Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 274-296. szám)

1930-12-02 / 274. szám

J/VíKYIEÉK. 1930. december 2. Derö a bombán A világgazdaság rossz helyze* te átragadt Magyarországra is és az értékesítési valamint a fogyasz­tási krizis súlyosan nehezedik ná­lunk is valamennyi gazdasági ága­zatra. Mégis számos biztató jel merült fel a legutóbbi időben, amely arra enged következtetni, hogy a gazdasági depresszió mély pontján valószínűleg már túljutot­tunk. Már maga az a tény, hogy a nemzetközi tőkepiac a három­millió fontnyi előlegkölcsönnei Ma­gyarország részére ismét megnyilt a hitelválság közeli végét jelzi. Hiszen a külföldi bankcsoport ezt az előleget már a hosszúlejáratú kölcsönre nyújtotta, ami önmagá­ban mutatja, hogy nemso­kára a hosszúlejáratú hi­telek is rendelkezésünkre fog­nak állani mégpedig nemcsak az állam részére, hanem a mezőgaz­daságnak is záloglevélkölcsönök* formájában. Biztatóan alakul to­vábbá a kereskedelempolitikai ho­rizont, amennyiben Bethlen Ist­ván berlini utja meghozta azt az eredményt, hogy a német kormány 1 rövidesen megkezdi velünk a tár gyalást a magyar-német kereske­delmi' és vámszerződés dolgában, amely szerződések hivatva van a magyar agrártermékeknek egykor legjobb fogyasztó piacára az utat ismét megnyitni. De enyhült a fe­szültség a csehszlovák viszonylat­ban is és alapos a remény, hogy a mindkét országra nézve gazdasá­gilag szükséges megegyezés vég­re is létre fog jönni. ( De e biztató szinjptomákon kí­vül a belső gazdasági élet alaku­lásában is jelentkezne... kedvező tünetek. A Magyar Gazdaságku­tató Intézet most közzétett beszá­molója a legutóbbi hónapok ala­kulásáról többrendbeli javulásról tesz tanúságot. így a mezőgazda­sági termékek piacrahozatalábói származó vásárlóerő vagyis a gaz­da vételképességének index-száma mely junius végén 68.6 jelzőszám­mal mélypontjára jutott, szeptem­ber végén ismét 72.6 százalékon állott. A vásárlóerő e megnöveke­dése a boletta javára irandó. Hogy mily szükséges volt a gabonajegy bevezetése, azt igazolja a követke­ző tény: 1929-ben a termés értéke 33 százalékkai maradt alatta az előző évi értéknek, de az idei ter­més értéke további 20 százalékos ' csökkenést szenvedett. A boletta nélkül az esés még nagyobb lett volna. Ellenben örvendetes ered­mény. hogy a sertéshizla­lás. de különösen a szarvas­marha hizlalás és értékesitése ked- I APOUbO 102.6 Ma, hétfőn utoljára 5, 7 és 9 órakor fl TŰZMADÁR Kedden 5, 7 és 9 órakor nagy premier Pályadijat nyert hangos ,.UFA" csodafiira 1 Szerelem a felhők között (A fehér hegyek fia). A szerelem és természet rapszódiája. Irta: Di. G. Becce. Rensta MUller és Luis Trenker a főszerepben. Rendes helyárak. — Ufa és Magyar hiradó vezőbb eredményt mutat, nemcsak a nagyobb gazdaságokban, hanem a kisebb üzemekben is lassanként áttértek a hússertés tenyésztésére, ami a s ertéskiviteli lehetőséget lé­nyegesen előmozdította. Az ipari termelés összes index­száma ugyan csökkent, de a csök­kenés jóval mögötte maradt a má­sodik negyedév apadásának. A munkapiac helyzete tovább rom­lott ugyan, de itt is vigasztaló, hogy a törvényhatóságok által ki­adott közmunkák értéke az őszi hónapokban nagyobb volt mint a mult évben v sőt mint 1928-ban. A tiszt viselőosztálynak -nyújtott épí­tési hitei előreláthatólag élénkitő­leg fog hatni a jövő építkezési te­vékenységre. Az ipari depresszió alól örvendetes kivételt mutat a: textilipar, amelyben ugy az impor­tált gépek szlma, valamint a fog*i lalkoztatott munkások száma na­gyobb mint az előző évnegyedben. Hasonló az eredmény a cipőipar­ban is. A textilipar és a cipőipar ked­vező helyzete annyival jelentő­sebb, mert ez kizárólag annak tud­ható be. hogy a magyar gyártmá" nyök mind nagyobb mértékben ki­szorítják a külföldi portékát. A fogyasztásra nézve kedvező fordulatot jelent az, hogy az ol­csóbbodás legutóbbi időben már a kiskereskedői árakra is "kiter­jedt. ami annyit jelent, hogy a fogyasztó olcsóbban láthatja el szükségletét. Minthogy ez az ol­csósági hullám állandóan növek­vőben van ; a fogyasztás abba a helyzetbe jut, hogy a maga élet­szükségleteit mindinkább ki tud­ja majd elégíteni. Nehéz időket élünk, sok a baj, még több a panasz. De, ha min­denki elvégzi a reá kiszabott műn-' kát. ha számolva a súlyos hely­zettel, az egész vonalon minden magánháztartásban a legszigorúbb önmérsékletet és takarékosságot fogjuk gyakorolni, ugy ez az or­szág bizonyára le fogja küzdeni a gazdasági nehézségeket és a< szükség napjait ismét a boldogu­lás és a -jobb, a biztos megélhe­tés esztendei fogják felváltani. A téli hónapokban este 10 órakor oltják el a lámpákat a nyíregyházi ntcákon & polgármester takarékossági Javaslatai Dr. Bencs Kálmán kir. kormány^ főtanácsos polgármester a költ­ségvetéssel kapcso-'atban több ja­vaslatot terjesztett a képviselő­testület elé, amely a javaslatok valamennyiét egyhangú határozat­tal fogadta el. Ezek közül a taka­rékossági javaslatok közül a jelen­tősebbek a következők. A város uj alszámvevői "állást szervez, miután most a számvevő­ségnek az ellenőrzéssel megnöve­kedett teendőit a napidíjas sze­mélyzet nem képes ellátni. A város polgármestere és fő' jegyzője részére megtakarítás célú­jából megszabott utazási átalányt állapitnak meg, amelyet nem le­het túllépni semmi körülmények között sem. Nyíregyházára az elmúlt évben 165000 P vármegyei hozzájáru­lást szabtak ki, amit a város ne­hézségek között ugyan, de meg­fizetett. Most ez a hozzájárulás lényegesen megnövekedett, mert a kö^ítkező évre 215.779 pengőt tesz ki a hozzájárulás. A város miután az uj költségvetés jóváha-' gyására várnia kell, egyelőre a tavalyt hozzájárulási összeget állí­totta be a költségvetésbe azzal az elhatározással, hogy időközben a­hozzá á u á 3 mérséklését fogja kér­ni "a belügyminisztertől, mert ada­tokkai bizonyítja, hogy sehol az­országban nem járulnak a megyei városok ilyen nagy percentet ki­tevő összeggel a vármegye költ­ségeihez. Miután a tanügyi kiadások a póe adó 52 százalékára emelkedtek az állami hozzájárulásnak 50 száza­lékról 41 százalékra történt le" csökkenése miatt, a város kéri a kultuszminisztert, hogy egy vagy több községi iskolát állami keze­lésbe vegyen át. Az egyházak békebeli segélyét évenként tiz százalékkal közelitet­te meg a város, ugy, hogy 1932-ig a segély a békebeli aranykorona segéllyel egyenlő lett volna. Miután azonban az évenkénti emelkedés­sel 1932-re nem érhetné eCa vá­ros békebeli segély nívóját, az egy­házak segélyének fokozatos eme­lését még öt évig, tehát 1937-ig folytatja a város. A tanulmányi segélyeket a jövő­ben a költségvetéssé'kapcsolatban! állapítja meg a város képviselő­testülete. A város fokozza a Stefánia védő^ nőinek eddig adott fuvarsegélyt, hogy a tanyai kiszállásokat aka­dálytalanul végezhessék. A Iionsz-nak eddig évi 1000 pengő segélyt 2000 pengőre eme­li fel a város. A vi'ágitással járó kiadások csök kentése érdekében a város ezen", tul téli "hónapokban este 10 óráig, nyári hónapokban pedig este 11. óráig égetik a lámpákat. Pisszer János képviselőtestületi tag indítványára a város polgár­mestere számításokat végez ab­ban az irányban, hogy nem volna-e jövedelmezőbb, ha a kövezetvánr szedés jogát bérletbe adná Nyír­egyháza városa. A számításokkal egyidejűleg kiírják a versenytár-/ gyalást a kövezetvám bérletére vonatkozólag. A takarékossági javaslatokat a képviselőtestület elfogadta. Jelentkezés lenmagtermelésre. Az Alsódunántuh Mezőgazdasá­gi Kamara közli, hogy 1931 tava­Szán nagyobbarányu lenmagterme­lésre lehet szerződést kötni. Az érdeklődő gazdák forduljanak köz-, vetlenüi az Alsódunántuli 'Mező­gazdasági Kamarához Kaposvá­ron. fl^Magy karácsonyi cipóvásárl 7750-3 Ennél olcsóbb már nem lehet! Elsőrendű áru kevés pénzért! A Szűcs cipőgy'r országos occasiója 20.000 pár női divatcipő önköltségi áron való forgalombahozatala. Cégemnél 500 pár áll rendelkezésre. Lack divat pántos, fekete antilop, szines bőré s barna pántos cipők. Egységár 15 P kizárólag készpénzért, Garantált minőség! Egyéb gyártmányú cikkeink soha nem létezett olcsó árban: Erős férfi egész kapcsos és fél fü- ^ —j'50 A Posztó komódcipő P 4 80 zős fekete cipók ... P 15'— 1 #— Női antilop divatcipók III' Posztó csattos cipő körülbőrözve P 9'50 Női divat félfűzős és Trottórcipók I K Női la lack divatcipők I ^H hbw Női hócipők P 9'— Női divat lack pántoscipők I B Női la szines bőr divatcipők I I Női sárcipők.-.. P 7'— tői Női bokaszáru fekete és barnacipők I • Férti bagaria félcipők I U Férfi sárcipők P 8'50 tói Női drapp fasarku divatcipók ... Férfi lack félicipők Férfi hócipők P 13. tői Női fekete pántos és fél fűzős cipők P 12 50 Gummi hócipők és hó csizmák óriási választékban. Az itt felsorolt cikkeink a Bethlen utcai kirakatunkban elhelyezve. Szíveskedjék megtekinteni kirakatainkat! Lichtenberg Sándor cipőáruhaza Telefon 351. Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 1. Telefon 351.

Next

/
Oldalképek
Tartalom