Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 274-296. szám)

1930-12-02 / 274. szám

Nyíregyházié, 1930 december 2. * Kedd Ára ÍO fíll&r. Xj-J,. évfolyam. 274. szám POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helybe« és vidéken : Egy hóra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P 50 f. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20°/» engedmény Egyes szám ára: hétköznap 10 f., vasárnap 16 f. Alapitotta: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime • Széchenyi-út 0. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1 39. Postactaeque 29566 Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz, Bethlen-u. 2. Leleplezték Rákosi Jenő szobrát Budapestről jelentik: Vasárnap leplezték le ünnepélyes keretek kö­zött a fővárosban Rákosi Jenő szobrát. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével kezdődött, a melyet az Operaház énekkara adott elő. Utána Ward Price, mint Rother­mere lord képviselője lépett az emelvényre s arra kérte Budapiest főpolgármesterét, hogy a székes­főváros polgársága nevében fo­giadja el a lordtót Rákosi Jenő szobrát. Egyúttal tolmácsolta a lord üzenetét, mikor kijelentette, hogy azok az eszmék, amelyekért Rákosi Jenő harcolt, még nem valósultak ugyan meg r de a re­vizió napjának eljövetelében éppen ugy kell hinini és bízni, mint aho­gyan hisszük a holnapi nap fel­jövetelét. Beszéde után elhexyezte a lordnak és fiának hatalmas ba­bérkoszorúját a szobor talapzatára. A szobrot a főváros közönsége nevében Berczelly Jenő alpolgár­mester vette át s utána sorra meg­koszorúzták a szobrot. Az ünnepély a Szózat eléneklésévei "ért véget. Budapestről jelentik: G. Ward Price, Rothermere lord nevében f» vasárnap este 70 teritékes ebédet adott a Dunapalotában. A bankét* ten közéletünk számos kiválósága vett részt. Az első felköszöntőt Ward Price mondotta, aki kije­lentette, hogy a lord nevében látja vendégül az illusztris társaságot. A lord végtelenül sajnálja, hogy nem vehet részt az ünnepségen s távi­ratilag megelégedését fej«zte ki, hogy olyan impozáns volt az ün­nepség, mint amilyet Rákosi Jenő megérdemelt. — Nincs még egy idegen em­ber — folytatta a Daily Mail szer­kesztője —, aki ugy ismerné Ma­gyarországot, igazságos ügyét és hősi önfeláldozását, bátorságát, mint Rothermere lord. Az ameri­kaiak Kossuth emlékérmeket ve­rettek^ mikor a ftagy magyar ná­luk járt és ezeknek az emlékér­meknek felirását vallja a lord is: Mióta a világ fenn áll, nem volt igazságosabb ügy, mint Magyaror­szág ügye: (Az utóbbi szavakat magyarul mondotta Ward Price.) Arra kérem önöket, hogy áll­janak fel és ürítsék poharukat a magyar nemzetre és jövendő bol­dogságára. Utána Appcxnyi Albert gróf szó­lalt fel s a békeszerződéseknek bé­kés uton való revízióját hangsú­lyozta. Ki kell jelentenie, hogy az egész nemzet nevében beszél, amikor azt mondja, hogy sohasem lesz idő, amelyben a magyar ember elfeled­kezne Rothermere lord nevéről s értünk teljesített önzetlen munkás­ságáról. Valahányszor Apponyi Rotherme­re nevét kiejtette, a jelenlevők lel­kesen éljenezték a lordot. Appo­nnyi után Herczegh Ferenc, a Re­víziós Liga elnöke, majd Ripka Ferenc főpolgármester, Márkus Miksa a Magyar Újságíró Szö­vetség elnöke szólalt fel, majd Légrády Ottó indítványára távira­tot küldtek a lordnak. Az ebéd alatt Berkes Béla zene kara játszott s többek között elját­szotta Rákosi Jenő kedvenc nótá­ját, a Fekete szem éjszakáját is. Újjáalakul az osztrák kormány Bécsből jelentik: A Vaugoin kormány szombaton délben minisz­tertanácsot tartott, amelyen le­mondását határozta el. A kor­mány elhatározása a szombat este megjelenő Japokban került nyil" vánosságra. A szövetségi elnök a kormány lemondását elfogadta, Vaugoint s a kabinet tagjait megbízta ideig­lenesen az ügyek vitelével, Ender dr voralbergi tartományfőnököt pedig felhívta, hogy kezdje meg a tárjjyslásokat az uj kormány ala­kítására. Ender dr kormányalakítási kí­sérlete a tegnapi nap folyamán nem nyert megoldást. Tegnap Schoberrel, a Heimat-blokk ve­zetőivel tárgyalt. Érdemleges tár­gyalásokról azonban csak ma, a pártok értekezletei után lehet szó. Elkészült Magyarország első felhőkarcolója Budapestről jelentik: Elkészült Budapest első felhőkarcolója, az Országos Társadalombiztosító In­tézet palotája^ amely 70 méter mi' gas. Az épület négy emeletes pa­lotából és 18 méteres toronyból áll. Az építkezési költségek ed­dig négy és fél millió pengőbe kerültek. Az építkezésnél felhasz­náltak 96 vaggon vasat, 300 va­gont cementet és másfél millió darab téglát. 1 i A török külügyminiszter elutazott Rómából Rómából jelentik: Tevfik Rüsdi törők külügyminiszter elutazott Olaszországból. Búcsúztatásra a pályaudvaron megjelentek Grandi olasz külügyminiszter, a török nagykövet, a bulgár követ s az olasz külügyminisztérium több magasrangu tisztviselője. Szófiából jelentik: Tevfik Rüsdi török külügyminiszter a bolgár kormány meghívására ma este Szó­fiába érkezik, ahol 3 napig marad. Útjára több török diplomata és ujságiró is elkíséri. A bolgár sajtó meleghangú cikkekben fog­lalkozik a török külügyminiszter bulgáriai 'látogatásával. A Zaria megjegyzi ,hogy a muzulmán Tö­rökország mindenkor barátságo­sabban viselkedett Bulgáriával szemben, mint a szláv Szerbia, vagy az ugyancsak ókeresztény hiten levő Románia és Görögor' I szág . Megbukott az orosz dumping Párisból jelentik: A Le Journal j holnapi számában Saint Brice tel­jesen megbízható forrásból nyert értesülése alapján ismerteti az oroszországi politika legutóbbi ese­ményeit. Kijelenti, hogy valótla­nok azok az elterjedt hirek, ame-. lyek véres eseményekről számol­nak be. A munkásság és parasztság még nem lázadt fel. Valószínű, hogy a politikai válságot a gazda­sági válság idézte elő. A valóság jelenleg Csak az, hogy a válság inkább csak a vezető körökre vo­nnatkozik. Kétségtelen, hogy a hí­res 5 éves terv zátonyra jutott. Ennek Stalin volt az értelmi szer­kője s fnost ő érzi a bukás súlyát. Párthívei közül sokan" nem akar­nak a központi vezetésben mélyebb változtatást eszközölni, de általá­ban uj utakat követelnek a pénz­ügyi és gazdasági vezetés terén. Az orosz intellektuális egyének összeesküvését csak azért találták ki, hogy a közvélemény figyelmét eltereljék a gazdasági válságról. Az eddigi politika eredményeképpen meg lehet állapítani, hogy a dum­ping terv meghukott, mert a nyo­morgó tömeg elégedetlenségét lát­va, nem merik már a végső tar­talékot eltékozolni. IDŐJÁRÁS A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban jelentéktelen lecsapó" dások ordultak elő, a hőmérséklet alig változott. A hőmérséklet maximuma a nyugati részeken ^ 15 fok C-t is elérte, mig az éjjeli minimumok keleten helyenként a fagypont alá sülyedtek. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 9 fok C. A tengerszintre redukált lég­nyomás 709 mm. Prognozis: Vál­tozóan felhős idő lassú hőemel­kedéssel. esetleg lecsapódásokkal. Sporthírek Ferencváros—Baranya 4:0 (2:0) Sabária—Kispest 1 :o (1 :o) Bocskai—Bástya 4:3 (3:2) Újpest—Hungária 2:2 (0:0) Attila—Terézváros y.o{ 4:0) III. FC—Budai 11 1:0 (1:0) Ernszt Sándort megoperálták Ernszt Sándor dr népjóléti mi­niszteren a Ferenc József kór­házban sérvoperációt hajtottak végre. Az operáció kitűnően si­került. A miniszter állapota ma reggel kielégítő volt. Hőmérsék­lete 37.1 fok v érverése 80. A be­tegség lefolyásában semmi rendel­lenesség sem mutatkozik. Lezajlottak a bolognai marsigli-ünnepségek Bolognából jelentik: A Marsigli ünnepségek, amelyen a magyar de­legáción kivül Guüiano közoktatás­ügyi miniszter és Hóry András kvirináli magyar követ is résztvet­tek, tegnap este végetértek. Délelőtt a szent Petronius temp­lomban mise volt, majd megkoszo­rúzták a nnagy geográfusnak a Szent Domonkos templomban lévő sirját. Délután az akadémia tar­tott nagygyűlést, amelyen az el­nök és a magyar delegáció több tagja mondottak beszédet. Ezután a magyar delegátusok meglátogat­ták a bolognai fassio helyiségét ­és megkoszorúzták a hősi halált halt fasiszták síremlékét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom