Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-01 / 98. szám

Előfizetési órak helyben és vidéken : Egy hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P. — Köz­tisztviselőknek és tanítóknak 20®/» engedmény Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1-39. Postacbeque 29656 Nyíregyháza, 1930 május 1. * Csütörtök g évfolyam. 98 sz. Az államrendőrség felkészülten várja május elsejét Budapestről jelentik: A hatósá­gok nagyszabású óvintézkedéseket tettek, hogy mínden rendzavarás­nak elejét vegyék. Holnap reggel veszi kezdetét a szigorú készültség. A középületeket erős rendőri és csendőri készültség szállja meg. A rendőröket karabéllyal szerelték fel. Holnap helyezik üzembe a rend­őrség két hatalmas páncélautóját. Vidékről csendőri megerősités — IIII — • i m érkezett Budapestre és igy elegen­dő karhatalom biztosítja a lőváros rendjét. - Az éjszaka razziát tartottak, 200 embert vettek őrizetbe. Kedden a Grand Hotelben ad­tak ebédet Klebelsberg gróf tiszte­letére. Ma elutazott a miniszter az up­salai egyetem megtekintésére. IDŐJÁRÁS A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban országos és helyenként 10 mm-t meghaladó csapadék esett a legtöbb helyen zivatarok kísére­tében, Pécsett jégeső volt. A hő­mérséklet nyugaton meghaladta a 20 fok C-t .Budapesten ma dél­ben 12 órakor 17 fok C volt a hő­mérséklet. Prognozis: Megélén­külő északi szelekkel, valószínű­leg felhős, igen hűvös idő s a .csa­padék fokozatos szünése várható. Csendélet Kisléfán Április 21-én Kislétán a ref. ele­mi iskolában táncmulatság volt. A táncmulatság emelkedett hangu­latában Laza László földmives és hat nyírbátori mulatozó vendég között szóváltás támadt s az egye­dül álló Lazát a túlnyomó több­ség pár pillanat alatt legyűrte a földre, ahol ugy összeverték és összerugdosták, hogy az orvosi lát­lelet tanúsága szerint 22 napon be­lül gyógyuló több rendbeli sérü­lést szenvedett. Laza feljelentésé­re a csendőrség megindította a nyomozást, amelynek során a gyanúst iottak közül egyedül csak Lőrinczi Gyula ismert be annyit, hogy egyszer arcul ütötte Lazát. E vallomással és a gyanú­sítottak tagadásával szemben azon ban ott áll Laza súlyos sérülése. A vizsgálat tovább folyik. TŐZSDE. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90-20 volt Valuták: Angol font 27 80—95 Cseh korona 16.87—97 Dinár 10.00 — 10.08 Dollár 569.10—571.10 Frank 22.30—60 Leu 3.37 — 3 41 Lira 29.80—30.10 Márka 136.20-136.20-80 Osztrák schilling 80.35 — 80.75 Svájci frank 110 50—111-00 lerménvDiac: Buza 78 kg. 21.70-90 » 80 > 21.95—22-20 Rozs 10.50 — 10.70 Árpa I. 14.50—14.75 „ IL 13 50—14.00 Elsőrendű sörárpa 17.25—19.2 5 Másodrendű „ 16.00—16,50 Zab I. 13,20—13.50 „ H. 12 50—12-80 Tengeri uj 11.70—80 Köles 9.50 — 11.00 Korpa 8.20—8.30 Repce 50.10—52.10 Határidősök ; Buza májusi zárlat 20'30—31 juniusra zárlat 20'63—64 októberi zárlat 19.59 — 60 Rozs 1930. májusra 10 45—50 Rozs juniusra 10'76—80 Rozs októberre 12'48— 50 Tengeri májusra 11.68 —11 70 Tengeri ju'.iusra 1184—85 Tengeri transit májusra 11.20—25 Tengeri „ juliusta 11'4 8—50 Klebelsberg kultuszminiszter svédországi útja Stockholmból jelentik: Klebels­berg Kunó gróf tiszteletére soro­zatos ünnepségeket rendeztek. Hétfőn -este fél 8 órakor Lind­man miniszterelnök adott ebédet a magyar kultuszminiszter tiszteleté­re. A svéd miniszterelnök poha­rát a kormányzóra emelte. Ezután a svéd diákok énekkara a Him­nuszt énekelte magyarul. Egy év alatt autóuttá építik át a budapest nyíregyházi országutat A kereskedelmi minisztérium útépítési osztálya négy napon ke­resztül a helyszínen vizsgálta felül a Budapest és Nyíregyháza kö­zötti országút építési munkálatait, liletve megvizsgálták a szükséges kitérő és mellékutakat, amelyeken az egyes útszakaszok építése idejé­ben a forgalmat le kellett bonyo­lítani. A szemlén a kereskedelmi minisztérium részéről Marton osz­tálytanácsos, a Királyi Magyar Automobil Club részéről dr. Déghy Ödön igazgató s a Touring Club kiküldetésében dr. Debre­czeny Báma vettek részt az egyes útszakaszokon illetékes államépité­si hivatalok vezetői és mérnökei társaságában. Megállapította a bizottság, hogy melyik kitérőuta­lat kell elsősorban jó állapotba hozni milyen jelzésekről kell gondoskod­niok az egyes államépitészeti hi­vataloknak, hogy a hosszú vonalon történő útépítés, amely egy teljes \ esztendeig fog tartani, ne okozzon $ fennakadást az országúti forga­lomban. A közlekedés zavartalanságának biztosítására minden intézkedés megtörtént. Az egyes szakaszokon beállított kitérőkről, mellékutakről kéthetenként pontos térképet is ad ki a Királyi Magyar Automobil Club a túrázó autósok és motorke­rékpárosok számára. Beterjesztették a rendkívüli házadómentességről szóló törvényjavaslatot A képviselőház mai ülésén We­kerle pénzügyminiszter beterjesztet­te a törvényhatósági városok rend­kívüli házadómentességéről szóló ja­vaslatot. A költségvetési vita első szóno­ka Kriigcr Aladár, aki -beszéde ele­jén a munkanélküliséggel foglalko­zott. Rámutat arra, hogy a munka­nélküliség nem speciális magyar je­lenség, hanem világprobléma. Kifogásolja a bankok politikáját, aminek következtében a Nemzeti Bank 6 százalékos kamatlába 16 százalékra emelkedik. Gaál Gaszton kijelenti, hogy a jelenlegi házszabályok nem teszik lehetővé, hogy a költségvetés egyes részleteit bírálja. Felhívja a kor­mány "figyelmét a régi és uj nyug­dijasok megkülönböztetésének meg szüntetésére. Ezután a falusi lel­készek és kántortanítók siralmas helyzetére. Határozati javaslatban kéri á. kormányt, hogy a minisztériumok külön-külön részletes kimutatást kö­zöljenek a dologi kiadásokról, — majd elismerését fejezi ki a pénz­ügyminiszternek, hogy a jelenlegi költségvetés nem emelkedő, hanem csökkenő tendenciát mutat. Hangsúlyozza, hogy főleg az ipar­vállalatok elenyészően kisebb adó­terheket viselnek, mint a mező­gazdaság. Komolyan foglalkozni kell a falu népe adójának- leszál­litásával. Hogy mezőgazdaságunk nem rentábilis, annak az az oka, hogy a kormány a vámpolitikában a Gyosz álláspontját fogadta el. Elmondta, hogy az osztrák-ma­gyar kereskedelmi tárgyalások egy bizalmas szakaszával kapcsolatosan Födesmayr osztrák miniszter nyi­latkozatot tétt közzé a Reichspost­ban. A nyilatkozat szerint az oszt­rákok olyan ajánlatot tettek, hogy­ha Magyarország faszükségletének nagy részét ausztriai vásárlás ut­ján kívánja fedezni, Ausztria re­kompenzációképen a búzát Magyar­országon szerezné be. Ezen az ala­pon folytak a tárgyalások, azon­ban a magyar kereskedelmi mi­niszter ezt az ajánlatot a Gyosz ­nak adta ki véleményadás céljá­ból, a Gyosz pedig az osztrák kí­vánságok teljesítése fejében 30 szá­zalékos vámot kért a magyar ipari cikkek védelmére. Födermayr kijelentette, hogy Ma­gyarországgal ezek után még csak tárgyalni sem lehet az ajánlatról. Ezután az Ibusz ügyével foglal­kozott s vizsgálatnak a megindí­tását követeli annak megállapítása céljából, hogy ki kötött az államra oly súlyos terheket jelentő mege­gyezést az Ibusz-szal. A vasúti tarifák revízióját sürgeti. A mai tarifák mellett a külföldről érkező fa olcsóbb Budapesten, mint a Somogyban termelt fa . Kifogásolja, hogy a bankok a felektől beszedett számlabélyeg összegeket nem fizetik be az ál­lamnak s ezáltal súlyos kár éri a kincstárt. A költségvetést elfo­gadja . Háta mögé lopózott és vasvillával fejbevágta régi baragosát Dániel Sándor vajai feleske­tett mezőőr április 25-én este 7, óra tájban az ököristálló mellett levő takarmányos kamrát zárta be, amikor észrevétlenül a háta mögé lopózott régi haragosa, Jakab Ist­ván, aki egy négyágú vasvillával ugy fejbe vágta Dánielt, hogy 20 napon belül gyógyuló sérülést szen vedett. Jakab kihallgatása alkal­mával beismerte tette elkövetését, védekezésül azonban semmit sem tudott felhozni azon kivül, hogy Dániel régi haragosa volt. Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom