Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-11-14 / 258. szám

kMregvftáza, 1931. november 14. *. Szombat TsII ^olvam 258. sz POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : hóra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P 50 f. ülőknek és tanítóknak 20°/» engedmény Mám ára: hétköznap 10 I., vasárnap 18 f. Alapította: JOBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe Széchenyi-úi 9. Szerkesztőségi telefon • 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1 39. Postacheque 2955Ö Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz, Beth!en-u. 2. Trianon évfordulója a képviselőház mai ülésén A képviselőház miat "ülésén napi­rend előtt Jánossy Gábor megem­lékezett a gyászos emlékezetű tria­noni békekötés ii. .évfordulójáról. Utalt arra, hogy ez a szerződés emberi gonoszság müve volt; A történelmi ezeréves Magyarorszá­got darabokra szaggatta. Mint a magyar közélet egyszerű napszá­mosa mélységes háláját és köszö­netet tolmácsolja a magyar igaz­Ság bátDr hirdetőinek: az olaszok lánglelkü vezérének Mussolininak, nagy angol barátunknak Rother­mere lordnak és az Unió külügyi bizottsága elnökének Borah szená­tornak. Ugyancsak napirend előtt szó lalt tel Ké'thiy Anna, aki a kűa­koltatások ügyét tette szóvá. —• Ernszt Sándor népjóléti miniszter kijelentette, hogy minden egyes ügyet külön-külön vizsgálnakmeg és a lakásügyek kormánybiztosa igazságosan fogja az ügyeket el­birálm. • A napirendi vita során Fellner Pál, Malaslcs Géza és Krüger Aladár szólaltak "fei. Egy kanadai rendőr leleplezte a moszkvai agitáciőt Londonból jelentik : A torontói esküdtszék most tárgyalja a ka­nadai kommunista vezetőcég ügyét, amelyet államellenes izgatás és forradalmi összeesküvés szervezésé­vei vádolnak. Valószínű, hogy az ? Ítélet alapján deportálni fogják az egész vezetőséget. Az Ítélet nagy elvi fontossággal bir, mert a kom­munistákat is a tiltott szervezetek közé sorolják. A rendőrség egyik embere álné­ven bekerült a kommunisták egyik vidéki szervezetébe és itt mint tit­kár működött. Jelentésében beszá­mol arról, hogy Moszkvából ál­landó utasítások érkeztek forrada­lom szitására. Államcsínyre készülnek a japánok Mandzsúriában Londonból jelentik : Mandzsúriá­ban rendkívül veszélyes a helyzet. Tokióban ugy tudják, hogy a szov­jet négyezer főnyi nemzetközi kom­munista hadsereget indított útnak a kinai határ felé. A japánok államcsínyt készítettek 3 elő és a függetlenített Mandzsúria 2 trónjára akarják ültetni a fiatal | kínai excsászárt. A tienccsini zá- $ vargásokat is azért rendezték, hogy [ a kínaiak figyelmét eltereljék az államcsínyről és közben a császárt kicsempészték a városból. A fiatal császár eleinte vonako­dott, de egy japán őrnagy meg­győzte. Családja helyesli a lépést. A császár a Ming Kiang dinasztia (vakitófény) feje lesz. Negyvenezer pengőt vittek el a kasszafúrők egy budapesti gyár irodájából Budapestről jelentik: Ma reggel a Magyar Pamutipari R. t. Arany János-utcai városi irodájának tiszt­viselői megdöbbentő felfedezésre jutottak. A vastag, nehéz páncél­szekrényt megfúrva találták. A vjzsgá'at megállapította, hogy a legmodernebb kasszafuró szerszá­mokkal felszerelt betörők fúrták meg a szekrényt és gumikesztyű­vel dolgoztak, ugy, hogy semmi nyomot sem hagytak maguk után. A betörők negyvenezer pengőt vittek el. A főkapitányságon eré­lyes nyomozást rendeltek el. Elhagyott villában fogtak el egy betörőt, aki szeretőjével egész vagyont harácsolt össze Budapestrőt jelentik: Pestszent­lőrincen egy elhagyatott villában a detektívek ma reggel elfogták Miskolczy Gyulát, egy végrehaj­tó fiát, volt nagykereskedőt és Klein Imrénét, valamikor dúsgaz­dag borkereskedő leányát, egy földbirtokos elvált feleségét. Kleín­nénát 'egy lífkkdobozban rengeteg igazgyöngyöt, brilliáns, arany és egyéb drágakő ékszert találtak, az első pillanatban felbecsülhetetlen értékben. A kéttagú rablóbanda rengeteg kincset halmozott fel. A szakértők megállapították, hogy az ékszerek már nincsenek eredeti formájukban, azokat már átalakí­tották. Klemné, aki letartóztatásakor ideggörcsöket kapott, ígéretet tett, • hogy este részletesen fog valfam. HÁROM FILLÉR A ZSEMLYE ARA PESTERZSÉBETEN Pesterzsébetről jelentik: Néhány nap előtt az egyik pék a félfehér­kenyér árát 30 fillérre szállította le, míg tíz fillé/ért három süteményt adott. Ennek következtében az ösz szes pékek leszállították áraikat és most már három filléres péksüte­ményt is lehet Pesterzsébeten kapni. GYERMEKPARALIZ1SBEN MEGHALT EGY 19 ÉVES LEÁNY Kerekegyházáról jelentik : Szo­rád Etel 19 esztendős leány nem­régiben megbetegedett. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy gyer­mekparalizist kapott. A fiatal leány a leggondosabb kezelés ellenére ís meghalt. A gyermekparalizisnek ő az első felnőtt áldozata. Felnőttek csak a legritkább esetben kaphat­ják meg a betegséget. A járvány terjedésének megakadályozására megtették a szükséges óvóintézke­déseket. Egy község, amielyíkne.i jói megy Kiskunhalasról jelentik: János­halmáról 1200 vágón gyümölcsöt exportáltak 600 ezer pengő érték­ben. GYILKOLT ÉS TOVASZÁGUL­DOTT AZ AUTÓ Szekszárdról jelentik: Tolna köz­ség határában az országúton vér­befagyva holtan találták Toka Sán­dor 42 éve? földművest. A szeren­csétlen embert egy a utó teljesen szétroncsolta, az után megszökött. Egy szemtanú szerint budapesti rendszáma volt az autónak. A fő­kapitányságon, valamint ? csend­őrségen is erélyes nyomozás in­dult meg. A SZÍNHÁZI JÁTÉK HEVÉBEN MEGÖLTE KÉPZELT ELLEN­FELÉT Prágából jelentik: A morvaor­szági Zubnitzban műkedvelő elő­adást tartottak. Az egyik jelenet­ben egy vadőr és a vadórzó össze­tűztek. A játék hevében a vador­zót megszemélyesítő szereplő a másik torkába döfte teljes erejével a kezében tartott kést," ygy, hogy partnerének ütőerét átvágta. A sze rencsétlen fiatalember azonnai ki­szenvedett. A nézők között pánik támadt. Kétségbeesett kiáltásokkai mene­kültek a helyiségből kifelé. Az el­járás megindult. MÁRIA ROMÁN ANYAKIRÁLY­NÖ ÁTUTAZOTT BUDAPES­TEN Budapestről jelentik: Mária ro­mán anyakirálynő Párisba utazik és ma délelőtt keresztül utazott Budapesten. CSALÁDI DRÁMA Bécsbői jelentik: Bemhardts­schlag községben ma délelőtt vé­res családi dráma történt. Schei­berhofer József kisgazda feleségé­nek távollétében borotvával elvágta 5 gyermekének torkát, azután ön­magával végzett. Mind á hatan kiszenvedtek. A gyermekek közül a legidősebb 7 éves, a legfiatalabb pedig 9 hetes. Valószínű, hogy Scheiberhofer, aki "búskomorság­ban szenvedett, pillanatnyi elme­zavarában követte ei tettét. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti : Hazánkban majdnem mindenütt voltak ujabb esők, amelyek meny­nyisége csak a Duna-Tisza közén haladta meg a tíz mm-t. Paks és Halas között zivatar volt. A bo­rult idő folytán csökkent a nappali felmelegedés. Éjszaka a talajmen-, tén egyes helyeken gyenge fagyo­kat észleltek. Reggelre sok helyen köd képződött. Budapesten ma délben a hőmérséklet 8 fok C. A tengerszintre átszámított légnyo­más 764 mm. Várható időjárás a következő 24 órára: Esős, enyhe, szombaton változékonyra forduló idő. Ára IO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom