Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

1930. augusztus 1. JSflrÍRYIDÉK. 3 kell keresni. E tekintetben dohányjövedé­künk minden módot és alkalmat felhasznál arra, hogy dohányain­kat fogyasztásra alkalmasabbá és exportképessé tegye. Dohányne­mesitő kísérleti telepet tart fenn, szakértőt külföldi és főleg egyiptomi tanulmányútra küldte ki, hogy az ottani fejlettebb gyártási módokat elsajátitsák. Másfél évvel ezelőtt pedig egy magyar feltalálóval lépett szerző­déses viszonyba, hogy annak talál­mányát a dohányjövedék részére hasznosítsa. E találmánynak lé­nyege abban áll v hogy alkalmazta­tása mellett elvész a magyar do­hánynak jellegzetes és kellemetlen illata, a gyártmányok jó zamatot és illatot nyernek, ugy hogy a silányabb minőségű hazai dohányból is a finomítás intenzitásának megfelelőleg egé­szen kiváló és jobb minőségű cigarettákat és szivarokat lehet gyártai. Amelett pedig ez a finomitási eljárás OICÍŐ • 1 i és minden hozzávaló szükséglet bel földön állitható elő. A kísérletek a dohánygyárak­ban hónapok óta folynak és • ! az uj gyártási módnak premi­erje Szent István napján lesz, amikor a finomitási módszerrel előállított cigarettával fog a do­hányjövedék a közönség elé álla­ni. Egyelőre egy különlegességi gyártmányt hoz forgalomba Ízléses kivitelben »Budapest« név alatt, mely cigaretta megicözeliti minő" ségben az egyiptomi cigarettákat és a kényesebb Ízlést is kielégíti; később a közönséges eladásban tömegfogyasztásra az úgynevezett »Petőfi« cigarettákat egészen ol­csó áron, mely cigaretták kizáró­lag hazai dohányból készültek a fentemiitett finomitási módszer­rel* i t VÁROSI MOZGÓ Csütörtökön utoljára 7 és 9 órakor Világszenzáció! Újdonság! ff RAZZIA I KIKÖTŐBEN Izgalmak izgalma 8 fejezetben. CARMEN BONI: UTCA GYERMEKE 9 órakór katonazene. — Kertmozi. A Molnárszövetség „végszó^-ja a vámőrlés ügyében A következő sorokat kaptuk: A nyilvánosság előtt kezdtük, t,ehát ez előtt keli befejeznünk is Góth László kormányfőtanácsos ur őméltóságával folytatott eszme­cserénket. — Ne méltóztassék tiszteletlenségnek venni, ha ezt távirati stílusban tesszük. — Csu­pán nem akarunk visszaélni a »Nyirvidék« nobilis szívességével. Eddig kölcsönösen az ellenté­teket hangoztattuk. Most próbál­kozzunk arról beszélni, amiben egyetértünk. — Amit őméltósága a konjunktúráról, túlméretezésről, vegyes elemekről és az invesztí­ciókról mondott, azt nagyban és egészben mi is aláírjuk. Csupán az invesztíciókra vonatkozólag nem értünk teljesen egyet, mert legna­gyobb részük a technika haladása és a verseny által diktált szük­ségszerűségből keletkezett. Ta­pasztalat szerint az a molnár, aki a technika haladásával és a versennyel lépést tartani — te­hát fennmaradni — kíván, átlag; öt évenként renoválni kénytelen. Ez pedig rettenetes és alig kiszá­mítható teher és a molnárt átlag öt évenként ujabb és nyomasztó adósságba dönti. — Az újítások­ból az őrlető közönségnek csak haszna lehet. < i Aki 34 százalékot kért buzaőr­Iésnél, az árdrágitó és uzsorás. Mi lennénk az elsők, akik az ilyen lelketlen és lelkiismeretlen molnárt feljelentenők; Tehát kérünk nevet és adatot, hogy eljárhassunk el­lene. A 16—18 százalék vám értéke relatív fogalom. Lehet elég, lehet sok, lehet kevés. A terményárak­tól függ. Tökéletesen igaza van őméltóságának abban, hogy a mai terményárak mellett, habár szűkö­sen is, mert túlnyomó a megyében a rozsőrlés, el lehet vele jobb időkig tengődni, őméltósága bizo­nyára ugy számol — ami természe­tes is —, hogy a buza mai értéke Nyíregyházán — kerek számot mondjunk — 20 pengő, a rozsé 12 pengő. És itten van a tévedése. Mert igaz, hogy a gazda ennyit kap terményeért, bárkinek is adja el (inclusive boletta), de ha a malomnak őrlési vám fejében ad­ja, akkor a malomnak ugy a buza, mint a rozs három egész pengő­vel kevesebbet ér..— Azért, mert a boletta-törvény ércelmében a ma­lom vámkeresményének minden métermázsája után az »alapba« 3 pengőt befizetni tartozik. Ha pe­dig vámkeresetét eladja, még kü­lön két százalék forgalmi adót, — holott buza és rozs eladása után senki más az országban forgalmi adót fizetni nem tartozik. ' Azonkívül természetesen vámke­resménye után még külön is meg­fizetni tartozik az általános for­galmi adót. — A törvény tehát a malom terheit óriási mértékben emelte. — A helyzet az, hogy a malom a vámkeresetét képező bú­zát napi ár szerint 20 pengőért, a rozsot 12 pengőért adhatja el. — De ugy a buza, mint a rozs eladási árából 3 pengőt a kincs­tárnak tartozik adni. — Ebből kö­vetkezik, hogy a mindenki más­nak ma 20 pengőt érő buza, illetve 12 pengőt érő rozs, a malomnak csak 17, illetve 9 pengőt ér. Egyéb fontos okokon kivül te­hát már ezért is ragaszkodunk a pénzért való őrléshez. — Ha az őröltető a vámra szánt terményt bárkinek is eladja és az ezért ka­pott vételárat az őrlés fejében a malomnak adja a mai árak mellett, rendben volna a dolog. — Ebből a gazdára semmi kár, vagy* több­kiadás sem származik. — De ha p. o. 100 kg rozsot ad a malom­nak őrlési vám fejében, akkor a malomnak nem 12 pengőt, hanem csak 9 pengőt adott. — Ez a kü­lönbség pedig magában rejti nem­csak a malom amúgy is kérdéses csekélyke hasznát, hanem önkölt­ségének egy hányadát is. — Ha tehát őméltósága az iránt tenne lépéseket, hogy ezen bizonyos 3 pengők befizetése alól a vám­málmokat mentesítsék, akkor az egész őrlési dij kérdés máris meg­oldódnák. — Ezen lépések sikere már az alaptörvényben gyökere­zik. mert a törvény expressis verbis kimondja, hogy a vám­malom az általa megkeresett vám­terményekre nézve termelőnek te­kintendő. — Egyenlő elbánást biz­tosit tehát a törvény a gazdával. — Már most mit szólana a gazda, ha a rendelet arra kötelezné, hogy minden eladott métermázsa ter­mény után 3 pengőt az alapba be­fizetni köteles? Már pedig a vám­malommal ezt teszik. Mint mondottuk, a mai árak mellett őméltósága által concedált vámok elviselhetők lennének, ha nem volna az a bizonyos 3 pengős befizetés. — De mit tanácsol őmél­tósága, ha esetleg — Isten ment­sen! — a terményárak tovább es­nének? Ha jelentékenyen esné­nek? Ez pedig nem lehetetlen, mert búzaáraink máris 2 pengővá múlják felül a világparitásos ára­kat (exclusive boletta.) — Akkor talán — esetleg már 3—4 hét múlva — újra kezdődjön az őrlési dij komédia? Ugy a gazdának, mint a molnárnak elég sok és más baja van és egyik félnek sem kívánatos ezen izgalmak újból való felidézése. — Már ezért is célszerűbb a pénzért való őrlés rendszere. Strand vonat vasár- és ünnepnapokon a Bessenyei­térről 8 5 0-kor indul, vissza Balsáról 18 4 9-kor, Bércéiről 19 , 8-kor. Menetdíj oda-vissza 1 P 50 fillér. Igaza van őméltóságának ab­ban, hogy az üzemanyagok tény­leg olcsóbbak lettek — a gazdá­nak. — A gazda kap fuvardijmér­séklést, adómentes benzint, szeszt, nyersolajat. — A malom nem. — Egy példa az »olcsóbb« nyers­anyagból: A nyersolajért békében 6 koronát fizettünk. Ma 30 P-t. Ebből egyedül csak a kincstári haszonrészesedés cca 18 pengő! — Hogy a boletta-törvény rendel­kezései a molnárra mennyi mun­katöbbletet rónak, az még egyelőre kiszámíthatatlan. — A régi' egy­szerű falusi molnár már nincsen. — Ma a molnárnak nemcsak mes­terségét kell ismernie, hanem egyúttal jogász, technikus, ve­gyész. kereskedő és könyvelő is kell. hogy legyen. Igaza van őméltóságának ab­ban is, hogy újból kétségbevonja a gazdaérdekeltségek hozzájárulá­sára vonatkozó hirdetményünket. — De csak azért van igaza, mert első célzására nem nyilatkoztunk. — Szándékosan nem. — Vártuk, hogy az illető urak fogják felvilá­gosítani őméltóságát a tényállás­ról. — Minthogy ez nem történt meg, előadjuk igazolásunkra, — hogy julius 13-i közgyűlésünkre meghívtuk a Tiszántúli Mező­gazdasági Kamarát^ a kir. Gazda­sági Felügyelőséget és a Nyíregy­házi Gazdaszövetséget. — A két utóbbi testület képviselőit ki is küldte. — A megjelent urak hosszas és beható vita és számi­tások után kompromisszumszerü­en kifejezetten hozzájárultak az egyébként méltányos 2 P 80 f-es őrlési dijhoz, miután az elébök tárt adatokból be kellett látniok, hogy a molnárság kérése nem tulcsigá­zott. — így jogosan és jóhisze­műen hirdettük a gazdaközönség érdekképviseleteinek hozzájárulá­sát s minket lepett meg legjob­ban, hogy utólagosan dezavuáltat­tak azok az igen tiszteletreméltó urak, akikkel mi megegyeztünk, több mint 60 jelenlévő előtt. — Egyúttal biztosítjuk őméltóságát, hogy mig a jelenlegi vezetőség áll a Moinárszövetség élén, min­denkor loyális, törvényes és ob­jektív fegyverekkel fogunk küz­deni. ' A kormány rendeletileg fogja az őrlési dijakat megállapítani s igy a kérdés rövidesen megoldást nyer. — Erre egyébként nem igen volna szükség, mert — ebben is igaza van őméltóságának —, minden kormányrendeletnél jobban ront­ja le az őrlési dijakat a malmok egymás közötti öldöklő versenye. — Azonban a legilletékesebb hely­rő halllottuk néhány nap előtt a kijelentést, hogy a kormány a — pénzért való őrlés hive, mert ezt tartja a legtisztábbnak, legegye-­nesebbnek és legbecsületesebbnek. — És mi is ezt valljuk változat­lanul. Szomjas Gusztáv ur őméltósága bölcs szavait nemcsak a kiváló szaktudás, a helyzet helyes felis­merése, nemcsak a szociális belá­tás. hanem az altruizmus is irá­nyította. — őméltósága megtehe­ti, hogy áldozattal őröljön, mert tudtunkkal nem a malmából él. — De az a molnár v akinek mal­ma, sokszor több nemzedék keser­ves munkájának gyümölcse^ egye­düli vagyona és jövedelemforrása, nem osztogathatja széjjel vagyo­nát. — Egy malom nem altruista intézmény, hanem komoly ipari vállalat. — Az őméltósága által proponált őrlési vám-százalék szá­zaléknak sok, de őrlési munkabér­nek ma kevés. — Egyáltalán nem az a fontos, hogy mennyi a xém, hanem, hogy mi annak a vámnak

Next

/
Oldalképek
Tartalom