Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-19 / 137. szám

'8 J-fYÍRYIDÉK, 1930. junius 19. APRÓ HIRDETÉSEK j Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mtade* további szó* fillér. Hirdetések a tini érdek­l lődésre csak vilaszbélyeg bekfildíse mellett válaszolunk. „Cim a kiadóhivatalban" \ jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltűntetett szám bemondása esetén adhatóak I felvilágosítást. Ugy az apré, mint a nagv MrdetéMfc dBa a feladáskor teíendő Vidékről levélbélyegben is beküldhető a hirdetés díja. A lap Megjele­nési napján kizlendő hirdetéseket d. e. 10 óráig térjek feladni. 3639-? „KODAK" fényképezőgép a vezető márka. Előnyös részletfizetésre kapható a Központi Drogériában Nyíregyháza. Filmek, lemezek, vegy­szerek négy választékban Képes nagy árjegyzék díjtalanul. Károlyi-tér 16, számú ház eladó. — Értekezni lehet Szarvas-utca 86 . 3437 8 AUTOMOBILOK BUICK 6 hengeres, STUDEBAKER 6 hengeres, FORD jó állapotban P 1510, FIAT 6 üléses, használt, de kifogástalan 1 állapotban,rendkívül olcsón > és előnyös tizetésí feltéta- ; lekkel eladó. MARTON és : TSA nyingyháíi autóüzemei Nyíregyháza. Tele'on 2c0 3538-6 Utcai bútorozott szoba kiadó, Uj o. 3. 6 9'1 Morgó u. 12. szám a. 1 szobás, konyhás lakás 1-ére kiadó. 6200 Ügyes fiatal mindenes azonnal esetleg elsejére ke­restetik. Zrínyi I. utca 11. 3847 Egy bútorozott szoba ki­adó. Ér u. 60. 3838 Kiadó 2 szoba, konyha augusztus l-re. BuzaJér 13. 3889-2 Udvari szoba, konyha, speiz, mellékhelyiségei kel elsejére kiadó. Árpád ucca 84 sz. 3843 Bútorozott szoba és jó házikoszt kapható. Rózsa u 50. 3855-2 Tisztességes gyermeksze­retö mindenes lany elvéte­tik azonnalra. Malom utca 23. 3856 A Takaréktűzhely sor solása 19-én d. u. 3 óra­kor a Kiosz helyiségében Bocskay utcán lesz. 3858 Keresek 2, 3 és 5 éves kislányaim mellé jó neve lésü gverinekleánit. Néme­tül tudók előnyben — Cim Nagy Sándor intéző Oros Kisae. 0 anya. 8850 Kállai utca 4). szám s'alti üílethel) ifép, egy szooas, konyhás lakáss 1 és me„' fe eíő mellék helybégekkel augusztus 1-től kiadó Fel­világofi ást ad Hajnal I.ajos állomásfö lök Ujfehértón. 6 86-3 Alig használt 2 világis, keményfa szekrény eltdó. Kossuth u. 71 ?8ö:'-2 Tar-ulóieány felvétetik VVftiíerné kalapszalopjában, Lu her-utca 20. szám. 5 Ügyes bifutólány jó fizetés: e: azonnal !ölvetelu. Cim az UjságboUbfn. Jó munkás fodrászsegédet azonnali belépésre felvesz GUtuipnn fodrász. Ugyan ott egy szabó gép eladA 2860 Főtéren különbejáratn boto­lozott, légfűtései parkettes szoíia július l-re kiadó. — Nyírvíz-palota 8. II. 268-7­1COO pengő óvadékkal bár­milyen üzemben, üzletben, gazdiságban elhelyezked­nek, Kraszite, Napkor. 37P6 Lehelőség szerint külön­álló, 3 szobás lakást kere­sek aug l-re. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 3826-? Buza-törek elad), érdek­lődni szerdán, szombaton 12 óráig. Ér u. 45. 6185­Az Apolló büfféje jalins 1-ére kiadó. Bővebbet a pénztárnál. 3833­Divatüzletben kiszolgáló leány (elvétetik, ki az üz­lethez tartozó teendőket is elvallalja. Cim a kiadóbnn 3836 Bigó utca 28. szám alatt egy házhely elutazás miatt sürgőben eladó. KIADÓ 3 szonás utcai la­kás, complett mellékhelyi­ségekkel a:onnaii leköröz­ködésre Beihlen utca 30 37C6-3 Női éi férf kalapokat 48 óra alatt tisztit, formál Pitz kalapos, Luthei-u 8. 3737 ? Makuiafura papír (ócska újság) kapható a Jóba-Byomddban Szechenyi-út 9. Hirdetmény. A debreren—nyíregyháza—csap— ungvári állami közút 3.100— 21.1 km.-ig vagyis Debr. cen sz. kir. varos Nyiregyhaza felé eső vám sorompójától Hajduhadházon és Tégláson át Téglás község Ujfe­hértói kijáratáig átépítés miatt el­záratott. Autók és egyéb átvonuló jár­müvek Debrecen-Nyiregyháza közt 1930. jun. 15-től szept. 15-ig csak Debrecen— Hajdusámson —Nyir­adony-Balkánv—Nagykálló- -Nyír­egyháza között köilckedhetnelr. Debrecen—Hajduhadház közöt­ti forgalom Debrecen—Hajdubö szörmény—Hajduhadház útvonal ra, Debrecen—Téglás közii forga­lom Debrecen—Hajdúböszörmény •^Téglás útvonalra tereltetik. 1930 szept, \ 5-ifee utáni forgalom irányítás később fog közhírré tétetni. Debrecen, 1930 junius 15. M kir. Államépitészetl hivatal. 3853 — Uj nyári vasúti me net rend kapható as UJOgboítbm. sx Pk. 24974-1929-8. sz. 569—1930. vht. sz. Árverési hirdetmény Dr. Jacobovits József és Dr. Hegedűs Endre ügyvédek által képviselt Magyar­Francia Biztosító R. T. kérelmére és javára csak a még fenálló követelés és jár. erejéig a nyíregyházi kir. járás­bíróság 629—I 9-29. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1736 P becsértékü ingóságokra a nyíregyházi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 19' 8. évi XLI t.-c. 20. §a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Nyirpazony határában, Sóstó-hegyen leendő megtartásara 1930. junius 30. napjának d. u. 2 óraja tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, egy tehén s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is elfogom adni. Nyíregyháza,, 1930. janius 5. 6197 BERKY ISTVÁN kir. bir. végrehajtó. Hirdetmény. A nyirbaktai körjegyző­ségbenegy kisegítő munkaerő nyer alkalmazást, ak< bevá ás esetén a szervezés alatt álló irnok-végrehajtói állásra meg lesz választva. Jelent­kezés a körjegyzőnél. Nyirbakta, 1930. junius 16. 3837-3 Nagy, körjegyző. 1136—1930. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. törvényszéknek P. 553 ~t 926. sz. alatt kelt kielé­gítési végrehajtást rendelő végzése folytán Herceg Odesca!chy-féle K Közp. Kendergyár javara 2400 P tőke s jár. erejéig 1926. évi február 5. napján végrehajtás utján lefoglalt és 2991 P 60 f-re becsült ingó­ságok, u, m. : különféle gazdasági eszközök stb. a nyírbátori kir. járás­bíróságnak Pk. 735—1926. sz. alait kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyirgelsén a Kistanyán 1930. julius 18. napján d. e. 9 órakor nyilvános birói átverésen elfognak adatni. Nyírbátor, 1930. junius 3. VASS BÉLA 6198 kir. bir. végrehsjtó. A nyírbátori kir. járásbin ság, mint telekkönyvi hatóság. 4490—1930. Tksz. Árverési hirdetmény és árverési felfételek Kühne M-jzögazdasági Gépgyár R T. végrehajtatónak Bojcsik Mikló.*, Kardos Julianna, özv. Szkiba Qyörgyné és Vátrály Lukács végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 185. §-a értelmében elrendeli az ujabb árverést 7829 P tőkekövetelés, ebből 7096 P tőke után 1928. november 27 tői járó 12o/o kamata, továbbá 732 P 30 f. tők eután 1928. május 20 tói járó 12o/o kamata, 1/30/0 valtódij, 386 P 10 f. eddig megállapított per­és végrehajtási es az árverési kérvényért késedelmes árverési vevók Davida Ferenc és Demeter Sándorral szemben ezúttal meg­á lapított 54 pengő köitség behaj­tása végeit ; a nyírbátori kir. járásbíróság területen levő, Máriapőcs község­ben fcikvö s a máriapócsi 250. sz. betétben A. I 1 — 18 sorsz. 25911., 25"/2., 715/2., 848/2., 1054/1., 1137., 1138., 1187/2., 1522/1., 1523/1., 1625/1., 1736/2., 1823^1., 1824/2., 1825/1., 2075/1. 2124/1. hrsz. alatt felvett s Vátráiy Lukács nevén álló fele illetőséget 2000 P, ugyanottani 480. sz. betétbtn A. 1. 1-3. sorsz. 2413., 2415. és 2414. hrsz. alatt felvett s ugyan annak nevén álló ingatlanra 200 P, ugyanottani 293. sz, betétben A. 11. 1-2. sorsz. 2514. és 2515. hrsz. alatt felvett s Szkiba Qyörgy­né sr. Kardos Julianna nevén álló 5/12-ed illetőségére 83 P 33 í. kikiáltási árban a Vht. 186.. §-ában foglalt jogkövetkezmények mellett. A tkvi. hatóság az árverésnek Máriapács kőzségházánál®rnegtar­tására 1930 évi julius hó 29. napjának d. u. 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingat­lanokat a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §-a.> 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c, 42. § ban meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érié!? papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a- bánat­pénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek atadtsi és az árverési felteteíeket aláírni. (1881. LX. t.-c. 147., 150., 170.. §§. 1908. XLI. t.-c. 21. §.) Nyírbátor, 1930. junius 3. Dr. Székely ?k_ kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Vozáry 3840 Meghívó. A Nyíregyháza Városi Üzemi, Részvénytársaság folyó hó 27-én,,. d. u. 4 órakor tartja 6¥i rendes közpleseí a városháza tanácstermében (em, 5. szám.) TÁRGYSOROZAT : 1. Igazgatósági jelentés az 1929*.. üzletévről 2. A felügyelőbizottság jelen­tése. 3. Az 1929. évi mérleg előter­jesztése és annak megállapítása. 4. Az igazgatóság megválasz­tása. 5. Felügyelőbizottságj tag vá­lasztása. Kivonat az a apszab&lyokból i; 19. § A közgyűlésen minden, részvényest, minden darab letéte­ményezett részvénye után egy­egy szavazat illeti meg. A közgyűlésen való részvételre csakis azon részvényes jogosult,, aki legalább egy darab részvé­nyét a még le nem járt osztalék szelvényekkel együtt legkésőbb a közgyűlést megeiőző napon a társaság pénztáránál, vagy az igazgatóság által megnevezendő más helyen letéteményezi. 22. §. Oly tárgy felett, amelyet a közgyűlés egybehívó hirdet­ményébe fel nem vettek, a köz­gyűlésen sem tanácskozni, sem ervényes határozatot hozni nem lehet. Kivételt képeznek a napi­renden lévő tárgyakhoz tett in­dítványok és az uj közgyűlés egybehívására tett indítvány. 3857-1 Az Igazgatóság, Regények és minden éle folyóiratok bekötését a legegysze­rűbbtől a legdíszesebb kivitelig vattaija a J Ó B A-nyomda könyvkötészete Nyíregyháza Sséchenji­út 9. szám, Telefon 139. Njoetttoa Sába Uak kysabjtk se* kisyraTomdijában, Nyii^gyK *Áa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom