Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

Nyíregyháza, 1930 augusztus 1. * Péntek J^I, évfolyam. 173. sz. és viéi&efi rm P. lar kér* 719 P. •• ^ íi Ift ..h 4* JdBA ELEK VCitTSfi K. ANDOR SzerkMKtöaég és kiadóhivatal cime '• S*échenyi-át 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal teleionja : 1- 39. Portacbtqu« : Az ügyészség vádiratot nyújt be Odescalchi Miklós herceg ellen Budapestről jelentik: Az ügyész­ségen már hozzáfogtak a herceg hez. A vádirat hatóság ellen elkö­vetett erőszak címért készül. (MTI) Nappal riporter, éjjel bandita volt a meggyilkolt chicagói újságíró Chicagóból jelentik: A meg­gyilkolt Lingel riporter iratainak átvizsgálásakor kiderült, hogy a ri­porter kettős életet élt és újságírói foglalkozásán kivül tagja volt At Capone bandájának. Az újságíró kettős életet élt. Nappal a szerkész­tőségben és a rendőrségen dolgo­zott, este megjelent a bandában, ahol nagyszerűen felhasználták a rendőrségen szerzett értesüléseit. Valószínűnek tartják, hogy osz­tozkodás miatt tűzött össze cinkos­társaival, akik azután meggyilkol­ták. Fantasztikus részletek Kutjepov tábornok meggyilkolásáról Párisból jelentik: A Poslednija Novosti cimü orosz lapban uj, ed­dig ismeretlen részletek jelentek meg Kutjepov tábornok titokzatos eltűnéséről. A lap szerint a tábornoknak t*> kos összeköttetései voltak a vörös hadsereg megbízottai val, akiktől ál landóan információkat kapott a szovjet helyzetéről. Ezeket az in­formációkat ő az antibolsevista mozgalom részére igen előnyösen tudta felhasználni. A vörös hadse­reg párisi ügynökei között azonban akadtak szovjet-detektivek is, akik elhatározták^ hogy Kutjepov tábornokot ártalmatlanná fogják tenni. A szovjet legfelsőbb urainak beleegyezésével kezdődött meg a Kutjepov elleni hajsza. A vörös hadsereg áruló ügynö­kei ismét fel akarták keresni Kutjepovot, hogy ujabb katonai titkokat áruljanak el, amikor erről a szovjet detektivjei tudomást sze­reztek. Január 26-án Kutjepov el­ment hazulról és már várta egy autó, hogy a megbeszélés értel­mében az autóban ülő kémek el­mondják az adatokat. Kutjepov beült az autóba, amely szédületes gyorsasággal száguldott tova. — Csak a kocsiban vette észre, hogy szovjetorosz rendőrökkel ül együtt. Az egyik detektív bóditószerrek beitatott zsebkendőt szorított a tábornok arcára, aki elvesztette eszméletét. Arra számítottak^ hogy őt is kivallatják, de a narkotikum mennyisége igen sok volt és Kutje­pov tábornok meghalt. A szovjet­detektivek tanyájukra vitték Kutje pov holttestét és egy kosárba he­lyezték. ' Ezt a kosarat aztán mint diplo­máciai küldeményt adták fel Moszkvába. A moszkvai kremató­riumban égették el a Poslednija Novosti szerint Kutjepov tábor­nok holttestét. Ezeket a részlete­ket Burcew, a cikk irója, egy szem­tanutói tudta meg, aki résztvett Moszkvában a tábornok holtteste elégetésénél. Vallásüldözési borzalmak Oroszországban Rómából jelentik: Az »Osserva­tore Romano« ujabb riasztó szóza­tot intéz a világ kulturnemzeteihez az oroszországi vallásüldözések mi­att. A valóság — mondja a szó­zat — borzalmat keltő. A Vatikán kerülő uton eredeti levelek birto­kába jutott, amelyekben ezek a köz­lések foglaltatnak. Az egyik levél­ben a szülők azt a rettenetes kér­dést teszik fel, jobb-e a gyermeke­ket hitetlenségben felnőni hagyni, vagy velük együtt kiszökni ebből a világból? .Egy asszonyt négy gyermekével együtt vallási fanatiz­mus miatt száműzni akartak, noha szigorú tél volt; az asszony ön­magát és négy gyermekét elpusztí­totta, nehogy a száműzetés kín­jai között pusztuljanak el. Az öngyilkosságok száma-; Orosz országban rendkivüí nagy, noha a hivatalos statisztikák nem terjesz­kednek ki erre. Február 2-án egy moszkvai zsidó fényképészt több más forradalmárral együtt vallásuk gyakorlata miatt a halállal egyen­lő száműzetésre elitélték. Az el­itéltek — számra 17-en — mind öngyilkosságot követtek el. A Vatikán a civilizaít államok hatóságait és intézményeit felhívja a szovjetoroszországi vallásüldözé­sekre és hozzáfűzi, hogy a Szovjet­orosz rádióállomásokat az eddigi­nél is fokozottabb mértékben hasz­nálják most a hitetlenség eszméi­nek térjesztésére. Meggyilkolták a nászéjszakáján Kolozsvárról jelentik: Rejtélyes gyilkosság tartja izgalomban Apa­hidát és környékét. Néhány nappal ezelőtt egy apahidai kőmivesmes­ter fiatat vej ét % aki úgyszólván csak néhány órával előbb vette feleségül a kőműves leányát, is­meretlen tettesek meggyilkolták. 'A Ijünügy előzményei és részletei ezek: 4 Már huszonöt esztendő óta él Apahidán Gvidi Péter olasz szár­mazású kőművesmester családjá­val. Gvidi jómódú ember volt — Apahidán és környékén sok hazat épített fel. A kőművesmester husz éves. kreolarcu, feltűnően szép le­ányának nemrég kérője akadt, Gorgán Péter 26 éves kolozsvári mészáros volt a kérője. A leány szerette Gorgánt v a szülők sem ellenezték a házasságot és rövide­sen ki is tűzték az esküvőt. Né-, hány nappal ezelőtt tartották meg Apahidán a polgári esküvőt, amely után a násznép az egyik vendéglő­be vonult és a késő esti órákig, tartott a mennyegzői lakodalom.' Miután a lakodalom valamennyi résztvevője eltávozott a vendéglő­bői a fiatal pár az asszony szü­leinek házába tért v ahol az egyik szobát adták át a fiataloknak. Éjszaka két óra tájban Gorgan Péter hirtelen felébredt, felköltöt­te feleségét^ akitől elkérte a lakás ajtajának kulcsát azzal, hogy va-; laki már hosszabb idő óta zörög az ajtón. Gorgan ezután az ajtó­hoz ment s a következő pillanat­ban gyors egymásutánban több re­volverdörrenés hallatszott az elő­szobából. A fiatalasszony és Gvi­'diék felriadtak a lövések zajára, kirohantak a lakásból s az ajtóban vérében fekve találták Gorgant. A községi orvos, akit azonnal érte­sítettek. csak azt konstatálhatta, hogy a fiatal férj már halott. — Egyik golyó a koponyáját roncsol­ta szét, a másik pedig a szive fö­lött fúródott a testébe. A gyilkosság órtási megdöbbe­nést keltett az egész környéken. Értesítették a történtekről a ko­lozsvári és apahidai hatóságokat, ahonnan nagyobb bizottság szál­lott ki Gvidiék házába. A helyszíni nyomozás során azonnal megálla­pították, hogy öt revolverlövést adtak le a szerencsétlen Gorgan Péterre, két golyó érte őt, a má­sik három lövés nyomát pedig az ajtófélfában találták meg. A csendőrség nagy eréllyel foly­tatja további nyomozását, amelyet kiterjesztettek Kolozsvárra is. Néhány tarifális kérdés barátsá­gos megvitatása után perfektuáló­dik a magyar—román kereskedel­mi szerződés Budapestről jelentik: Ma délu­tán 5 órakor tartották első ülésü­ket a külügyminisztériumban a ma­gyar—román kereskedelmi szerző­désről tárgyaló delegációk. E tár­gyalásokon még néhány taiifális kérdés megbeszélésére került a sor, amelyeket a legutóbbi tárgyaláso­kon még nem tisztáztak teljesen és a végleges döntést függőben tar­tották. Ezeket a kérdéseket a két de­legáció elintézte s fezzel perfektuá­Ióütak is a magyar—román keres­kedelmi szerződések és ezután már csak a parafálás marad hátra. A magyar delegáció vezetője Nickí Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, tagjai pedig az egyes szakminisztériumok képviselői voltak. A Bukarestbői érkezett román delegáció vezetője Grigorcea György budapesti román követ. Súlyos baleset érte Kálmán Imre feleségét Bécsből jelentik: Ischl fürdőben súlyos baleset érte Kálmán Imre világhírű magyar zeneszerző felesé­gét. Néhány ismerősével beszélget­ve a gyalogjáró szélén állt, mikor arra robogott egy autó, amelynek sárhányója elkapta. Kálmáiiné el­esett, de az autó szerencsére nem gázolta el. Esernyőjének nyele a szájába szaladt és szájpadlását több helyen megsértette és öt foga meg­lazult. rtíiuíán attól tartottak, hqgy be­szélőképességét esetleg hosszabb időre elveszti, Bécsből hivattak speciálistát hozzá. Elismerték Schmelling világ­bajnokságát A Párisban székelő nemzetközi ökölvívó szövetség tegnapi ülésén egy szavazat éllenében helyben­hagyta Schmelling nehézsúlyú ököl­vívó világbajnokságát. Egyes szám ára 16 fillér Odescalchi Miklós autóafférje ügyé • ben kiadandó vádirat előkészítésé- |

Next

/
Oldalképek
Tartalom