. 5759-3 Egy jobb fia tatul'nak felvéíe ií Hudák József férfi­szabinál. Holló-utca 20. 5760 Ko ztüm, kíbm, gobelip, gyapjú h'mzést vállalunk. Cim a kiadtbin. 5761 Fulyó 'anévra gör, kath. kántcrlanitó helyettesítésére vállalkozók azoond jeltnt­kezzenekojfehértólparo< hián 5703 S 'stói ut 56 3 szobi s la­ká«, 1 kat. hold szillé és gyümölcsös 1 éra kiad\ j Érdekli dai Dr. Lageza ügy-| vídaél, V y Adám-u. 7. 5755 3 hold gyümclc ö« a város alatt e'adi. — Bővebbet Kossith-atta 53. 5858 3 Diikoktak teljes ellátás', «ri emberiknek los. tot adok. Bujtó? n. 44. 17' 8 Eladó a statu^qo izra- ita templombsn hvő igy férli és eg? nöi öléi első sorban. Cim Kort-na Szálló portás­nál. 1779 Ki; di bu'orojctt szoba Dessewffy (ér 9. 5793 Csemegeszőlőt tg.ként 20 lillé ért elad L :pUy Jenő Ká vin-tér. Ugyanott igy jó járgány kerestetik. 5791 Egy nagy, erő?, k tszártya haszrált daplsajtó eisdó. Vjy Adám-utca 41. s:. alatt 5724 Seríés 120 drb. másfél évss vészelt eladó E dcdynél Ujfehértó. 5727-2 A várcs belteiületén téfh háztelek eladó. — Ugyanott lutorok, crárván\lap. Érte­kezni Rákccl utca 13, — Dohánytőzsde. 178fx számú 57i8 Bútorozott ss obi teljes el látással 85 P-ért szeptember 15 tói kiad', Gé a-u!ci '8. 5731 Egy u cti szobs, konyha, speiz kiadó. Deák Ferat c­utca 41. 5732 Hónvéd utca 57. száma családi ház eladó, 5741 Tiszt-, siéges mindenes­leányt udvarló céllül 15 re fölves, ek, Kiss E nő u. 42. 5766 Antikvitrin, komót, szek­reter garnitúrák, fotel.k a<r­taíck és lönyv zeírény el­adók. Selyem u. 35. 5719 Két középiskolai leányt vsgy fíut teljes ellátásra el­fcg-.djk. Dr. Klonfár já ás­1 iró, Vay Ádám utca 56. 5729—2 Kü öjb járatn u cai s'.oba, j előszobp, es-t'ig konyli val kiadó. Búzs-u, 4' 5733 Gyermakszerető ti-ütaísé­ges m n^enesl^ány jobb csa- t ládh-z ejir.Uoiik. Buza-u 4. 5734 Piacehelység kiadó. — i Bessenyei lé". ?. 5735! Nyo c csal d méh, légy lámpás hálózati rádió, (im balom, h g-rdük eladík, Cim Szarvas-utca 101 sz ^,1788 Két elsőosztá'ya női tem­plom ülőhely a s'atusquo templom 1 an ti.dó. — Egy saroi iizle he yiség fo'gal­m s halyan bé:b adó. Cim a2 Ujságboltban. 1780 Monirozti házhoz me­gyek nap 2 peagőérl. — ÁtmoDlirozáít olislin vál­lalok. Ujsző ő u. 25. 178! El i dó jó karbsn levő h\szr.áit msgas há u di?át y Fö ép-utci 17. 1790 Ki dó modera két szoba, elSsioba, koayhs, speiz nov. 1-ére. Selyem u. 56. 1787 Szépen bu'orozott snobf, öt részből álló nagy vihgos száraz helyiség raktárnak, műhelynek alka'mas, k adó. KóUji-u. 8 5760 Küönbejirato bútorozott s ola los. tta', va^y and ü(. kiidó. Rózst-a. E6. 576j A törvényszék mellett 3 szobás lakás mellékhelyi­ségekkel noyember |-ére esetleg hamarabb is bérbe adó. B ciksi u. ÍJ. 1795 Az Erzsébet közk iház konyhájira egy Jfőzni tudó komybalány fe vételik. 5773 Rákóczi utcában ad men­tes nj lakóhiz nsgy telek­kel e adó. Cm a kiadeban. 5774 ­E adó egy t lak. Szarvas­uAca 50. 5775 Egy modern három s;o« bás ulcai lakás, minden meréshely'sé eeikel novem­ber 1-ie kiadó. Selys ni-u. 53. 57b5 Egy jókar! aa levő fekete ernyős gyerekkoesi e'adó. Róka-u. 19. 5766 Gyermelsz-ratő, tiíziessé ges, mrgbijhstó mind nest felves ek tiza ö ödikére. Vay Adám u'a 2. I. emelet 9. 1791 Frhőmhát, fehé. neműt bálhoz megyek varrri. V.­dekre is megy. Eötvös u. 21. 1782 Jókarban levő egy lóra való stráikoed o!«eón el­adó. Csipke-1, 27. 1783 Kiadó mész, épitéa anysg ft- és fiéakere kodésntk baszna 1> tdvaii raktir üz­lettel, vsgy mílkü'. Beccs László-tér 7. 179J I^Egy és kétszobás lakás, lét sitba rendelőnek, iro­df n k, udvarban nf gy helyi­ség bármilyen műh lycek kiadó. Kállai u, 4. 18'0-2 Kiadó hároms obás ttcii lakás nov. l.é e. e.-eúeg okt, 1-ére. Bcjtos-ulca 21. emelet. 5777 Iskolakötiyvek, ti k k, köriők és minden­íéle| üzett k kaphatók Re nilz. Gyula köayvkere>kedé.ében. Lu her utca 5. 5779 E'ö épko u nő fózőaőnek, esetleg bejáró fözőnPnek a ánikizik, Csaté'y fije'és, Jó bizeny tványokkal. Cm a ki.dóban. 5744 Eladó adómentes, jól .0­vede'mexő sarokház, :o gal mas helyen, három üzlettel, koíC:m-, fűszerüzlet, mé szírsxék, két s:obá', kony his lakással, jó >iz, kőpiaca, jégverem Értekezés Hjtzel t:r 2. 5745 Két :zilá3; lakás mel ék­helyis-'ggel november 1 ére kiadó. Bei cs László-tér 7. 1796 Használt férfi luháiat, zá'og édutát mag s átbín veszek. Selvrartz, KOÍS t:i­u. 1. 1785 Elad6 jó boroshordó 3000 liter éi egy uj prés. Géia­u 7. 17Í6 A ig használt f hér csem­pézett aszta!isparhet "eladó. Holló-utca 17. 1800 Komplett háló es e'. éd'ő sürgőjén eladó. Cim Zrinyi I ona u ci 3. udrarban. 1801 Használt ajtó', [a' lakot vennék ;8t'X2C0, 8«X120 Beszenési áron eladó egy szabadalmazott élesztő vágó Kiss Pálnál, Pazenyivám me lett. 1799 A város központiban 'g', v gy két házhelynek alkalmas telek gjümölc fokkal 1 ültetve eladó. Cm a kiadóban 5916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom