Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-07 / 253. szám

8 JNfrÍRYIlDÉK. 1930. november 1. APRÓ HIRDETÉSEK HinMM *K M ásóig 80 átér, M , IMfare cák vAwHiyeg bddttfee •ebM hw4etéscsrc csak a htrie«s«n fi fclTSájfosiwet Ugy u MHé, 'etet a —gy^htf faeteotff Vicékről tevéWivegkea is trfÜMfctí dM naftán kSzíceáó BnMfeeket d. •. t« •MsHriafe-c M i s s Edwards született angol diplomás tanárnő (car diffi-i ^angliai egyetemről) angolt tanít — Ajánlatokat a kiadóba kérem leadni. 6473—2 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabban, elismert kitűnő minőségben sxáUit az Első Nyírségi Faiskola, tylrnada Képes árjegyzék kívánatra ingyen! 6210—20 Két két szobás udvari kakas, szoba botor nélkül, vagy bútorral kiadó. Szinbáz utca 12 . sz. 706 2—1 Házasulandók, nagy­gondtól faradt* gtól mna tik meg metrókat ha Hauberger Zrínyi Ilona u. 9 alatti Házasság^özvetitő irodájához fordolnik hol a legnagyobb diszk réeió mellett minden igényeket kielégítő partik jönnek létre 7198—2 fgymásba is nyitó telje­sen kü ön bejáratú két hu­torozolt szoba együtt v*iry külön is azonnal kiadó Árpád utca 1. 7200-8 Egy bútorozott kis szoba kiadó. Luther-ház B. I. e. 1. szám. 7141 Selyem-utca 5. sz alatt egy szoba konyhás lakás november 1 étől kiadó Ér­tekezni ugyanott dr. Garay ügyvédnél. 6732­Modern két szoba, kony hás lakást keresek azonnali beköltözésre, lehetőleg főút­vonalon. — Jelentkezni az Ujságboltban. 7281 2 Egy bútorozott kis szoba kiadó. Luther-ház B. I. e. 1. szám. 7141 Selyem-utca 5. sz alatt egy szoba konyhás lakás november 1 étől kiadó Ér­tekezni ugyanott dr. Garay ügyvédnél. 6732­Kertészt, kommencióst keres a Zempléni Merőgaz dasági Rt. Bskecs, posta Szerencs. 7230-»í Hnnyadi-utcira nyiló két háztelek eladó. Értekezni dr. Garay Gyula ügyvédnél. Selyem u. 5. 6733­Kertészt, kommencióst keres a Zempléni Merőgaz dasági Rt. Bskecs, posta Szerencs. 7230-»í Hnnyadi-utcira nyiló két háztelek eladó. Értekezni dr. Garay Gyula ügyvédnél. Selyem u. 5. 6733­Birodalmi német uri leány Berlitz módszer szerint né met, francia, angol órákat ad. Megkeresések Birodalmi német alatt a kiadóban. 7231—3 Eladó két ágysodrony betéttel és éjjeli szekrény. Értekezni dr. Garay ügy­védnél. Salyem n 5. 6734­Gyermektelen gyümölcs­kertészt keresek lehetőleg azonnalra, Rákóczi-út 10. Orvosi rendelő. Külöabejárata udvari szoba bntor nélkül esetleg bútorral azonnal kiadó. Sxéehenyi-út 14 szám. 7166-19 Birodalmi német uri leány Berlitz módszer szerint né met, francia, angol órákat ad. Megkeresések Birodalmi német alatt a kiadóban. 7231—3 Eladó két ágysodrony betéttel és éjjeli szekrény. Értekezni dr. Garay ügy­védnél. Salyem n 5. 6734­Gyermektelen gyümölcs­kertészt keresek lehetőleg azonnalra, Rákóczi-út 10. Orvosi rendelő. Külöabejárata udvari szoba bntor nélkül esetleg bútorral azonnal kiadó. Sxéehenyi-út 14 szám. 7166-19 Különbejárata parkettes, légfűtése* bútorozott szoba kiadó. Nylrvizpalota 11 /8 7-238 Eladó két ágysodrony betéttel és éjjeli szekrény. Értekezni dr. Garay ügy­védnél. Salyem n 5. 6734­Gyermektelen gyümölcs­kertészt keresek lehetőleg azonnalra, Rákóczi-út 10. Orvosi rendelő. Külöabejárata udvari szoba bntor nélkül esetleg bútorral azonnal kiadó. Sxéehenyi-út 14 szám. 7166-19 Egy szoba-konyhás lakás kiadó 15-étől. Nádor-u. 94­7285 Eladó két ágysodrony betéttel és éjjeli szekrény. Értekezni dr. Garay ügy­védnél. Salyem n 5. 6734­Gyermektelen gyümölcs­kertészt keresek lehetőleg azonnalra, Rákóczi-út 10. Orvosi rendelő. Külöabejárata udvari szoba bntor nélkül esetleg bútorral azonnal kiadó. Sxéehenyi-út 14 szám. 7166-19 120 gyönyürfl téli mo­dellt közöl a Divat Rekord novemberi száma. i Ara 1 pengő. Kapható az Ujságboltban 3 szobás lakás minden, meHékhelyiséggsl kiadó Kállói-u. 75. 7Í17 120 gyönyürfl téli mo­dellt közöl a Divat Rekord novemberi száma. i Ara 1 pengő. Kapható az Ujságboltban Kiadó egy külöabejárata bútorozott szoba, Bethlen utca 13. 7S33-3 Negy Sándor ingatlan* iroda Bessenyei-tér 3. sz. keres vasatállomás közeié ben 2 szobás adómentes házat. — Eladók i, 4 és 5 szoDás házak. 7233 —3 120 gyönyürfl téli mo­dellt közöl a Divat Rekord novemberi száma. i Ara 1 pengő. Kapható az Ujságboltban Kiadó egy külöabejárata bútorozott szoba, Bethlen utca 13. 7S33-3 Negy Sándor ingatlan* iroda Bessenyei-tér 3. sz. keres vasatállomás közeié ben 2 szobás adómentes házat. — Eladók i, 4 és 5 szoDás házak. 7233 —3 2, 4, 6, 8 szobái adó mentes téglaháZSk be l' területen, mely»k 13—16% kamatot hoznak, eladással megbízva Hanberger O F. B. engedeivezett ingatlaniroda Zrínyi I ona-u. 9. 7197-3 Azonnalra keresek külön­bé járatú bútorozott szobát fürdőszoba használattal csak a központban Cim megtud­ható a kiadóban. 7Í34—3 2, 4, 6, 8 szobái adó mentes téglaháZSk be l' területen, mely»k 13—16% kamatot hoznak, eladással megbízva Hanberger O F. B. engedeivezett ingatlaniroda Zrínyi I ona-u. 9. 7197-3 Azonnalra keresek külön­bé járatú bútorozott szobát fürdőszoba használattal csak a központban Cim megtud­ható a kiadóban. 7Í34—3 dom megbízásból a Vay Ádám-u. 7. sz. alatti hazban s a Bencs László-tér 3. sz. alatti házban levő egy egy üzlethelyiséget azonnalra, vagy december 1-től kezdődően. Dr. Nyerges MiMós ögyvéd Bocskay u. 9/b. Telefon: 4-91. 7190-3 2821—1930. végrh. sz. Árverési hirdetmény. A nagykállói m. kir járásbíróságnak Pk. 1930—5048. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Dezső Mór végrehajtató javára 533 P lOf. tőke, ennek 1928. augusztus 30. napjától járó 8<>/o kamatai és eddig összesen 268 P 80 f.-ben megállapított költ­ségek erejéig 1930 julius 22. napjan bíróilag lefoglalt és 3080 P-re becsült cséplőgép, traktor stb.-ből álló ingó­ságok 1930. november 2 1.(huszonegy) napján d. u. 3 órakor kezdetét veendő és Nyirábrany község határában a Boros-féle tanyán adós iakásan meg­tartandó nyilvános árverésen a legtöb bet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén bscsároű alul is elfognak adatni. Megyjegyextetik, hogy amennyiben a hslyszinen árverelók nem jelentkez nének, ugy az 520W—Í927. sz. rendelet értelmében nyomban a nyír­ábrányi község heti piac terére lesz­nek átsz llitva és ott lesznek eladva Nagykálió, 1930. október 31. LÉVY ELEMÉR 7226 bir„ végrehajtó. ^MfWü mossam mmmmm Kiadó a Diadal Mozgó cukorka büfféje. Feltételek megtudhatók a pénz­tárnál d. e. 10-tól l-ig és d u. 4-től este 10-ig az igazgatónál. 7274 2817—1930. vgrh. sz. Árverési hirdetmény A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1930. Pk. 3122. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Szakos György és neje végrehajtatok javára 250 P tőke, ennek 1930. január 17. napjától járó 8 kamatai és eddig összesen 288 P 58 f.-ben megálla­pított költségek erejéig 1930. április 2 3. napján bíróilag lefoglalt és 2781 P re becsült cséplőszekrény, traktor, hordók stb.-ből álló ingóságok 1930. november 14 (tizennégy) d. e. 8 órakor kezdetét veendő és Nagy kálié­ban a község határában, Császár­szálláson adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé­rőnek azonnali készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is elfog­nak adatni. Nagykálió, 1930. október 31. 7258 Lévy Elemér bir. végrehajtó. M© rossz hc- és sárcipőjét mert a VULKAH GUMMiJAViTÚ ÜZEM Zrínyi Ilona utci 9. (bent az udvarban) 24 óra alatt olcsón, vulkanizálással ujjá alakítja. Nézzen meg kész cipőket üze­münkben. — Nem ragaszt, hanem vulkanizál 7006—30 1629—1930. vh. sz. AlterM Mrditméoy. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1930. Pk. 3929. sz. végzése folytán közhírré teszem, miszerint Mezey Jakab végrehajtató javára 580 P tőke, ennek 1930. május 19 napjától járó 8 Ojo kamatai és eddig összesen 137 P 72 i.-ben megállapított költségek ere­jéig 1930. május 30, napján bíróilag lefoglalt és 1010 P-re becsült vályog,, tehén, széna, szalma stb.ből álló ingó­ságok a fizetett összeg betudásával 1930. november 21 (huszonegy) napján d. e. 9 órakor kezdetét veendő és Nyiradonyban adós lakásán meg­tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén bacaáron alul is elfognak adatni. Nagykálió, 1930. november I. 72i7 Lévy Elemér bir. végrehajtó. 2666 - 1930 vh. sz. i AnwréM hirdetmény A nagykállói kir. járásbíróságnak 1930. Pk. 67S8. sz. végzése folytán köühirré teszem miszerint Grünbaum Kálmán végre­hajtató javára 300 P tőke, ennek 1930. jnliua 15. napjától jár* ?«/, kamatai é« eddig összesen 96 P 18 f.-ben megállapított költségek erejéig 1930. szeptember »9 W napján biróilag lefoglalt és 1640 P-re becsült szakma és ntdból álló ingóságok a 1930. november 21. íha»zonegy) lapján d. e. 9 órakor kezdatét veecdö és Nyir­adonyban ad< s lakásán megtartandó nyil­vános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali kászpenzf zetés mellett, szükség e»eién becsáron alnl is elfognak adatni, Nagykálió, 193a október 3a 7829 Lévy Elemér bir. végrehajt*. 373—1930. vh. sz. Árverési hirdetmény. A nagykállói kir. járásbíróságnak F930. Pk. 278. »z. végzése folytán közhirré teszem, miszerint Bokor Ignác balkányi lakos végrehajtató javára 610 P 06 f. tőke, ennek 1929 évi április 8. napjától járó 8 o> kamatai és eddig összesen 154 P ?5 f.-ben megallapitott költségek erejeig 1930. január 10. napjan biróilag lefoglalt és 1500 P-re becsült „Fordson" -traktor és cséplőazekrényból álló ingóságok a már teljesített fizetések betudásával 1930. november 12. (tizenkettő) nap­ján d. e. 8 órakor kezdetét veendő és Balkányban adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek azonnali készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is elfog­nak adatni. Nagykálió, 1930. november 3. Lévy Elemér 722S bir. végrehajtó. MINDEN NO gyönyörű lehet, ha divatos bársony és fiíckalapot vásárol, Jutányos áron kizá. fólaR Walterné kalapszalon ]ában, Luther­utca 20. Lovas Kovács-ház. Bársonyala­kitás, Hlc tisztítás, festés és formálási Zichy Nándor szobrát novem­ber 16 án leplezik le Budapestről jelentik: Zichy Nán­dor grófnak, a magyar katholiciz­mus nagynevű vezéralakjának szob­rát november 16-án leplezik le Bu­dapesten, a Scitovszky-téren. AÍ szoborleleplezés fényes keretek kö­zött- fog megtörténni. 'W W'i mi ll g TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor é® sárlatkor 90'20 volt Valuták: Angol font 27-67 82 Cseh korona 16-84—96, Dinár 1004—10-12 Dollár 570'10—573'1©> Frank 22-80—60 Leu 3"36—8'40 Ura 29-70—30'10 Márka 135-75—136 35 Osztrák schilling 80-175 80 570s Svájci frank 110-60—111-10, lerménvpiac: Bum 78 kg. 13 85—i4'00^ Buza 80 kg, 14 15—14-25 Rozs 7-40—7-50 Takarmányárpa I. 12-75—13-15 „ H. 12-00—12-50, Sörárpa I. 18-50—20'00l „ II. 14-50— 16T5-. Zab I. 1700—17.50 Zab II. 18--50—1&-75 Tengeri 13'70<—14 8G& Korpa 7-10—7-20 Repce uj 26'15—26*50 Köles U-00—11-50 Határidősök: Buza októberi ; zártat 15 36—37 T Buza márciusra 15*46—47 Buza májusra 15 95—96 Rozs októberre 8'78 - 86 Rozs márciusra 9 57 58 Tengeri májusra ll 61 - 64 Teageri transit máinsra 9-55-9-60 ONQGRAI ÉS ZÁSZLÓSZALLAOOK HÍMZÉSE A LEOJUTÁNYOSABB ÁRON KÉSZÜL­NEK VÁSARTÉRKÖZ- 10. SZ. ALATTI Hl I BIBI ••l—IWT ­Kyomatott [Jóba Xlefc teptttofSonos kgnyrnyomaájában, Nyiregyházi*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom