Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-14 / 83. szám

Ma: S P 0 R T Nyíregyháza 1931. április 14. # Kedd Ara 1© fillér*. Ibii évfolyam, 83. sz. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : Fgy hóra 2 P 50 f. - Negyedévre 7 P 50 f. í Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény | i.?ies szám ára: hétköznap 10 f., vasárnap 16 f. | Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1-39. Fostacbeque 29556 Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz, Bethlen-u. 2. Kállay Miklós dr. államtitkár a francia becsületrend parancsnoka A fővárosi lapok vasárnapi szá­mai közölték az alábbi hirt : A kormányzó megengedte, hogy dr. Kállay Miklós kereskedelemügyi ál­lamtitkár a francia becsületrend pa­rancsnoki jelvényét elfogadja és viselje. Dr. Kállay Miklós államtitkár magas francia kitüntetése minden valószínűség szerint vonatkozásban van a francia képviselők legutóbbi látogatásával. Kállay államtitkár egyetemi éveinek egy részét Genf­ben töltötte, Párisban is járt, ki­tűnően beszél franciául, s így mon­danunk sem kell, hogy egyike volt azoknak az államférfiaknak, akik kivételes rátermettségükkel és tu­dásukkal közelebb hozták egymás­hoz a francia belátást és a magyar revíziós törekvéseket. A francia lá­togatás meleg visszhangja ez a ki­tüntetés, amelynek legjobban mi, szabolcsiak örülünk és amelyhez legőszintébb jókivánatokkal mi gra­tulálunk. Négyszáz vendéget mentett meg a rablóktól egy bátor főpincér Chicagóból jeien'tik: A reggeli lapok tele vannak Cchicago egyik leghíresebb éjjeli mulatóhelyének, az »Aigfonnar«-nak tegnap esti szenzációjával. A mulatóban körülbelül" 400 ven­dég tartózkodott, mikor berontott három álarcos bandita. Kettő fegy­verrel tartotta sakkban a közönsé­get, mig a harmadik asztalról asztalra járt és efvette a vendé­gek ékszereit, pénzét. A rabló azonban nem sokáig örül­hetett zsákmányának, mert Abler Ferenc, a mufató németszármazásu főpincére revolvert rántott elő zse­béből és egy jól irányzott lövéssel leterítette a rablót. A másik két bandita közül Abler az egyiket halálosan, a rpásikat pedig súlyo­san megsebesítette. A lapok elismerően emelik ki a főpincér bátor magatartását. Tizenhét évi hadifogság után most tért haza egy borsodvármegyei földmives Egerből jelentik : A szomszédos Ostoros borsodmegyei községbe most érkezett haza 17 esztendei távollét után orosz fogságból Za­hár László földműves. Mikor 1914­ben bevonult egy 3 és egy 7 éves leány és egy 4 éves fiúgyermekük volt. Most, hogy hazatért, fia meg­házasodott, egyik leánya férjnél van, mig a másik 19 esztendős ha­jadon. Vele együtt érkezett haza egy fehérmegyei hadifogoly, Aschen­benner Márton is. Ostoros község­ben nagy örömmel fogadták Zahár Lászlót.' Két pokolgépet találtak a nisi pályaudvaron Belgrádból jelentik: Magánfor- I Az egyik gép reggel 7 órára, a má- t kintettel hivatalos jelentést rásból érkező jelentés szerint al sik 9 órára volt beállítva. Egy I adtak ki. rendőrség szombaton éjszaka a nisi I gyanúsítottat letartóztat ak. Az I pályaudvaron két pokolgépet talált. | ortodox húsvéti ünnepekre való te- * — nem Megkezdték a mohácsi sikkasztó árvaszéki ülnök bűnügyének tárgyalását A Budapesti Értesítő jelenti: A pécsi törvényszék megkezdte Ko­lossváry Dénes, a sikkasztó mo­hácsi árvaszéki ülnök bűnügyének tárgyalását. Kolosváry több mint százezer pengőt sikkasztott el. A tárgyalásra 120 tanút idéztek be. Kihallgatása során Kolosváry alig hallható hangon mondja el, hogy 1918-ban szereft le. Ekkor mohá­cson és Pécsett kereskedelmi vál­lalatokba kezdett. Ezek nem sike­rültek. 1924-ben letette jogi szí- • .^bnatait és a rendőrség kötelékébe lépett, 1926-ban lett árvaszéki ülnök. Sikkasztásait 1925-ben kezd­te meg. Eleinte kisebb, később mind nagyobb összegeket. Ezután sikkasztásainak technikájáról be­szélt . A spanyol választásoknál a köztársaságiak nyomultak előtérbe Madridból jelentik: Spanyolor­szágban folynak a választások. — Tegnap este 9 óráig a kormányhoz beérkezett jelentések szerint az or­szág 35 nagyobb városában arat­tak győzelmet a köztársaságiak. Az 50 nagyváros közül 40-ben remél­hető a köztársaságiak győzelme. — Madridban a királyi palota körzeié­ben a szavazatok 2/3 része a köz­társaságiakra esett. Quadaljara­ban, Romanonez gróf kerületében 14 köztársaságit és 6 királypártit választottak meg. Éhségsztrájkot kezdtek a kassai katonaszabadítási panama zsidó letartóztatottjai' Prágából jelentik: A felvidéki lapok jelentése szerint a kassai ka­tonaszabadítási panama zsidó le­tartóztatottjai éhségsztrájkba kezd­tek, mert nem kaptak rituális kosz­tot. A fogházigazgatóság azért vonta meg a koszt engedélyt, mert a letartóztatottak ezen az uton csempésztek ki levelet hozzátarto­zóikhoz, valamint a panama többi gyanúsított j ához. Még a héten befejezik a magyar­osztrák kereskedelmi tárgyaláso­kat Budapestről jelenük : Nickl Al­fréd rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter vasárnap Bécsből Budapestre érkezett. Ma teljes részletességgel beszámol gróf Beth­len István miniszterelnöknek az osztrák magyar kereskedelmi tár­gyalások jelenlegi állásáról. Nickl Alfréd még e hét folyamán visszautazik az osztrák fővárosba és remélhető, hogy a kereskedelmi tár­gyalások rövidesen eredménnyel fognak befejeződni. Exhumálták Steinherzet Kecskemétről jelentik: Steinherz Rudolf holttestét exhumálták. Ki­vették belső részeit és ennek meg­vizsgálásával akarják az orvosok megállapítani, hogy Steinherz a gyilkosság előtt vett-e valamilyen narkotikumot magához. Garami Ernó családjával együtt Bécsben telepedett le Budapestről jelenük .Vasárnap a bécsi gyorssal utazott el Garami Ernő Budapestről. A szocialista párt vezére egyénileg nem értett egyet pártjával. Ezért visszavonult a pártéLettől és a magánéletben ke­resett elhelyezkedést. Ezt Bécsben meg ís találta és tegnap családjával együtt oda költözött. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazai időjárásunk tegnap délelőtt erősen felhős volt, de esőt sehon­nan sem jelentettek. A hőmérsék­let nappal emelkedett és 10—12 fok C között váltakozott. Az éjjeli hőmérséklet fagypont alatt volt. Budapesten ma délben a hőmérsék­let 13 fok C- A tengerszintre redu­kált légnyomás 764 mm. Várható időjárás a következő 24 órára: A Dunántulon már ma növekedő fel­hőzet, esetleg kisebb záporral. Tá­volabbi kilátások: Nyugati lég­áramlás, változó felhőzet és hősü­lyedés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom