Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-11 / 256. szám

Nyíregyháza, 1930 november 11. * Kedd TYT. évfolyam. 256. szóm _ y DEK. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : Egy hóra 2 50 P. Negyedévre 7 50 P. — Köz­tisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény Alapította: JÓBA ELEK Felelő* szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cirme : ~ Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1—39. Poftaclnqac » Mayer miniszter Hódmezővásárhelyen Hódmezővásárhelyről jelentik: Mayer János földmvelésügyi mi­niszter, a város országgyűlési kép­viselője tegnap panasznapot tar­tott választói körében. Reggel 9 órától délután fél 2-ig megszakí­tás nélkül fogadta a testületeket és magánosokat a miniszter s a legközvetlenebb formában hallgat­ta meg panaszaikat, kívánságai­kat. Délben a miniszter tiszteletére 600 teritékes közebéd volt, ame­lyen több felszólalás hangzott ei s amelyekre Mayer miniszter hosz­szasan válaszolt. A miniszter hang­súlyozta, hogy hive a komoly és termékeny kritikának, de hibáztat­ja azt a szellemet, amely a gaz­dasági élet minden bajáért a kor­mányzatot teszi felelőssé, anélkül, hogy a bajok megszüntetésére al­kalmas tanácsot is tudna egyben adni. Magyarország előtt nem íe­ftet más ut a versenyre, mintha a minőségi termelést igyekszik fo­kozni. A kormány a magyar liszt versenyképességét biztosítani akarja a világpiacon, ezt igazolja a képviselőház előtt tárgyalás alatt álló márkázási törvényjavas­lat is. A kormány célja a többter­melés helyett a minőségi termelés feljavítása. Mojses János dr. győzött a regőcei kerületben Budapestről jelentik: A nagy ba­racskai (regőcei) választókerület ­ben tegnap folyt le az országgyű­lési képviselőválasztás példás rend ben. Leadtak összesen 5548 szava- fe zatot. Ebből B dr Mojses János független kis­gazdapárti képviselő 3595, Wild József pedig 1953 szava­zatot kapott. Morvay István bácsmonostori plébános, választási elnök este fél E 11 órakor hirdette ki a választás eredményét. A kerület országgyű­lési képviselője, dr Mojses János lett. Az osztrák választások eredménye Bécsből jelentik: A választási fő­hatóság megállapítása szerin't a, nemzetgyűlési választások végered­ménye a következő: Szociáldemokraták: 72. Keresztényszocialisták és Heim­welirblock: 66. Nemzeti gazdasági blokk és föld­mives szövetség: 19. Heimatffblock: 8 mandátum. A világ legnagyobb repülőgépe elindult Amsterdamból Angliába Londonból jelentik: A Do. X. • óriás repülőgép ma reggel 8 óra'' 15 perckor Amszterdamban fel- j szállt és elindult angliai útjára, i A chrosti repülőtéren minden elő­készület megtörtént a repülőgép fogadására. A meteorológiai jelentések sze­rint az angol partvidéken igen ked vező idő uralkodik és a látási vi­szonyok kitűnőek. Balásy csendőrszázados felakasztotta magát a börtönben, de idejében levágták Budapestről jelentik: A csendőr­ségi építkezési panamák ügyében letartóztatott Balásy László csend­őrszázados a II. számú helyőrségi kórházban a péntekről-szombatra virradó éjszaka nadrágszijjával felakasztotta magát ágya kiszögelé­sére. Mikor tettét észrevették őrök és ápolók rohantak be és le­vágták. Az ügyeletes orvosnak si­került Balásyt eszméletre térítenie. Meggyilkolták Erdélyben Keresztes József magyar világjárót Aradról jelentik: Keresztes Jó­zsef magyar világjárót, aki három­kerekű biciklijén gz egész világot bejárta, Erdélyben Hátszeg köze­lében jmeggyilkolva találták. A holt test mellett ott volt kerékpárja és kutyája is. A titokzatos gyilkosság ügyében a dévai ügyészség megin­dította a nyomozást. Letartóztatták a miskolci kommunistákat Debrecenből jelentik: Szép­Ifember elsején Diósgyőrben tün­tetés volt, amelynek vezére Klep­kó István Salgótarjánba szökött, majd mikor sikerült elfogni, Deb­recenbe szállították. Tegnap hall­gatta ki a vizsgálóbíró Klepkótaki bevallotta, hogy ez év elején tért vissza Oroszországból, ahová mint hadifogoly került. Klepkót már holttá nyilvánították, mert nem adott életjelt magáról. Hazatérve mint bolsevista érzelmű ember Ma­gyarországon tovább akarta szol­gálni a kommunizmus céljait. A vizsgálóbíró Klepkót kihallga­tása után letartóztatásba helyezte. Ugyancsak letartóztatásba helyez­tek 12 kommunistát, akik a leg­utóbbi Miskolcon rendezett tünte­tésnek az irányitói voltak s akik tettüket bevallották. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai 'Intézet jelenti r Hazánkban eső alig fordult elő hőmérséklet nappal 20 fok fölé emelkedett. Éjjel egyes helyeken 0 fokot mutatott a hőmérő. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 13 C fok. A tengerszintre redukált légnyomás 767 mm. Prognózis: Változékony idő lényegtelen hővál­tozással. Nyíregyházán november 8-án, szombaton este 9 óráig a hőmér­séklet maximuma plusz 10 C. fok, minimuma plusz 4 C. fok, csapadék 0.1 mm. volt. Vasárnap, november 9-én este 9 óráig a hőmérséklet maximuma plusz 12.4 C. fok, mi­nimuma plusz 1.5 C. fok volt. A rózsafüzér mentette meg egy öngyilkos életét Budapestről jelentik: Vasárnap délután egy 19 esztendős fiatal le­ány örtl Margit felrohant az egyik Vilmos császár uti palota harmadik emeletére, keresztet ve­tett magára, rózsafüzért csavart, két csuklójára és levetette magát. A rózsafüzér fennakadt a kiálló vasrácson és a fiatal leány függ­ve maradt a három emeletnyi mélység felett. ( Azonnal értesítették a tűzoltó­kat, akik kiszabadították a leányt kényelmetlen helyzetéből. A rend őrségen Örtl Margit azt vallotta, hogy udvarlója néhány nap előtt elmaradt és ezért pillanatnyi el­keseredésében akart az élettől megválni. 'Az uj amerikai követ Budapestre érkezett Budapestről jelentik: Nikolas Ruppert Roosewelt, az Amerikai Egyesült államok uj magyarországi követe tegnap este 9 óra 55 perc­kor a bécsi gyorsvonattal Buda­dapestre érkezett. Fogadására meg jelentek a pályaudvaron az ameri­kai követség tisztviselői s a kül­ügyminisztérium képviselője is. Egy magyar pilóta szenzációs re­pülőgép találmánya. Londonból jelentik: F. A. De V. Robertson őrnagy, a kiváló kato­nai szakértő a Manchester Guar­dián egy jelenleg Londonban élő magyar pilótának a repülés terén korszakalkotó jelentőségű talál-y mányával foglalkozik. A cikk sze­rint a magyar pilóta egy olyan repülőgépet talált fel, amely piló­ta nélkül, a földről irányított elektromos áraim segítségével el­lenséges repülőgép üldözésére al-* kalmas, mert sebessége felülmúl­ja az eddigi repülőgépsebességét s mint véreb, addig követi az el­lenséges gépet, mig azzal össze nem ütközik s a benne elhelyezett robbanóanyaggal meg nemi semmi­siti az ellenséges gépet. Egyes m ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom