Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-12 / 59. szám

JWVfiwiBáit 1939. március 12. SPORT 8óna István nagy fölénnyel nyerte a Vasntas S. C. mezei ^ fntó versenyét Az ifjúsági verseny győztese Osváth Imre. Gyönyörű tavaszi napsütésben futották le a nyíregyházi atléták vasánnap délelőtt első mezei fu­tóversenyüket, melynek örvendetes eseménye volt az atléták nagyszám­ban való starthoz állása és a kö­zönség nagy érdeklődése. Az ifjúsági versenyben i 8 atléta indult. A cca 4 km-nyi távon erős tempójú versenyt vivtak a futók. A táv második felében Osváth 50 mé­ternyi előnyt szerez, amit azután végig megtart és biztosan nyeri a versenyt. Meglepetés a következő helyeken EczI Géza és Pálosi Lász­ló befutása, akik sokkal erősebbek­mek ismert társaikat verték meg imponáló küzdelem után. A szenior verseny kilenc indu­lója 7 km-nyi távon versenyzett. A kitűnő formában lévő Móna elő­nyét fokozatosan növelve, közel 4oo,méteres fórral fut célba Győri és Szabó előtt. Részletes eredmények: Szeniorversenyben: 1. Móna István 22 p 42 mp. 2. Győry Lász­ló 24 p. 3. Szabó Sándor 25 p 18 mp. 4- Ács János. Ifjúsági versenyben: 1. Osváth Imre. 13 p 54 mp. 2. EczI Géza. 14 p 05 mp. 3. Pálosy László 14 p 08 mp. 4- Badits Sándor. 5. Budai József. 6- Kovács István. 7, Takács László. 8. Racsek Mi­hály. A trafik sem üzlet már Az általános gazdasági nyomo­rúság és üzleti válság már a do­hánytőzsdékbe is eljutott. A tra­fik se üzlet már, amint azt a ma­kói trafikosok panaszából megálla­píthatjuk. A decemberi forgalom is gyen­ge volt, de ennél még 30 száza­lékkal kevesebb volt a forgalom január hóban. Feltűnő, hogy meny nyivel * kevesebb forgalmi bélyeg fogyott januárban, mint december­ben. Ez is hü keresztmetszetét ad­ja a gazdasági viszonyoknak. Csök kent a keresedők, iparosok üzleti forgalma. Kevesebb bélyeg kell. Az üzletet látogató közönség szá­ma nem fogyott, azonban gyen­gült a közönség vásárló ereje. A finom dohány nem fogy, a közönség az olcsóbb minőségű do­hányt veszi, abból is csak a leg­minimálisabb mennyiségben. — Bizony tiz-husz filléres téte­lekbői kapargatjuk össze a napi bevételt — mondotta az egyik kis­trafikos. Vannak, akik hitelt ven­nének és vesznek igénybe, csak­hogy dohányzási szenvedélyüket kielégíthessék. A munás és földjmüves lakos­ság majdnem kizárólag a legol­csóbb pipadohányt vásárolja. Az iparosság egy tekintélyes ré­sze pipadohányt sziv cigaretta gya nánt. Mellékcikkből semmi forga­lom. Egyedül a gyufa fogy. Sok­szor előfordul, kérnek kétfilléres cigarettát és nyomatéknak egy szái gyufát. Amint látjuk, a trafi­kosok helyzete sem mondható ró­zsásnak. Sőt — sok abban a tria­noni tüske! Ne mulassza el nyomtatvány rendelése előtt árajánlatot kérni a Jóba -nyomdától Nyíregyház?, Széchenyi­ét 9. szám. Telefon 129. Látogatás a brazíliai csodapéknál A bfvösfejü szörnylény gondolatolvasó, jós és gyümölcs a tápláléka Halló! Halló! Hölgyeim és Ura­rraim! A Vay Ádám utca 9 szám alatt látható a XX. század miszti­kus csodája, a kozmikus erők csalóka játéka, a kifürkészhetet­len természet őrült tévedése: a mágikus erejű brazíliai csodapók. Hogy mi az a brazíliai csodapók? Egy bűvös fejű szörnylény. Egy undok pók testébői kikandikáló el­varázsolt, szépséges királyleány, akire Kostbár Imre a mester, a boszorkányos nyeivü impresszárió a barziliai dzsungelek mélyén buk_­kant rá, amint a falevelek süppe­teg hüsében álmodta, különös, bizarr álmait. A csodapók nem csak pók és nem csak csoda, ha­nem amellett gondolatolvasó, idő­és életjós, belelát a vesédbe és rádolvassa titkolt bűneidet, meg­mondja m ivan a tárcádban, hogy nincs egy lyukas garasod se, elta­lálja a nevedet, a gyermekeid szá­mát, nyitott könyv vagy előtte, de mielőtt olvasna benned, kikül­di a feleségedet mert ő egy disz­krét pók, nincs szándékában meg- _ bolygatni családi boldogságodat. I A brazíliai csodapók — mondom • — bűvös erejű lény, aki azonban alá van vetve a fizika törvényei­nek és táplálkozni kényszerül. De nem húsevő állat, mint a halódó egyszerű ember, hanem gyümölcs a tápláléka. Ilyenkor más gyümölcs híján banánnal él. A Vay Ádám-utca 9 szám alatt 50 fillér belépődíj ellenében belép­hetsz bűvkörébe, mind az öt ér­zékszerveddel érzékelheted és meg állapíthatod, hogy a brazíliai cso­dapók, nem trükk, nem misztifi­káció, nem ámítás, hanem való­ságosabb valóság a valóságnál. Tessék Uraim és Hölgyeim, a ze­ne megadja a jelt és az előadás megkezdődik! Néma borzalommai belépünk az üzlethelyiségbe, amelyet egy ko­pott, lila függöny választ ketté. Az innenső rész a pénztár és a várakozó, mig a túlsó rész a cso­dapók titokzatos lakosztálya. — Kostbár mester nagyszerű fellé­pése erőt önt reszkető tagjaimba. Mosolyogva, a titkokat ismerő ember, fölényével invitál beljebb. Egy széles gesztussal szétlebbenti a függönyszárnyakat és mi benn vagyunk a csodapók bűvkörében. Valóban ámulatba ejtő miszti­kum. A csodapók egy improvizált színpadon ezüst, selymes hálóban mereng. A feje, a bubifrizurás sző­kefürtös feje álmatag szépséggel nyugszik potrohos, iszony^ tör­zsén, amelyet csakúgy, /mint vé­kony csápszerü lábait, bársony­ruha takar. Mert hát a nő, még, ha pók is, nem szereti -mutogatni meztelenségének bájait. A csoda­pók szép és modern jelenség. Aj­kára vékony, karminvörös vona­lakat metszett a párisi rúzs. Sze­mei mélyen árnyékoltak és bűvö­sek, mint az Alvilág s zöld fény­ben csillognak, mint Léthe vize, amelybe szédülten merül él a férfi tekintet. Megbűvölve néztem észbontó pó­komat s szivem ugy vert mint a hálóba tévedt légy, miközben Kost bár mester kiforgatta zsebeimet, tárcámat, papirosaim s a pók sor­ra megmondta nevemet, lakásor mat, minden rejtett gondolatomat, a zálogcéduláim számát, adóssá­gaimat és szomorú jövőmet. De én nem hallottam suttogó szavait, csak hűvös tekintetét ke­restem tágranyilt szemme. s egy óvatlan pillanatban a vágytól li­hegve súgtam felé: — Ö csodálatos jelenség, ál­maim valósága, mond találkoz­hatunk ? — Igen. Az előadás után — vá­laszolt halkan, igéző mosollyal és én boldogan támolyogtam ki. We. A Debreceni Mészárosposták története (1478—1720.) A fenti cim alatt értékes kis kötetecske látott napvilágot, a »Debre Ceni Postaigazgatóság« egyik kiváló tisztviselője: Dr. Mónus Fe­renc postatitkár, jónevü költő tol­lából. Dr. Mónus Ferenc neve nem is­meretlen a posta szakirodalmának széles mezején; értékes írásaival, tanulmányaival, nagyon sokszor, na gyon sok helyen találkozunk; mint költő és elismert poéta: irodalmi működéséért már régebben tagjai sorába választotta a Budapesti Or­szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Mint forráskutató, különösen Debrecen város történelmi levél­tárában kutatgatott teljes sikerrel, s olyan adatokat tudott kikeresgél­ni, meiyék segítségévei'fényt derít a mészáros postások történetének debreceni vonatkozására. Ezek az adatok nagyon fontosak, mert kiegészítő részei a postatörté­nelemnek; sőt várostörténelmi je lentőséggel is bírnak. A jelen kis könyvecske, magában foglalja Dr. Mónus eddigi, ide­vonatkozó cikkeit és az ujabbakat, kis kerekded tanulmánnyá kikere­kítve. Kitűnő előszava, tömör kis remekmű. Forrásmunkáit, találóan alkalmazza, s tanulmánya elején rá­világít a posta fejlődésének vázla­tára s helyesen állapítja meg a deb. receni mészáros postáknak XV. szá­zadbeli keletkezését. Érdekesnek tartom megemlíteni, ís­hogy póstáiink és postásaink mert jelvénye, a póstakürt is ide­vezethető vissza: a mészáros pos­ták eredetéhez. Ugyanis a mészáros postások tehénszarvból készült kürtből, hangos kürtszót fújva vo­nultak át egyes községek és váro­sokon át, tudtul adva, hogy meg­érkezett a pósta. Mikor aztáii a falu apraja-nagyja előjött a kürtszóra, a mészáros-póstás átadta a leve­leket az elöljárónak, aki szétosztás­ra át is vette azokat. Itt említem meg még azt, hogy a szegedi mé­száros-postások is voltak olyan is­mertek és hiresek, mint a debrece­niek. (L. Dr. Hencz Lajos ide v. előadását a póstatisztképző tanfo­lyamon.) — A debreceni mészá­ros-postások a hirközvetitő szolgá­latban, már a 15—16. században is jelentőséggel birtak és szélesebb terük volt, mint a szegedi mészáros póstásoknak. Ez a jól bevált intézmény az 1 720-ik évben szűnt meg, mikor a pósta állami kezelésbe vétetett. — Ámde a mészáros póstásokkal ez­után is sokszor találkozunk, akik szívesén vállalják a bizalmas leve­leket szállítani, természetesen — pénzért, sőt még II. József alatt is virágoznak, természetesen nem nyilvánosan. Dr. Mónus Ferenc kitűnő tanul­mánya nagy nyeresége a póstás szakirodalomnak, mert egyik ke­vésbbé megvilágított rész/etét: a debreceni mészáros póstások tévé 4 kenységét világította meg forrásta­nulmányok alapján, történetírói készséggel. A nagy közönség is haszonnal forgalja ez értékes kis köettet . R. S­VERSEK SZEPTEMBERI UTAS. 1 v (Krúdy Gyulának ajánlom.) Az ösz, a gáláns, vén lovag, tornyos, cifra, öreg batáron szeptemberben, ha látogat, . kocsija köd, éjfélben jár, kerékje halkan-halkan gördül., a hold ilyenkor bújva száll. A hold ilyenkor lopva jár , és ferde szemmel néz a földre ; álmából felsír a madár. Az erdő bókol komoran, a jegenye sudára reszket, alszik s lidércnyomása van. A vén gavallér felkacag, ládába nyúl sovány kezével, s hullnak a kövér aranyak. Mord kocsis ül magas bakon, halkan trappol négy szüfke ménje, suhannak alvó falvakon. Hull az arany, a sok fa görnyed, meghajtja ifjú sudarát, a vén lovag szór egyre többet, j A hold ilyenkor lopva jár, rossz, ferde szemmel néz a földre és reggelre meghal a nyár. Autumnus NYÍRSÉGI ÖSZ. Palatáblás apró gyerek, mezítlábas parasztgyerek már iskolába jár. Az érnél sárgul a berek füzes, kardsásos, vén berek és elment a madár. Diófa lombja egyre hull, a mályvarózsa megfakul és hamvas-kék az ég. A fényben hosszú fonalat, elnyúló selymes fonalat himbál a messzeség. A nap már éjszakába fut és csupa árnyék lesz az ut az apró kerteken. A meleg nádsuba alatt megbújnak a fehér falak, s rájuk terül a cseffij. Ha a bakter éjfélt kiált, nem hallja csak a Holdvilág: az ég bakterja fent. Aüturnnm ÉN FELUJONGTAM : ÉLEK ! Kérdeztél, és én hátat fordítottam lányos, bohó, megriadt pirulással. Tavasz volt, párás, kékfáty 1 a s tavasz a Jánoshegyen, szemben a Dunával. Már új lomb selyme reszketett a fákon és zöldes fényben úszott lenn az erdő, nedves fák kérgén vízcsepp csillant itt és kéklilásan himbált fenn a felhő. Durcás haraggal lángolt égő arcom, s vállat vontam a nagy romantikára. Nevetve szóltam : »Becsípett a fénytők. Te visszavágtál: »Józan aki gyáva.« Most hirtelen a párás, meleg fényből egy holt bogárka hullott a kezemre, kis holt bogár... Én felujongtam: élek ! S belesimult a kezem a kezedbe. , J. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom