Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-01 / 123. szám

N>fregyháza, 1930. junius 1. * Vasirnap Xal. évfolyam. 123. sz. POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak helyben és vidéken : Egy hóra 2 50 P. Negyedévre 7 50 P. - Köz­tisztviselőknek és tanítóknak 20°/« engedmény Alapította : JOBA ELEK Felelős szerkes*t6: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja: 1 39. PosUcbeque 29558 Javul az export Irta: Havas Jenő A gazdasági válság nyomasztó napjaiban a sokféle jogosult — nem ritkán, azonban bátran el­mondhatjuk, jogosulatlan, vagy legalább is túlhajtott — panasz kö­zepette, igazán örvendetes jelenség exportunk állandó fejlődése, áp­rilisban kivitelünk 73 millió, be­hozatalunk 74 millió pengő áru volt, importtöbbletünk, tehát mind­össze 1 millió pengő. Ezzel szem­ben a mult év' áprilisában kivite­lünk 32 millió pengővel maradt alatta a behozott áruk értékének. Még kedvezőbb képet mutat kül­kereskedelmi mérlegünk, ha az esztendőnek négy első hónapját ál­litjuk szembe a mult esztendő ugyanezen időszakának idevágó számadataival. 1930. január-áp­rilis havában behozatalunk 20 mil­lió pengővel kevesebbet tesz ki, mint kivitelünk. Ezzel szemben a mult esztendő négy első hónapjá­ban exportunk közel 100 millióval maradt alatta a behozott áruk ér­tékének. Gazdasági életünk ilyképpen, 100 milliós passzívum helyett most egy 20 milliós aktiv kereskedelmi sal­dót produkál. A fejlődésnek ez az iránya valóban, megnyugtatónak, kedvezőnek mondható, az export­többlet ugyanis azt bizonyítja, hogy nem élünk erőnkön felül, ami ellenben, még nem egyértelmű a takarékossággal. Mert mit jelent a külkereskedelmi mérleg passzí­vuma ? Azt, hogy áruexportunkkal nem tudjuk kiegyenlíteni szükség­leteinket és a külföldi importot csak részben ellensúlyozhatjuk ter­mékeink kivitelével, a hiányt pe­dig kölcsönből fedezzük. Jó, hogy ennek az állapotnak vége szakadt. Reméljük, hogy nem is kerül többé a sor arra, hogy fogyasztásunkat, akármilyen kis mértékben is, kül­földi kölcsönpénzből kelljen fedez­nünk. Ha 1927-ben és 1928-ban külkereskedelmi mérlegünk igen je­lentős passzívumot mutatott is, ezt megokolhatjuk azzal, hogy a há­ború folyamán elhasznált gazda­sági berendezkedést az inflációban külföldi kölcsönpénzzel kellett reor­ganizálni, de a jövőben, azért, hogy fogyasztásunkat külföldi köl­csön segítségével stimuláljuk, már nem szabad adósságot csinálnunk. Mindenkinek annyiból kell meg­élnie, amennyit keres. Ez ép ugy vonatkozik magánosokra, mint a közre. Senki többet ne költsön, mint munkájának, vagy egyéb jö­vedelmének az értéke. Ha adóssá­got veszünk magunkra, azért, hogy ennek révén fogyasztásunkat emel­jük, akkor csak jövő megélheté­sünket nehezitjük meg. Adósságot csak olyan produktív beruházások foganatosítása végett szabad csinálni, amely beruházá­sok a kölcsönvett pénznek kamat­ján és amortizációján felül hasz­not is hajtanak. Ezekben a beru-, házásokban is mértéket kell tartani. Minden beruházásnak a végcélja, exportfejlesztés kell, hogy legyen. A reparációs tárgyalások kritikus pillanataiban és a nemzetközi pénz­piac válságos hónapjaiban magyar föld exportképessége biztosította Magyarország gazdasági helyzetét. Hitelezőinknek bebizonyítottuk, hogy meg tudunk élni a magunk erejéből is, ezzel, egyszersmind be 1 bizonyítottuk azt is, hogy nem va­gyunk méltatlanok arra a bizalom­ra, amelyet hitelezőink a mi fize­tésképességünkbe és fizetéskészsé­günkbe helyeztek és hogy kiviteli feleslegünkkel, csakugyan, fizetni tudtuk a mult években felvett köl­csönök kamatainak és amortizációi­nak jelentékeny részét. Az exportfejlesztés nemzeti ér­dek. A megkezdett munkát folytat­nunk kell, redukálni az árubehoza­talt, ruházati s pipere és más cik­kekben egyaránt és növelni a ki­vitelt, mert ha az export emel­kedett is, még korántsem értük el azt a nivót, ami a magyar gazda­sági élet szempontjából kívánatos — helyesebben mondva: elenged­hetetlen — és a kormánynak is ösz­sze kell fognia az összes termelési ágakkal, hogy a kiátel fokozása minél sikeresebb legyen. Dalos Pál árván marad — A »N'yirvidék« eredeti tárcája — Irta: Péter Károly. Nagy dolog történt a bogárháti tanyákon. Beszélhettek a képviselő urak az. ország házában cseh huncutság­ról, oláh panamáról, erőszakról; gázolhattak a lapok nyakig a szenzációk tengerében, szidhatták a városban az iparosok, kereskedők ezt az áldatlan, pénztelen világot, a gazda meg mind a kettőjüket, nem törődött vele senki. Sőt még a Tóbiásné félszarvu tehene is el­taposhatta Kukucska Miska libá­ját öt asszony szemeláttára, ami­ből pedig ezelőtt egy pár héttei véres verekedésig menő per-pat­var fejlődött volna ki és három évig emlegették volna kukoricafosz­táskor, esti tanyázáskor, hogy ho­gyan akarta a tehenet Tóbiásné megfogni, hogy a kiszabadult, li­hegő libára ne lépjen. De bizony egyenesen azt akarta, hogy pocsikba menyik a szip jó­szág! Mán hogy lehet azt errül a jó­ságos asszonyrul feltenni, aki még a légynek sem árt? Jóságos biz a, mikor alszik!... Hát tán a gecsi Varga Máté ko­cáját is nem ű igézte meg?... At­túl vetélt el!... Megmutatta a tüzes üszök, meg a seprünyél!... Hát osz ugyan mért tette vóna? Hát mer a koca megette két tyúkját, amék ippen a vájujábúl fette a kolompért! Az is hazugság! Ez is! Ez pedig ippen igaz, meg a másik is! Látták mikor a tehén el akart térni, oszt Tóbiásné meg rávezette, úgy lipett a jobb szárnyára! Nem a! Én láttam! A balikra ment először! Hogyisne! Hiszen egyenesen a nyakára lipett! Én láttam! A két szememmel láttam! Hát fussék ki a két szemed, ha láttad! Mer nem úgy vót! És igy tovább, míg a szegény jobblétre szenderült liba hült tete­mének emlékezete újabb nyelvcsa­tát, s másik két esztendőre való rossz szomszédságot nem .1 te­remt az egymást büszkeségben, rá­tartiságban túi-licitáló tanyasi tár­sadalomban. Mindez most hiába való cselekedet volt Még a nyikorgó szekerén furu­lyázva utazó tyúk és tollszedő Mó­zest is el-elfelejtették megkér­dezni, hogy mi újság a Borockás­tanyán? Ami pedig ember emléke­zet óta talán elő sem fordult, lé­vén a két tanya kutya-macska ba­rátságban, mióta 40 évvel ezelőtt Bogárhát iskolát kapott, Boroc­kás meg nem. Pedig az külömb tanya minden tekintetben! Az se igaz! Vetek ellen a bogár­hátiak. Tán a kü utat is azért ve­zették arra? Bizony külömb ami tanyánk! Külömb, mert bele esik a Nagy­szik! Azon meg Paroli vót öt>­nagy úr az árendás, a meg a fő­szógabiró úr sógora! Veték ellen a borockásiak. De tanyának a miénknek még feléje se jár! A két tanya között aztán folyton járta a diplomáciai levélváltás, — melyben posta vala Mózes, levél a hír és az izenet. Mózes pedig szerfelett jó dip­lomatának született, aki minde­nik tanyán tudta, mit kelljen a másikról mondani, milyen izenetet kelljen átadni, hogy kellő elkese­redést a másik tanya, bizalmat, megbecsülést maga iránt, főképen pedig olcsó tyúkot, tojást, tollat nyerjen a szekerén felhalmozott ketrecek és kosarak számára, hoi is a két tanya voksai igy megbé­kéltek a piaci árusításig és to­vább virúlt a két tanya keresztyéni szeretetben és megértésben. Ott nyikorgott a Mózes szekere most is a tanyák mellett, egy rúd mellé fogott egy kehes szürkéjé­vel. Fújta is a furulyáját, sőt át is kiáltott Czibak Istvánné, meg Pernyés Jánosné kapujába, hol de bizony rá se hederítettek az asszonyok. Még a férfinép hangulata is ki­döccent valahogy a rendes kerék­vágásból. Ami nem is csoda, hiszen sok minden függ attól, ami a tanyát izgalomban tartja, hogy: milyen lesz az új tanító? Czibak Istvánné magyarázza is mind a két kezével hadonázva hoz­zá, hogy rossz választást csinál­tak, mert Dalos Pál tanitó úr há­zas ember! A választáskor csak azért tagadta le a feleségit, mert igy jobban számithatott az iskola­széki tagok pártfogására, akik közt háromnak is van eladó lánya. Belé is ugrottak a választásba, pedig hiába számítottak, mert az úgyse vette vóna el, se a ragyás Bagoly Esztit, se azt a vereshajú Béres Júcsát, de még azt a szegeletes Tikos Borcsát se, aki mindig egy marék ólmot varrat a kabát végi­be, hogy fel ne borítsa a szél, oszt csak kacsintgatni tud, de dógozm nem; mikor van itt jány eladó külömb is! Itt van teszem a Vera jányom! olyan dógos fehér­cseléd nincs ebbe a határba! Meg oszt festeni, kézimunkálni is tud! Húsvétkor is ő festette ki a tornác falát! Az iskolába meg vizsgára olyan párnát hímezett evvel a szó­val, hogy: »csak egy félórát«, — hogy még a király is elalhatna ra> I Cégváltozás miatt leltári árakon alul árusítunk HUNGÁRIA CIPŐÁRUHÁZBHN. Férfi 12 P-töl Mjlb b, női ÍO P-t öl feljebb. Egyes szám ára IS fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom