Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 250-274. szám)

1929-11-01 / 250. szám

Nyiregyháia, 1929, november 1. * Péntek ¥ >. évfolyam. 250. sz. Előfizetési Arak helyben és vidéken: Egy hóra 8 60 pengi. Negyedévre 7-50 pengő. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Felelöa szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség é* kiadóhivatal: Széchenyl-út 0. sz. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja; 1-39. Postachoque 29550 Kéziratokat nem adunk vlssaa. A csehek be akartak sorozni egy szabadságon lévő magyar állampolgárt Szalai Balázs MÁV. irodai segédtiszt szabadságot kért fe­lettes hatóságától, hogy részt vegyen Párkánynánán lakó ro­konainál egy esküvőn. Mikor Szalai megérkezett Párkányná­nára, a rendőrök azt kérdezték tőle, vájjon nem azonos-e egy Szalai nevü tiszthelyettessel. Majd elvették útlevelét s fel­szólították, hogy másnap jelent­kezzék érte. Másnap, vasárnap egy cseh főhadnagy jelent meg a lakásán s arra kényszeritette, hogy irja alá az eléje tett kötelező nyi­latkozatot, melyben kijelentette, hogy Érsekújvárra megy s ott megjelenik a sorozóbizottság előtt. Kedden két csendőr jelent meg a lakásán s bekísérték Érsekújvárra, ahol azonban a sorozóbizottság alkalmatlannak találta. Ezalatt Szalai rokonsága be­mutatta a cseheknél az őrizetbe vett magyar ember állampolgári iratait, a csehek azonban ezt sem vették figyelembe. Szalai letartóztatásáról ro­konsága távirati uton értesülést nyert s feljelentést tett a kül­ügyminisztériumban. Glementel szenátor kablnetalakitási kísérlete sikeresnek látszik Párisból jelentik: A Clemen­tel kormány esélyeiről a »Petit Párisién* a következőket irja: Azt a többséget amelyre Cle­mentei támaszkodni akar a bal­oldalon a köztársasági szo­cialisták, jobboldalon pedig a a Maginot-párt támogatná. A többséget a következők alkot­nák : 30 szocialista köztársasági, 128 radikális, 18 független bal­oldali szocialista, 52 radikális I balpárti, 64 baloldali köztársa­sági, az egyesült demokrata­szocialista frakció 29 tagja, 17 radikális baloldali, tehát össze­sen 331 képviselő. Ehez sike­rül még néhány jobboldali pár­tot és pártonkívüli képviselőt megnyernie. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi párt, amelyik támogatja szerep­hez jut a kabinetben. Csődbe jntnak a newyorki színházak a tőzsde pánik miatt Londonból jelentik : A newyorki tőzsdetanács intézkedését, hogy a tőzsdét holnaptól kezdve csak délután tartják nyitva, hivatalosan a tőzsdealkalmazottak fáradságá­val indokolják, akik 72 óra hosz­szat voitak szolgálatban. A „Daily Herald" a vesztesé­get 50 milliárdra becsüli. Rock­feller is sokat veszített, mig a newyersevi Standard Oil Com­pany vesztesége 100 millió dol­lár, a First National bank elnöke 60 millió dollárt vesztett, mig a detroiti autógyáros Fischer fivé rek egy milliárdot, vagyonuk fe­lét vesztették el. Ezzel szemben Livermore bankár a kontremin vezére 25 millió dollárt nyert. A mulatóhelyeket, színházakat és az előkelő üzleteket csőd fe­nyegeti. A VII. szavazókörhőz tartozó választók figyelmébe A Vil. szavazókörhöz tartozó választók figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy a körzet szavazóhelyisége nem a Bujtos­és a Hunyadi utca sarkán levő üzlethelyiségben lesz, mint aho­gyan tegnapi számunkban meg­írtuk és ahogyan a polgármester hirdetménye közli, hanem Papp Lajos vendéglőjének a söntés melletti terme, amelyet a választás idejére odaadnak. Fé! holtra vertek egy plrícsei cipészt G.Vasvári Sándor piricsei cipészt több sármunkás cigány meg­támadott és súlyosan megsebesí­tett. A cigányok október 26 án berontottak a cipész udvarára és László János ásóval ütötte le a cipészmestert, majd a többiek László Ádám, Balogh Sándor, László Sándor. Dagán Buza György nyiradonyi cigányok addig ütlegelték,mig vérbefagyva, eszméletlenül maradt az udvaron. A cigányok ellen súlyos testi sértés miatt indult meg az el­járás. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban mindenütt volt eső, amely a déli részeken az 5 mm-t általában meghaladta. A nappali hőmérséklet nyugaton kissé ala­csonyabb lett. A borulat általá­ban növekedett. Budapesten ma délben a hőmérséklet 11 C. fok volt. Időprognózis : Északi lég­áramlással változékony idő vár­ható hősülyedéssel és helyenként még esővel, később száraz idő valószínű. MacDonald holnap reggel megérkezik Angliába Londonból jelentik : A Duchesse of York gőzöst mellyel MacDonald Európába utazik, holnap reggel érkezik meg Liverpoolba. Mivel a miniszterelnök déli egy órára Londonba akar lenni és igy reg­gel 2 órakor vonatra keli szállnia, kifejezett kérelmére mellőzik a Hivatalos fogadtatást. Gnrtius lesz Stresemann utóda Berlinből jelentik: A külügy­miniszteri szék betöltése ügyé­ben rövidesen döntés történik. A Berliner Tagblatt szerint két­ségtelen, hogy Stresemann örö­két Curtius gazdasági miniszter veszi át. Egy amerikai színésznő megpofozott egy kritikust Londonból jelentik : Kinos bot­rány játszódott le a Iondoni Savoy hotelben. Lilian Foster amerikai színésznő megpofozta Hannen Swafferd kritikust, mert az azt irta róla, hogy: hangja egy hasbeszélő bábu hangjára ha­sonlít". A dühöngő színésznőt csak nagy nehezen tudták a pincérek megfékezni és eltávolították az étteremből. Nagy meglepetést keltett Hadik gróf cikke a diktatúra lehetőségéről. Budapestről jelentik: A „Pesti Hírlap" mai számában Hadik Já­nos gróf olyan cikket irt a dik­tatúráról, amely alkalmas arra, hogy ellenségeink tőkét kovácsol­janak belőle. Illetékes körök ezzel szemben kijelentették, hogy Magyarorszá­gon alkotmányos szervek vannek, amelyek képesek az ügyek ellá­tására és amelyek minden dik ta­torikus törekvést meg tudnak aka­dályozni. Csodálkozásukat fejezték ki, hogy egy komoly politikus ilyen irány* cikket irt és annak egy komoly sajtóorgánum^helyet adott. A szovjet letartóztatta egy ellenforradalmi párt tagjait Londonból jelentik: A szovjet politikai osztálya, mint azt a Tass-iroda jelenti, Észak Kau­kázusban »Orosz Mezőgazda­sági párt* nevü ellenforradalmi szervezetnek jött nyomára. A tagok jórészt gazdag juhte­nyésztők, akiket letartóztattak. Zoltán Béla nyugalmazott igazsagügyminiszter meghalt Budapestről jelentik: csepei Zoltán Béla nyug. igazságügymi­niszter, aki Magyarországot Neu­villyben a békeszerződés előké­szítő munkálataiban képviselte, majd a békeszerződés aláírása után a magyar—angol, magyar — jugoszláv, magyar—francia, ma­gyar-görög, magyar-belga tárgya­lások döntőbirája volt, tegnap este 3 órakor szivszéihüdésben meghalt. TŐZSDE. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90 275 volt Valuták: Angol font 27.80 — 95 Cseh korona 16.85—95 Dinár 9.98-10.06 Dollár 569.75—571.75 Frank 22.35—65 Leu 3.38-3 42 Líra 29.75—30.05 Márka 136.45—137.00 Osztrák schilling 80.10—80.50 Svájci frank 110.50—111-00 lerménvpiac: Buza 78 kg. 22.15—22.40 > 80 » 22 45—22.65 Rozs 15.15 — 15.25 Árpa I. 15.75—16.50 „ II. 15.25—15.75 Elsőrendű sörárpa 19.50—21.00 Másodrendű „ 17.50—19.00 Zab I. 15.25—15.75 „ II. 14.15—14.40 Tengeri 19.50—19.75 Köles 10.00 — 12.50 Korpa 10.30—10.70 Repce 52.10—54.00 Határidősök: Buza márciusi zárlat 23'70—23'71 májusi zárlat 24.39—40 Rozs 1930. márc.zárlat 17.35—37 Tengeri májusra 17.20—22 Egyes $zám ára fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom