Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-06-07 / 126. szám

vNYÍKYIDÉK. 1931. juniuj 7. schmidthauer jfiMásmi kese i: övi z természetes IOl"HRUI csodálatos és páratlan összetételénél fogva a világ legelső keserövlze! neci krónika Szeretem a rendőrséget, Isten, ember látja, Én vagyok a rendőröknek A legjobb barátja. Rólam lehet mindenkinek Intő példát venni, — Ha valaki vallja, ugy én Vallom, hogy hát Rendnek muszáj lenni!I Jó, jó de hát a rendnek is Meg van a határa, Jó Uraim itt se menjünk. Ne menjünk túlzásba!! Mert ami a Rend körül itt Minálunk történik, Bizony, nem rendes dolog, Engedjék meg, Elmesélem én itt!! Amióta, vagy száz éve, Nyiregyháza fennáll, Soha semlmi baj sem ért, ha Cselédet fegadtál. Néhai Jó Kertész Berci A megmondhatója, — Sohasem volt miközöttunk A cseléd a Bajnak okozója!! Bezzeg most a hideg ráz a Cselédváltozásnál, Mert napokat ácsorogsz a Főkapitányságnál. Amióta hivataluk Szaporodott eggyel, — Napokon át mást sem' Veszel, Minthogy buzgón Ki és bejelentelü Kijelented, hogy a Zsuzsi Felmondott a héten, Bejelented, hogy a Zsófi Van már a helyében. Hat-hat fillér a be és a Kijelentés ára, — Végül visszadobják, mert a Zsuzsi anyja Nincs a rubrikába! Hazamégy és beirod a Zsuzsi meghótt anyját, Bejelented a Zsófinak Minden pereputtyát. Visszamégy és azt mondják, hogy: »Rossz a bevallása, Tessék kérem kitölteni A Zsófinak Milyen a vallása!!« Hazamégy és kitöltőd, hogy A ref. hitet vallja, — Kijelented, hogy pápista Volt az öregapja. Nagy csalódás, ha azt hiszed, Hogy végeztél máma, — Visszadobják, mert hiányzik A Zsuzsinak A törzskönyvi száma! Hazamégy és mert az ember Ilyesmire ráér, Felforgatod a lakásod A törzskönyvi Számért. Végre, végre előkerül A Zsuzsi törzsszáma, — Közben delet harangoznak És azt mondják: Nem fogadunk mámal Másnap ismét elvánszorogsz A kapitányságra, Most már nem is a Zsófi, de A Rozi "dolgába'. Mert a Zsófi szűrét közben Kívül kellett tenni, — És te kezded a Rozival Élőiről, mert Rendnek muszáj lenni!! Bonta. Sub Auspícís Gubernátort tíoktorráavatás Debrecenben. A debreceni Tisza István Tudomány­egyetemen junius 6-án délelőtt 9 órakor avatták Sub Auspíciis Giv bernatoris doktorrá ifj. ilyefalvi Tankó Bélát. — A Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs, Szatmár és beregvármeyei eyesü'.etének e hó 3-án Sóstón tartott közgyűlésén, — mint már a tegnapi számúinkban je­leztük, a tisfctikar és a választmány uj tagokkal eészittetett ki. Horváth Bertalan pénzügyi főtanácsos, ma­kói pénzügyigazgatóvá történt kine veztetésével, a megüresedett szám­vizsgáló bizottsági tagságra Nagy Elek városi műszaki tanácsos vá­lasztatott meg. Az egyesület ügyé­szévé Dr. Erőss János ügyvéd, másodtitkárrá: Dr. Andrássy Dá­niel árvaszéki ülnök, választmányi tagokká: Görömbey István kúriai biró, járásbirósági elnök. Vass Já­nos egyházmegyei tanácsbiró, Bor­bély Sándor főszolgabíró, Tomory Dezső egyházmegyei tanácsbiró, Dr. Rácz István törvényszéki biró, Baráth Imre egyházmegyei tanács­biró választattak meg a jelenlevő közgyűlési tagok egyhangú lelkese­désével. — Gyomor-, bél- és anyagcse­rebetegségeknéi a természetes »Ferenc József« keserűvíz az emésztőszervelc működését hatha­tósan előmozdítja, s igy megköny­nyiti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvéle­mények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor­és bélszaMlyozó szer. A Ferenc Józset keserűvíz gyógyszertárak­ban, drogériákban és fiiszerüzfetek ben kapható. Nőt zenekar a Vadász-kürtben. — Poloskát, svábot moiyt kiír­tam ' házilag csakis a Löcherer Cimexinnet lehet, mert nemcsak az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusztítja. Gyógyszertá­rak és drogériákban kapható. 3203 Női zehekar a Vadász-kürtben. — Orvosi hír. Dr Breider Kál­mán bőrgyógyász-urológus rende­lőjét Egyház-utca 2 .szám alá helyezte. 3792-2 — 59 filiér a legelegánsabb di­vatlap: A Nagy Divat. Eredeti párisi modellek. Kapható az Uj­ságboltban. % Szabolcsvármegye törvéoyhafösági bizottsága Tóth Zoltánt jelöite első helyen a Ludovina akadémia alapítványi helyére Szabolcs és Ung közigazgatásilag g ideiglenesen égyesitett Vármegyék törvényhatósága ma délelőtt tiz óra­kor Erdőhegyi Lajos dr. főispán elnöklete alatt rendkívüli közgyű­lést tartott, amelynek egyetlen tár­gya a törvényhatóság által a Lu­dovika Akadémián létesített alapít­ványi helynek az 1931—32. tanévre leendő betöltése volt. Elnöklő főispánt a közgyűlési te­rembe való belépésekor harsány él­jenzés fogadta. A magyar Hi­szekeggyel nyitotta meg a közgyű­lést, majd a tárgysorozat előtt mély megilletődéssel emlékezett meg a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt Vay Gábor grófról, ki nemdsaki a bizottságnak volt egyik legkivá­lóbb tagja, hanem a vármegyének is vezető egyénisége volt és két izben ült Szabolcsvármegye főispá­ni székében. Indítványára a közgyü lés határozatilag kimondotta, hogy Vay Gábor gróf érdemeit jegyző­könyvben örökítik meg és családjá­hoz részvétiratot intéznek. Ezután Virányi Sándor várme­gyei főjegyző olvasta fel a honvé­delmi miniszter leiratát az alapit­Értesítés! ványi hely betöltése tárgyában, majd elnöklő főispán elrendelte a névszerinti szavazást .A szavazóbi­zottságok tagjait a következőképen jelölte ki : I. bizottság: (A—K) elnök: Éne­kes János. Tagok: Szalánczy Fe­renc és László Albert. Főügyész: dr. Sarvay Elek, Jegyző: Meskó Kálmán dr. II. bizottság (L—V).Elnök: Vie­tórisz József dr. Tagok: Szitha Sándor dr. és Groák Lajos. Fő­ügyész: Fráter Ernő dr. Jegyző : Gyüre Károly. Ezután megejtették a szava­zást, amelynek eredmiényét Erdő­hegyi Lajos dr főispán a követ­kezőkben hirdette ki: Dr. Tóth László vármegyei má­sodfőjegyző Zoltán fia 173 szava­zatot kapott, vitéz szentkatolnai Elekes Gábor ny. huszárezredes Károíy fia pedig 29-et. Ennélfogva Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottsága a Ludovika Akadémia alapítványi helyére elsősorban Tóth Zoltánt másodsorban pedig Elekes Károlyt ajánlja. Értesítem a nagyközönséget, hogy orvosi rendelőmet Mátészalkán Horthy Miklós-utca 33. sz. alatt junius hó 10-én megnyitom. Rendeló'met eredeti Oalspachi Dr. F. 6. Zeiieis gépekkel, belégző készülékkel, quarz, vitalux és diathermia orvosi 1 gyógyeszközökkel szereltem fel. Dr. Kiss Emil főorvos egyetemes orvostudor Vezérképviselet : RÉVÉSZ ERNŐ és Társa Budapest, V., Nádor ucca 30 — Vége a táncszezonnak.' — Schíldmayer Árpád oki. tánctanár ma vasárnap este fél 9 órai kez­dette: szezonzáró nagy bucsues­télyt rendez, melyre tisztelettel meghivja valamennyi volt növendé­két. Szezonnyitás Szeptemberben! A viszontlátásra!! 3799 — Csütörtökön délután f> óra­kor lesz a Bessenyei Kör évzáró közgyűlése. A Szabolcs vármegyei Bessenyei Kör t. hó u-én csü­törtökön délután 6 órai kezdettel a városháza kis tanácstermében év­záró "kisgyülést tart, amefyre a kör tagjait tisztelettel meghivja az Elnökség. MYILT-TÉR* Értesítem a t. vevőimet, hogy Goldberger Mór nincs nálam al­kalmazva; tehát séta pénz, sem rendelések felvételére nem jogosult. 3793 Hőnig" Jenő. *) E rovat alatt közöltekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelős­séget nem vállal. DIADAL Hétfőn, kedden, junius 8. és 9-én RAMON NOVARRO csodálatos és rejtelmes lilmje Singaporei titok különleges történet a bűnről és a szerelem­ről 10 felvonásban és a saison legújabb STAN és PAN burleszkje Meghívó. A Nyiregyházi Vendéglősök és Rokonszakmához tartozó Ipa­rosok Ipartársulata f. hó 15-én, hétfőn délután 4 órakor a Korona kistermében tartja Vili. évi rendes UzgyülMt, amelyre az ipartestület tagjait tisztelettel meghivja Papp Lajos ipt. elnök. Tárg,sorozat: 1. A választmány évi jelentése és annak tárgyalása. 2. A lefolyt év zárszámadásai­nak tárgyalása és jóváhagyása. 3. A felmentvény megadása a tisztviselői kar részére. 4 Esetleges indítványok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom