Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-09 / 229. szám

Nyíregyháza, 1930 október 9. * Csütörtök 2QI, évfolyam. 229. sz. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : Egy hóra 2 50 P. Negyedévre 7'50 P. — Köz­tisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1—39. Poitacheque 29SK Goga Oktávián : Románia forradalom előtti időket él Bukarestből jelentik: Goga Ok­távián, az ismert román költő­politikus az egyik bukaresti lap­ban nyilatkozott Románia helyze­téről s arra a megállapításra ju­tott, hogy Románia forradalom I előtti időket él. Braziliában megkezdték a hadműveleteket a forradalmárok ellen Buenos Ayresből jelentik: Mi­inas Ceraes államban a kormány­csapatok megkezdték a forradal­márok elleni hadmiiveleteket. — Egyes hirek szerint visszafoglal­ták Palmyra várost, amelyet a felkelők október 3-ika óta tartot­tak megszállva. A lázadók Porto Allegre irányában vonulnak vissza. I Montevideoból jelentik: A bra­zíliai határról érkező jelentések szerint a felkelők hadserege Sao Paolo alá nyomul és átlépte Pe­rana és Sao Paolo állam határát.' Itarare várost, amely a Sao Paolo­tól délre fekvő vasút mentén fek­szik háromezer főnyi felkelő had­sereg megszállotta. Erős földrengés volt Bajorországban Budapestről jelentik: A Föld­rengéstani Intézet obszervatóriuma ina éjjel o óra 0.29 perckor 700 km távolságból földrengést jelez­tek. A műszer maximális kitérése 3 mm volt. A földrengést Budapes­ten 12 percen át tartott. Münchenből jelentik: Az elmúlt éjszaka egész Délnémetországban erős földrengés volt észíefheto. Ez volt a legerősebb rengés az ea* dig észleltek közül. Münchenben több alvó ember kieséit az ágy­ból. A csillagvizsgáló szeizmográf­jai azonnal kiugrottak és nem Je­gyeztek tovább fel semmit. A föld­rengés fészke az Alpokban lehetett. Jelentékeny károkat nem okozóft, csak néhol repedtek meg az épü­letek falai. A szovjet megvonja az élelmiszerjegysket az egyház embereitől Londonból jelentik: A szovjet legújabb rendelete november i-től kezdve megvonja az élelmiszerje­gyeket az egyházak tagjaitól és al­kalmazottaitól. Nem kapnak élel­miszerjegyet a lelkészek, szerze­tesek, világi papok, apácák, egy­házfiak, hitoktatók, imakönyvek és egyházi íratok kiadói, egyházi zenészek, olyan szobrászok és mű­vészek, akik egyházi müveket al­kotnak. A rendelet kiterjed ezek­nek 14 éven felüli hozzátartozói­ra is. A lakosságot a szovjet hét kasztba sorolja be. Ezek közül az elsőbe a teljes politikai jogokkal rendelkező fizikai munkások tar­toznak, akiknek nevében uralko­dik a proletárdiktatúra. A Magyar Városok kongresszusa az inségadó kivetése mellett foglalt állást A Magyar Városok Kongresszu­sának állandó bizottsága ma dél­előtt Sipőcz Jenő székesfővárosi polgármester, majd NendtvichALa dár Pécs város polgármesterének elnöklése alatt ülést tartott a központi városházán. Sipőcz Jenő kegyeletes szavak­kal emlékezett meg Vass József elhunytáról, akinek halála a váro­soknak is nagy veszteséget jelent, mert szociálpolitikai tevékenysé­gével sokszor nyújtott irányítást s adott támogatást is a városok­nak. Hasonló kegyeletes érzéssel emlékeztek meg Komjáthy László dr. Veszprém nyugalmazott pol­gármesterének elhunytáról, aki egyike volt a kongresszus leg­szorgalmasabb látogatóinak s aki­neK javaslatai mindenkor a legna­gyobb figyelmet keltették fel. A kongresszus legutolsó ülésén Márki Jenő dr miniszteri taná­csost, a Beszkárt vezérigazgató­ját a kongresszus ügyvezető alel­nökévé választották. Az uj ügyve­zető igazgató a mai ülésen be­jelentette, hogy nagyszabású kul­turális programmot dolgozott ki, amelynek alapján a vidéki váro­sokban időnként egy-egy hétig tartó képzőművészeti, művészeti, kereskedelmi, ipari és gazdasági kiállításokat kiván rendezni, ame­lyeknek keretébe azután zenei, színművészeti és várospolitikai előadások is sorakoznának. A kongresszus a nagyszabású programmtervezetet lelkes. meg­értéssel fogadta s elhatározták, hogy a legközelebbi kongresszu­son már konkretizálni is fogják a tervet. f ; Várhidy Lajos, a kongresszus igazgatója bejelentette, hogy a váiosok háztartásának rendezése céljából a pénzügyminiszter kérdő­iveket bocsát ki, amelyeket a legsürgősebben és a legpontosab­ban kell kitölteni. Ezzel kapcso­latosan rámutatott a munkahiány­ra. Ebben a tekintetben minden városnak meg vannak a maga kü­lön tervei, azonban a végrehaj­tás mindenütt késik az anyagi erők hiánya miatt. Foglalkozott a közgyűlés az In­ségadó kérdésével is, amelyet Győr városának tervezete alapján kíván­nák mindenütt megoldani. Ezért kérni fogják a belügyminisztert, hogy a tervezetet lássa el mielőbb jóváhagyó záradékkal. "Részletesen Toglalkozólt a kong­resszus az igazságügyminiszternekj a békebiráskodásröl szóló törvény­javaslat tervezetével, am'ely szerint a 100 pengőn aluli peres "ügyek, a bíróság tehermentesítése érdeké­ben a községi bíróságok hatáskö­rébe "tartoznának. A városok kong­resszusa a törvényjavaslat ellen fog Ialt állást, mert Véleményük sze­rint az ujabb súlyos ferhekét je­lentene a városok háztartására. Ab­ban az esetben, azonban, ha az bigazságügyi tárca vállalja a kiadá­sokat, vagy engedélyt kapnak arra, hogy a kérvényéken a városi jóté­konysági bélyegeket használhassák, nem emelnek kifogást a törvény­ellen. A kongresszus ezután a keres­kedelmi miniszter karteltörvényter­vezetét vette megvitatás álá s be­ható eszmecsere után abban álla­podtak meg, hogy tekintettel a szomszéd államok gazdasági élőtö­résé íe, amellyel 'szemben szervezet­lenül áll a magyar gazcftíSiági élet, a kartelek fentartását szükségesnék tartja a kongresszus, mi'vel azon­ban igen sokszor nem az ipar és kereskedelem igazi céljait szolgál­ják a "kartelek, azoknak szigorú ellenérzését is kívánatosnak tartják. Rövid rádióhírek — Jankó Ágoston tolnai főispán Szévald alispán és vitéz Vendel szekszárdi polgármester Budapest­re utaztak, hogy részt vegyenek a közmunkák ügyében megindult ta­nácskozásokon. — Preszly István főispán és Er­délyi Lóránd alispán ma délelőtt tartották meg a szokásos hivatal­vizsgálatot Nagykőrösön és min­dent a legnagyobb rendben talál­tak. — Pillér 'Rezső szekszárdi bí­rósági végrehajtó nemrégiben ön­gyilkosságot kísérelt még. Tár nap előtt hagyta et a kórházat. Most hivatali sikkasztás gyanúja miatt le­tartóztatták. — Pálffy Sándor bukott bankár előtt ma hirdette ki jogerős íté­letét a kúria, amely hatévi bör­tönről szól. — Politikai körökben az a hír terjedt el, hogy Lang JánoS|TfereSz­ténypárti képviselő lemond 1 és visz­szaTSr régebbi működése Színhelyé­re, a Máv-hoz. IDŐJÁRÁS. 1 A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap egy kisebb ki­terjedésű hűvös légtömeg betörése helyenként zivatarokat okozott: A hőmérséklet csak lényegtelenül vál­tozott, inkább emelkedett. Buda­pesten ma délben a hőmérséklet 15 C fok volt. Prognózis: Ma rész' ben felhős idő, holnap n/ugSt fe­lől borulással megélénkülő délnyu­gati légármálás és eső. Littke Kázmér építészt másodfo­kon fe elítélték Budapestről jelentik: Az építke­zési visszaélések miatt vizsgálati fogságban levő Littke Kázmér épi tészt tegnap második fokon is 200 pengő pénzbüntetésre ítélték. Littke 5 évvel ezelőtt a szegedi vonaton súlyosan megsértette Kolosy Jenőt. A román kormányválság Bukarestből jelentik: A román ­király Mironescut tartja a legal­kalmasabbnak kormányalakításra. Ugy .tudják, hogy Mironescu nem hajlandó a megbízatást elvállalni s Michalachet fogja ajánlani a ki­rálynak. Egyes szám éra 1B fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom