Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-21 / 138. szám

Ni fegyháza, 1930. junius 21. * Szombat 3LI= ~v?olyam, 138 SÍ. POLITIKAI I L A P BMlzetési árak helyben és vidéken : Egy hóra .2-50 P. Negyedévre 7*50 P. - Kte­tt—hrÍMtáknak és tanOékitak VM* engednéay Alapította: JÓBA ELEK Fafelfe saerkeaotB: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1 - 39. Postadreque ! Interpelláció az angol alsóházban Bethlen miniszterelnök látogatása miatt Bethlen István gróf tegnap elutazott Londonból Londonból jelentik: Bethlen Ist­ván gróf londoni látogatása befe­jeződött. A miniszterelnök tegnap délelőtt 11 óra i 5 perckor a párisi expresszel elutazott Londonból. A pályaudvarra Rubidó-Zichy István báró vezetésével a magyar követség összes tagjai kikísérték gróf Beth­len Istvánt. MacDonald képvise' letében major Cranckshaw, a mi­niszterelnök magántitkára, a kül J ügyminiszterium képviseletében pe­dig Monk, a diplomáciai kar he­lyettes marsallja búcsúztatták. Bethlen Margit grófnő még né­hány napig Londonban marad. Calaisból jelentik: Bethlen mi­niszterelnök Dowerból csütörtökön délután 3 órakor ideérkezett és vo­naton folytatta útját. Londonból jelentijk: Az angol alsóház ülésén Malene munkás­párti képviselő interpellációjában kérte a miniszterelnököt, ismertesse azokat az okokat, melyeknél fogva Bethlen István gróf magyar mi- j niszterelnök az angol kormány ven- 1 dége volt. MacDonald miniszterelnök: A kormánynak jogában áll megtagad­ni a választ egy ilyen kérdésre, hogy vendég volt-e valaki, vagy sem. Ebben az esetben ragaszkod­nom kell ehhez. (Élénk helyeslés minden oldalon.) Malene: Feltehetjük, hogy en­nek a látogatásnak nem volt poli­tikai jellege és hogy a trianoq szerződés... A speaker megvonta a szót az interpelláló képviselőtől. Newyorkból jelentik : Tegnap érkezett haza Byrd őrnagy dél­sarki expedíciós útjáról. A város ünnepélyesen fogcdta és olyan ünneplésben részesítenék, mint Lindberghet és a német óceán­repülőket. Byrd a sajtó képviselőinek nyi­latkozott és kijelentette, hogy 125 ezer négyzetmértfőíd terül tet fedezett fel ás kutatott át, még­pedig olyan földtani alakulatokat, melyekben nagymennyiségű kiak­názhetó szénrét^g található. Ujabb letartóztatások a katonai szállítási ügyben Budapestről jelentik: A kato­nai szállítási panamák ügyében a rendőrség két napon át szigorú nyomozást folytatott, melynek alapján letartóztatták Duray Gyu­lát és Kelemen Auréí dr kormány­főtanácsost a Duray és Kelemen terményforgalmi cég két tulajdo­nosát. A vizsgálat során súlyos gyanú merült fel ellenük, hogy a katona­ságnak ó-zab helyett uj zabot szál­lítottak és ezzel a kincstárt 80 ezer pengővel megkárosították. Vizbe dobta a potyautasokat egy görög hajó kapitánya Gentből jelentik: Egy görög ha­jó matrózai feljelentést tettek ka­pitányuk ellen, hogy amikor el­hagyták Huesvít spanyol kikötőt, a kapitány parancsot adott, hogy a hajóra lopódzott három potyautast hajítsák a tengerbe. A parancsot végre is hajtották. A kapitány felesége azonban re­volverrel kényszeritette az urát, hogy mentőcsónakot bocsásson le. A vizbe dobottak közül azonban •••••KMHnmMi már csak kettőt sikerült kimente­ni, a harmadik a vizbe fulladt. A genti törvényszék megindítot­ta a vizsgálatot és már megkezdte a tanuk kihallgatását. A resicai műveknél bérleszállitás miatt általános Bukarestből jelentik: A resicai müveknél bérleszállitás miatt mint­egy 800 munkás sztrájkba lépett. A vezetőség és a sztrájkolok között a tárgyalások megindultak, de nem sztrájk fenyeget vezettek eredményre. Az üzemek vezetősége erre a községekből akart munkásokat ho­zatni, ezt azonban megakadályoz­ták. Az igazgatóságnak ez az el­járása olyan nagy elkeseredést kel­tett, hogy általános sztrájk kitö­résétől tartanak. Elfogták a hamis egypengősök készítőit Budapestről jelentik: Tegnap a rendőrség a Csallóköz-utca 4. sz. házban házkutatást tartott Tomis Dragen 27 éves szerb napszámos lakásán, ahol a kamrában modern pénzhamisító gépre és egy telt fiók hamis pénzre bukkant. Ha­mis egypengősök, 10 és 20 fil­léresek voltak a fiókban. Tomis bevallotta, hogy ő ké­szítette az egypengősöket. Régeb­ben egy szerb pénzhamisító banda tagja volt. Előzetes letartóztatás­ba helyezték. Bukarestből jelentik: A krajo­vai rendőrségnek sikerült há­rom pénzhamisító bandát elfognia. Házkutatást tartqttak, pénzhami­sító gépeket, litografáló gépeket és egyéb pénzhamisító eszközö­ket találtak. Ezenkívül nagytöme­gű hamis ezer és 500 leies bank­jegyeket foglalták le. Byrd őrnagy hazaérkezett a Déli Sarkról Hozzátette, hogy egyelőre nem gondol ujabb expedícióra mind­addig, mig tapasztalatainak ered­ményét fel nem dolgozta és ki nem fizeti az expedicós ujja miatt keletkezett adósságait, melyek 120 ezer dollárt tesznek ki. IDŐJÁRÁS A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánk az átmenti zóna körébe, a Dunántul * Adriai zóna alá került. Szentgotthárdon jég esett 31 mm-es felhőszakadással, Szom­bathelyen .jég, Nagykanizsán és Kaposvárott kisebb zivatar volt. A hőmérsékleti viszonyok szerda óta alig változtak. Budapesten ma délben a hőmérséklet 25 C fok volt. Prognózis: Zivatarra hajló idő várható némi hősülyedés va­lószínű. Az Osztálysorsjáték mai húzása Az osztálysorsjáték mai húzá­sán a következő nagyobb nyere­ményekét sorsolták ki: 15.000 pengőt nyert 64740 5000 pengőt nyert 75014 2000 pengőt nyert 35442 1000 pengőt nyert 32688, 52071. Magyarországon készülnek az uj bolgár ezüst pénzek Szófiából jelentik: Holoff pénz­ügyminiszter elfogadta a magyar pénzverő intézetnek bulgár ezüst­pénz érmmek verésére beterjesz­tett ajánlatát. TŐZSDE. A pengő Zürichben nyitáskor 90'3 3 zárlatkor 90'30 volt Valuták: Angol font 27.75—90 Cseh korona 16.90—17'00 Dinár 10 01—10.09 Dollár 568.50—570.70 Frank 22.30—60 Leu 3.36-3 40 Ura 29.80—30.10 Márka 136.05—136.65 Osztrák schilling 80.45 - 85 Svájci frank 110.60—lll'OO Ruza 1 erménypiac : 78 kg. 21-35—70 » 80 > 21-70—22 20 Rozs 10.95 -1130 Árpa I. 15.00—15.50 „ IL 14 25—14.75 Elsőrendű sörárpa 17.00—19.00 Másodrendű „ 16.00—17.25 Zab I. 13.70—14.10 „ II. 13 25—13-60 Tengeri uj 12.90—13.00 Köles 1000—11.00 Korpa 7.60—7.90 Repce 50.10—52.10 Határidősök: Buza juniusra zárlat 19*92—95 októberi zárlat 19.14 -15 Rozs juliusra 12-37 — 38 Rozs októberr* 11-23—25 Tengeri juliusra 13 80 —13-82 Tengeri augusztusra 13'02—04 Tengeri transit juliusra 11'40—50 Egyes szám ára 18 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom