Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 198-221. szám)

1930-09-02 / 198. szám

Nyíregyháza, 1930 szeptember 2, * Kedd j^I évfolyam. 198. sz, POLITIKAI NAPILAP BMtoeMaf ástadpten 4* naá&.m: isr kő" 2"8® P- N«S*<a*»VT« P. - Kte­és Wk tsmémám AklltoHi: 1ÚBA KLEK FeMée awkdl: VWF8E K. AM&OB Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széciieayi-Ét 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A k&défc»v«tal telefonja : 139. Peítachnque 29665 Kommunista ifjúmunkások és a csőcselék fosztogatása felborította a felvonuló munkásság rendjét A szociáldemokrata munkásság mára tervezett tüntető felvonulásán nak első csoportja u órakor je­lent meg a Király-utca és Nagy­körút sarkán. A tüntetők a Vá­rosliget felől jöttek. A lovasrend­őrség a tüntető csoportot oszlásra szólította fel s a munkásság a felszólításnak engedelmeskedve szétszéledt. Délben fél 12 órakor ki­adott hivataíos jelentés szerint a főváros egész területén nyugalom' honol incidens sehol sem történt. Budapestről jelentik: A reggeli órákban a főváros összes utvona­lait, tereit gyalogos és lovas rend­őrök szállták ftieg. 10 óra tájban kezdtek az utvonalak élénkülni. — Különösen a Nyugati Pályaudvari felől, a Váci-utról, Kőbányáról igyekeztek a munkások a város központja felé hármas-négyes cso­portokban. Nagyobb csoport ekkor még csak a Dob és Hársfa utca sarkán verődött össze, akik azon­ban a lovasrendőrök felszólítására szétoszlottak. A rendőrség §s a szocialista vezé­rek igyekeznek a rendet fenntar-. tant 11 órakor Bezzegh-Huszágh fő­kapitány és Andréka Károly sze­mélyesen járták Végig a fontosabb utvonalakat s meghallgatták a kar­hatalmi csoportok parancsnokának jelentését. , Egynegyed 12 órakor az Okto­gon környékén már körülbelül 10 ezer főnyi munkástömeg gyűlt ősz­sze, akik csendben és rendben ha­ladtak a Liget felé. A Körúton, Andrássy uton s a főbb felvonu­lási utvonalakon a kereskedőkbe­zárták üzleteiket. Az Andrássy uton Peyer Károly Vanczák János "és Kabók Lajos gépkocsikról irányitják a munkád sok felvonulását s figyelmeztették, őket a rend és a csend megóvá­sára. Munkájukban a párttitká­rok is támogatják őket, ' A Nagykörút lés Rákóczi-ut ke­reszteződésénél egy nagyobb töme­get szétoszlásra szólított fel a rendőrség. A tömeg eleget is tett a felszóütásnak, egy-két embei" azonban zavart akart kelteni, aki­ket előállítottak a Nemzeti Szín­házban ideiglenesen berendezett rendőri őrszobán, ahol igazoltat­ták őket. ^ Délben felborult a rend j A felvonulás rendje déltájban több helyen felborult. Az Oktogon téren egy nagyobb csoport »mun­kát, kenyeret« kiáltással zajonga-' ni kezdett. A rendőrség felszólítá­sára sem szüntették be a zajon­gás t, mire attakot vezényeltek s a tüntetőket szétszórták. A felvonulás 12 órakor még egy­re tartott. Csepelről, Pesterzsébet­ről kettesével, hármasával igyekez­nek a munkások a fővárosba. An­gyalföldön a Hoffherr és Schrantz gyár előtt mintegy- 300 főnyi cso­port gyűlt Össze, akik zárt tömeg­ben akartak felvonulni, ezeket szét­oszlatta a rendőrség. A VII. kerületben négy embert előállítottak. Baranyai József 19 éves lakatos a tömeget arra izgat­ta, hogy az Erzsébet-köruton bo­rítsák fel a villamosokat. Vele o­gyütt állították elő Bárján József 18 éves, Fribek Ferenc 38 éves és Mikó Sándor 24 éves segéde­ket. 3/412 óra tájban az Andrássy­uton mintegy 10 ezer főnyi tömeg a gyalogjáróról lelépett az úttestre, munkát és kenyeret kiáltással tün­tetni kezdett. Mivel a tömeg sem a karhatalom vezetőire, sem a szo­ciáldemokrata párt odasiető vezé­reire nem hallgatott, atakot vezé*­nyeltek a tömeg ellen. Közb n a zsebekből előkerültek a vasdarabok és kövek s számos ablakot bezúz­tak s az autókat is megdobálták, ugy hogy azoknak az üvegszélvédői is összetörtek. A Köröndön megtámadták a 46 sz. villamost, ablakait bezúzták s az utasok közül sokakat megsebesí­tettek. Ugyanekkor a Dohány-utcában is zajosabb tüntetés volt, ahol kard­lappal kellett közbelépni. Frisch­horn Jakab a fején súlyosabb sérü­lést szenvedett. •• •• 1. 1 Fél 12 órakor a városligeti Ipar^ csarnok és gyermekjátszótér között körülbelül 5—6000 főnyi ifjúmun­kás gyűlt össze, akik zajosan tün­tettek s kommunista röpcédulákat szórtak szét. A rendőrség nem bírt velük, kénytelenek voltak segítsé­get kérni s 100 lovasrendőr érke­zett a helyszínére, akik szétoszlatták a tüntetőket. Fosztogatás a villanegyedben * Ugyanebben az időpontban sú­lyosabb esetről szóló jelentések ér­keztek be a főkapitányságra. A Benczúr-utcában ls az Andrássy­Uti villanegyedben a felizgatott ifjú­munkások és a csőcselék egy na­gyobb tömege átmászott a keríté­seken és hozzákezdtek a villák fosz­togatásához. A rendőri karhatal­mi alakulatok nem tudták megfér kezni a fosztogatókat, ezért segít­séget kértek a főkapitányságtól. Néhány perc múlva egy lovas­rendőr osztag és két teherautón — rendőrlegénység érkezett a veszé­lyeztetett területre s hozzákezdtek! a környék megtisztításához. A me­nekülő tömeg a Vilma királynő­uton széledt szét. Amikor a tömeg futásnak eredt, két szen-skocsi for­dult be a Vilma királynő-utra. A tömeg pillanatok alatt leszórta a szenet a kocsikról. Amikor a rend­őrség ezt a rendbontást meg akar­ta akadályozni, a bicska is előke­rült a zsebekből s ezzel veszélyez­tették a rendőrlovak testi épségét Az incidens után érkeztek a hely­színre Pakots József és Rassay Károly képviselők, azonban nyom­ban el is távoztak. 12 óra előtt pár perccel a mille­niumi emlékmű előtt volt egy na­gyobb csoport, ezeket azonban a rendőrség szétoszlatta. A felvonulás ebben az időpontban kissé ellany­hult. Dembinszky iitoábao kifosztottak több üzletet Alig telt el azonban egy ne­gyed órai időköz, a munkások szinte elementáris erővel árasztot­ták el az Andrássy-utat s egyre izzóbb hangulatban hömpölygött a tömeg a Liget felé. A helyzet ezalatt a Dembinszky­utcában nagyon komolyra fordult. A féktelendők egy nagyobb cscr portja már nem csak a villákat kezdte fosztogatni, hanem egy-ket­tőre feltörték az üzletek redőnyeit is és sorra fosztogatták azokat. A rendőri karhatalom tehetetlennek bizonyult a fosztogatókkal szemben, nagyobb karhatalmi segitséget kér­tek s erre közbelépett a katonaság is s a két páncél autón odaérkező katonák pár perc alatt megtisztítot­ták a környéket a fosztogatóktól. Fél 1 órakor az Oktogonon kétes ekzisztenciák s főleg éretlen gyer­kőcök egy nagyobb csoportja za­vart akart támasztani a munkások tömegében s hogy ezt elérhessék, kővel dobálták meg a rendőrséget. A rendőrök kardot rántottak s kard lapozva verték szét a tömeget, amely a mellékutcákban oszlott szét. Nyíregyiságán fegyelmezetten ?!sei!edett Nyíregyházán a munkásság tün­tetőfelvonulása csendben, a leg­kisebb incidens nélkül zajlott le. A rendőrség már a kora reggeli; órákban permanenciába lépett és erős járőrök cirkáltak a főbb ut-í vonalakon. Az utcák rendes for­galma csak délelőtt 11 óra után változott meg. Egyszerre minden oldalról nagyobb csoportok igye­keztek a Kossuth-tér felé, ahol né­gyes sorokat alkotva némán me­(neteltek a szobor körül. A rendőrség minden erejét a Kossuth térre koncentrálta, de nem avatkozott a tüntető felvonulásba. Mintegy jooo—1200 ember vett' részt a tüntetésben, míg a kíván­csik ezrei a gyalogjárókat torla­szolták el. A felvonulás addig tar­tott, amig a küldöttség Szohor* Pál főjegyzőnél, a polgármester he­lyettesénél és Erdőhegyi Lajoá dr. főispánnál a munkásság köve­telését előterjesztette. A küldöttséget Török János párt titkár s az iparosság részéről Pa­licz György vezették. Elsősorbani a közmunkák megindítását, a mun­kanélküliség kérdésének megoldá-t |st és a 8 órai munkaidő szigorul betartását kérték. Szohor Pál "fő­jegyző megígérte, hogy a kérelmet még a mai nap folyamán a kor-j mány elé terjeszti. I Erdőhegyi Lajos dr. főispánnál Imég a telekértékadó felemelését ésj az épitőanyagkartellek megrend­szabályozását is kérték. Erdő-j hegyi dr. főispán válaszában ígé­retet tett, hogy a kérelmeket aj kormány elé terjeszti. Elismerőn leg nyilatkozott a nyiregyházj munkásság fegyelmezett magatar-, lÉMHNfti ' 1 • ~ ('Folytatás a 8. oldalon.; Antilop, gyík, krokodil és sevró anyagból,nagy választékban beérkeztek. Gyermek iskolacipők és patent fva^Scmrálr erős minőségben 9'—, 10—. II—, 1250 ndrisnyd.K pengős árban. Leányka intézeti cipők a legjobb kivitelben és leg­olcsóbb árban beszerezhetők Záichfenberg Sándor cftpöáruházában ^ r e^ ház a­Zrínyi Iiona-utca 1. Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom