Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-19 / 239. szám

J^íryidík. 1929. október 19. APRÓ HIRDETÉSEK | Mentettel <$-. W sasiig 30 Sfefc, siad«M>*A*i sző Hkd^ésít atiai érdek­iSMfare csak vHwzWlyes betóBöte© mattéit wttaaeokak. „Cim a idaé^aMW' frbkissü hirdetésekre csak • hmfetÉsea fefc&Btatett bi&sb betnoiKtóst e»e<te aAöíank sW*aátroiittet. Hifi w zpré, safat a ragr Uiért*B«fc a feladáskor MfotendS Vidékre! kvéSfeÖyifiben « h«MM« a hihette <JKa. A tea «eg}e<»­wfei oss|& : SsfferfcBflS á. e. 19 áriig fefejáí feteásl Fényképészeti cikkekben legjoDii beszerzési forrás a FöIdes-drogeria Bethlen utca 2- szám­Szakszerű felvilágosítás és sötétkamara használat díj­mentes. 6291—1 Vizondolálás, vasondolálás, hajfestés sző­kítés garancia mellett, — Takáts hölgvfoarász róm. katb. bérpalota. 7460—1 Borbélysegéd állást ke­res. Cim Bodnár Pal, Vay Adám acca 2. sz. (Takarék­palota.) 1 ZONGORA rövid. Bösendorfer kitűnő állapotban eladó. Cfm a kiadóban. 6398-10 • • töltő tollhoz kiváló minőségű tinta kap­ható a J 0 B A­nyomdában, Széchenyi út 9. szám. Jó megjelenést! fiatal leány kiszolgálóleánynak ajánlkozik, kézimunkához is ért. Cim Máv. bérp&lola VI. épcsőház 32. ajtó. 4249-1 Egy szoba, konyhái lakás kiadó, november l én el­foglalható. Szinház-u. 16.J 6583—9 Különbejáratu egymásba nyiló utcai és udvari szoba magányos ur részére nov. 1 ére kiadó. Vay Adám u. S4. szám. 6590—1 Vashordökat bármely nagyságban töllö­képes állapotoan magas kölcsöndijért 3 hónapra köl csön vennék, jelige. „Jó üzlet" 6601—1 Szép ad vari sióba, konyba, speiz, udvari bútorozott szoba kiadó. Damjanics-a. 5. szám. 6610—9 Gépész-kovács, aki Ford­son traktorho'. is ért január elsejére kerestetik hollmann gazdatág, Levelek. '6612 2 Két udvari szoba — jelenleg ügyvédi iroda — novemt-er 1-től kiadó Széchenyi tér 8. 6614 l Egy jókarban levő cipész cillndergép azonnal eladó. VayÁdám ncca 9. sz. Hangya Egy szoba-konyhás lakás magányosnak, vagy fiatal házaspárnak azonnal kiadó. Kótaji ut a 26. 6490—1 Jó varrónő házakhoz ajánlkozik. Er ntca 31. sz. Központon 2 utcai szoba irodának, rendelőnek, gar­zonlakásnak kiadó. Házas­párnas kívánatra mellék­helyiségekkel. Cim a kiadó­ban. 6580—2 Központon udrari szoba konyhával kiadó. Cim a ki­adóban. 6581—2 Bejárónőt keresek egész Dapra. Cim az Ujságboltban. 7473 Eladó 4 HP. Máver benzin motor és fősiij. Régi vásár­tér, Nagy Dániel. 7470 Bejáró mindenesnőt azonnal felveszek. Selyem-utca 97. 7472 Egy szoba-konyhás lakás azonnal kiadó, magányos udvar. Nyirfa-utca 44/a. sz. 6624 Kiskoronában moslék kapható. 7465 -2 Egy elegáns bútorozott szoba azonnal kiadó. Kos­suíh-utca 7. 7466 Egy különbejáratu ele­gánsan berendezett kétágyas bútorozott szoba kiadó. — Szarvas-utca 32. Szoptatós dadának, vagy mindenesnek egy hó­napos gyermekkel ajánlko­zom, vidékre is megyek Holló-utca 7. 7467 Két kis udvari szoba, konyha kiadó november 1-ére. Nádor-otca 10. sz. 7468-3 Alighasznált szép háló­szoba, konyhaberendezés eladó. Cim az Ujságboltban. 7469 Kiajíó 3 szobás, fürdő­szobás modern lakás. Körte utca 26. szám. 6615—2 KQlönbejárata bútorozott szoba 1—2 úr részére eset­leg fiatal párnak konyha é3 speiz használattal kiadó. — Kótaji u. 31. Szántást vállalok Fordson-traktorral Jakab János Nyirpazony. 6618-2 Kettőszobás, stb. uj modern adómentes ház sürgősen el­adó, 5000 pengővel átvehető Liliom-utca 34. sz. 6172-3 Egy szoba, konyha, mel­lékhelyiségekkel nov. 1-től kiadó. Vay Adám utca 66. Megbízható, tisztességes főzéshez értő leányt kere­sünk azonnalra. Károlyi-tér 5. szám. 6619-2 Különbejáratu bútorozott szoba nov. 1-től ornak jutá­nyosán kiadó. Bocskai ulca 48. szám. 6620—2 Ich suche fűr meine Freundin bejseres Fráalein eine Stelle als Erzieherin in besssren Hsuse zu 1—2 Kinder im Altér von ÍV2-6 Jahren mit Familienan­schluss in dsr Náhe von Nyíregyház. — Erna Kropf, bei Pazoayi Elek László, Dcmfcwr 6616-1 SZÁMLÁKAT, LEVÉL­PAPÍROKAT, CÉG­KÁRTYÁKAT ÉS MINDENFÉLE NYOM­TATVÁNYOKAT JU­TÁNYOSÁN KÉSZÍT A NYÍREGYHÁZA, SZÉCHENYI ÚT-9. Rákóczi-utca 6. szám alatt, a Bristol-szálló épületében megnyílt az Apolló cukorkakereskedés. ahol nagyban és kicsinyben a leg. jutányosabb árak mellett besze­rezhetők a legfinomabb dras&k, cukorkák és mindenféle tejesoka­Iádé, azonkívül legfinomabb dessert különlegességek 6621-3 3535 — 1929. vht. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A budapesti kp. kir. járásbíróság­nak 139,103—1928. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytátt Finomított Vaeuum Olajok Kereskedelmi R.-T. javára 379 P 58 f. tőke s járulékai erejéig 1929. január 10. napján végrehajtás utján lefoglalt és ^000 P re becsült ingó­ságok, u. m: olajsajtó, 2 dinamó a nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 26,557—1929. sz alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ujfe­hértón 1929. évi október 28 napján d. e. 11 1/j órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1929. október 6. LABAY ANTAL 6622 kir. jbírósági végrehajtó. — Sonny-Boy Az éneklő bo­lond nagysikerű hangos film kot­tája szöveggel, zongorakísérettel — kapható az Ujságboltban. Vilianyvilágitás, v^Ilámháritó és villamoscsengő szerelést és javítást legjobb minőségű anyagból legolcsóbb árban eszközöl Petrovics Lajos villanyszerelési vállalata Műhely; Zrinyi Ilona-u. 8. Nyírvidéki Takarék épület Lakás Csi!!ag--utca 39. sz. REKORD LEGÚJABB DIVAT és a téli szezon DIVATLAPOK DIVATLAP ALBUMOK m egérkeztek az UJSÁGBOLTBA 6617 I Nagyothallók figyelmébe A legkitűnőbb villamos hallókészülékek bemutatása és kipróbálása október 20—21-én Nyíregyházán, a Koron szállodá­ban. — Dr. Kovácsné, Bttdaptst: elm : VII., Ertsébet-körut 42. í _ 6442—20 Sirköireii gránit, márvány és termés­kőből nagy választékban és jutá­nyos áron kaphatók. Temetőkben betüvéf ést és aranyozást szaksze. rüen eszközöl helyben ugy, mint vidéken felelősség mellett Kovács Lajos kőfaragónfester Nyíregyháza, RákÓC2Í-utca 23. sz. ELE GÁNS LEVÉLPAPÍR. A t ü JSÁGBOLTBAN Eladó a Széchenyi-út 14. sz. lakóház, mely áll egy négy szobás, fürdő­szobás, egy két ssobás és egy udvari lakásból. Nagy telekkel. Külön telek a Báthory-utcára Érdeklődni lehet Sséchenyi-üt 9. szám alatt. 1947—? WALTERNE KALAPSZALONJA (azelőtt M« Carly Walter Paris Bld. Sebestopol 36.) Ny$f8§y!tázán, Luther-u. 20. Páris, Bécs és Budapest legújabb és legszebb kalapmodelljei állandóan raktáron. Átalakítások és gyász­kalapok 2 óra alatt készülnek. taanlóleán; felvétetik. 7732­f ebérnem üésh Qrí s 6t oppolás. varrás khj^ Nyíregyháza, Vay ;Ádí'm-u. 2, &sm£iwmmtw Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom