Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-11-13 / 257. szám

723 — 1931. vsz. Árverési Tiírűetm&ny kivonat. A nyírbátori kir. járásbíróságnak 3585—931. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Angol Magyar Bank r. t. javára 360 P tőke s jár. erejéig végrehajtás utján lefoglalt és 2700 P-re becsült ingó­ságok, u. m.: ló, tehén, stb. a nyír­bátori kir. járásbíróságnak Pk. fenti sz. alatt kelt árverést rendelő vég­zése következtében Leveleken 1931. évi november hó 21. napján d. e. V2IO órakor nyilvános birói árve­résen elfognak adatni. Nyirbátor, 1931. október 21. VASS BÉLA 7342 kir. jbirósági végrehajtó i A nyírbátori kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. 8482—^1931. tksz. Árverést hirdetmény es árverési feltétetett Palószi András végrehajtatónak Nyakacska András végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881. évi LX. t. c. 144., 146., 147. § ai értelmében elren­deli az ujabb árverést 259 R 20 f. tőkekövetelés, ennek 1929. évi április hő 17. napjától járó 5oytf kamata, 113 P 50 i. eddig megállapított per- és végrehajtási költség behajtása végett, a nyírbátori kir. járásbiróság területén levő, s Nyirlugos köz­ségben fekvő, s a végrehajtást szenvedett nevén áüő nyirlugosi 234. sz. tkvi betétben A. 1. 1—2. sorsz. 2338., 2339. hrsz. alatti szántó 1/4-ed részére 150 P, II. 1—2. sorsz. 350., 351. hrsz. alatt foglalt házasbelsőség 1/4-ed részére 300 P, IV. 1—8. sorsz. 1032., 1033., 1974., 3164., 3165., 316b., 4488., 4765. hrsz. alatt foglalt szántő és szőlő 1/4-ed részére 830 P kikiáltási árban az özv. Nyakacska Istvánné Horváth Mária javára bekebelezett özvegyi jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatőság az ár­verésnek Nyirlugos községházá­nál megtartására 1931. évi de­cember hő 9. napjának déli 12 őráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t. c. 150. §-a értelmében a következő­képen állapítja meg : 1. Az árverés alá eső 350. és 351. hrszámu ingatlant a kikiál­tási ár felénél, a többit kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908; XLI. t. c. 26. §.). 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ban meg­határozott árfolysmmal számított ővadákképes értékpapirosban a' kiküldöttnél letenni, vagy a,bánat­pénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147., 150., 170. §-ai. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyirbátor, 1931. október 11. Dr. Székely s. k. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Vozáry kir. jb. segédtiszt, 7340 NYÍREGYHÁZI ÚTMUTATÓ E rovat alatt — omIf a „Ny4rvidtö" olcaó rakláraakciója — eaak 15 uavu Mft&e!é«tefc«t k&riSnk, na?ania 1*30 pengőért Legjobb minőségű hiü^ai ^zexiet legolcsóbban beszerezhet! SZABö GUSZTÁV, tűzifa- és szénljeres­kedőnéi, Benes László-tér 13. sz. M. kir. államrendőrség szomszéd­ságában. Telefon: 371. Takarékos háziasszony Villám folyékony ffémtisztitót hasznáa. Kimérve 10 dkg. 15 fillér IZSAY festéküzletében. Luther­utca 6, 6855-10 APRÓ HIRDETÉSEK Hirdetési díj: )« szóig 80 fittér, mmdea tovítfcbi szó 8 fillér. Hirdetések utáoi érdek­tlfldéare owk válaszbéiycg hefciitóést nselteti valaszolonk. „Cim a kiadóhivatalban" jrtaésft MfdcMsekre csak a hirdetésen feilüntetett »tám bemondás;! eseién adhatunk felvilágosítást. ügy az apró, Rtfot a a&gr hirdetések dija « feladáskor Vidékr6i levél^étvegix'.u is beküldhető a hirdetés üiia. A lap megjele­nési napján kösfewW hirdetéseket d. e. Itt órAig kérjük feladni. Pnatscb, lifcör és rum cemposiíio'E a legfinomabb minőségben nagyban és kicsinybea az összes izekban Bethlen utca Ö sz. (uj rom kath. dérpalota) FÖLDES drogériában Telefon 148. 7169 2 Keresek egy szoba-kony­hás lakíst december 1-ére. Címeket a kiadóba kérem. 7312-1 Sóstói út 50. sz szőlrt eladó. Erdőfalő'i parkírozott része gyönyörű villatelek. 7346-3 Pnatscb, lifcör és rum cemposiíio'E a legfinomabb minőségben nagyban és kicsinybea az összes izekban Bethlen utca Ö sz. (uj rom kath. dérpalota) FÖLDES drogériában Telefon 148. 7169 2 Uj parketta építkezésből felmaradt olcsón eladó Ke­rekes ügyvédnél, Égyház-u 4. 23I2-1 Deák Ferenc 59. száma ház eladó. 7347-2 Pnatscb, lifcör és rum cemposiíio'E a legfinomabb minőségben nagyban és kicsinybea az összes izekban Bethlen utca Ö sz. (uj rom kath. dérpalota) FÖLDES drogériában Telefon 148. 7169 2 Uj parketta építkezésből felmaradt olcsón eladó Ke­rekes ügyvédnél, Égyház-u 4. 23I2-1 Házhoz megyek mosni, vasalni takarítani. Szi'ágjine Luther-tér 12. 2315 Pnatscb, lifcör és rum cemposiíio'E a legfinomabb minőségben nagyban és kicsinybea az összes izekban Bethlen utca Ö sz. (uj rom kath. dérpalota) FÖLDES drogériában Telefon 148. 7169 2 5 szobás báí olcsón el­adó Kerekes ügyvédnél Egy­ház-n. 4. földszint. 8314-1 Házhoz megyek mosni, vasalni takarítani. Szi'ágjine Luther-tér 12. 2315 5 szobás báí olcsón el­adó Kerekes ügyvédnél Egy­ház-n. 4. földszint. 8314-1 Kert-u. 48. sz. ház nagy telekkel olcsón eladó. 73'9-3 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 5 szobás báí olcsón el­adó Kerekes ügyvédnél Egy­ház-n. 4. földszint. 8314-1 Kert-u. 48. sz. ház nagy telekkel olcsón eladó. 73'9-3 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 4 szobás legmodernebb lakás kiadó Kerekes ügy védőéi Egyház u, 4. Sarok. 2313 1 Kert-u. 48. sz. ház nagy telekkel olcsón eladó. 73'9-3 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 4 szobás legmodernebb lakás kiadó Kerekes ügy védőéi Egyház u, 4. Sarok. 2313 1 Teljesen külön bejáratú csinos utcai bútorozott szoba kiadó husz pengőért Bocs­kay-u. 52. 2317 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Teljesen külön bejáratú csinos utcai bútorozott szoba kiadó husz pengőért Bocs­kay-u. 52. 2317 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Szakácsnő, jó bizonyít­vánnyal vőlegény nélkül tötvétetik. Jelentkezés a vár. megyeháza kapusánál reggel 8 éi 10 körött. 7350-2 G(ü®ölesfát, sorfát, dísz­cserjét, rózsát, fenyőt le szállított árbaD, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola Nyirmada. A m. kir. földmiselésügyi minisztérium* tömegfási­tási akciójának szállítója. Képesárjegjzék ingyen, 6844.8 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Csinosan bútorozott szoba egy vagy két ur részére ki­adó. Nyírfa utca 37. Alig használt soffőrbupda eladó. Bútorozott szoba azonnalra is kiadó. Árpád­utca 1. sz. 7308-7 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Csinosan bútorozott szoba egy vagy két ur részére ki­adó. Nyírfa utca 37. Alig használt soffőrbupda eladó. Bútorozott szoba azonnalra is kiadó. Árpád­utca 1. sz. 7308-7 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Hirdetési ügybeni felvilá­gosítás a Nyiividék kiadó­hivatalának 139-es számú teletonján kérendő. Fiatal leány bejárónak ajánlkozik azonnalra. Cim a kiadeban. 7310-1 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Hirdetési ügybeni felvilá­gosítás a Nyiividék kiadó­hivatalának 139-es számú teletonján kérendő. Fiatal leány bejárónak ajánlkozik azonnalra. Cim a kiadeban. 7310-1 Sürgésen eladó 70C0 pengőért három szoba, előszoba, fürdőszoba, mel­lékhelyiségekkel, adómentes modern téglaház a város belterülelén. — 5 szobás és mellékhelységekből álló adementes uj családi ház 6000 pengő készpénzzsl át­vehető. — Házhelyek a pi­achoz közel 1200 P-töl rész. leire is vásárolhatók. Hauberger Ingatlan­iroda Rákóczi u. 4 7345 Jóviz- és koszthordá>t vállalok. Cim a kiadóban. Vk. 1155—931. sz. Arverfei hirdetmény. Dr. Vasvári Sándor ügyvéd által képviselt Weisz Hermán végrehajtató javára közbenjárással végrehajtást szenvedő ellen 386 P 60 f. tőke­követelés és jár. erejéig a tiszalöki kir. járásbiróság 4395—931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán le és felülfoglalt és 35ÖU P-re becsült ingóságokat, kö­zöttük 10368. sz. Hugó Choysoí lokomobil a fenti P'k. sz. végzés és a Vht. 102. §-a alapján Tisza­eszlár községben végrehajtást szenve­dőnél Szurkos tapyán 1931. évi november hó 28. napjára d. u. 2 órára most kitűzött birói árveré­sen, a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg a kikiál- ^ tási áron alul is elfogom adni, • kivéve a Te. 74. §-ában részletezett " esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatók­nak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibo­csátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú ígénykereset nincs. Tiszalök, 1931. november 2. SZŰCSY BÉLA 7343 kir. bir. végrehajtó. Vh. 1303-931. sz. Árverési hirdetmény Alulírott birősági végrehajtő az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a alep­ján közhírré teszem, hogy Dr. Landau Ernő nyiregyházi ügyvéd által képviselt Frenkel Ábrahám végrehajtató kérelmére és javára 491 P 05 f. tőke és járulékai eréjéig a nyiregyházi kir. járásbíróságnak 17620—929. számú végzése alapján 1930. évi április hó 9. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 1405 P-re becsült üres hordók és egyéb ingóságok 1931. évi december hő 4. napjának d. e. 12 órakor Sóstóhegyen végrehajtást szenvedő lakásán, bírói árverésen a leg­többet Ígérőnek eladom. Nyiregyháza, 1931. nov. 7. BERKY ISTVÁN 2316 kir. jb. végrehajtó Kiválogatásból fennmaradt egészséges állattakarmányo­zásra való Ella burgonya mázsánként P 3*80. Kap­ható a Szövetkezet burgonya raktárában, Kisvasút végállomás 7451-1 1931. november 13. 5 A nyírbátori kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. Tfe. 7959—1931. sz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Demeter Mihály mint kiskorú De­meter Lajos gyámja végrehajtatónak Erdélyi Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató bérelme következtében az 1881. évi LX t. c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1100 P tőkekövetelése, 42 P 25 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 47 P 05 I. költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Shell Kőolaj r. t. 1286 P tőkekövetelés és jar. behajtása végett, a nyírbátori kir. járásbiróság te­rületén levő s Nyirbéltck községben fekvő s végrehajtást szenvedett nevén álló nyirbélteki 155. sz. betétben A. I. 1 — 15. sorsz 1696/2., 1697/2., 1698/2 , 1817/1., 1818/1., 1819/1.,. 2120/1 , 2121/1., 2122/1 , 2733/1., 2734/1., 2735/1., 3143/2., 3144/2.. hrsz. alatti szántó, rét, legelő és 4/l 172-ed legelő illetőségre 1800 P, II. 1 — 15. sor 1437., 1495.. 1496., 1497., 1498., 1499., 1500 | 2515., 2643., 2644., 3083 ,3084., 3085., 3086. hrsz. alatti szántó, rét és 4/1324-ed legelő illetőségre 1800 P, III. 1—3. sor 1322., 1323. és 1324. hrsz. alatti szőlő és szántóra 400 P kikiáltási árban. A tkvi. hatóság az árverésnek Nyirbéltek községházánál megtartására 1932. évi január hó 21. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki és az árve­rési feltételeket az 1881. LX. t. c.. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlano­kat a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet, (1908. XLI. t. c 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni,, vagy a bánatpénznek elólegssen birói letétbe helyezéséről kiáilitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. Nyírbátor, 1931. szeptember 23. Dr. Székely s. k, kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül; Vozáry iroda segédtiszt. 7339 Szabolcsvármegye alispánja. 27135-1931. K. Versenytárgyalási hirdetés. Alulírott Szabolcsvármegye alispánja nyilvános versenytárgyalást hirdetek a központi- és a főszolgabírói hivatalok részére az 1932 évben szükséges nyom­tatvány és irodaszer szállítására. A szállítási feltételek és nyomtatvány minták hivatalom 17-es számú szobá­jában a hivatalos órák alatt megtekint­hetők, vagy bélyeges boríték csatolás mellett igényelhetők. Az ajánlatok beadásának határideje 1931. évi november hó SO. D. e. i2óra. Nyíregyháza, 1931. november hó 10.. 7344 Virányi alispán. — Lisztkereskedők részére; llsztraktárkönyv kapható a Jóba-t nyomdában Nyíregyházán, Széche­nyLut 9 és az Ujságboltban. Myosoatatt Jóba Blek lapt&íajctown kőnyvnyonytt^áfean NjJregyhátoéa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom