Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-08 / 228. szám

8 stm JWVÍRYIDBK. 1930. október 8. V APRÓ HIRDETÉSEK HinWttei <6j: 10 saóig 80 NMr, aüodMi torébbi gzó SQMr. fí«rd«iések ttticS érdek­lódBsre csak válaszbéljreg beküldése rarífctt válaszolunk. „Cisn a Haéóhlw'alfcan" ' jetiért biruletfseiire csak • hirdetésen fefíflnieéett szám bemondás- esetén adhatunk felvilágosítást. Ugy az'apré, mint a nagy Wfd«té*5k e^a s teljéskor fizetendő Vidékről tevéfeélyegbefi it beküldheti a birtttéa (fia. A lap mcgjele­néii nopiár, köztendö lúnfetfeeket d e. 10 óráig kAfjék fetadai. Szegfű utca 15 alatt szép nagy ebédlőszönyeg eladó. 6471 Veiőmag csávázásához Tillantin, Porzol és Dupay pác kapható Hibján Sámuel utóda'nil Luther utca. 7058 Árpád ntca 61. sz kiadó különbejáratu szoba, konyha speiz. Készt kapható. 6462 Veiőmag csávázásához Tillantin, Porzol és Dupay pác kapható Hibján Sámuel utóda'nil Luther utca. 7058 Árpád ntca 61. sz kiadó különbejáratu szoba, konyha speiz. Készt kapható. 6462 Va es gyermekcsellót ven nék. Cím Andrássy. megye­háza, földszint 21. szám 6463 Elveszett egy arany­karkötő a Szarvas utca ele­jétől Bethlen 0. 33. szám'g. Kérem a megtalálót, hogy jutalom ellenében adja be Goldmann Sándor céghez, Takarékpalota. 7060 Va es gyermekcsellót ven nék. Cím Andrássy. megye­háza, földszint 21. szám 6463 Elveszett egy arany­karkötő a Szarvas utca ele­jétől Bethlen 0. 33. szám'g. Kérem a megtalálót, hogy jutalom ellenében adja be Goldmann Sándor céghez, Takarékpalota. 7060 Üvegfalat veszek, — Két­ágyas különbejáratu bútoro­zott cserépkályhás szoba kiadó. Deák Ferenc u. 14. 6460-2 Miss Edwards született angol diplomás tanárnő (car diffi-i angliai egyetemről) angolt tanit. — Ajánlatokat a kiadóba kérem leadni. 6473—15 ZONGORA rövid, barna, olcsón eladó Reinitz könyvkereskedőnél. Luther-utca 5. 6276-8 Miss Edwards született angol diplomás tanárnő (car diffi-i angliai egyetemről) angolt tanit. — Ajánlatokat a kiadóba kérem leadni. 6473—15 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabban, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola, Nylrmada Képes árjegyzék kívánatra ingyen! 6210-20 Három szobás bútorozott lakás téli hónapokra kiadó. Bercsényi utca 7, 7059 Olajmalom 1930—31. évi igényre bérbeadó. Gyula­házi Kállósemjén. 6472 Használt gyermekkocsi és üres ládák eladók, Viz utca 4. 6470-2 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabban, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola, Nylrmada Képes árjegyzék kívánatra ingyen! 6210-20 Egy szép bútorozott utcai szoba kiadó Kállai utca 2. szám alatt. 6468 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabban, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola, Nylrmada Képes árjegyzék kívánatra ingyen! 6210-20 Bejárónőt [azonnalra ke­resek, Honvéd u. 11. sz. 6466 Gyümölcsfát, sorfát, dísz­cserjét, fenyőfát a leg­jutányosabban, elismert kitűnő minőségben szállít az Első Nyírségi Faiskola, Nylrmada Képes árjegyzék kívánatra ingyen! 6210-20 JHMfflB^mum^ Jóházból való fin asztalos tanúiénak felvétetik Esték István asztalos mesternél, Szarvas u. 92. 6299—7 Édes Dinka szőlő, akasz­tásra is alkalmas, minden mennyiségben kapható — Razsonyi Pál üzletében, Te­lefon 138. 6465 5 Jóházból való fin asztalos tanúiénak felvétetik Esték István asztalos mesternél, Szarvas u. 92. 6299—7 Édes Dinka szőlő, akasz­tásra is alkalmas, minden mennyiségben kapható — Razsonyi Pál üzletében, Te­lefon 138. 6465 5 Fiatal leáuy, aki kézi­munkálni is tud, kiszolgáló kisasszonynak ajánlkozik. Cím a liadóban. 6c00-? Fiatal leáuy, aki kézi­munkálni is tud, kiszolgáló kisasszonynak ajánlkozik. Cím a liadóban. 6c00-? Feles vagy komeneiós ker­tészt keres a Feldheim olaj­gyár telep- 7017—1 Örökbe adnám 9 éves egészsége UBokémat jobb családhoz. Selyem-u. 33. 6353-5 Elsőrangú munkaerő, gép­írásban jártas, irodai mun­kát vállal. Szükség esetén lakásán is végez irodai munkát, esetleg feleségével együtt nri családnál házi leendőket végez. Viz-utca 8. sz. t. ajtó. 6429 2 Kiadó a Vay Adám-utca 21, sz. ház egyben vagy két lakásnak is. Esetleg eladó. Érdeklődői Vay Adám u. 19. 7038 1 Hosszúszőrű, fiatal szép komendor, igen jó házőrző olcsón eladó, űim a kiadó­ban. Dombrádi gazdaságomba kertész-inast keresek január elsejére. Bodor, Széchenyi Bt 11. 6453-2 Cirokszikált veszek vagy felébe kido'gozom, Hock Nyíregyháza Vásártérsor J1. 6449-1 A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 29319—1930. tk. szám. Árverési hirdetmény kivonata. Szilágyi Kálmán és Szilágyi Julianna végrehajtatóknak özv. Szilágyi Istvánné sz.Szabó Julianna végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881. LX. tc. L76. és 185. § ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1918 P 40 f. tőkekövetelés, birói letétbe helye­zése és 432 P 30 f. eddig meg­állapított per- é3 végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 35 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Burger Antal Nyíregyháza javára 16 P, Nyíregyházi Takarékpénztár Egye­sület javára 2800 P, Demecser és Vidéke Taksrékpénztár Deme­cser javára 95 P, Szabolcsi Köz­ponti Takarékpénztár javára 1400 P tőkekövetelése és jár. behaj­tása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Qégény községben fekvő s a gégényi 507. sz. tkvi betétben A. I. 1—4. sorsz. 1283/33. és 1291/9. hrsz. alatt foglalt 1 hold, 800 •-öl területű, a Kishosszurét­dülőben levő, Szilágyi Istvánné sz. Szabó Julianna nevén álló szántóra 1200 P kikiáltási árban, a gégényi 642. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz. 1284/33. és 1291/8. hrsz. alatt foglalt, a Kis­hosszurét-dülőben levő 3 hold ammmmmmmmm Passepartoukat ízléses kivitelben készit a Jóba-nyomda könyvkötészete Nyíregyházán, Széchenyi-út 9 sz Irodának alkalmas 2 szo­bás helyiség, advari bejá raital, kiadó, Nyíregyházi Gazdasági Egyesölet. Lother utca 5. 6451-2 Fűtőháznál 2 szabás, — István-utcán 3 szobás mo­dern adómentes ház köl­csönnel elsdó — Kerekes ügyvédnél, Nagytakarék. területü szántóból és rétbó! Szilágyi Istvánné sz. Szabó Julianna nevén álló l/3ad rész illetőségre 767 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Qégény községházánál megtar­tására 1930. november 7. napjának d. e. 9 óráját tűzöm ki és az árverési fellételek az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a követke­zőkben állapítja meg; 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOo/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tc. 42. §.-ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érlékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek .előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 1881. LX. tc, 147., 150., 170 §§ 1908. XLI. tc. 21. §.) Nyíregyháza, 1930. szept. 11. Dr. Reményi sk. ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Benedek sk. kiadó. 7057 A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. TK. 1 1846-1930 sz. Árverési hirdetmény kivonata. Wirtschafter Ármin végrebajía­tóoak, Olasz László végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881. LX. tc. 144, 146. és 147. §§. értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 226 P 10 f. tőkekövetelés, ennek 1929. évi november hó 1. nap­jától járó 8oi/ó kamata 60 P 50 f. eddig megállapított per és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 28 P költség, valamint a csatlakozottnak kimon dott Kühne Mezőgazdasági rt. ja­vára 400 P, Lichtenberg Sándor, Székely, Győri és Morvái, Wirt­schafter Ármin, Sándor Rezső és Faragó Pál nyíregyházi lakosok 153 P 97 f., Májerszky Barnabás H. 185 P, Általános Műszaki és Gépkereskedelmi Társaság javára 113 P, 28 f., Moskovitz Mór ja­vára 40 P, Nemeczkó Ferenc javára 47 P 17 f., Lécza György javára 850 P, Szamuelyi Lajos 212 P+196P, Nyirpazonyi Hangya Fogyasztási Szövetkezet 34 P 10 f., Delkinás Károiy Nyirpazony 65 P tőkekövetelése és járulékai be­hajtása végett a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyir­pazony községben fekvő s a nyir­pazonyi 93. sz. telekkönyvi be­tétben A f 1. sorsz. 1155. hrsz. alatt foglalt a Poroska dűlőben fekvő 586 [>öl területü szóllóből Olasz László nevén álló 1 /6 részre a 69 sorsz. alatt özv. Olasz Já­nosné javára bekebelezett szol­galmi jog sérelme nélkül 800 P kikiáltási árban. A 231. sz. be­tétben A I. 1—2. sorsz. 282, 283. hrszám alatt felvett 1 hold 700 • -öl területü házas belsőségnek Olasz László nevén álló V 1 2 ré szére, az özv. Olasz Jánosné Sándor Borbála javára bekebele­zett természetbeni szolgáltatás szlogalmijog sérelme nélkül 150 P kikiáltási árban. Az ugyanoltani 346. sz. betétben A I. 1 — 5 sorsz. 1130, 1 131, 1 132, 1 133, 1134. hrsz. alatt foglalt a Porjiska dű­lőben fekvő 1139 D-öl területü síőllő, kert és házból Olasz László nevén áiló Ve-od részére 100 P kikiáltási árban. Az ugyanottani 403. sz. betét­ben A I. 1—3. sorsz. 1332/16, 1333/1, 1334/8 hrsz. alatt fog­lalt a Kiserdő dölóben fekvő 11 hold 818 D-öl területü szántó és szőllőből Olasz László nevén álló egynegyed részére a B. 11. szám alatt özv. Olasz Jánosné javára bekebelezett szolgalmijog sérelme nélkül 800 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság a fenti betétekben 5431 — 1925. sz. vég­zésekkel özv. Olasz Jánosné ja­vára bekebelezett szolgalmijogot megelőző követelések szükséges összegét 7800 pengőben állapítja meg és kimondja, hogy ameny­nyiben az egyes illetőségek ilyen árban el nem adatnának — az árverés hatálytalanná válik s az illetőségek a szolgalmijog fenn­tartása nélkül a kilüzendő határ­napon ujabban elárvereztetnek. A tkvi. hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál meg­tartására 1930. évi október 24. JAflnHMMnBB napjának d. e. 9 óráját tiizi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t.-c. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. tc. 26. §) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c, 42. §-ában meg­határozott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147., 150., 170. §§ 1908. XLI. t.-c. 21. §.) Nyíregyháza, 1930. május 24.­Dr. Reményi sk. ömkf. titkár. A kiadmány hiteléül: Benedek kiadó. 7032 ELEGÁNS LEVÉLPAPÍR AZ ü JSÁGBQLTBAN A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 6148—1930. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. Gaál József végrehajtatónak Nagy Józsefné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási, ügyében a tkvi hatóság az ujabb árverést 56 P 40 f. tőkekövetelés és jár. behajtása végett a nagykállói kir. járásbíróság területén levő Érpatak községben fekvő s az érpataki 677. sz. tkvi betétben A. I. 7—8. sorsz- s 2324., 2331/8. hrsz. alatt foglalt, a B. 2. és 5. sorsz szerint Nagy Józsefné szül. Frungel Julianna nevén áiló 3 hold, 644 • öl kiterjedésű Fövényes-dülóben fekvő rét és szántó ingatlanokra 2044 P 72 f. kikiáltási árban. Az árverést 1930. évi október 14. napjának déli 12 órakor Érpatakon 8 községházánál fogják megtartani. Az árverés alá 'eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. § ában meghatározott árfo­lyammal számitott óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. t. c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint: megállapított bánatpénzt az általa, igért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908. XLI. tc. 25. §.) Nagykálló, 1930. augusztus 25, kir. jb. alelnöke A kiadmány hiteléül: Qabossy iroda s.-tiszt. 6458. Nyomatott Jóba Elek lap tulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom