Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

1930. április 1. JSflrfRYIDÉK. vállalkozó szellemű emberek, a kik tudják, mit jelentene Nyír­egyházán a virágzó strand a szép­séges Sóstón. Szatmár példáját követve nyil­vánosságra hozzuk az érdekes ter­vet, és várjuk a hozzászólásokat, várjuk a felhívás kibocsátást, az akció megindítását. Zalkod község békéjét megbontja a felekezeti torzsalkodás Szabolcsvármegyének talán legkisebb és legmostohább gyer­meke Zalkod "község. Mint Zalkod szülötte szemtanúja voltam a' március 15-i ünnepségnek és meg­győződtem arról, hogy ennek az elszigetelt kis falunak a lakossága tántoríthatatlan érzelemmel fűző­dik a nemzeti gondolathoz, lelkes szeretettel ápolja a magyar tradí­ciókat a tanítóság értékes vezeté­se mellett. De «ajnos, ebben a kis község­is felütötte fejét a felekezeti vil­longás. Március 1 5-én a görög és róm. kath. iskolákban külön-kü­lön tartották meg az ünnepsége­ket, a magyarság egyetemes ün­nepét akkor, amikor a község la­kossága csak e két felekezethez tartozik. Hogy ez a felekezeti tor­zsalkodás mennyire káros a lakos­ság erkölcsi és kulturális nevelte­tése szempontjából, ugy hiszem ezt nem kell bővebben részletez­nem, de példaképen felhozom, — hogy mint a legtöbb családnál, ugy nálam 'is mig az egyik gyer­piekem a róm. kath,, a másik a g. kath. iskolába jár, ugy hogy az egyik gyermekem szereplését nem hallgathattam végig, mert ugyan­akkor a másik gyermekem is sze­repelt. Ettői a szomorú szimptómától eltekintve, amelyre egyébként fel­hívom a kir. tanfelügyelőség fi­gyelmét, az ünnepségek lélek­emelő szépséggel zajlottak le. A gör. kath. iskolában Rektor János tanitó gyönyörű programot állított össze. Reggel 9 órakora Hiszekegy imával kezdődött az ünnepély, majd Rektor János ta­nitó a szabadságharc eszmei cél­kitűzéséről, halhatatlan vezéreiről és a honvédek heorikus küzdel­meiről tartott magvas, szárnya­lóan szép beszédet, miután a kis növendékek szavaltak óriási si­kerrel. Fél 11 órakor a Teventék rész­vételével a népünnepély vette kez­detét, amelyen ugyancsak Rek­tor János tanitó lángoló monda­tai lelkesítették az egybegyűlte­ket, mig a leventék hazafias sza­valatokkal 'tették színessé az em­lékezetes ünnepélyt. Ugyanebben az időben a róm. kath. iskolában is hasonló feleme­lőHinnepély-jzajloít le, amelynek ün J DIADAL I.MM M —IttB— — W II M I I II I •• Március 31, hétfőn 5, 7 és 9 órakor Csak egy nap Az asszonyok ostora Jack Wassarmann világhírű regénye 8 felvonásban. Főszerepben : JOHN GILBERT nepi szónoka Darányi János fő­tisztelendő volt, aki a jövő pers­pektíváját megvilágító beszédé­ben Széchenyi magasztos alakját emelte ki, mint a magyar kultura megalapozóját. Kár, hogy e két valóban szép­ségekben gazdag ünnepség nem tömöritette egy táborba Zalkod község széthúzó, ősi. magyar átok alatt nyögő nemes népét. Paraszkay Péter. A vidéki károsokban is bevezetik a beszélgetések szerint számított teieíondijat Berendezik az automata kapcsolást A kereskedelmi minisztérium nemrégiben körlevélben értesítet­te az ország valamennyi kereske­delmi és iparkamaráját, hogy a közeljövőben a telefonforgalom­ban bizonyos változtatásokat óhajt eszközölni és ezért április harma­dikára megbeszélésre hivta össze a kamarák vezetőit. Az iparos és kereskedő világnak ugyanis régi sérelme, hogy az interurbán be­szélgetések dija rendkívül drága, másrészt az egyes relációkban oly kevés vonal áll rendelkezésre, hogy igen sokszor kényteltnek a drin­gend-beszélgetést igénybe venni. A kereskedelmi miniszter most ezeken a mizériákon kiván segí­tem és április 3-án már kész pro­grammai lép az érdekeltségekelé. így az ország két legnagyobb vidéki városában: Pécsett és Sze­geden még ebben az esztendőben áttérnek az automata-központra, 1934 végéig pedig automatára ren­dezik be az ország valamennyi na­gyobb kapcsoló központját, a deb­recenit pedig a postapalota fel­építése után. Ezzel egyidőben a jelenlegi 12 pengőről 6—10 P-re szállítják le a telefonállomás elő­fizetési diját, aszerint, — hogy az illető városban mennyi 'telefon­előfizető van, viszont 12 fillér külön dijat szednek minden tele­fonbeszélgetésért. Másik érdekes részlete a terve­zetnek az interurbán beszélgetések dijának a leszállítása. Az első díj­övben egy 3 perces beszélgetés dija 30 fillér, a második díjöv­ben 20, a harmadik díjövben 30, a negyedik díjövben 10 fillérrel fog olcsóbbodni. Az ötödik dijöv­ben a beszélgetés ára változatlan marad. A tervezetet az érdekeltségek meglehetős vegyes érzelmekkel fo­gadták. így elsősorban az ötödik dijöv díjtételének leszállítását kí­vánják. S A kereskedelmi miniszternek az a terve egyébként, hogy az egy­öntetűség érdekében ugyanugy, — mint a fővárosban, a vidéken is megszüntetik az úgynevezett pau­sálé rendszert és a nagyobb vidéki központokban is rendszeresitik a számológépeket. Minden olyan városban bevezet­nék az uj rendszert, ahol száznál több telefonállomás van. Egy-egy beszélgetés dija ugyanugy, mint Budapesten, 12 fillér lenne, de a kötelező havi beszélgetések szá­mát lényegesen leszállítanák. Bu­dapesten tudvalevően az alapdíj 10 pengő és ezenkívül 50 beszél­getés diját kell megfizetni. A vi­déki közepes városokban ezzel szemben az alapdij csak 6 pengő volna és ezenkívül 20 beszélgetés diját számláznák. Annyi bizonyos, hogy az u] rendszer a magán terefon előfize­tőknek kedvező. A nagyobb for­galmú vállalatoknak, kereskedők­nek, iparosoknak, bankoknak azon ban az eddiginél lényegesen több kiadást jelent. A reformhoz tarto­zik még az is, hogy mig eddig Budapesten a beszélgetések ioszá zalékát rossz kapcsolás cimén le­számították, addig a jövőben nem­csak a fővárosban, de a vidéken is 5 százalékra csökkentenék a leszámított téves kapcsolásokat. Méhész Ferenc már a szegedi Csillag-börtönben elhatározta a Széchenyi-úti kasszafúrást Boros lózseí fegyenctársától, aki álarcosan tört be a Heller­szeszrafetárba, kapta a helyszínre vonatkozó útbaigazításokat Szombati sfámunkban röviden megemlékeztünk arról, hogy a nyíregyházi rendőrség detektivtes­tületének sikerült megállapítani a Heiler szeszkereskedés irodájában történt kasszafurás tettesét, Mé­hész Ferenc hírhedt kasszafuró személyében. A nyomozást Eördögh Zoltán és Jakab Endre detektívek irányí­tották páratlan ügyességgel. Az eset meglehetősen komplikált volt. A betörés színhelyén semmi nyom nem volt felfedezhető s csak any­nyit lehetett megállapítani, hogy a tettes mesteri ügyességgel nyitotta fei a kasszát. Ezek után abból a feltevésből indult ki a rendőrség bünügyi osz­tálya, hogy a tettes csak országos hirü, úgynevezett utazó kassza­furó lehetett. Hellernél egy ízben már történt egy álarcos rablás, a melynek tettese Boros József 5 és félévi fegyházat kapott s jelenleg a szegedi Csillag börtönben ül. Valószínű volt tehát az a követ­keztetés, hogy a kasszafurást csak olyan valaki követhette el, aki a Csillag börtönben Borostól kapta az információkat és idő­közben kiszabadult. így terelődött a gyanú a hír­hedt Méhész Ferencre, aki nem régen hagyta el a Csillag-börtönt*. Méhésznek egyébként igen kalan­dos múltja van. Szinte filmsze­rűen peregnek az események ajká­ról, ahogy kihallgatása során hal­kan, megfontoltan és feltűnő ér­teimességgei elbeszéli "élete válto­zatosságait. Szilágysomlyói születésü és mint mondja, a háború és csonka­ságunk áldozata. Nem tudott ha­zamenni és itt csavargott a cson­kaországban munka nélkül. Feb­ruár 14-én szabadult a jászberényi dologházból, mig előzőleg 6 esz­tendőt ült 14 rendbeli betörés, il­letőleg kasszafurás miatt. Amikor kiszabadult Pestre ment, de el­helyezkedni nem tudván, Ceglé­det látogatta meg. Cegléden betört egy fakeres­kedésbe, de az utolsó pilla­natban az éjjeliőr megzavarta. Majd Mezőtúrra helyezte át a székhelyét, ahfci a gazdák szövet­kezetének üzletében próbálta egy léjjei a kasszát kinyitni. De a feszitővas beletört a kassza acélpáncéljába, ugy 5 hogy csak a napipénztárban talált 70 pengővel volt kény­telen megelégedni E sok sikertelen kísérlet után eszébe jutott Boros elbeszélése a szegedi Csillagbörtönben. Boros sokat emlegette, hogy amikor a nyíregyházi detektívek elcsípték és helyszíni szemlére vitték, Hei­ler örömmel újságolta a detekti­veknek, hogy a kasszát nem tör­ték fel, amelyben pedig 900 millió korona volt. A Mezőtúron szerzett 70 pen­gővei erre Nyíregyházára jött szerencsét próbálni." Sikerült is a Hellerék Werthám szekrényét fel­feszítenie, de hiába való volt a munka, a peches kasszafuró egyet­len fillért sem talált benne. Március elején Debrecenbe ment, ahol a Kovács-féle vas­kereskedésbe tört be, lebont­va a falat. De itt sem volt szerencséje. Egy kasszát kinyitott ugyan, a melyben azonban nem volt pénz, a másikba meg ismét beletört a szerszáma. 15 pengővei és néhány ollóval, kanállal megrakodva az első vonattal Békéscsabára, majd Gyulára utazott, ahoi jelentkezett a rendőrségen és kérte, hogy mint román állampolgárt hivatalosan to loncolják át a határon. A nyíregy­házi detektívek köröző távirata azonban előbb megérkezett és a póruljárt kasszafurót Eördögh Zoi tán és Jakab Endre detektivek Nyíregyházára kisérték, ahol beis­merő vallomása után előzetes le­tartóztatásba helyezték . A Szabolcsi Tanári Kör szombaton irodalmi emlék­ünnepet rendez Az Országos Középiskolai Ta­náregyesület Szabolcsi Köre Kis­faludy Károiy és Katona József emlékére, elhalálozásuk 100 éves évfordulója alkalmából, 1930 ápr. 5-én, szombaton délután 5 óra­kor a nyíregyházi ág. h. ev. Kos­suth Lajos reálgimnázium díszter­mében irodalmi emlékünnepet ren­dez. Az emlékünnepen a szabol­csi középiskolák tanárai tisztelet­adójukat róják le nemzeti iro­dalmunk két nagy alakja előtt. A nagyok emlékét azok fogják mél­tatni, akik szellemi közösségben érnek irodalmi életünk kimagasló alakjaival, akik hivatottak szelle­mük megértésére s e szellemi kin­csek közlésére. Az irodalmi emlékünnep műso­ra a kövekezqf: 1. Kisfaludy K. Szülőföldem szép határa... Énekli a nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth-reálgimnázium vegyeskara. 2. Kisfaludy Károlyról emlékbe­szédet mond Cserepes Gyula, a kisvárdai áll. Bessenyei-reálgimná­zium tanára. 3. Fantázia Erkel F. Bánk-báni operájából. Előadja a 12. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényli Kiss János karnagy. 4. Katona József emlékezete. Irta és felolvassa Fehér Gábor, a nyíregyházi ág. h. ev. leánygim­názium tanára. 5. Tiborc panasza. Részlet a Bánk-bánból. Előadja dr Grün­feld Ferenc, a nagykállói áll. Sza­bolcs-vezér reálgimnázium tanára. 6. Erkel, Ima a Bánk bán ope­rából. Négykezes zongorakíséret­tel énekli a nyíregyházi ág. h. ev. 'leánygimnázium énekkara. Ve­zeti Rőder Ede tanár. Az irodalmi emlékünnepre belé­pődíj nincs. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom