Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-01 / 50. szám

Nyíregyháza, 1930 március 1. * Szombat » évtGlyam. 50. sz >ms A kormányzó jubileuma Budapestről jelentik : Ma meg­kezdődnek a kormjínyzó 10 éves jubileumának ünnepségei. A TESZ ez egyetemi ifjúság és a polgár­ság a Megjár Dalosszövejséggel karöltve vonul fel a királyi Várba. 42 dalosegyefiilet, mintegy 1800 énekes ad szerenádot a Kormányzó tiszteielére. A Himnuszt, a Szó­zatot, Lampért Gézánafc erre az alkalomra szerzett ünnepi Fohászát Sziojanovics lét dalát és Huber Fohászát 'ogják énekelni. A Kormányzó már aláirta ezt a hadparancsot, amelyben elis­merését fejezi ki a magyar hon­védségnek és elfogadja a szegedi Hunyadi gyalogezred tulajdonos­ságát. Ebben a kéziratban szere­pelnek a kitüntetett tisztek is. Ugyarcsak elkészült az t mnesz­tia rendelet is. A polgári amnesz­tia a ketonai amnesztiához hason­lóan készült. A Kormányzó ma délelőtt ki­hallgatáson fogídta vitéz Gömbös Gyula honvédelmi minisztert és tábornokká nevezte ki. Bethlen István miniszterelnök a következő táviratot intézte Pá­risból a kormányzóhoz : A tiz éves kormányzói évfor­duló alkalmából egész szivemből kérem Isten áldását • Főméltó­ságodra és családjára. Jó kíván­ságaimat személyesen csak vasár-\ nap adhatom át. Kérem szombaton való távollétem kimentését, miután egészségi állapotom miatt csak másnap érkezhetem^ Budapestre. Bethlen István gróf. Szolnokról jelentik : Szolnok város képviselőtestülete ma tar­totta jubiláris közgyül sét a Kor­mányzó évfordulója alkalmából. Budapestről jelentik: A had­viselt ügyvédek szövetsége hódoló feliratban üdvözölte a Kormányzót. A mérnöki kamara ugyancsakak feliratban üdvözölte a Kormánzót. Az evangelikus egyház képvi­seletében báró Radvánszky Albert egyetemes főfelügyelő és Qeduly Henrik püspök holnap egy órakor " kihallgatáson jelennek meg a Kormányzónál. Negyed 12 órakor ünnepi istentisztelet lesz a Deák­téri templomban, az ünnepi be­sédet Geduly Henrik püspök mondja, Az idei nyáron három hónapon keresztül íéiáron utazgatunk Bnűapestre A Magyar Állam Vasutak igaz­gatósága a m. kir. kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg, a Szén; Imre jubiláris év alkalmából, ez év május 24-től augusztus 31-ig az egész ország területére fél­áru utazási kedvezményt enge délyezett » Egy utazás időtartama 8 nap. Egy utazási igazolvány ára 2 pengőbe fog kerülni, Bzek a jegyutalványok kizárólag a Me­netjegyirodában lesznek kapha­tók. Fedák Sári Nyíregyházára jőn és márcins 9-én előadja az Ötszázéves Magyar Dal második cikklnsát (A „Nyírvidék" tudósítójától). Ma érkezett Nyíregyházára Szi­lágyi Imrének, a magyar dal­kultusz apostoli lelkű erősítőjének és terjesztőjének levele, amelyben közli, hogy Fedák Sárival márc. hó 9-én Nyíregyházára jön és a Korona diszíermében előadják az Ötszázéves Magyar Dal ciklusá­nak második részét. Titokzatos falbontók működtek Nyírbátorban Mandel Miklós kereskedő üzletében A Nyírvidék tudósítójától. Különös betörés történ Nyír­bátorban e hó 21-én. Mandel Miklós és Molnár Mór nyírbátori kereskedők Piac-tér 11. szám alatt lévó' üzletének udvar felőli falát hajnal tájban ismeretlen tet­tesek kibontották és a helyiség­ből mintegy 9285 pengő érték­ben, nagymennyiségű ruhaneműt vittek el. A lopott ruhanemüek elszállí­tására feltétlenül szekeret voltak kénytelenek használni, bár a nyomozás adatai szerint szekeret vagy más járművet a helyszín közelében senki sem látott és annak még a nyoma sem volt megállapítható. A kereskedők leltárt a készle­Londonból jelentik : A „Times" másfél hasábos cikkben foglal­kozik Horthy Miklós kormányzó jubileumával. Kimerítő életrajzot közöl a kormánzóról és kiemeli kiváló tulajdonságait, melyek erre a magas pozícióra predesztinál­ját. Ezután segítőtársairól, a kor­mány tagjairól ir. Elsősorban Bethlen miniszterelnököt említi, akit Európa egyik legjobb poli­tikusának nevez és melegen em­lékezik meg a kormány két osz­lopos tagjáról Vass József nép­jóléti és Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterről is. Bécsből jelentik: A „Reichs­post" élesen elitéli a Der Abend és a Vorwárts cimü lapok tá madását a magyar államfő sze­mélye ellen és különösen rosz­szalják, hogy mind a két cikket magyar emigráns irta. A cikkek jegyzi meg a lap -— alkalmasak arra, hogy osztrák—magyar ba­ráti jóviszonyt megzavarják. Ugyancsak elitélik a támadást a Wiener Neueste Nachrichten és Neues Wiener Tagblat is. tűkről nem vezettek s így a hiányt csak az üres szeges és vállfák mennyisége alapján álla­píthatták meg. Különösen fest az a körülmény, hogy a kivájt lyuk mellétt levő ( ajtózárban belülről a kulcs benne volt és a tettesek mégis az elég kényel­metlen lyukon és nem az ajtón vitték ki a holmikat és távoz­tak el. A titokzatos ügyben a nyo­mozás tovább folyik. Holnap lesz az Evangélikus Nőegylet vidámestje Holnap lesz az Evangélikus Nőegylet nagysikerűnek ígérkező műsoros estje a Kossuth reál­gimnázium kisztermében. A víg­est, amely 8 órakor kezdődik, a következő műsorral fogadja a közönséget: Walter Géza prológja. Hu­moreszk. Előadják Raksányi Sári és Batáry Béni. Vidám kvartett. Előadja négy művésznő Zwick Vilmos tanár zongorakisérete mellett. Móricz Zsigmond: Hány óra, Zsuzsi. Előadják Maurer Kati és Brenner Ferenc. Strausz: Kék Duna keringő. Táncolja Mauritz Vali, zongorán kiséri Zwidc Vilmos. A jó ötlet. Elő­adják : Raksányi Sándor és Ba­táry Béni. Felakasztotta magát egy 65 éves mándokl ember. Vince József 65 éves mándoki lakos tegnap délután öngyilkos­sági szándékból a lakásában­levő gerendára felakasztotta magát és mire rátaláltak, már nem volt benne élet Tettének oka ismeretlen. Az Osztálysorsjáték mai húzása. Az Osztálysorsjáték mai hú­zásán a következő nagyobb nye­reményeket sorsolták ki: 4.000 pengőt nyert: 20434, 2.000 pen­gőt nyertek: 15872, 24024, 48921, 69977, 77276. 1 000 pen­gőt nyertek: 6072, 15150,35018, 37029,34091,55124,64623,83443. Ha érkeztek Nyíregyházára a hódmezővásárhelyiek ma­jolika tárgyai a vasárnap megnyíló kiállításra (A Nyírvidék tudósítójától.) A hódmezővásárhelyi majolika 'mélyen a népi lélekben gyöke­rező, csodálatos művészete jól ismert Nyíregyházán. Képkiálli­tásokkal kapcsolatban rendeztek tárlatot a vásárhelyi kerámiából, óriási sikererrel. Most önállóki­állitásra jöttek Nyíregyházára Hódmezővásárhely művészei. A kiállítás nagyszerű anyaga ma érkezett meg Nyíregyházára és a Bessenyei Kör rendezésé­ben megnyíló kiállítás vasárnap reggel kezdődik meg. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti : A délnyugati depresszió folytán az Adria felől enyhe levegő áramlott hazánkba és a déli ré­szeken ennek következményekép 10 fok fölé emelkedett a hőmér­séklet. Budapesten ma délben 12 órakor plusz 2 fok C. volt a hőmérséklet. Prognózis : Egyelőre borús idő, kisebb lecsapásokkal, később lehűlés valószínű. Nyíregyházán csütörtök este 9 óráig a hőmérséklet maximuma plusz 10, a minimuma mínusz 7 fok C volt. Rövid rádió birek — A tornai csendőrség letar­tóztatta Lakatos Gyula cigány­prímást, mert leventeigazolványt találtak nála. A kassai fogházba szállították. — Oajda József 15 esztendős vámospércsi fiu apja fegyverével játszadozott és agyonlőtte magát. — A Kúria Funk Mihály béres­legényt, aki gazdáját, Fazekas Jánost megölte, 12 évi fegyház­büntetéssel sújtotta. Egyes szám ára >6 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom