Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

1930. augusztus 1. JSflrÍRYIDÉK. 3 Veszedelmes őrület Ne tessék tévedésben lenni, 1 azok a ioo százalékosok akiket a budapesti rendőrség bölcs előre­látásból megakadályozott abban, hogy augusztus i-én utcai tünte­téseket rendezzenek, Lenin szü­letésnapjának tiszteletére, ioo szá­zalékos bolondok ugyan, de ioo százalékig veszedelmes emberek. Ne tessék azt hinni vhogy holmi je­lentéktelen figurákat fogott kop­pon a rendőrség. Olyan veszedel­mes bolondok ezek, akiknek őrült­ségében rendszer van. Tökéletes esztelenség, amikor az emberek azt hiszik, hogy felfor­gathatják a magyar állam és társadalom rendjét, mert egyetlen követ sem mozdíthatnak ki az ország megszilárdult rendjének épületéből, de tökéletesen vesze­delmesek is, mert nincs az a rend, nincs az a szilárd épitmény, ame­lyet idővel a rothadás, a szu, a penész meg ne őrölne ha idejében el nem távolítják a fertőzést a fenyegetett szervezetből. Ezek a száz-százalékos cimen megkótya­gosodott emberek mind sakkfigu­rái annak az előre megfontolt szán­dékkal elkövetett forradaímositás­nak, amelynek Moszkva a mű­helye, az alattomos támadás a rendszere^ a lélekmérgezés a fegyvere az európai civilizáció meg­semmisítése a célja. Jelentékte­lennek látszó figurák mozognak a moszkvai tervek sakktábláján, — (most megkótyagosodott költők) de lényegükben veszedelmes és fer­tőző alakok, mert a soha nem nyugvó, céltudatos rothasztás rendszere van a hátuk mögött. Pillanatig sem szabad elfeledni, hogy Szovjetoroszországnak van a világon a legnagyobb hadserege. Szörnyű csalódás volna azt hinni, hogy ami ott ma folyik, az pusz­ta paródiája egy államnak, csupa anárkia és tiszta operett. Az el­múlt évek bebizonyították, hogy a szovjet ördögi lelkülettel fel­épített módszerében irtózatos erők lappanganak, amelyek való­ban alvilági "tudatossággal törnek a világfelforgatás célja felé. Min­den sejt, amelyet leleplez a ma­gyar rendőrség, egy-egy végvára ennek a mefisztói politikának s mindenik mögött a szovjet rabolt kincseinek aranya és szuronya me­red a fenyegetett társadalom ri­adt szemei elé. A pacifizmust szavaló marxis­mus a szovjetben 502000 embert tart állandóan fegyver alatt, éven­kint 200000 embert képez ki és 1.200.000 embert állit a sorozóbi­zottság elé. S e felfegyverzett sor­katonaságon kívül ötmilliónyi — úgynevezett munkáshadsereg áll harckészen és gyártja a hadi­anyagokat. Míg a szovjet lefegy­verzésről szaval és a polgári rend államaiban a hadsereg és a háború ellen izgat, addig otthon lázasan fegyverkezik és fanatizálja a világ­rend ellen a katonákat. A gazdasági és szociális mizé­riákkal küzdő államok nem nézhe­tik tétlenül ezt a veszedelmet, — annál kevésbbé nézheti a lélek­mérgezést. tétlenül a magyar ál­lam, amelyet lefegyvereztek rö-r vidlátó ellenségei s amelyet min­den oldalról bolsevizmussal fertő­zött államok környeznek. A száz-százalékos boloijdok a belső rendjében megszilárdult, de kívülről fenyegetett és belülről gaz­dasági nehézségekkel nyugtalaní­tott országban veszedelmet jelen­tenek. Megnyugvással vesszük tu­domásul, hogy az államhatalom ébersége ráütött az újra kísérle­tező moszkvai fertőzés kezére. A bolsevizmussal nincs alku. Kole­rával, pestissel kiegyezni nem le­het. Ezzel a veszedelemmel szem­ben még ha fésületlen poéták ké­pében jelentkezik is az, nem le­hetünk eléggé óvatosak és éberek. A Conti-utcának talán fáj a g látozást«, amely véget vet néhány »szabadságjogok« korlátozása, de É moszkvai bérenc »költői kisérle­szerte az országban helyesléssel fo- f tének.« gadja az egész nemzet ezt a »kor­A gyémántköszörűsök városa: Amsterdam Szohor Pál főjegyző levele Hollandiából Rohan végig a gyorsvonat a Rajna-westfáliai gyárvidéken át: Hollandia felé. Itt fák helyett ké­ményeket ültettek a földbe. A tá­jék felett nehézszürke köd ül: gőz-, gáz- és füstfelhő kacérko­dik a napsugárral. Vasdaruk bil­lennek mázsás sulyokkar, cik­cakkos veres láng simogatja a ko­hók falát, gőzölgő kocsikkal rohan vasállványokon a sodronykötél, — óriás gáztartányok beékelve vas­abroncsok közé, csövek és kúpok, hajó, vasút és automobil: min­den nyög, forr, ég, lángol és tüzei — jó volna a kép illusztrációnak Dante Poklához. Ez igy tart a gyorsvonat ablakából két órán ke­resztül: Düsseldorf, Duisburg, Es­^en s a német nagyipar más világ­hírű városnevei tűnnek fel a vál­tókon kattogó vonat utján. Idegőrlő foglalkozás lehet itt mozdonyvezetőnek lenni. A kölni pályaudvaron 3—5 percenkint indulnak vonatok: az előcsarnok­ban villamos jelzőtábla mutatja in­dulásukat. Azután csodálatos labi­rintusa kezdődik a vágányoknak. Egymásra épített emeletek, bidak keresztbe és egymás felett; tölté­sek. melyek a házak felé emelik a pályát, majd átbujtatják városré­szek alatt. Jelzőkészülékek ojyan káosza, melyből a laikus csak azt látja: vakon rohanunk bele" a zűr­zavarba. Szembe velünk, alattunk párhuzamosan és keresztbe, felet­tünk betonhidakon vonagló vas­kigyók dübörögnek ismeretlen cé­lok felé. Szinte jól esik Zevenaarnál át­gurulni a német határon. A szürke gázfelhőket derült kék égbolt vált­ja fel. Gyárkémények helyett újra fák nőnek a földből és forog a szélmalom rácsos keresztje: itt va­gyok Hollandiában. Éppen ilyen a képeken: csak a facipős v bóbitás menyecskét nem látni még. Eleinte baromfi telepek között rohanunk, a zöld fűben hófehér kényes kaka­sok lépkednek, piros taréjuk rem­zetiszinüvé festi a tájat. Minden ragyog a tisztaságtól^ odaát ko­rom festette feketére a földet. A legelőtáblákat árok veszi körül, néhol smaragdzöld békanyál lepi el a vizet. A víz szélén parasztházak, gyakran náddal fedve s a tornác­hoz odakötve a csónak. Ezek a vizárkok körülveszik a rétet, ép­pen ugy, mint otthon a tengeri­táblát a napraforgó. Fehér apró­jószág, feketefoltos szarvasmarha, vízzel árkolt zöld legelő, szélma­lom: ez adja a hollandi tájkép karakterét. Azután megint gyárak mérsékelt mennyiségben, kikötők tengeri ha­jókkal. csatornák uszálylégióval: és bent vagyunk a szigetre épült am- I sterdami pályaudvaron. Eszembe 1 jut egyszerre minden, amit az is­kolában tanultam: északi Velence, gyémántköszörülés és Rembrandt, itt élte le alkotó férfikorát. így is van. Ez a három jellemzi Hollandia fővárosát. Mélyebben fekszik, mint a tenger színvonala. Gátrendszerek védik, melyek egy­úttal katonai erődítések is; víz alá lehet borítani az egész várost. Az utcákon végignyúló csatornái, összeköttetése a tengerrel és a Rajnával: a világkereskedelem vá­rosává avatják Amsterdamot. A házakat mélyen bele kell épí­teni a ta'ajba, mert a felszínen csu­pán kavics van; nem ritkaság az olyan épület, melynek alapja 18 méterre nyúlik le az utca vonalá­tól. A csatornák tele teherhordó hajókkal^ árbócrudjuk festői össze­visszaságban simuí a házfalakhoz. A víz színén tükrözik az olaj, sok helyütt úszik a piszok és rossz sza­got terjeszt magából. A zsidó negyedben vannak a vi­lághírű gyémántköszörüldék. Por­tugál bevándorlók honosították meg itt ezt az ipart s ma is körül­belül 7000 munkást foglalkoztat. Akinek erősen működik a fantáziá­ja az ilyen gyémántcsiszoló mű­helyről — nagyon csalódni fog. Alacsony, pizskos munkatermek. Az ablakok mellett apró kis desz­kaasztalok mellett ül egy-egy mun­kás: vízszintesen forgó korong előtte az asztalon, mely percen­ként kétezret fordul. Ezen csi­szolja az ólomkupba foglalt gyé­mántszemet. Nagyitóüvegen át készséggel mutatják meg a mun­kában lévő darabokat. Az irodá­ban még tudományos előadást is tartanak: térképeken bemutatják a gyémánt lelőhelyét s nagy minta gyűjteményben a leghíresebb da­rabokat. Ott van a Kohinór, a nagy mogul, kék és sárga gyé­mánt: királyi koronák és amerikai pénzfejedelmek ékkövei. A mü­nely pedig, ahonnan ez a ragyo­gás világgá indul — szurtos, mint­ha valami silány tömegcikk gyára volna. Annál több a ragyogás az állami muzeum Rembrandt termeiben. — Nem is hinné az ember, hogy ezek a képek a XVII. század első fe­lében születtek. A fény és az árnyék örök pro­blémáit keresi Rembrandt leg­nagyszerűbb müveiben. A muzeum dísztermének márványboritása — szinte elhomályosul a híres »Éjjeli őrség« lebilincselő ragyogása mel­lett. Ez a kép valójában Fraus Banning Locg kapitány vadász­APOIiLO K O Z6 O Ma, csütörtökön csak 1 napig 5, 7 és 9 órakor VILÁGHÁBORÚ 1914-1918. A népek csatája, a világégés egyetlen hiteles története eredeti felvételek alapján 10 felv. Összeállította : Leo Lasko ,,UFA" kisérö műsor . Péntsktól: Mémorkeringő. A legnagyobb hangos fílmcsoda. századának ünnepi felvonulását örökíti meg. Drámai erő van a jelenet mozgalmasságában. A vá­ros kapuján keresztül vonulnak ki a szabadba s csak a kapitánynak s az oldalán lépkedő Ruytenburg hadnagynak alakja van megvilá­gítva. E borongós esti hangulat miatt kapta a kép merő tévedés­ből az »Éjjelí őrség« elnevezést. A művészettörténetben éppen ugy vannak tévedések, mint a politiká­ban. Az élet reális ' értelmét keresi Rembrandt a színek nagyszerű har­móniájában. Művészetére azonban csak a hágai Mauritshuis megláto­gatása vet teljes fényt. Ezek a hollandi városok természetszerűen a festőművészet kincsesbányái. A hágai Rembrandt termekben nem is íudom, hova nézzek előbb: a vak Homérosra.^ ki verseit mond­ja tollba, vagy Dávidra, ki az átszellemült Saul király előtt ját­szik a hárfán; Zsuzsannát néz­zem-e, ki az árnyékos kertben fürdeni készül, vagy mégis a mes­termüvek koronáját: az »Anató­miát«? Ennek a képnek silány re­produkciója ott függ minden or­vos előszobájában. De micsoda szegényes tolmácsolója a fény­kép és a nyomda: a művészetnek. A fény és az árnyék kölcsönhatása emeli ki itt is a tudomány min­denhatóságát. Tulp professzor ar­cán.^ aki egyébként Rembrandtnak személyes jóbarátja volt, mintha az igazi tudomány ragyogna, — amint az előtte fekvő holttest fel­bontott balkézfején kiemeli mű­szerével az egyik izmot, hogy job­ban bemutathassa hallgatóinak. A muzeum ablakán át pedig kinyújtott karral majdnem elérni falait a Binnenhofnak, ahol hó­napokkal ezelőtt az úgynevezett hágai egyezményben döntöttek ha­zánk sorsa felett. Meglátogattam Hágában a békepalotát is. A sok márvány talán azt szimbolizálja benne: ilyen kemény a győzők szi­ve. Az előcsarnokban előkelő he­lyen két remekbe égetett váza: Magyarország ajánduka, azé az or­szágé, melyet a béke tett nyomo­rékká. á magysr dohány finomítása és a dohányjövedék Junius havi külkereskedelmi mérlegünkben a nyers dohány behozata'a 3.1 millió pengővel sze­repel. míg kivitelünk egészen je­lentéktelen. Az ország egész dohánytermelé­sét ' a belföldi fogyasztás nem tudja felvenni, a feleslegeknek kül­földön való elhelyezése ma, ami­dőn az egész világon a dohányter­melés növekedőben van, i^en r e! ét probléma, különösen mert Magyarország talaj- és ég­hajlati viszonyai nem alkal­masak a finomabb minőségű 1 dohányok termelésére, s általában — egynéhány vidéki speciális fajtától eltekintve — a ;magyar dohányoknak meg van az a mellékize es kellemetlen il­lata. amelyek miatt nyers dohá­nyainkat a külföld nem keresi. E kérdés megoldását dohányaink finomításában 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom