Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-07 / 253. szám

1930. november 7. JMlrfRYIDÍKc Krndy Gyula meleg sorokban emlékezett meg a Magyarság hasábjain Erdélyi Farkas sírfeliratairól Halottak napja alkalmából, a rejtelmes hangulatok poétája, a iszabolcsi panteista, Krúdy Gyula tárcát irt a Magyarság hasábjain, a nyírségi'ködről és a nyírségi em­berről. aki a ködből is mosolygó arccal, a halál árnyékában is dalq9 sziwel néz a világba. A magyar hu mor halál mellől való csillogásá­nak nagyszerű dokumentumai Er­• délyi Farkas sírfeliratai, amelyeket annakidején a Nyirvidék hasábjai­ból, mint dusszirmu virágokat sza­kított le a vidéki és a fővárosi saj­tó. Még a messze Amerika magyar újságai is kapva-kaptak az izes strófákon, amelyeken a magyar sziv keserve színesedett a halál közeliség irányában is. Később könyvalakban is megjelent a sir­feliratgyüjtemény ? amelyet vidámí­tó percekért ma is keres a közön­ség. Krúdy Gyula, akinek meg­adatott a nyiri "föld minden szive dobbanásának hallása, akinek ér­zékeny lelke csodálatos finom húr­jaival felfogja a ködtől füstölgő mezők és bólongató akácok, a nyí­ri 'kertek és szőlők titkos sóhaját is. kezébe vette Erdélyi Farkas érdekes magyar írásait és meg* érezte bennök a szabolcsi föld il­latát. a nyírség poétaságát. A nagy iró, aki immáron magasan fénylő csillaga ennek a földnek, az otthont szerető forró szivének simogató szeretésével vette kezé­be a dévaj muzsikáju könyvet és színes, szép sorokban idézte az or­szág olvasói elé Erdélyi Farkas markáns szabolcsi portréját. A ma­gyar dalok és a magyar romantika garabonciás fiaként közöttünk já-{ ró. aranyos magyar szivének me­lengetésévef sokszor a bölcs és szép életharmóniák örömét nyújtó,< Farkas bácsi megérdemli a nagy irönak meleg szavát és megörökítő gesztussal való festését a szép Krúdy sorokban. Krúdy Gyula tárcájának Nyírsé­get idéző soraiból ideiktatjuk an Erdélyi Farkasra vonatkozókat. »A mai "élet olyan, — irja Krúdy, hogy elviseléséhez erőt kell me­nteni a holtaktól, akik állítólag­ugyancsak sokat szenvedtek, amig éltek, de korántsem annyit, mint az 'ittmaradottak. M :ég holtaikban is tudtak moso­lyogni a régiek, amint hogy az a, könyvecske is bizonyítja, amelyet igy Halottak-napja táján olvasgat­nak a ködbe takart, álmodozó nyír­ségi "házakban, ahol az nem mesz­szire található a szegreakasztott naptártól. Daimí" Erdélyi Farkas a szerzője a könyvecskének, »Ré­gi magyar sírfeliratok és vidám históriák « a cime; éppen igy Ha­lottaknapja körüli olvasmány, mert kitűnik belőle az is^ hogy nincs is olyan rossz dolguk azoknak, akik idejében haltak meg és még ked­vük volt az utolsó órában is mo­solyogni. Kemecsén, Berkeszen, Dombrádon. Nagykállóban, Gé­gényben. Káüósemjénben,- Kótaj­ban. Nyirbaktán, Ramocsaházán, Kéken. Ujfehértón, és másfelé is meghaltak a magyarok, amikor idejük elkövetkezett, de nem mind egyiknek akad megemlítésre méltó élete, amelyet sírfelirata is bizonyí- ' tana. Egy-egy kis élettörténet né­hány sorban.« Itt Krúdy Gyula idézi Erdélyi Farkas néhány sírfeliratát, majd igy folytatja: »Köd ül a temetőkön, aminthogy ködbevesztek már azok az embe­rek is. akik itt megtelepedtek. Néha kijön valaki, elaludt ván­dorló, őszi kísértet, vagy borital­tól itt magát kipihent hefybeli em­ber a temető árkából de már nem sokat törődik vele senki, mert az embereknek nincs idejük egymás­sal törődni Magyarországon. Ép­pen a legbarátságosabb, komaság-; ra. cimboraságra, atyafiságra be­rendezkedett Nyíren, ahol szinte évszázadokig tartottak a jőbarát­ságok. de az ellenségeskedések is: mostanában már a szomszéd se so­kat törődik a szomszéddal, jófor­mán mindenki a maga szegénysé­gének. ezer bajának él, mint akár a tatárjárás után, mikor hangtalanul húzódtak meg ott, ahol fedéi volt. A vidámság pedig az elevenek között csaknem kiment a divatból.. Csupa kókadt, kedvetlen ember pislog ki kancsaütó-bajszával,. fo­kosos-tekintetével, vasvilla-mogor­vaságávai" a kerítések mögül. Sen­kitőt jót nem várnak; már csak a nótára, vagy mesemondóra se kH váncsiak. amit valami messzeföld­ről 'jött ember hozna. Igaz, hogy a helybeli mesemondásokkal is fu­karkodnak, alig hallani már egyet­kettőt azokból a vidám anekdóták­ból. amelyéknek nyírségi szagát mindenütt megérezte az ember, akárhol''hallotta. Hová lett példáuf az a sok mon-» danivaló, amit Lányi Antiról, az orosi jegyzőről tudtak, aki "hetyke, kis magyarruhás emberke volt és évtizedekig szolgáltatta az adomá­kat? Hová lett Farbaki, akinek, női hajszál akadt meg a torkán és esztendőkig szenvedett gégéjével, mig végre egy dunántuh 'tudósem­ber gyógyította meg azzal, hogy apró sülthalakat szálkástól étetett Farbakival? Hová lett a régi világ­ból ittfelejtett földesúr, aki hu­1 szonkilenc évig járt naponta a Sós-t tó-fürdőre és egyetlen egyszer sem fürdött, mert nem ért rá a barát­kozástól, dinom-dánomozástól? Ho­vá lett ödön, aki megmérette a j cigányokat és kilószámra (nem pe-; dig nótaszámra) fizette őket, ha­valamerre kedve kerekedett magá­nak muzsikiltatm? Hová lett a faiuzó körorvos, aki nagy téli időben szánon, bun­dákba takaródzva járt vigan a halát, betegség felé és tán őmaga sohase halt meg. hacsak álmában le nem csúszott a szánról és a farkasok megették? Hol van Fü­työrészi, az a felejthetetlen, if­jonti falusi gigerli, aki mulatozás szempontjából vizsgálta az életét, amig megházasodott, sőt még az­után is. ha lehetett? Hová lett az a rég letűnt világ, amelyről Er­délyi Farkas, egykori nyírségi fa­lusi jegyző adomáskönyvét meg­szerkesztette? Az őszi köd. amely szüret el­multával holtak emlékének ünnepé vei elborítja a nyírségi tájakat az évben (vagy tán egész évtized­ben). néma, komor, lélekreülő, mintha már többé sohase jönne elő a ködből egyetlen vidám hang se. Ködbe borult Magyarországa * Hová lett ? Mi itt érezzük meleg­ségét. szivárványos költészetét, aranyló kedélyvilágát Farkas bá­tyánk dalos szavában^ mosolyá­ban. i 1 I _7 / j, 7 ; ; ' j. i Kedvezményes utazás Budapestre Igazolvány és felvilágosítás a Me­netjegyirodában kapható Folyó hó 6-tól, csütörtöktől kez­dődőleg n-ig Budapestre és 8-tói 13-ig bezárólag vissza, vasúti ked­vezményben részesül a Budapest­re utazó közönség. A kedvezmény eltér az eddigi féJáru kedvezmény­től. mivei jelenleg csak alacso­nyabb kocsiosztályu jeggyei lehet utazni. 4X (Regény.) 21 Irta Péchy-Hőrváth Rezső. Marili melegen megszorította a kezét. Veled érzek, osztozom fájdalmas emlékeid fölzsongó hangulatában, jelezte ez a forró kézszorítás. ' [ A vonat süvítve rohant el mellettük a fényben fürdő síneken. A villamos legutolsó kocsijának egyik elsőosztályu fülkéjét leeresztett ablakok mu­tatták meg egy pillanatra. Qyőrffy belelá­tott a piros fülke belsejébe és látott abban egy urat, aki ismerősnek tetszett előtte. Eset­lenül kajla, aránytalan, hosszú kappanter­met volt, vércse-arccal és néhány szál rozsda­szín szőrrel az álla körül, a kegyetlen voná­sú száj alatt. Szőrökkel, amiket csak a leg­utálatosabb hízelgős álszenteskedés vagy a legmenthetetlenebb, nagyzási hóbort nevezhe­tett volna szakállnak. A száj fölött horgas orr nyúlt előre, mint valami ragadozó cső­re és a nyergen fekete pápaszem ült. Kap­pan, amely pápaszemet visel... Aztán a villamos — hatalmas porfelhőt es száraz • levelek ezreit kavarva meg maga után — elrohan. ) j Győrffy egész uton hazáig, és ott is egész este, azon törte a fejét, ki lehet ez az isme­retlen ismerős ? Szórakozott volt, elmélázva felelgetett a kislány kedveskedéseire és a vacsora sem ízlett neki úgy, mint máskor. Csak testileg volt jelen, a lelke messzi-messzi járt, képzeletében egy óriási névsort lapozga­tott, de sehogysem tudott ráakadni, ki le­gyen ez a férfiú, ez a pápaszemes kappan? Addig gondolkozott, addig töprengett, míg végre magára haragította Marilit... De ugyanekkor rőt fénnyel fáklyásodott föl me­móriája sötétségében a keresett név. Tudta már, ki az az ismerős ismeretlen, akire szeme az újságképek után azonnal ráismert, de akit agya ugyanolyan gyorsan nem tudott megnevezni: a thrák miniszterelnök, gróf Bimbala Edo !... 7. fejezet. Tűz és víz, ég és föld, sötétség és világosság barátkoznak. ! Másnap reggel azzal a konok elhatáro­zással indult el hazulról Qyőrffy, hogy min­denekelőtt megbizonyosodik afelől, nem csalta-e meg a kappanformáju úr személyét illetőleg a pillanat elrohanó rövidsége. Ha aztán kiderül, hogy alaposan vágott a ráhi­bázása, akkor szívélyesen gratulál majd ma­gának, az érzelmi kitörés megnyilvánulása után azonban visszavonhatatlanul és leráz­hatatlanul intervjut csikar ki a hirhedt állam­férfiútól. Hogy mit akar megtudni tőle, és miért akarja egyáltalában megszólaltatni az újságjában, azt éppoly kevéssé tudta még, mint maga a feketeszemüveges főfőminisz­ter. De majd csak kieszel valamit addig, amig a szállójába ér. Valami megmagyarázhatatlan érzés, amely kitartóan ostromolta, tehát ösztönös volt, azt tanácsolta neki, hogy fényképező­gépet is vigyen magával. Kissé ellentállt a heves kísértésnek, mert zürichi lakásán volt már egy fotografáló készüléke és semmieset­re sem volna okos cselekedet, ha pillanatnyi szeszély miatt egy második gépre is szert tenne. Azt pedig, hogy az otthonit elküldesse maga után, kissé hosszadalmas eljárásnak tartotta, mert a legjobb esetben is csak más­napra érkezhetett volna meg a gép, ha most azonnal sürgönyöz érte. Addig azonban nem várhat üres kézzel. Hogy miért nem várhat, nem tudta volna megmagyarázni. De vala­mi nyugtalanító, folyton sarkaló ösztökélés éreztette vele ezt: érezte, hogy másnapig nem várhat; ha a mai napot kiszalasztja a kezé­ből, örökre helyrehozhatatlan hibát követ el. Már pedig érzéseinek, különösen, ha ösztönöi erejűek, mindig engedelmeskedni szokott. Ekkor azonban észébe jutott, hogy hi­szen minden bizonnyal adnak bármelyik fényképészeti szaküzletben kölcsön is gépet. Addig pedig az ilyen is megteszi, amig az övé megérkezik. í t > Habozás nélkül benyitott az útjába eső legelső üzletbe. Szerencséje volt: kapott egy pompás prizmás készüléket, nevetségesen cse­kély kölcsöndíjért. Sőt odáig ment a bizalom, hogy még csak betétet sem kértek tőle az ér­tékes gépért és a kölcsöndíjat sem fogadták el előre... , i Most már, hogy így fölfegyverkezett, an­nak a különös belső sarkaiásnak engedel­meskedve, sokkal nyugodtabbnak érezte ma­gát. Jóízűen dudorászott valami naiv angol kupiét és már kezdte világosan látni, mit is. akar majd tulajdonképen a miniszterelnök­től. '(!";< Jókedvűen haladt föl a legelső nagy­szálló tiszta lépcsőin. A portás sapkalevéve fogadta. Qyőrffy megkérdezte, nem jött-e az este új vendég ? Nem. i Elment a következő hőtelbe. Oda már érkeztek új vendégek, de a neveik angol és orosz nevek voltak. A következő hótelbe francia vendég érkezett, egyetlenegy. Több hotel nem volt. Most sorravette a panziói­kat, kissé már kedvétszegetten és kevéssé le­apadt jókedvvel. , [< j A legelső panzióban, amely az ékes »A1­penröseli« névvel büszkélkedett pompás piros futórózsák mögé rejtett kedves kis épületé­vel, a portás jelezte neki, hogy új vendég] nem érkezett ugyan, de az este mégis jött valaki. Ez az úr előkelő külföldi főúr. (Mel­lesleg mondva, nem nagyon bőmarku«... — tette hozzá kétértelmű mosollyal, amely egy kicsit szemtelen is volt) és már több hete la­kik itt, de legutóbb pár napig távol volt. / (Folyt köwi) i.. i i J

Next

/
Oldalképek
Tartalom