Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 1-144. szám)

1931-04-02 / 75. szám

lü fillér Nyíregyháza 1931. április 2. Csütörtök ICalI évfolyam, 75. s-.. SÖWijMrtéai Arak Mcfhtm A* vidék : f én-e 2 ? 50 L - fcrtfyedévre 7 P 50 f. j • ptorftsi-itvíoelfikrinik ós tanítóknak 20®/« ^njredmény K»im Aj-a; hátStfimap 10 vuámss 1. < Mapiiotta: JOBA ELEK i >loiO« taerktiastó : VERTSE K. ANDOR ám Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1 39. Postacbequc 295» Hirdetéseket az Ujsógbolt is felvesz. Bethlen-u. 2. UIUII.W..LH..JI.IIIIJIIIIJ 1 IWBI in animn iiiiwiwi— Ma: Gazdamelléklet tiiiiiiiiiiiiniiiiiíiiiniiiiiiiiiiiíiiHiiiiiniiiüiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN Kétezerötszáz halottja van a középamerikai földrengésnek Lapunk más helyén megemlékez­tünk már arról a sufyos katasztró­fáról, amety Középamerikában, Managuában lejátszódott. A • ka­tasztrófa méreteiről* egyelőre még nem érkeztek részletes híradások. Az egymásután érkező jelentések mind szörnyűbb képét tárják fet a pusztulásnak. Ujabb jelentések a földrengés pusztításáról a követ­kezők : Newyorkból jelentik : A mana­guai földrengésről borzalmas rész­leteket meséit egy menekült, aki Corintoba érkezett. A város közép­pontja. ahol. a legnagyobb. leg­szebb épületek állottak teljesen el­pusztult. A város legnagyobb szál­lodájának egyetlen fala maradt csak meg. A romhalmazok között sebesültek és holtak hevernek. Ma reggeL a kárt negyvenmillió dollár­ra becsülték. A vasútvonal tíz mér­föld körzetben elpusztult, ami na­gyon megnehezíti, a segítséget, mert lehetetlenné teszi, hogy Corintobót segélyvonatokat küldjenek. Az ál­dozatok száma valószínűleg még nagyobb lett volna, ha a lakosság negyven százaléka rrnm hagyta vol­na el a várost, hogy ősi szokás szerint a húsvéti ünnepeket a ten­gerparton töltse. Managuai jelentés szerint ujabb földlökéseket észleltek, de ezek már gyengébbek voltak. A legfrissebb jelentések szerint a ha'áios áldozatok száma 2500-ra emelkedett. Newyorkból jelentik. A mana­guai földrengésről az Associated Press a következőket jelenti. A szé­kesegyház s vele együtt valameny­nyi templom beomlott. Egy fog­ház teljesen elpusztult s 5 50 . fo­goly lelte halálát az épület romr« jai alatt. A munkások egész éjjel folytat- j ták az oltási munkálatokat, mert a földrengés következtében sok he­lyein tüz keletkezett. Az amerikai j katonaság segélyhelyeket állított 1 fel, ahol az élefbenmaradt és még- ; sérült embereknek nyújtanak első ' segítséget. Holtpontra jutott a vasúti gyilkos nyomozása A Budapesti Értesítő jelenti : Steinherz Rudolf meggyilkolása ügyében a nyomozás eredménye még mindig negatív. A ceglédi rendőrség a gyilkossággal most azt a magas, sovány, hosszú arcú, sző­ke fiatalembert gyanúsítja, aki Rothschild kertészének mondotta magát és a gyilkosságot Lajosmi­zse és Kecskemét között követ­te ei. Ma délelőtt újból "kihallgatták azt a két leányt, akik Ceglédig együtt utaztak a kalapácsos gyil­kossal. Elmondták, hogy a fiatal­ember tovább utazott. Kiskőrösön elfogtak egy csavar­gót, akire reáillet a tettesről ki­adott személyleírás. Ma reggel fel­vitték a fővárosba, ahol á dakti­loszkópiai intézetben ujjlenyoma­tát összehasonlították a talált ujj­nyomokkal, azonban 12 óra után el kellett engedni ezt a gyanúsí­tottat is, mert kiderült, hogy sem­mi 'köze sincs a gyilkossághoz. Csontos Imre képviselő meghalt Karcagról jelentik : Csontos Im­re országgyűlési képviselő ma reg­gel meghalt. Temetése pénteken délután 2 órakor lesz Karcagon. Csontos Imre képviselő ma vir­radatkor szenvedett ki hosszas be­tegség után. Halálát feleségén kivül három leánya, 2 unokája és 5 déd­unokája gyászolja. 1860-ban született Karcagon. Elemi iskofáit Karcagon végezte s már kora ifjúsága óta gazdálko­dott. Negyvennégy éven át volt községi képviselőtestületi tag s 24 év óta tagja Szolnok vármegye c törvényhatósági bizottságának. — g Vezető tagja volt a Karcagi Gaz­dasági Egyesületnek és a karcagi Hangya fogyasztási szövetkezet­nek. Hosszú ideig aleínoke volt a Magyarországi Kisbirtokosok Szövetségének. Tagja volt mind­két nemzetgyűlésnek, majd az or­szággyűlésbe is felküldötte városa. Csontos Imre igen érdekes alak­ja volt a politikai, közelebbről a kisgazda politikai életnek. Erőteljes I hazafias érzéstől hevített, talpraesett I beszédei, amelyeknek zamatos szint adott táj szólása, a magyar föld fiának józan megfontoltságáról ta­núskodtak. Habár sokszor csábítgatták az ellenzéki sorok felé, nem volt haj­landó elhagyni az egységes pártot. Almássy László elnök ma dél­előtt részvéttáviratot intézett Kar­cag város polgármesteréhez, mely­ben a képviselőház részvétét tol­mácsolta a város közönsége előtt. Elkobozták a háromszéki székelyek birtokát Bukarestből jelentik : A román I nát, amely 15 millió leire értékel- I megtesz az elkobzás niegakadályo­hivatalos lap mai száma dekrétu- I hető, lefoglalja az áUamt Iskola- I zására. mot közöl, amely Háromszék vár- I alap javára. A magyar pártok v?ze- I megye székelybirtokosainak vagyo- | tői és a lakosság minden lehetőt | «— ^ Schreiber kitanulta a szabómes­terséget és azután iratkozott "be a gimnáziumba .A/ Budapesti Értesitő jelenti : Egy szabadkai szabómester, Gers­pan József elmondotta, hogy 1912­ben Versecen volt szahómühelye, ahová egy napon egy kevepalósi gazda elhozta fiát, Schrciber Tamás Józsefet szabóinasnak. Schreiber náia tanult végig és 1915-ben a verseci ipartestület felszabadította. 1918-ban Schreiber közölte vele, hogy felhagy a szabómesterséggel, az egyik magániskolába iratkozott be és érettségit akar tenni. Szeptember 30-ig nem keli útlevél Franciaországba Párisból jelentik : A nagy gyar­mati kiállítás időtartama alatt, má­jus 1-tői—szeptember 30-ig bárki útlevél nélkül léphet Franciaország területére. Csupán személyazanos­sági igazolvánnyal kell rendelkez­nie az utasnak, amelyet számára a francia konzulátusok mindenütt díj­mentesen állítanak ki. A Magyar Párt képvfcelője visz­szautasította a román főiskoi. törvényjavaslatot Bukarestből jelentik: Sándor Jó­zsef magyarpárti szenátor viszsza­utasitotta a főiskolai törvényjavas­latot, mert az kisebbség ellenes. Ellenkezik azokkal a kötelezettsé­gekkel, amelyeket nemzetközileg és alkotmányjogilag vállalt Románia. Az osztrák kormány felmondta a Magyarországgal kötött kereske­delmi szerződést Budapestről jelentik: Az osztrák szövetségi kormány budapesti és belgrádi követei utján ugy Ma­gyarországnak, mint Jugoszláviá­nak jüíius elsejei hatállyal fel­mondotta a kereskedefmi "szerző­dést. IDŐJÁRÁS. A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban a szél elcsendesedett, apró havazások már csak a keleti részeken voltak. Az éjszakai hő­mérséklet a régtöbb helyen csak keveset enyhült, de azokon a he­lyeken, ahol tegnap a friss hó­takaró köv etkeztében rendkívül ala­csony volt a hőmérséklet, ma már sehol sem s záHt mínusz 10 C fok alá. Napkelte óta Számottevő emelkedés érezhető a hőmérséklet­ben. Budapesten ma délben a hőmér­séklet plusz 5 C fok volt. A tenger­szintre redukált légnyomás 765 mm Várható időjárás a legközelebbi 24 órában : A nappapli hőmérsék­let emelkedése ,éjjeli fagyok, az ország nagy részében derült idő, délen felhősödés várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom