Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

4 jrtrÍRYIDÉK. 1930. áprifis 1. Álmok... Irta: Andrássy Kálmán. Ezen cim alatt ir Dr. Rácz Lajos, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatója, a »Tiszántuli Gazdák« c. gazdasági lap szer­kesztője, e lap f. évi 6-ik szá­mában, egy rövid, de annál súlyo­sabb, — szinte fájdalmas felsóhaj­tásszerü vezércikkecskét, ilyen be­harangozással: »Rómábói jelentik: Mussolini pénteken délelőtt meg­tekintette a gabona-autók vonat­oszlopát, mely március io-én kezdte meg mezőgazdasági pro­pagandáját Olaszországon végig. Az automobil-vonat nyolc nagy kocsiból áll, amelyek trágyázó­szereket, gabonamintákat, állat­takarmányt, tabellákat, képeket, mezőgazdasági gépek modelljeit és kis mezőgazdasági kiállitást visz-" nek végig az országon.« Néhány sor ez a hir, de micsoda hatalmas fejlődést megindító erőforrásokat jelent odaát, »beata Itáliában« és mennyi keserűséget támaszt fel a bus magyar rónák szomorú ván­dorában!« Ehez csatolom még a követke­zőket: A »Magyar Gazdák Szem­léje« f. évi 3-ik számában, rend­kívül érdekes ismertető cikkben le van irva a német kisgazdák és gazdaságok különböző kisérletügyi egyesületeinek tevékenysége, — mindazon gazdasági ügyek és mun kák körül, melyekből megfelelő haszonértékek származnak. Szinte maga előtt látja az olvasó, hogy egyszerű ,jóakaratú útmutatások­kal hova lehet haladni! Nagy gazdaságoknak külön, kisgazdák­nak maguk közt, mindkettőnél ahozértő, lelkesülő, nemcsak el­méleti, de még inkább gyakor­lati képességgel és készséggel fel­ruházott testi "és lelki erők, össze­tartva, hatnak, munkálnak, gya­rapitanak a közjó érdekében. S a mai nehéz viszonyok között is — mert a németek is vannak ám zsákban! — mit tudnak produ­kálni a növény- és állatélet neme­sítésében és értékesítésében! Ezek után pedig maradjunk csak itthon, azok között, a mik valók és álmok. Némi szellőlebbenés, — vagy inkább halk sóhaj és féltő sikon­gás hallható nálunk is, a kis és nagy gazdasági bajok barázdái kö­zött. Több termelés, jobb terme­lés és értékesítés ügyében, hány­veí a hab mindnyájunkat. Uj és uj hivatalok, szervek, — a mi falunkban p. o. két uj Írnoki állás, mert öten nem győzik az irodai munkát s az uj törvény és mi­niszteri utasítás elrendelte a mi­nélkevesebb papirostárgyalást, — szóval — röviden, amit csak le­het, tehát — ismétlem, két uj Írnoki állomás rendszeresítése! — Aztán népies előadások, hasznos gazdasági és egészségügyi dol­gokról, melyek napikenyérként szükségesek, — de legutóbb jut­nak eszünkbe, p. o. tegnap dél­után tartott a járásorvos ur ísko­lásgyermekek előtt felvilágosító és buzdító előadást arról, hogy minő szükséges és hasznos a gyer­meki test fejlődésére a tejtáplálék, tehát... tehát... jön már az a jobb kor, mely után nemcsak buzgó imádság epedez az ajkakon, ha­nem némi tanítás is bőrünkön be­lőlre, hogy ugyan minő mozgá­sok és hatások történnek ott — fejlődésre, vagy a fejlődés aka­dályául! Mit szállítanak be a víg­ság lakomái, vagy a szükség uton­állói! Szóval: az egészségügy,mint legelsőrendü tudnivaló, már az óvodákban s onnan tovább, fel — koporsónk bezártáig! Én lega­lább nem emlékszem, hogy a gö­rög és latin klasszikusok mellett fei-fei, vagy önállóan, vagy leg­alább egyéb tananyaghoz csapva, hallottam volna, egészségtudo­mányt! Most már, hála Istennek, a mi "kis játékos lurkóink is hal­lanak kellően, a kellő tejtáplál­kozás mellett is. Dehát, hova tévedtem?... Igaz, — ezek is álmok!! A nemzetgaz­dasági élet szinte legelső problé­mái. Mert — költői képben szól­va: »Lesz-e gyümölcs a fán, mely­nek nincs virága ?« Most pedig bemerészkedem a községháza ajtaján. Nagy dolog van készülőben: községi élőijárók választása... És?... Majdnem üres a községháza. A vége pedig az, hogy pályázók hijján, maradnak a régi öregek. Mindegy az. A mi rá­jok néz, azt ők is elvégezhetik — minta szerint. ; Mi néz rájok? Jobban mondva ? minek kellene rljok nézni? A jegyzői hivatalról nem szólok, ez igy zárt körben forgó taposóma­lom. Önmagát őrli meg. Főként az adóügyi jegyzők. A bíró — az más. Legjobb esetben egy kongó hang, nem tudni, honnan jő s ho­va megy. Nagy ostorcsapó, mely­nek nyele másutt van s csak a hátunkon érezhető a cserditése­Ezt magam is éreztem, nem is egy alkalommal, — főként a kom­munizmus és oláh invázió alatt, midőn csak egy emberi érzésű oláh tisztnek köszönhetem a megboto­zás elkerülését, aztán később még akkori nemesérzésü főispánunk: Ujfalussy Dezső ur közbenjárását az oláh tábornoknál, midőn kibo­csátotta^ aztán Nyíregyháza vé­gén nagyszámú fogolytársaim kö­zül. Többet nem említek a csapó csördüléséből, —- hagyom a nyír­egyházi törvényszék aktái között. Nyugodjanak békével. De azt már nem hallgatom el, hogy várna ne­mesebb és hasznosabb foglalkozás Js a falusi bírákra, előljárósági ta­gokra, főként közgazdasági téren. A német múlta, bizon}*>s keret­ben és mértékben, a mi falvaink­ban, kisgazdáink előhaladására, ok tatására, felhasználható és keresz­tülvihető volna. Olyanformán gondolom, — sőt próbálkoztam is háboruelőtti szép szövetkezeti éle­tünk keretében — hogy a közvet­len fentes szolgabiróság igyekez­nék kiválasztani értelmes, önzetlen és mozogni szerető gazdákat s ezeket segíteni falusi bíróságra, akik aztán a járási gazdasági fel­ügyelők utján kellő ismeretet sze­geznének a növény és állatélet kö­rében már megállapított nemesí­tést módozatokról s járva-kelvea határban igy szereznének tudomást az egyes gazdák műveleteiről s ad­nának utasítást ott és ugy, ahol és ahogy szükséges és hasznos. A járások alkalmas helyén mintate­rület volna — amint kezdik már ma nagyritkán alkalmazni ná­lunk is, — addig is azonban köz­okulásra, megjelennének ezek a birák, mig lehetőleg minden falu határában kísérleti mintaterületek alakulnának. Útmutatásul egy nagy isteni törvény van erre: a ki­választás törvénye. És Srre kel­lene alapítani nálunk is, nemcsak a gazdasági előhaladás műveleteit, hanem végső fokon embernevelé­sünk életsikerét is. Ezt látta, erre alapozta Mussolini a »beata Itáli­át«, mozgó automobil-vonatával ; ezt a német kisgazdák kísérleti telepeikkel; de ugyancsak ezt lát­ta az a drága asszonyi lélek, e lá­tomása zendül dalában, — fájda­lom, még csak dalában: i »Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök Igazság­ban, Hiszek Magyarország feltámadá­sában!« Alakítsák meg a sóstói strandot létesítők részvénytársaságát! Nyíregyháza Szatmárnémeti példáját követre, Könnyűszerrel felvirágoztathatná a Sóstót (A »Nyirvidék« tudósítójától.) Egy szatmárnémeti ur volt a minap Nyíregyházán. Elragadta­tással beszélt városunk szépségé­ről, de nem akarta hinni, hogy Nyíregyházán, a messze földön híres Sóstón nincs strandfürdő. — Hogyan — kérdezte, — hát önök nem tudják, miként lehet strandot létesitve, máról holnapra virág­zóvá tfenni a szépséges Sóstó éle­tét ? > — Őszintén szólva — mondot­tuk — ebben a pillanatban nem tudjuk. Azaz, hogy tudjuk: építse írrneg a város a strandot, ugy is rég óta tervezi. Erről azonban kár beszélni: a városnak nincs pénze fontosabb dolgokra sem. A szatmárnémeti ur azonban, nagy csodálkozásunkra nem ak­ceptálta érvelésünket . — A város — mindent a város­tói — az államtól — mondotta — ez az önök betegsége, ez a gyám­kodást váró, mankón való döcö­gés, ötlet, Vállalkozási kedv és szellem néikül. — De hát, uram fia, mit te­gyünk, mi, pöígárok, akiket sujt az adóteher, sujt ennek a cudar világnak minden átka. Mi építsünk strandot ? Hogyan ? — Ugy, mint mi tettük 1916­ban, a háború kellős közepén Szat márnémetiben. Csak nem mondja, hogy akkor kedvezőbbek voltak a viszonyok, mint most ? Mégis felépült a strand... — Kíváncsiak vagyunk hogyan? Bizonyosan a hadifoglyok építet­ték fel. A szatmárnémeti-i ur nagyot nevetett és ezt a választ adta: — Azt nem mondom én el, ezt kérdezzék meg önök a kitűnő Hű­nek Emii mérnök úrtól, akiről mi utcát neveztünk el Szatmárné­metiben. Még az oláhok is meg­hagyták ezt az utcát, ma is ott olvasható a táblán: »Strada Hű­nek. « Ezt az utcát azért neveztük ei Hűnek mérnök űrről, mert ez az utca a szamosi strandra vezet Hétfőn ESZTERHÁZY ÁGNES Kedden idei évid legújabb világattrakciój* ASSZONYOK KEGYENCE Szernlrai románc 10 fe'v. Dum».» fi'ághirC rígényAoek filmváltozata Partnerek t OUSTAV DIESEL és HARRY HARDT. Kitérő műsor! — Csak felnőtteknek ! Szerdán ALEXANDER DUMAS Csütörtökön GRÓF MONTÉ CHRISTO a toljes aj fe!d»!ifo?.4sa tj| m e/y«7.erre LIL DAQOVER és JEAN ANQELO fOiiereptéiével. Re nrtp» halvft ak — 2'/» 6rá< elftadAs . Elff*dá«ok kezdnte vsárnap 3, 5, 7 és 9, hettoainp 5, 7 6* 9 ftrakor és ezt a strandot az ő lelkes agi­tációja teremtette meg... Ezeket mondotta a szatmárné­meti ismerősünk és mi siettünk Hűnek Emilhez. Mondja meg: miben áll a nagy titok: pénzszű­kében strandot létesíteni. Stran­dot, amely egy csapásra a vidék legkellemesebb, a leglátogatottabb nyári üdülőhelyévé varázsolná a Sóstót... Hűnek Emii ur, előbb szerényen kitért minden felvilágosítás adás elől, végül nagy kapacitálásra fényképeket, rajzokat, karikatúrá­kat, terveket vett elő. A fény­képekről a SzamosparU város ké­pe mosolygott. Szószerint igy van: mosolygott, mert a leg­szebb szatmári lányok, asszonyok csoportja állt a kék Szamos part­ján. Az első képen két család, a ké­sőbbieken mind többek, végül ott nyüzsgött az egész város fürdőző közönsége. A ^zamosparti strand kialakulása volt előttünk. Ezt a strandot Hűnek Emil hívó sza­vaira, a szatmári sajtó agitáció­jának segítségével maga a kö­zönség létesítette. Megtudtuk azt is, hogyan. Felhívást intéztek a közönség­hez, fizessen be egy-egy család 200 koronát. Aki az alapításban részt vett, az az egy izben lefize­tett összeg fejében, családjával együtt élete végéig fürödhetett a strandon. Olyan lázas érdeklő­dés lobbant fei a városban, hogy a végén már csak nagy protekció­val lehetett bejutni az alapítók közé. A strand-részvénytársaság­ban való részvétel jó üzlet is volt. A strandnál jobb üzlet, ha az olyan kitűnő helyen van, mint itt a Sóstó, nincs. A strand minden­hol Tellendülő jövedelmező vál­lalkozás. Egész Szatmárnémeti hálás volt Hűnek Emilnek, aki nagysze­rű szórakozást, higiénikus életet és jövedelmet, pénzt teremtett elő az életrevaló ötlettel. Arra a kérdésünkre, hogy itt meg íehetne-e indítani a strand­részvénytársaság megalakítására irányító mozgalmat és reményünk lehet-e itt, a Sóstón virágzó strand élet ébresztésére, Hűnek mérnök válasz helyett elénk ^eregette a Strand-fürdő kész tervét. A Sóstón, a tó szigetén épülne a nagy medence. Közötte park és homok-plázs, nem is egy, több ki­sebb homokos mező. A szigetre hidak vezetnek, az ország legszebb strandja lesz az egészséges, friss erdő közelében . , Emelkedne az idegenforgalom arra a hírre, hogy strand van a Sóstón. Állandóan százak sietné­nek az ideális fürdő és üdülőhely­re. Hűnek Emil hisz a sikerben, mi is bizonyosra vesszük, hogy sokan lennének Nyíregyházán is, akik szívesen részt vennének a strand­részvénytársaság megszervezésé­ben. Itt is vannak jövőbe látó,

Next

/
Oldalképek
Tartalom