Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-07-28 / 168. szám

193/. julius 28. Utalással e tárgyban kiadott 40 571 — 1930. B. M. számú kör­rendeletemre. felkérem Alispán (Polgármester) urat, hogy a Há­borús Emlékérem Iroda Országos Kirendeltségének e tárgyban ve­endő megkeresését gyors és ked­vező elintézésben, a helyszínen esetleg megjelenő kikíildötteitt pe­dig a legmesszebbmenő hatósági támogetásban részesítse és alá­rendelt hatóságait, illetve közegeit is ily értelemben utasítsa. Budapest, 1931. évi julius 13 án. A miniszter rendeletéből: Dr. Tomcsányi Kálmán s. k. miniszteri főtanácsos Egyébiránt ugy értesülünk, hogy az emlékérem iroda kiküldöttje augusztus hó első napjaiban fog érkezni. MmutÉz. Megnyílik 4604 15 az Érseki Szent Imre fiűinternátus Nyíregyhá­zán középiskolai tanulók­nak, a Széchenyi-utca 28. sz. alatt. Prospektus a rk. plébánián kapható. Havi ellátási dij 65 pengő. VÁROSI MOZGÓ Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor Harry Liedthe legújabb és legkitűnőbb vígjáték slágere, a Leányálmok hőse Szerelmi bonyodalmak 8 felvonásban, imr Elsőrangú kisérő műsor Magyarország is meghívást kapott a londoni Hoover-tanácskozásokra A MTI jelenti: A londoni kon ferencia szakértői ismét folytatják tanácskozásaikat a Hoover terv gyakorlati alkalmazása tárgyában, amelyet a miniszterközi konferen­cia miatt félbe szakítottak. A tanács kozások julius 28-án fo'y ! atódnak, amelyre Magyarország is meghí­vást kapott. Az értekezleten Magyarországot Gajzágó László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, vala­mint Imrédy Béla, a Magyar Nem­zeti Bank igazgatója képviselik. NAPI HIREK KISNAPTAR Julius 28. Kedd. Róm. kath. Ince. Gör. kath. Nikánor. Prot. Ince.' Izr. Ab 14. VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ: Leányálmok hőse. (5, 7 és 9 órakor) P APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ g Édes paprika. (5, 7 és 9 órakor.) I DIADAL MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Nászéj hármasban. (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő nyit va. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 órától. Bujtosi sti-andfürdő: nyitva egész napon át. ököritói strandfürdő, nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum : Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Gergelyffy és Fejér gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Rádió-műsor. Budapest. Kedd. 9.15: A m. kir. József nádor 2. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.1 o: Nemzetközi vizjelzőszolgá lat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból, időjárásjelent. 12.05: Tótfalusi Horváth Jancsi és cigányzenekarának hangver­senye. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása i.oo: Pontos időjelzés, időjárás­éi;. vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.00: Radits Margit dr előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés, hírek. 5.00: Láczer István dr. előadása. 5.25: Hangverseny. •6.45: Helyszíni közvetítés a Ktvn­utcai központi tüzőrségről. 8.00: Csorba Gyula és cigányze­n -Varának hangversenye. : Időjelzés, hirek, ügetőver­^ ^íyere dmények. A legédesebb filmnaiva szerepe: Alig van fi'lmszinésznő, akit a mozi-közönség — nemre és korra való tekintet nélkül — jobban sze­retne, mint a legkedvesebb hangos fimnalívát, Janet Gaynort- — Leg­nagyobb film sikerét, a »Négy ördög« c. filmregényben aratta, és mióta a hangos film uralja a vilá­got, valósággal dédelgetett kedven­ce lett a stúdióknak. Legjobb part­nere Charles Farret a széphangu férfiprimadonina, aki ugyncsak rö­videsen férkőzött a közönség ke­gyeibe. Legjobb szerepük a >.A'égy­: lanet Gaynor, legjobb a 4 pajtás ^ pajtás két címszerepe. Ez a kitűnő beszélő, énekes, zenés filmoperett, elejétől-végig attrakciókat hoz, — a káprázatos kerti-szinpad csodás revü-jelenetei, a kedves és közvet­len humor, amefy végig vomui. az egész fűmen, a világ legszebb görl­jei, a »ButIer görlök« hódító csa­pata mind olvan szenzációk, melyek önmagukat dicsérik. Ezt a világsi­kert aratott fűmet szerdán és csü­törtökön mutatja be a Várost Mozgó. 9.15: Hangverseny. 9.45: A Mándits-zenekar hang­versenye a Dunakorzó-kávéház terraszáról. 10.00: Közben időjárásjelentés. 11.00: Gramofonhangverseny. — A pénzügyigazgató szabadsá ga. Tóth Bálint miniszteri taná­csos, m. kir. pénzügyigazgató nyá­rt szábadságát 1931 julius 27-én megkezdte és a pénzügyigazgató­ság vezetését Seeberg Ármin pü. főtanácsos, pcnzügyigazgató he­lyettes vette át. , — Vészi Margit Nyíregyházán. Ma délelőtt az utasszállító repülő­gépen illusztris vendég érkezett Nyíregyházára. A gép kabinjából mosolyogva szállt ki Vészi Margit, az ismert kiváló irónő, hogy ne-; hány napot ismerősei körében vái rosunkban töltsön. — EitemettéK Perczei Zsigmon üot. Szombaton délután 4 órakor iméiy részvét mellett temették el a közkórház halottas házból Per­czei Zsigmond ny. m. kir. dohány­beváltó kerületi főfelügyelőt. Ate­Imetésen megjelent dr. Erdőhegyi, Lajos főispán, Rimaszombathy Gé: za dr. ny. miniszteri tanácsos, pü-. igazgató, Puekás Antal m. kir. dohánybeváltó kerületi főfelügye­lő és a dohánybeváltó hivatalok} tisztviselőkara s számosan az el­hunyt tisztelő barátai köréből. A fekete érckoporsót elborították a koszorúk. A temetésen Krieger Mi-; hály ág. h. ev. lelkész búcsúztatta, Imegható beszédben az elhunytat,! akinek koporsóját a dohánybeváltói hivatai vézetői emelték a halottas kocsiba y amely a Morgó-temető családi kriptályához vitte a sokak által szeretett, becsült, felejthfei tétlen jóságú Perczei Zsigmondot; — Ki a »Nyirség aranytoHu iró­ja?« Erdélyi Farkas a Nyirvidék; vasárnapi számában kedves humor­ral átszőtt emlékezésben hivottj életre egy-két szabolcsi életképet, írásában ezt a kifejezést oívas-i =uk: »A Nyírség aranytollú írója.« Miután a Magyarság c. lapró^ ivóit a közleményben szó, a kézirat 1 ba beleszőttük Milotay Istvánnak) a nevét. Most Erdélyi Farkas he-, lyesbiti ezt a közbeszurást azzal, hogy ő Krúdy Gyulát értette az, »aranyto!lu iró«-n ez alkalommá arra való utalással, hogy Erdélyi »Sirfeliratok és vidám' históriák*, c. könyvét a Magyarságban Krúdy Gyula ismertette. — A H esti Tőzsde uj száma rend 1 ki\ üi érdekes részleteket közöl a) betétrendeletről, a pesti bankok] életérői, a Ganz uj megrendeláf seirői, egy gramofongyár feltáÁ masztásáról, a Földhitelbankról, a, téglakarteiről, a berlini helyzet­ről, a Tégla r.-t. netmlétező épít­kezéseiről stb. Érdekes textil, ^hiztositási, árupiaci rovatok egészí­tik ki "a kitűnően sikerült uj szá­mot. / — Elhájasodásnáí, köszvénynéi és cukorbetegségnél a természetes »Ferenc József« keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. — Az anyagcserebántalmak gyógyító el­járásainak több kutatója megálla­pította, hogy a Ferenc Józset viz­kura nagyon szép eredményre ve­zet. A Ferenc Józset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. — Áriejtési hirdetés kútfúrásra. Nyirpazony községben egy fu­rottt kut felállításához, illetve át­helyezésére árlejtést hirdetek. Mun­kálati feltételek az elöljáróságnál megtudhatók. Hit hoz e héten az Apolló olcsó helyárakkal? Ma, hétfőn és holnap, kedden két attrakciót is mutat be az Apolló egy műsorban. Az első Ha rry Liedtke, CharíoLe Susa filmje, A két rózsaszál A másik Geoffrey Moss magyar tárgyú regényének filmváltozata, magyar zene és ének számokkal, Az édes paprika:. Szerdán és csütörtökön Lil Dago­ver, Ivan Mosjoukin felejthetetlen filmje, a Hadzsi Murát kerüi be­mutatásra, mig pénteken egy napra Lázár István Mária nővér cimü film jét pergeti az Apolló, eredeti egy­házi kórussal és zenével. Szombaton és vasárnap Richárd Talmadge bravúros kalandor film­ja, >;C«' az álarcos lovas s a Bűnös, keleti éjszakák cimü exotikus kalan­dor filmek kerülnek bemutatásra, állandóan olcsó helyárakkal. Moszkvai merénylők aknáz­ták alá a fejedelmi esküvő vendégeinek vonatát Bukarestből jelentik: A szinajai Peles kastélyban szombaton este 600 vendég részére rendeztek fo­gadtatást, amelyet tánc követett. Vasárnap volt Ilearaa főhercegnő és Antai főherceg esküvője, amely­nek során a menyasszony kinyilat­koztatta, hogy rorrián állampolgár marad. Ileana hercegnő rengeteg ajándékot osztott ki a szegények között. A vasárnapról hétfőre virradó éj­szaka ismeretlen tettesek aláaknáz­ták a Ploesti és Szinaja közötti vasúti sineket, az egyik arra haladó tehervonat kocsijai kisebb-nagyobb) rongálódást szenvedtek. Valószínű­nek tartják, hogy a merényletet moszkvai, ügynökök készítették elő, akik az esküvőről hazatérő fejedel­mi vendégek ellen tervífczték a me­rényletet. Az éj leple alatt a sinek javítására kirendelt munkásokra a merénylők több lövést adtak le. — Kézrekeritésükre erélyes nyomozás indult meg. Mexikóban újra dul az egyházel­lenes mozgalom Newyorkból jelentik: Jalapai je­lentés szerint a mexikói kormány nak az a rendelete, amellyel a lel­készek számát 2013-ra csökkend, zavargásokat váltott ki. A veracru­zi kormányzóra rálőttek. A kor­mányzó ugyancsak fegyvert fogott. Kíséretének egyik tagja meghalt, titkárja pedig leterítette az egyik merénylőt. A feldühödött tömeg felgyújtott négy templomot. Az egyik, a St. Jósé templom elham­vadt. Egy másikban, ahol gyerme­keknek tartottak istentiszteletet, le­lőtték a papot. A gyermekek riad­tan menekültek és több megsebesült a tolongásban közülük. A sekres­tyés revolvert fogott. A többi templomokat katonaság és a tűz­oltóság mentette meg a pusztulás­tól. A zavargások folytatódni fog­nak, mert az egyházi hatóságok felszólították a lelkészeket ne enge­delmeskedjenek a rendeletnek. Ki­hijílették az ostromállapotot. Hétfőn, kedden és szerdán Szigorúan 16 éven felülieknek! Nászéj hármasban Sikamlós nászéji bonyodalom 9 felv. és 47-es zsöllye Frappáns vígjáték attrakció 9 felvonásban: Főszereplők : Erna Moréna, Lovel Doris Félhelyárak I Félhelyáraí-'

Next

/
Oldalképek
Tartalom