Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-02 / 75. szám

. Í931. ápriílí 2. Papp László »Hattyu" gőzmosó vállalata, Nyiregyháza, Vay Ádám-u. 63. Ruhafestő, vegytisztitó, plissérozó és gouvlirozó üzem. Foüzlet: Széchenyi-út Z (Telefon : 5-09.) Fióküzletek: Kiss-tér 2. és Véső-utca 3. Az egybeforrt magyar társadalom A Társadalmi Egyesületek Szö­vetsége baráti vacsorát rendezett Sztranyavszky Sándor államtitkár tiszteletére. És ennek a vacsorá­nak fényét és jelentőségét éppen az a beszéd adta meg, amelyet az ünnepeit mondott. Magyar beszéd volt ez, a magyar szivekhez szóló, amelyeknek ma egyetlen érzésben ke i összedobbanniok: a hazasze­retet érzésében. Ez a hazaszeretet ne /egyen csak szófam, hanem ele­ven tett, amelynek a magyar társa­dalom egybeforradásában kell meg­nyilvánulnia. A környező népek sokmilliós forgatagában csak ugy fog megállni és boldogulni tudni a nyolcmillió magyar, ha abba­hagyva a széthúzást, a gáncsosko­dás, az egymást birálgatást, tö­mör egységgé kovácsolódik a nem­zeti ideáiok szolgálatában, a nem­zeti célokért folytatott vállvetett küzdelemben. Minden egyes ma­gyar álljon az egész magyarság cél­jainak szolgálatába. Mert ma olyan férfiakra van szüksége a külföldi hatalmi terrorral megbé­nított nemzetünknek, akik önma­guk feláldozása árán is ragaszkod­nak á köz nemes feladatainak a szolgálatához. A nemzeti ideálok szolgálata nem lehet privilégium, -nem íehet kiváltsága egyetlen tár­sadalmi osztálynak sem. A nemzet a "társadalmi osztályok összessége, és a nemzet boldogulása az összes társadalmi osztályok boldogulását jelenti. Sorsközösségben élünk itt valamennyien, tragikus sorsközös­ségben, de ez a tragédia ünneppé változhatik, ha a magyar felkek megtalálják egymást. Adja meg a jobb jövő várása a magyarság ren­dületlen hite azt a felki összeolva­dást, amely sokszorosan megnö­veli kis nemzetünk ellenállóképes­ségét, küzdő erejét. És történjék a lelkeknek ez a találkozása az op­timizmus jegyében, amely termé­kenyit, lendületet, bátorságot és türelmet ad. A pesszimizmus el­sorvaszt és nem gyógyít. És mi­ért is volna pesszimista az a nem­zet, amely a megpróbáltatás súlyos tizesztendejét annyi méltósággal, olyan önmegtagadó türelemmel tudta elviselni. A tél tavaszba fordul. És bármilyen hosszú és kemény legyen is a tél, a dermesz­tő fagyot előbb-utóbb mégis -csak felváltják a tavasz éltető napsugarai. Felváltják ott, ahol van újraéledésre várakozó életerő, ahol van képesség és erő a meg­újhodásra. Sztranyavszky Sándor a mostani télhez hasonlította az utolsó tiz esztendőt. A szimbólum szép és találó. Hosszú volt a tél, keservekkel teli, de miért veszte­nők el' hitünket éppen most a ta­vasz küszöbén, amikor hősiesen ki­bírtuk a tiz éves tél minden fa­gyos viharát? Nemzetünk életében is küszöbön van a tavasz. Az első hóvirágok már kinyíltak. 'A Sza­badulás szellője lengedez felénk: »a tavasz már a levegőben van«, ahogy mondani szokás. Még egy kis erő, még egy kis kitartás, erős összetartás és összekovácsolódott akarat s ma-holnap valóra válhat­nak azok az igézetes tavaszi álmok, amelyeket soha el nem muló hit­tel álmodtunk a tél íegsanyarubb óráiban is. Óriási földrengés pusztított Középamerikában Eddigi jelentés szerint 1100 a halálos áldozatok száma Newyorkból jelentik': Nicaraguá­ban tegnap igen heve? földrengés volt. A halottak száma az eddigi jelentések szerint meghaladja a negyvenet. Managuában, a fővá­rosban ostromállapotot hirdettek ki. Más forrásból származó jelen­tések szerint a földrengés halot­tainak száma eléri a 400—500-at. Mig a sebesülteké meghaladja az ezret. A fővárosban házak gyúltak ki. porrá égtek és a vízvezetéki csövek mindenütt megrepedtek. A Chicago Tribüné jelentése sze­rint Managuában a földrengés ir­tózatos károkat okozott. A halot­tak számát ezerre, a sebesültekét több ezerre becsülik. Londonból jelentik: A managuai földrengés egyes jelentések szerint 35 millió dolláros kárt okozott. A legtöbb középület elpusztult, közöttük az újonnan épült székes­egyház is. Rombadőltek a követsé­gek palotái és a szállodák is. A romok kigyúltak^ A ' földrengés mindössze 2 percig tartott, de ez alatt az idő alatt 11 lökést ész­leltek. Managuai jelentés szerint a halá­los áldozatok száma 1100-ra emel­kedett. Azt hiszik, hogy még több halott is felszínre kerül. A szeren­csétlenséget különösen a pusztító tűzvész súlyosbította. A középüle­tek, áruházak, bankok összedőltek és porrá égtek. A tüz még mindig tart. Az oltási munkálatokat na­gyon megnehezíti az a körülmény, hogy a vízvezetéki főcső megrepedt. A lakosság legnagyobb része haj­léktalanná vált. Az anyagi kár több millió dolláros. Az amerikai Vö­rös Kereszt missziót küldött a katasztrófa színhelyére. Biport a nyíregyházi állatvásárról Szoml>at reggel 6 óra. A Bethlen i utcát hatalmas kocsisor foglalja le. Mintha dübörögve megindulnának a faiva'k a város elfoglalására, men­nek a falusiak tempós, nyugodt lép­tekkei a nyíregyházi heti állatvá­-sárra. Gyönyörű tavaszi idő, ragyogó napfény. A csintalan, gonosz szél­kölykök riadtan elmenekültek a haj­nali nap első meleg sugarai elől. A Bethlen-utcán a természet hatai* roas orchesztere zug. 'A barmok mély bőgése mint roppant bom­bardó kiséri a malacolt élés visi­<tását, a juhok keserves bégetését és a borjak hosszú, mélabús sóhaját. Megindult a falu a hajnali ál­mát alvó város felé. Szines tarka kép, mozgás, elevenség a komor kő­kolosszusok kőzött, az ősi nomád élet nyers egészséges lüktetése. — Egy sovány asszony visító, rengő­hátu malacot hajszol, küzd, bir­kózik az ijedt kocával. Nekígyür­kőzik, ostorozza^ hogy egyenes irányba terelje. Ha sikerül jóáron eladni a kocát, egész vagyonát, aratásig ervan a család. Az egyik szekér mögött egy egész család baktat a vásár felé. Két pkör vontatja a szekeret fassu méltóság­gal. Elor'a gazda lépked, mig a bakon az asszony helyezkedett ei ölében apró porontyaival. Azokat is ei "'kellett hozni, mert ugyan ki viselné gondjukat az üresen ha­gyott házban. Egy tehertalyiga négyszögletes, fonott kosarában árva borjú inog remegő lábakkal minden zökkenő­nél és néha fájdalmasan felbődül a könyörtelen égre. Tekintélyesebb gazdák tüzes, virgonc csikókat haj­tanak büszke testtartással, hety­kén, a "száguldás és a vagyon pi­büszkeségévef széítőfcsipett, ros arcukon. Künn a vásártéren már nyüzsög a sokaság, mint roppant hangya­boly. A hetivásárok szakértői nagy megelégedéssel járnak kefnek a gyö nyörü álfátok között. — Nagyszerű a felhajtás! — Szép vásár lesz máma! — Láttam már egynéhány pesti sertéskereskedőt is!! — hangzik itt is, ott is a megelégedett remény­teljes megjegyzés. — Szép, szép, csak legyen .aki vásároljon is I! — Igen, ha megadnák az állatok rendes árát! — legyintenek kese­rűen az örök kételkedők. A tabernákban is kezd élénkülni a "forgalom. A gömbölyű tűzhelyen hatalmas lábasokban sül, pírosra sül "a pompás lacipecsenye, illato­san perlékednek egymással a forró zsírban. Kajtor vendéglős óriási taberná­jáha térnek be a gazdák legtöbben, ami szinte természetes, ha elgon­doljuk, hogy két helyre, csinos fe­hércseléd sürgölődik a tűzhely kö­rűi és kacér szemük tüze egetőbb, mint a tűzhely piros parazsa. Ennek a tabernának ördöge is van, mert Lucifer méri a sátán tü­zes italát. A vásár hangulata kitű­nő, mert nagy reménységekkel néz a gazda a nap elé. Az általános jó­kedv néha egy-egy pajkos humor­ban talál "kielégülést. A taberna előtt sintérek lopakodnak hónuk alatt a veszedeímes "hurokkaf. Lu­cifer alattomos ábrázattal lép egy magas fiatalember elé és hirtelen rászól: — Menjen csak ki gyorsan, valaki keresi! A fiatalember gyanutlanul lépi át VÁROSI MOZGÓ Ma, szerdán utoljára Biró Lajos világhírű müve filmen, a Sárga liliom Főszerepben : Mindszenthy Tibor, Billie Dove, Huszár Pufi Kisérőkép: Csokoládé hercegnő vígjáték az ajtó küszöbét, de abban a pil­lanatban hárman is megragadják és kétségbeesett hangon ráordíta­nak: — Ne menjen ki az Istenén. — Itt vannak a síntérek. Természetesen óriási kacagás vi­harzik fel a tabernában, ugy, hogy még a beugratott is kényte­len fanyarul mosolyogni. Mondják i; a gazdák egymásnak: jókedv az van már, csak jó vásár i"s legyen. Hnsvét üsaepén gondoljunk a szegényekre! Már csak napok választanak el bennünket a legszebb ünneptől, húsvéttól. Akiknek a mai rossz gazdasági viszonyok között is ma­radt valamijök, lázas buzgalommal készülnek az ünnepekre. A lelki malaszt mellett, testükről Sem fe­ledkeznek meg az emberek. Az élel­miszer üzletekben, ki-ki a maga tehetsége szerint vásárolja a hoz­závalót és szorgos háziasszonyok süütik-főzik a szemnek-szájnak kedves ételeket. i , A jobbmóduak ne feledkezzenek meg az élet számkivetettjeiről, nyo­morultjairól, akiknek asztalára — ha ugyan még ez is van nekik — nem jut kalács, vagy sütemény, hanem még a kenyér is csak ritka, falat. A társadalom áldozatkészsége és részvéte a nyomor iránt tette le­hetővé eddig is a Szociális Misszió­társulat szegénykonyhájának fenn­tartását és remélhető, hogy húsvét­kor sem feledkeznek meg erről. Pénzbeli és természetbeni adomá­nyokat egyaránt köszönettel fogad a vezetőség. A természetbeni ado­mányokat a debreceni utcai szegény konyhára küldeni kéri a vezetőség, mig a pénzadományokat a Nyir­vidék szerkesztősége veszi át. A tegnapi' országos tanitógyül§s sürgette az anyagi sérelmek or­voslását Budapestről jelentik : A magyar­országi tanítók tegnap ülést tartot­tak, amelyen anyagi viszonyaikat tárgyalták. Szó vo't azokról a ta­nítókról ,akik járandóságukat föld­ben, vagy terményben kapják. Sür­gették helyzetük rendezését, mert a buza áresése következtében jövedel­(müik a felére apadt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom