Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-07 / 126. szám

1931- junius 7. ban követeli, hogy ünnepelje az egész*müvelt Nyugat, de legelső­siorban a szülőföldje, honfitársai ... Ezért örülünk mi nyíregyháziak, hogy elsők lehetünk az ünneplők között, junius 14-én. a Korona­szálló dísztermében rendezendő Szent Erzsébet ünnepélyünkkel, melynek, amint már említettük is. méltó tartamként ünnepi szónoka az országszerte közkedvelt Bangha pá­ter lesz. — Jegyek már előre vált­hatók az Ujságboltban. —i —n. jhfrfR YIDá K. Péntek, szombat, vasárnap junius 5, 6, 7. Két világattrakció egyszerre Titokzatos kinai Richárd TMmadge legnagyobb bravur­filmje. Küzdelmek a földön, foldfelett és földalatt 10 felvonásban és A póruljárt hozományvadász Syd CHAPLIN Idei egyet'en vígjáték attrakciója 10 felvonásban. Az idei gyapjuárverések első sorozata julius hó 9-én fog megtartatni. Bejelentésekel elfogad a vállalat vezetősége a Magyar Általános Hitelbank gyapjuosztálya, Budapest V József-tér 3. 3270-4 NAPI HÍREK K1SNAPTAR Junius 7. Vasárnap. Róm. kath. Róbert. Gör. kath. Teodor. Prot. Róbert. Izr. Sivan 22. VÁROSI SZÍNHÁZ : Hamburgi menyasszony (4 óra­kor) Meluzina (egynegyed 9 óra­kor.) [' | APOLLÓ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Mesterfogás. (3. 5, 7 és 9 órakor) Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel órától. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Szombat estétől vasárnap reggelig a Gergelyffy és Fejér gyógy­szertárak, vasárnap déltői- hétfő reggelig a Lányi-Gonda és Illés Zsófia gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Rádió-müSor. Budapest. Vasárnap. 9.00: Újsághírek, kozmetika. 11: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébániatemplomból. 11.1 5: Evangélikus istentisztelet a Deák-téri templomból. Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés. Majd : A m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar hangver­senye. E hangverseny szünetében : »Rádió krónika«. 2.00: Gramofonhangverseny. 3.00: A Rádióélet gyermek ját­szó-órája. 3.30: A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadása. 4.15: Felolvasás. Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hírek. 5.00: Magyari Imre és cigányze­nekarának hangversenye. 6.10: Kárász Péter előadása. 6.25: A Palestrina-kórus hang­versenye. 7.10: Szalonzenekari hangverseny ZOLDBORSO BAB CSÜLÖKKEL pm ÖKÖRUSZÁLY CSERKÉSZLEVES BORSÓPÜRÉ KIRÁLYNOLEVES MÁJPÜRÉLEVES PARAJLEVES HALiKRALEVES j •> -iM 1 m J VADASZLEVES smsao mm » CStRKERAGOUT FELE! . Mf&.n F3*wC!ALEVE5 1 csomag 2-3 tányérra 24 f. ELKES25TES • Csupán 3'4 liter vizzei való 10—15 p'rcej for-> ralás! Semmi egyéb ! bAR&LEYES i —T­8.10: Sport- és lóversenyered­mények. 8.30: Az Országos Színművészeti Akadémia növendékeinek elő­adása. Utána: Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek. Majd: A nemzetközi vivóverseny helyszíni közvetítése a margitszi­geti diszpályáról. Majd : Bura Károly és cigány­zenekarának hangversenye a MetropoLszállóból. Junius 8. Hétfő. Róm. kath. Me­dárd. Gör. kath. Teodor ev. Prot. Medárd. Izr. Sivan 23. VÁROSI SZÍNHÁZ: A kiskirály. (1/49 órakor.) APOLLö MOZGÖKEPSZINHÁZ drkuszherceg/iő. (5, 7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 6 órától. Bujtosi stranfürdő: nyitva egész na­pon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten át a Lányi-Gonda és Illés Zsófia gyógyszertárak tar­tanak ügyeleti szolgálatot. Rádió-müsor. Budapest. Hétfő. 9.15: Az Országos Postászenekar hangversenye. 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgá lat. Vízállásjelentés magyarul ó* németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból, időjárásjelenté 12.05: Hangverseny. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása 1.00: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piac árak, árfolyamhirek. 4.00: Asszonyok tanácsadója. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­és vízállásjelentés, hirek. 5.00: Novellák. 5.30: Gramofonhangverseny. 6.30: Német nyelvoktatás. 7.00: Glatz Oszkár előadása. 7.30: Kolozsvári "Balogh Jancsi és cigányzenekarának hangver­senye. 8.30: Hosszú Zoltán dr. előadása 9.00: Pontos időjelzés, hírek. 9.1 5: A m. kir. Operaház tagjai­ból alakult zenekar hangversenye. E hangverseny szünetében: Idő­járásjelentés. Majd: Bura Sándor és cigányze­nekarának hangversenye a Mar­gitszigeti Spolarich-étteremből. Holnap délntán fél 6 órakor kezdődik a debreceni filharmonikusok hangversenye a Máv nj raktárhelyiségében A debreceni MÁV. filmharmo­nikusok évenként ellátogatnak hozzánk, hogy mint a zenekultura apostolai minél többeket nyerje­nek meg a magasabb zene szá­mára. S teszik ezt önzetlenül, ellenérték kérése nélkül, jutalmat találva abban, ha mindig többe­ket és többeket látnak köréjük seregleni. Holnap, vasárnap d. u. 5 óra 30 perckor tartják hang­versenyüket a MÁV. uj raktár­helyiségében. — A hangverseny műsora a következő : 1. Wagner: Tannháuser, Nyi­tány. 2. Gounod : Faust balletzene. 3. Auber: Portici néma. Nyitány. Szünet. 4. Mascagni: Parasztbecsület, előjáték és Siciliana. 5. Kálmán : Csárdás királyné. Egyveleg. 6. Offenbach : Barcarola. 7. Wagner: Bevonulási induló. Belépődíj nincs. HÁZASSÁG. Kovács Lulu és Sztachó István folyó hó II-én csütörtökön délután 6 órakor tartják esküvőjüket az ág. h. ev. templomban, melyen jó­barátaikat és ismerőseiket szívesen látják. ELJEGYZÉS Bialazurker Irénke Budapest és Glück Lajos Nyíregyháza jegye­sek. (Minden külön értesítés he­lyett.) HALÁLOZÁSOK Egy áldott jóságú magyar nagy­asszony költözött el újra közülünk az örök hazába. Junius hó 5-én este 8 órakor hosszú szenvedés után elhunyt nagysurányi Surányi Imréné, Surányi Imrének, a nyír­egyházi posta és távirdahivatal volt főnökének hitvese; Deésy Sándor kir. tanfelügyelő feleségének édes­anyja. A mélyen lesújtott gyászoló fcsalád a következő jelentést adta ki: Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy az áldott lelkű feleség, édes­anya, nagyanya és rokon, nagysu­rányi Surányi Imréné szül. Holm­berg Alofzia áldásos életének 72-ik boldog házasságának 52 -ik évében junius hó 5-én este háromnegyed 8 órakor hosszú, kínos szenvedés és a haldoklók szentségének többszöri ájtatos felvétele után visszaadta lel­két Teremtőjének. — Földi marad­ványait az Északi-temetőben jumius hó 7-én, vasárnap délután 4 óra­kor a róm. kath. egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a Kürt-utca 18. sz. gyászházból. Az engesztelő szent misét junius hó 13-án reggel 8 órakor fogjuk be­mutattatni az 'Egek Urának a hely­beli róm. kath. templomban. — Legyen emléke áldott, nyugalma csendes ! — Nyíregyháza, 1931. ju­nius 6-án. — nagysurányi Surányi Imre, férje. Deési Sándorné szül. nagysurányi Surányi Mária, gyer­meke. nagysurányi Surányi Ivonne unokája, vári Nagy Lajosné szül. Berényi Sára, menye. Deési Sándor veje. Özv. dr. Biró Józsefné szül. Windisch Amália, unokatestvére. Báró nagysurányi Surányi Ferenc, nagysurányi Surányi Lajos, Rhé­nes Károlyné szül. nagysurányi Su­rányi Ilona, özv. nagysurányi Su­rányi Istvánné szül. Marsalkó Ilo­na, Rhénes Károly, sógorai illető­leg sógornői és családjuk. — ! Néhai Andrássy János és tomorí Márkus Antónia legkisebb gyerme­ke: Andrássy Anikó a debreceni klinikán f. hó 5-ón d. u. fél 2"kor 18 éves legszebb leánykorában meghalt. Viruló egészségét torok­gyulladásból keletkezett szepsis tá­madta meg, amely ellen hiábavaló­nak bizonyult az orvosi tudomány (ís a gondos ápolás. —'Az elhunyt­ban, — ákinek temetése hó 7-én d .u. 4 órakor Tarcalon lesz, — Dr. Andrássy Dániel vm. árvaszéki iilnök testvérhugát gyászolja. — A mandátumfelajánfó kül­döttség budapesti útjáról szóló tu­dósításunkban a résztvevők névso­rából Uzoni Jenő m. kir. posta és távírda főfelügyelő neve elnézés folytán kimaradt. Uzoni Jenő a nyíregyházi postahivatali tisztvise­lők képviseletében vett részt a küldöttségben. — A vasutasok figyelmébe. A Voge helyi csoportja junius 7-én vasárnap délelőtt 11 órakor a Kiosz Bocskay utcai székházában rendes választmányt ülést tart, amelyen rendkívül fontos tárgyakat beszélnek meg. Igy nemcsak a vá­lasztmány valamennyi" tagját, ha­nem mindazokat a vasutasokat, akik ebben az időben szabadok, arra kéri "a Voge elnöksége, hogy okvetlenül jelenjenek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom