Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-07-28 / 168. szám

6 193/. julius 28. TŐZSDE (A Nemzeti Bank hivatalos árfolyama,) Valuták: Angol font 27-70—28"— Cseh korona 16'94—17' 10 Dinár 10-09 —10 19 Dollár 571'25—576-25 Frank 22 60—23'00 Leu 3-40—3-45 Ura 29-80—30-20 Márka 135'00—136-20 Osztrák schilling 80 05- 80 75 Svájci frank 110-75—111 95 Jerményptac: Buza 77 kg. 10 35—11*85 Buza 78 kg. 10 65—11'20 Buza 80 kg. 10 80—1 1-30 Rozs 8-65 — 8 85 Takarmányárpa II. 16'75—17-50 Zab I. 22 50—23 50 Zab II. 22 00 —22-50 Zab uj 20-00—20'25 (középmin.) Tengeri 15'25—1540 Korpa 13-60—13-85 Irányzat tartott, forgalom közepes. iniiiiiiiinmii nim oiiiii iimn Eltogtak egy gyilkos szerb káp­lárt, akt teljes fegyverzetben ma­gyar területre lépett A Budapesti Értesítő jelenti: A lentii csendőrség elfogta Ko!mia j tícs Girgor káplárt, aki teljes fegy­verzetben magyar területre lépett. A csendőrségen megállapították, hogy évek óta körözik a jugoszláv hatóságok gyilkosság és rablás miatt. Még 1923-ben meggyilkoltai és kirabolta Budaházi Sándor gazt dálkodót és betört Prapinán Pop­per Dávid kereskedő lakásába, aki-j nek betegen fekvő feleségét rnegl ölte és minden értéktárgyat magái val \itt. Komatics bevallotta bűneit} és sírva könyörgött, ne adják kn a jugoszláv hatóságoknak, mert ott? biztos halál vár reá. A szombathe­lyi hadbíróság dönt sorsáról. Sikerül a magyar kincstári jegyek, elhelyezése Párisbói jelentik: Beavatott _pénzügyi körök véleménye szerint befejezéshez közelednek azok a tárgyalások, amelyeket a magyar kormány több hónapon át folyta­tott abból a célból, hogy bizonyos mennyiségű kincstári jegyet elhe­lyezzen az európai piacokon. Ugy tudják, hogy már néhány bank hozzájárulását várják és nyomban megkötik a pénzügyi műveletre vo­natkozó (megállapodást. Elfogták a biharkeresztesi posta­rablókat Berettyóújfaluról jelentik: A péntekről szombatra virradó éjsza­ka vakmerő tettesek kifosztották a biiharkeresztesi postahivatalt. A gyanú a Kolompár cigánybandára irányult, amelynek tagjai nemrógi" ben szabadultak a nyíregyházi fog­házból. Az elmúlt éjszaka azután sikerült a 8 tagu cigánybandát el­fogni. Valóságos puskaharc fejlő­dött ki közöttük és a csendőrök kö­zött, amelynek során 3 betörő el­menekült. Nemcsak a biháiirftesz­• tesi postarablás, hanem egfsz se­reg bűncselekmény terheli őket. A környékbeli lakosság haragjától a csendőrök alig tudták megmenteni a rablókat. Ne mulassza el nyomtatvány rendelése előtt árajánlatot kérni a Jóba -nyomdától Nyiregyhaza, Széchenyi­út 9. szám. Telefon 1: 9. 2557—1931. szám. Árverés: hirdetmény kivonat • Felsenburg Tivadar és Fiai cég > véghajtatónak özv. Blum Józsefne ; Herskovics Szeréna végrerehajtást szenvedő ellen inditott végrehaj­tási ügyében a felekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 79 P 06 f. tőkekövetelés, 11 P 30 fii!, eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 15 P 10 f. költség, valamint a csatla­kozottnak kimondott Silberstein László és fia cég 419 P 55 fi))., Hazai Likőr, Rum és Szeszáru­gyár r. t. 47 P 62 f. tőkeköve­telése és jár. behajtása végett, a tiszalöki kir. járásbíróság terü­letén levő Tiszalök községben fekvő s a tiszalöki 269. sz. betétben foglalt A. -)- 1. sorsz., I 124. hrsz. házas belsőségnek özv. Blum Jó­zsefné Herskovics Szeréna nevén álló felerészére 2750 (Kettőezer­hétszázötven) pengő becsértékben, mict ezennel megállapított kikiál­tási árban. A tkvi hatóság az árveréscek ezen tkvi hatóság hivatalos helyi­ségében megtartására 1931. évi augusztus hó 19. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26. §.) 2. Az árverelní szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 0/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tc. 42. §.-ban meg­határozott árfolyammaí számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. tc. 147., 150., 170. §§. 1908. XLI. tc. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nycmben a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. A bánatpénz leiétele alól fel­mentett árverelő a bánatpénz ki­egészítésének megfelelő összeget sem köteles letenni. (1908. XLI. tc. 25. §.) Tiszalök, 1931. április 30. Kiss György sk. kir. jb. elnök. A kiadmány biteléül: 4823 Czagányi kezelő. BOXGARAGE MEGNYÍLT! Állandó és átmenő autók ré­szére a Vay Ádám utcában. Felvilágosítás beszerezhető a helyszínen, vagy ifj Tóth Pál építőmester irodája ad Petőfi-u. 16. 4754-14 APRÓ HIRDETÉSEK SíkdefÖK <fcj: Ifi szóig 80 fötór, srf g fillér. Hirdetések utáni érdr.k­CM* VÁKSZM^EG V«K»EOÍ*NK. ,.CIM a tiadóbivatsSbmi" ypteitt kMetfaeire csas * faeréeííseo fót&atctcti »uim bonondSs-: esetéi adhatunk *teW«ágo*iíáí4 ögy SfKfá, a aegr feir«Mé#ek dija a feladáskor IWIMM Vidéfcrfl i* ^eköídbetó a hirdetés dija. A lap megjele­g oét* i>< piái fót^ssfcwkM 4. e. Ifl óráig kériák fekte. Poloskairtást cyánj;áz zal, lakások vizsgáltát f;^­lőséggel vállalja Nánásr-y, Káli. i o'ca 48. 4655—1 Butorczoft, külöa bejá­rata szobi ?.ug. 1-től kiadó. Cim a kiadóban 4719-4 Mérlegképes könyvelő ön illó levele?önő. az összes előfor­duló irodai muokák nagy gyakor'atáve 1 elbe'yfzkedést keres, e ei'eg óralönwalést C :m a kiadó an. 4770-3 Külöcbejárafu kis rbb ud­vari bu'oúorolt sJOba köz­pontban kiadó. Fii t utca 3. 4786—2 Egy vagy két csnosan bútorozott kü'önbeiáratn ut­CÍÍ síoba kiadó. Hdzel-fér. Rózsa-utca 1. szám. 1438 Njirfa utcán s'.oba, kony­hái ház 4"00 pergfért el. f dó. — Mg vizott C-ilbg, Srrvas utca 11. 4835-2 N'gy sz bés modern la­kás argu^zfus 1-től Szarvas n. E2 t k'adó. Értekezni Kőrösy ügyvédnél Vay Ádám u. 23 alatt. 1467 A város közponljában szép t ul k pincével elsdó. E rdek ődai Er utca 25. Ab'akoira zs'lus ároyak el dik. Cim Kört'-u ci 35. szám, délelőtt 8-tól 12­:g. NébeDmsyer. 4832 3 Főzni tudó ügyes, tisztes­séges mindneslíny éves bizonyítványokk»l állást ke­res Cm Kótaji ut 78 sz. '468 Ab'akoira zs'lus ároyak el dik. Cim Kört'-u ci 35. szám, délelőtt 8-tól 12­:g. NébeDmsyer. 4832 3 Főzni tudó ügyes, tisztes­séges mindneslíny éves bizonyítványokk»l állást ke­res Cm Kótaji ut 78 sz. '468 Németül beszél?, há i­munkát vég ő jobb leányt keresek vidékre |eu». t-re. Cim a kiadóban. 4858 4 Bstorozoft utcai szoba elsejére kit dó, ügyes bfjáró­nöt fg'sz najra elsejére felveszek Deák Ferenc u'ci 14 s?ám 4S29 2 Szoba, kon, ha, sp iz, e'ő. szobi ki dó.' Ibolya-n 12. 4827 Bstorozoft utcai szoba elsejére kit dó, ügyes bfjáró­nöt fg'sz najra elsejére felveszek Deák Ferenc u'ci 14 s?ám 4S29 2 Frontharcosok figyel­mét-e ! Egy uradalmi gé­pészkovácj (a fgy keitgon­dozó állés elnyerése iránjá­fan jelentkezzen erre JZ á lisra jogosu't f'onfbarcos irodánkban 11—1 óra közt. 4*26 Kiadó két szo'-a előszo­bás mag nos Dj laká? mel lékholjhégekkel azomalra is. E tekesci d. u. 4—6 kö;ött István-u. 31. 4830-1 Frontharcosok figyel­mét-e ! Egy uradalmi gé­pészkovácj (a fgy keitgon­dozó állés elnyerése iránjá­fan jelentkezzen erre JZ á lisra jogosu't f'onfbarcos irodánkban 11—1 óra közt. 4*26 Egyedü'ál ó k?rles uri la­kís '£ fzoba, konyha, elő­szoba és írellékhelyi'égek­kel elköltözés m'alt«zonnal kiadó. Debreceni n. 48. 4764 Frontharcosok figyel­mét-e ! Egy uradalmi gé­pészkovácj (a fgy keitgon­dozó állés elnyerése iránjá­fan jelentkezzen erre JZ á lisra jogosu't f'onfbarcos irodánkban 11—1 óra közt. 4*26 Egyedü'ál ó k?rles uri la­kís '£ fzoba, konyha, elő­szoba és írellékhelyi'égek­kel elköltözés m'alt«zonnal kiadó. Debreceni n. 48. 4764 Stclázíik, evőeszkö!, csil­lír, üvsgsrekrény, aszt li­sp'r, üres üvegek elad k. Holl^-u. 17. 4825-! Egyedü'ál ó k?rles uri la­kís '£ fzoba, konyha, elő­szoba és írellékhelyi'égek­kel elköltözés m'alt«zonnal kiadó. Debreceni n. 48. 4764 Ajtók, kirakí ti a' lakok, fü helyek stb., sligh»sznált ál'apotban, uj éptitelbM fei- i bontva, elsd&k, Cim Fiúin-1 fernátus, Széch-nyi-út, vagy Pisszer épitöme ter, Szé-: cheayi-ú'on. 4831 3 PAPÍRSZALVÉTA 100 dr\ hófehér 21 FILLÉB az Ujségboltban. A Kisvasút végillomásánál levő rak­tárunkban állatetetéíre alkalmas burgonfa kisfételel ben kapható. Me: őgazdjsági Termelők Egye ű't Szö­vetkezete kirerd^lttége. BesseDycd-tér 15. Telefon 424. 4833-5 Eladó Petőfi utcán állomással szem­ben egy 200 öles, Árpád utcán kettő 165 öles, Lehel utcán vil­lamos megállónál 907 öles telkek betétkönyvvel fizethető. Állomással szemben most épülő emeletes házban öt üzlet­helyiség bármilyen célra olcsón kiadók. Értekezni Kovács Zsig­mond üzletében Szarvas-u. 2. 4791 2 5776—931. vgrh. sz. Árverési hirdetmény kivonat A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 12706/2—930. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Móssmer Józeel budapesti cég javára 334 P tőke és jár. erejéig 1930. évi november hó 10. napján végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1525 P-re becsült ingóságok u. m ; ezüstnemüek, szőnyegek, szobai bú­torok stb. a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 40832—930. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony község ha­tárában, Sóstóhegyen 1931. évi julius hó 29. napján d. u. 2Va órakor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1931. junius 24. LABAY ANTAL 1466 kir. bír. végrehajtó. Az ame ikal g-ngs' rek és chiwgói bilns öv tkezet-tk é' tét, 1 z o'tani igaz­sagszolgúltatisi sz rvezetek rejte meit irja le A1 Capone vallomásai cimei közreadott rmlékira'aiban egy angol ujságin A rára'lirnil izgalm.s regényt fo yt fásokban köz i az UJS A G. Az ÚJSÁG mirden tőzsdében és hir­lapáru itóhelyen kaph tV Egyas szám ára hélöznsp 16 fiilér, vasárnap 32 fillér. 4824 Árverési hirdetmény A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 3520—1931. sz. végzése következ­tében Dr. Kőszegi Antal ügyvéd ál­tal képviselt Magyar Köztisztviselők javára 139 P s jár. erejéig 1931. évi május hó 11-én foganatosított kielégítési vé3rehajtás utján felülfog­lalt és 1830 P-re becsült következő ingóságok, u. m bútorok, nyilvános birói árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járásbíróságnak végzése folytán 139 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi dec. 1. napjától játó 10o/ o kamata és a je­len árverési hirdetés 5 P 40 f. dijá­val együtt összesen 36 P 30 fillér­ben megállapított költségek erejéig Nyíregyházán, Luther- házban leendő megtartása határidől 1931. évi julius hó 28-ik napjának d. e. 11 órája kitüzetik és az érintett ingóságok, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esttín becsáron. alul is el fognak adatni. Nyíregyháza, 1031. junius 30. SZÁNTÓ ÁRMIN 4834 kir. bír. végrehajtó. — 1.8 fillérbe kerül egy darab memorandum és egy darab boriték cégnyomással ellátva, 1000—iooc.; darab rendelésnél a Jóba-nyomdá­ban. tbm-. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán-

Next

/
Oldalképek
Tartalom