Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-10 / 82. szám

Nyíregyháza, 1930. április 10. * Csütörtök Jkl„ évfolyam. 82 sz. totó to-'^tem <M oM&m: "Mm te tariSMMk Wt* aa^sfcsáie?. mmmm FírtM* earnrkeastfi i K. AM9&H. Sxir^Msmtoé* *« fct»46MmUI: Széchenyi-ót 9. ML 3&M*w«at***«l t*Mon: C—212. A ktetóhlvetal t«l«ton|a; 1 86. y'o nt awh iqwo fi*66a Kéziratokat n»n adunk vfeaae. Bethlen miniszterelnök szakreferensekkel utazik Rómába Budapestről jelentik: Bethlen István miniszterelnök római út­ja igen élénken foglalkoztatja a külpolitikai és diplomáciai körö­ket. A miniszterelnök hir sze­rint nem egyedül utazik, hanem pénzügyi és diplomáciai szakrefe­rensek is lesznek kíséretében, akik a Rómában folytatandó megbeszé­léseken Bethlen István gróf, mi­niszterelnök szolgálatára állanak. Mint beavatott külpoliti­kai körökben mondják, Bethlen István gróf miniszterelnök nem­csak Mussolinival fog tárgyalni Rómában, hanem keresni fogja az érintkezést az összes mértékadó tényezőkkel. Jól informált körök­ben a leghatározottabban hangoz­tatják, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök római utja és a párisi tárgyalások közölt semmi­téle összefüggés nincs és nem is kereshető. A párisi tárgyalások most már érdemi részükben is teljes befe­jezésükhöz közelednek. Walko Lajos külügyminiszter minden va­lószínűség szerint szombaton in­dul haza Párisbói. Ami a jelen­legi helyzetet illeti, diplomáciai helyről származó értesülés sze­rint Párisban sikerült a magyar álláspontot teljes mértékben ér­vényre juttatni, a 250. szakaszt il­letően. A döntőbíráskodás elve épségben megmarad, a hágai meg egyezés végleges szövegezésében is. A többi kérdésekben, elsősor­ban pedig a csehszlovák kérdés­ben a végleges megegyezés min­den tekintetben lehetővé vált. Közel a megegyezés a keleti jóvátételek ügyében Párisbói jelentik: Briand kül­ügyminiszter és a kisantant dele­gátusok tegnapi tanácskozását a Journal arra magyarázza, hogy a keleti jóvátételek kérdésében kö­zel állanak a megegyezéshez. A lap valószínűnek tartja, hogy a végleges megállapodás még éhét vége előtt létrejön. Az Excelsior a tanácskozás hí­réhez fűzött megjegyzéshez azt irja, hogy a keleti jóvátételi bi­zottság leküzdötte a tanácskozá­sok során felmerült nehézségeket és most már ugy látszik, közel áll munkálatai befejezéséhez. Vilmos császár unokája eljegyezte egy délamerikai bankár leánvát Géppnska-sortüzet szórtak a cseka emberei a templomot visszafoglalni akaró bívókre Bukarestből jelentik: Az orosz­országi Tiráspoi városban a hithű keresztény lakosság ki akarta nyit­tatni a székesegyházat. A templom előtt téren a GPU géppuskás em­emberei fogadták őket és sortüzet adtak le rájuk. Még nem sikerült megállapítani, hány ember vesz­tette életét. A sortűz után százan és százan menekültek a Dnjeszter "felé, hogy Romániába jussanak. De a gép­puskások utóiérték őket. Tiz ember életét vesztette, mig a többi me­nekülőt visszakergették. Gandhi lázít f de az angol rendőrök egy újjal sem nyúlnak hozzá Londonból jelentik: Ghandi teg­nap még "egy utolsó kísérletet tett, hogy magára vonja a rendőrség fi­gyelmét. Dandiban tartott rövid be­szédében felszólította önkénteseit, hogy a leghevesebb ellenállást ta­núsítsák. Az önkénteseknek minden erejükkel meg kell véderdők az elő­állított sót, ép igy a riőknek és tyermekeknek is, ha kell, saját éle­tük árán védeniök kell a lepárolt sót. — Meglátjuk — mondotta Ghan­di —, vájjon iherik-e a rendőrök akár egy ujjal is érinteni a nőket és vájjon van-e olyan hindu, aki ezt eltűrné? Minden nő ugy ra­gaszkodjék a sóhoz, mint gyerme­kéhez, akit gonosztévők akarnak el­ragadni kebeléről. — Azt hiszik, hogy Ghandi ezzel kísérletet tett a törvénykönyv 124. §-ának alkalma­zására, amely a lázitásról szól és íríegsértője életfogytiglani deportá­lásig terjedhető büntetést is kaphat. Ghandinak ez volt az utolsó Dan­diban tartott beszéde. Legközelebb a környéken fekvő falvakba megy, mig önkéntesei szerteszélednek. Az egyik önkéntes táborhoz in­tézett üzenetében felháborodik azon 4 hogy a rendőrök elkobozzák a tör­vénytelenül termelt sót. Ne hagy­ják elvenni a sót, gátolják ezt meg minden erejükkel, de ők maguk ne kezdeményezzék az erőszakot. Hazajött a holftányilvánitott hadifogoly, akinek nevét a bősök emléktáblájára is rávésték Makóról jelentik: A rendőrség táviratot kapott Jászberényből, a­melyben értesítést küldtek, hogy Mándoky Sándor makói illetőségű ember orosz fogságból hazatért |és a csehek áttették a határon. — Jászberény érdeklődött, hogy a volt hadifogoly makói illetőségü-e. Kiderült, hogy Mándoky tény­leg makói, felesége és három gyer­meke ott él, sőt távolléte alatt le­ánya férjhez ment. Felesége el­mondotta, hogy ösztönösen meg­érezte, hogy férje életben van és bár a hatóságok holttá nyilvání­tották ,sőt nevét a Hősök emlé­kére is felvették. Ezért nem is ment férjhez , bár több kérője volt. Három évi fegyházra ítéltek egy uradalmi jogtanácsost A balassagyarmati büntetőt ör­vényszék tegnap hirdette ki ítéle­tét a nőtincsi uradalomban oko­zott tűzvész tetteseinek bűnügyé­ben. Dobozi Ferenc gazdasági ispánt bűnösnek mondotta ki a törvényszék, mint tettest gyújto­gatás bűntettében s ezért 1 évi börtönbüntetésre Ítélte. — Dr. Ambrózy Béla jogtanácsost pedig mint felbujtót, továbbá hamis ta­nuzásra való rábírás vétsége mi­att mondotta ki bűnösnek s ezért 3 évi fegyházra ítélte. Ambrózy Bélát a bíróság csak 50.000 pengő kaució ellenében volt hajlandó szabadlábra helyezni, miután azon­ban a kauciót nem tudta letétbe helyezni, azonnal letartóztatták. Az ítélet ellen az ügyész és az el­itéltek is felebbeztek. Fizetésképtelen lett a székes­fehérvári színigazgató Székesfehérvárról jelentik: A Szé­kesfehérvár—kecskeméti színtársu­lat igazgatója fizetésképtelenné váll. Ennek egyik oka a rossz gazda­sági helyzet, másik pedig, hogy a társulat megszervezése nem volt ki­elégítő. Minthogy az igazgató nem "tud fizetni, a társulat konzorciális alapon folytatja az előadásokat. Az Országos Szinészszövetség megbízá­sából Balla Kálmán tanácsos leuta­zott Fehérvárra és igyekszik a tár­sulat ügyeit rendezni. A város közönsége az utóbbi időben a szinügyi bizottság felszó­lítására hathatósan támogatta a tár­sulatot. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap borult idő mel­lett nappal alacsonyabb volt a hő­mérséklet a rendesnél. Kisebb esők leginkább a Dunántulon vol­tak. Budapesten ma délben 12 órakor 15 fok C volt a hőmérsék­let: Prognózis: Változékony, in­kább enyhe idő várható. 500.000 dollárt ér egy ame­rikai férfi Newyorkból jelentik: Mrs. Giblons beperelte Blanche Powellt egy kanadai multimilliárdos öz­vegyét egymillió dollár kártérítés­re, mert — elcsábította férjét de Powellné csak 500 ezer dollárt volt hajlandó fizetni, mibe a fe­leség csak hosszas huza-vonaután egyezett bele. Ez a legnagyobb kártérítési ösz­szeg, amelyet valaha fizettek egy 55 éves férfi szerelméért. MacDonald, Baldvvin és Lloyd George tanácskozása Londonból jelentik: Macdonald, Baldwin és Lloyd George a 16-ik szakaszról egy órahosszat tanács­koztak . Briand jelentette kormányának, hogy Anglia és Franciaország meg egyeztek a főbb biztonsági köve­telések tekintetében. Egye* szás* ára 16 fillér Berlinből jelentik: Ágost Ferdi­nánd porosz herceg, a német trón­örökös második fia, eljegyezte ma­a gát egy argentinai bankár és nagy­kereskedő egyetlen leányával. A jö­vendő após Délamerika egyik leg­gazdagabb embere, mérhetetlen va­gyonáról csodákat mesélnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom