Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

Nyíregyháza, 1930. Április 1. * Kedd évfolyam. 74. sz T IDEK. A!*M*«d> 1LEK Miti i vitrrw: andor. Megalakult az új német kormány ét kMéMwaUI: *xécheny!-6t 9. w ScnriMMtfséfi t*M*n: 6—22. A kMáhlvatal ut«t»n)a: 1-89. 9*656 Kéziratokat n*m adunk vteaa* Báró Watzdorf Konrád Velencé­ben törvénybeütköző manipuláció­kat folytatott Berlinbői jelentik: A birodalmi elnök Brüning képviselőt biro­dalmi kancellárrá nevezte ki. Az uj német kormány névsora a kö­vetkező: Hadügy: Groener. Külügy: Dr Curtius. Postaügy: Dr Setzel. Pénzügy: Dr Moldenhauer. Belügy: dr Wirth. Gazdasági miniszter: Dietnch. Munkaügy: Stegerwald. Közlekedésügy: Guerard. Közélelmezésügy: dr Schiele. Igazságügy: Bredt. Megszállott területi miniszter: Treviránus. / Hindenburg elnök meleghangú levélben köszönte meg Müller le­mondott kancellár kötelességtelje­sítő odaadó munkásságát. Ugyan­csak köszönetet mondott a volt kormány minden tagjának is. Lindbergh testvérgépén indul óceáni útjára Magyar Sándor Newyorkbói jelentik: ki USA­ban megalakult a magyar oceln­repülő bizottság, amely 30 ezer dollárért megvásárolta azt a repülőgépet, mely elsőnek fog Newyorkbói Budapestre repülni A gép párja Lindbergh ezredes diadalmas gépének, amely elsőnek repülte át az óceánt. A repülőgé­pet »Igazságot Magyarországnak*! névre keresztelik. Pilótája Magyar Sándor Detroitban élő magyar aviatikus lesz, aki próbarepülé­seit sikeresen végezte. Magyar Sándor Szekszárdon szü­letett, a soproni hadireált, majd a Ludovikát végezte és a há­borúban mint pilótafő^adnagy tüntette ki magit . Nekiment a gőzös a táncos yachtnak és orrával keresztül fúrta Portlandbói (Oregon) jelentik: _A Hattyú nevű luxus bárka, ame­lyet mulatságok céljára szoktak bérbevenni és ezért két táncterme is van ,tegnap éjszaka a Colum­bia folyón összeütközött egy parti gőzössel. A gőzös oly erőveí* fúró­dott a bárka oldalába, hogy or­ra egészen a táncteremig Tia­tolt. A táncolók közül 4 meghalt 12 súlyosan megsebesült. Több utas hiányzik. Szerencsére a bárka az összeütközés következ­tében egy homokzátonyra fu­tott és igy nem sülyedt el, de vontató gőzöse léket kapott ésel­sülyedt. A bárka 280 utasát arány­lag könnyen sikerült megmenteni. A török kormány 3 éven át fizeti a lapok deíicitjét, — ba bebizonyítják, bogy annak oka a latin írásra való áttérés Ankarából jelentik: A török kormány értesítette a napilapokat és folyóiratokat, hogy hajlandó deficitjüket három esztendőn ke­resztül fedezni ,'ha bebizonyítják, hogy ez a deficit azért állott be, mert a régi török írásmódról át­tértek a latin betűk használatára. Felrobbant a kézigránát: bárom súlyos sebesült Kaposvárról jelentik: Matics Ist­ván cserepes segéd a szeméttele­pen kézigránátot talált. Hazavitte és tegnap délután Bohár Julianna 36 esztendős leánnyal és Igircs Károly 5 esztendős kisfiúval együtt hozzálátott, hogy szétszedje a grá­nátot. A kézigránát felrobbant és Maticsot karján," Bohár Juliannát mellén és a kisfiút a combján sú­lyosan megsebesítette. Mindhármu­kat kórházba szállították. Gazdag petróleum-mezőket fedeztek fel egy amerikai államban Oldahomából jelentik: Néhány nap előtt uj petroleummezőket fe­deztek fel, ahoi már meg is kezd­ték a munkálatokat. A petróleum forrás olyan gazdag, hogy párat­lanul áll az egész világon. A ki­ömlő olajból naponta 2 ezer hordó petroieumot nyernek, mig a ki­áramló gázok napi mennyisége 200 millió köblábat tesz ki. , Ajietroieum rohamos terjedé­sének meggátlásán rengeteg mun­kás dolgozik. A petróleum már eddig is nagy károkat okozott, amennyiben elpusztította a ter­mőföldeket, tönkretette a lakóhá­zakat és állandó tűzveszély fe­nyegeti az egész környéket. Az eltűnt leány anyja szökteiéssel vádol egy magyar arisztokratát Budapestről jelentik: Ma dél­előtt megjelent a főkapitányság eltűnési osztályán Cziczranek Jó­zsefné és bejelentette, hogy kis­korú leánya néhány nap előtt el­tűnt. Bejelentette azt is, hogy tudomása szerint leányát báró Soiymossy Árpád szöktette meg. A leányszöktető arisztokrata el­len eljárást inditanak. A leány hollétének kiderítésére megindult a nyomozás . Egy mótorcsónak négy utasa a vízbefulladt Belgrádból jelentik: Az Ochrida­tavon, amely részben Jugoszláviá­hoz, részben Albániához tartozik, borzalmas szerencsétlenség történt. Egy motorcsónak, amelyen konzu­lok és konzulátusi tisztviselők ültek, a hirtelen támadt viharban felmond ta a szolgálatot. A társaság a víz­be ugrált, hogy úszva érje el a 200 méternyire lévő partot. Protics Mirkó görög konzul és felesége, továbbá a cseh konzul felesége és a jugoszláv konzulátms titkárának felesége a vizbe fulladtak. Mig Ko­jics jugoszláv konzul és titkára se­besülten partot ért. Budapestről jelentik: Egy is­mert fiatal magyar mágnás Ve­lencéből levelet intézett dr Ko­ritsánszky József vizsgálóbíróhoz, a Wattzdorf-ügy vizsgálóbírójához és bejelentette ,hogy Wattzdorf Velencében törvénybeütköző ma­nipulációkat folytatott és őt is megkárosította 26 ezer lírával. A nyomozást A nyomozást a levél alapján most erre az ügyre is kiterjesztik . Egyre valószinübb& válik, hogy Kutjepovot szovjet Jiajóra hur­colták Párisból jelentik: Ujabb tanú je­lentkezett, aki szintén szemtanuja volt a normann tengerparton Kutjepov csónakra szállásának. A vallomás minden részletében meg­erősíti annak az orosz hölgynek vallomását, aki először állította, hogy a tábornokot csónakon hajóra szállították. Néhány nap múlva — rendőri bizottság szállt ki, hogy rekonstruálják az eseményeket. A rendőrségen egy másik tanú Trouville közelében január 25-én és 26-án hajót látott horgonyozni A vörös taxiban ült, az eddigi feltevések szerint, a banda vezére, aki igy veszély esetén könnyen megszökhetett volna. Rövid rádió birek — A párisi »Le Joumak mai szá­ma interjút közöl Albrecht würt­tembergi herceggel, aki kijelentet­te, hogy nincs szándékában a mp­nakói trónra pályázni, annál is in­kább, mert erre vonatkozólag még 1924-ben ígéretet tett a francia kormánynak. — József főherceg, Auguszta és Magdolna főhercegnők résztvettek az olasz királyi pár családi ebéd­jón és egy heti ottartózkodás után elutaztak Rómából. — Kun Károly a P. K. tisztvi­selője illuminált állapotban tért ha­za lakására, nekitámaszkodott az alacsony korlátnak és a harmadik emeletről az udvarra zuhant. Be­szállították az Uj Szentjános kór­házba, ahol anélkül, hogy eszmé­letre tért volna, meghalt. — Galyzin herceg, elnökletével Párisban megalakult az orosz emig­ránsoknak az Európai Egyesült Ál­lamok megalakulásáért küzdő egye­sülete. — Franco őrnagyot, akit a dik­tatúra itélt el, kegyelemben része­, siti az uj spanyol kormány, köny­vét, melynek címe »Szárnyak és Karmok« feloldják a tilalom a lói. — Lelkészválasztás Nyirbogá­ton. Nyirbogáton vasárnap lelkész választás volt, amelyen Szarka László kótaji ref. lelkészt válasz­tották meg nyirbogáti ref. lel­késznek. A választást értesülé­sünk " szSrint petícióval támadják meg az ellenjelölt hivei. Egyei sxáoa ára 36 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom