Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-01 / 223. szám

Nyíregyháza, 1929. október 1. * Kedd Xss évfolyam. 223. sz, JSfYÍRYIDÉK. CMflroMel Arak heíybun és vM4kM: STSO p*ng«. 7-SO : «• taMkaak 2BH* o^adate* PM|& I F6a átejt | P«l mmmém-^m* AlapHotte JÓBA ELEK P«*nrk«Mrt« i Or. S. SZABÓ LÁSZLÓ. F*l«i&« SMrkMztS t VERTSE K. ANDOR. SwrtMzIJiíg áa ktorthFvtUI: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon uAm 1S9. Postachac^u* ; Kéziratokat fuua adunk vlua, Ha majd a magyar munkások közül is kiemelkedik egy MacDonald, akkor részt vehetnek az ország kormányzásában — mondotta a kormányzó a makói szoborlelepltzési ünnepségen Makóról jelentik: Vasárnap dél­ben a kormányzó jelenlétében lep­lezték le a makói hősök emlék­müvét. A kormányzót Purgly fő­ispán és Nikelsky polgármester üd­vözölték. Petrovics képviselő mon­dott ünnepi beszédet és engedélyt kért az emlékmű leleplezésére, f A kormányzó nagyjelentőségű beszéddel váias/olt: — Ez az emlékszobor nemcsak hirdeti nekünk az áldozatos tettek magasztos emlékét, hanem állandó­an számonkéri tőlünk, hogy méltók ,maradtunk-e azokhaz, akik a haza iránti kötelességek önzetlen telje­sítésének szent örökségét hagyták reánk. Akkor a haza önfeláldozást követelt, ma csak áldozatokat, ak­kor mindent kockáravető bátorság­gal kellett becsületet szerezni é magyar névnek, ma kitartó, szivós munkával. Csak az közeledhet mél­tóan, nyugodt, férfias öntudattal ehhez az emléksxoborhoz, csak az mondhatja el magáról, hogy a hő­sökkel szemben megtette kötelessé­gét, aki erejéhez és tehetségéhez mérten kiveszi részét azokból az áldozatokból és abból a munkából, amely fajunk jövőjének ujrameg­alapozásához vezet. Hogy e mun­kában a Jtíezdet mérhetetlen ne­hézségeit sikerült leküzdenünk, azt annak köszönhetjük, hogy egy ha­talmas politikai párt lehetővé tette a kormányzat állandóságát. Az ország helyzete még ma is túlságosan nehéz ahhoz, hogy a jelenlegi állapoton erőszakosan változtatni akarjunk és a sötétbe­ugrást megkockáztathassuk. Ha a munkásság soraibó|L kiemelkedik majd egy-egy magyar MacDonald, Henderson és Snowden, a kikben meglesz a szükséges képzettség, te­hetség, széles látókör és szilárd jel­lem, akik átérezve fajuk és hazá­juk érdekeit, azok mellett erős nemzeti érzéssel és elszánt bátor­sággal szállnak sikra, mint az an­gol munkásság e nagy vezérei tet­ték azt Hágában, akkor nyugodt lelkiismerettel lehet őket is a kor­mányzás aktiv részeseivé tenni. — A falu népe, fajunk gerince, ereje, ősforrása, akikkel egynek érzem magam vágyaikban Remé­nyeikben, haladásra való törekvé­seikben és a magyar föld szerete­tében. Remélem, hogy sohasem fognak áldozatul esni olyan törek­véseknek, amelyek végeredmény­ben arra irányulnak, hogy őket nemzeti mivoltukból kiforgassák. Maradjanak ők továbbra is: büszkék és magyarok. Ugy mint eddig,, fogjanak kezet ezentúl is azzal a történelmi középosztál­lyal, amely ezeréven keresztül irányította ennek az országnak sorsát, és amely vele együtt van hivatva ezentúl is a nemzetnek irányt adni. Ha valaha valamely fölforgató irányzatnak sikerülne bennük a magyarság egyetemes érdekeinek átérzését megingatni és őket nemzeti érzésükből kivetkőz­tetni — akkor vége Magyaror­szágnak! Nikelsky polgármester a város nevében átvette a szobrot, majd a kormányzó nevében Koós szárny­segéd koszorút helyezett a talap­zatra. WM Bethlen miniszterelnök nyilatkozata az aktuális i és politikai kérdésekről BethTen István gróf miniszter­elnök az egyik fővárosi lap tudó­sítója előtt Inkén hosszabb nyilat­kozatot tett a gazdasági és poli­tikai élet aktuális kérdéseiről. A miniszterelnök többek között a f következőket mondotta: Legelőször a gazdasági bajok kutforrását J(ell keresni, amelyeket különféle tényezők okoznak. Ezek a bajok: a mezőgazdasági termé­nyek árhanyatlása, a hitelkérdés nehézségei s az állami terhek. Az összes mezőgazdasági termények árhanyatlása okozta azt, hogy ma nem olyan rentábilis a mezőgazda­ság ,mint azelőtt volt. Ki kell azonban jelentenie, hogy ezt ab­normisnak, kivételesnek és csak át­meneti helyzetnek tartja. A mai árafakulások mellett lehetetlen az export. Ennek annál kevésbbé a kormányzat az oka, mert az ára­kat nem mi diktáljuk, hanem a vi­lágpiac árai mértékadók reánk is. Csak az uj iparosodás! folyamat révén lehet a bajokon segíteni, amely folyamatot az állam teljes erejével támogatni kíván. Az állam komolyan foglalko­zik az exporthitel kérdésével is. Ennek eredményessége céljából tarifapolitikájába nagyobbfoku mozgékonyságot kiván bevinni. A világ pénzpiacán a helyzet nagyon feszült. A Pénzintézeti Központnak hatnia kell a pénzin­tézetekre, hogy azt a különbséget, amely a Nemzeti Bank kamatlá­ba és az őáltaluk a gazdáknál ki­helyezett kölcsönök kamatlába közt mutatkozik, lehetőleg csökkentsék. Nagy jelentőséget tulajdonit azoknak a tárgyalásoknak, ame­lyek most folynak Párisban s ame lyek a jóvátétel kérdését fogják végső nyugvópontra juttatni. A magyar állam hitele szempontjából a legnagyobb jelentőségű ez a tárgyalás, mert amíg a jövőben esetleg fizetendő jóvátétel ügye nincs rendezve, állami kölcsönök kihelyezéséről sem lehet szó. A jóvátételi probléma eltűnése óriási jelentőségű a pénzügyi"'re­konstrukció terén Addig beruházási programm nem vihető keresztül. A párisi tárgyalás alkalmával a magyar kormány a leghatározottab ban kijelentette, hogy uj terhek vállalására semmi körülmények között sem hajlandó. A termelés uj programmja a me zőgazdaság talpraállitása, ez pedig a mezőgazdasági üzemek átalakítá­sával érhető el. Ehhez kapcso­lódik a helyes útügyi politika va­lamint a kisvasutak kérdése. A kormány minden jótanácsot szívesen fogad, mert nem tartja magát csalhatatlannak. A költségvetés kiadási tételeinek csökkentése az előfeltétele az ál­lamháztartás egyensúlyának, ezért a pénzügyminiszter revízió alá ve­te az egész költségvetést. Felme­rült, ezzel kapcsolatosan az a' ki­fogás is, hogy a kultusztárca tui van dotálva. Aki gzonban a bé­keszerződések revízióját követeli, a ki követeli azt, hogy Csonkama­gyarország kiemeltessék csonkasá­gából s hogy a nemzeti egység helyreállíttassák, annak gondos­kodnia kell arról is, hogy a szel­lemi tőkék el ne pusztuljanak, sőt készen álljanak, amelyek a nagy ország adminisztrációjához és po­litikai tevékenységének felvételéhez szükségesek. Természetes, hogy a magyar kormány a revíziót óhajt­ja s az a felfogása, hogy a reví­zió kül- és belpolitikai egységgel érhető el. Ezalatt azt érti, hogy kerülni kell mindent, ami a po­litika-i, pénzügyi és gazdasági konszolidációt még csak a leg­csekélyebb mértékben is veszé­lyeztethetné. Közte és azok kö­zött, akik a revíziót követelik, nincs elvi diferencia, csak az idő­pont és tempó kérdésében. Felelős állásban levő államfér­fiunak kell annyi önmegtagadás! sal rendelkeznie, hogy még a nép­szerűség feláldozása árán is -ki­tartson álláspjnota mellett, amely ről meg van győződve, hogy az helyes. Fokozott mértékben kívánja ki­terjeszteni a kormány a közsza­badságokat. Az ősz folyamán uj formában kerül a törvényhozás elé a. sajtó javaslat, majd a gyüleke­zési, egyesülési jogról szóló tör­vényjavaslat is. i A titkos választójog terén a ki­terjesztés csak fokozatos lehet. A megyei általános választások az egész vonalon titkosak lesznek. A szociáldemokratákkal folyta­tott megbeszélés nyomán legköze­lebb olyan tények mutatkoznak, amelyek alkalmasak arra, hogy a szociáldemokrata párt külföldi összeköttetéseit a magyarság ér­dekében érvényesítse. Végül a békeszerződések reví­ziója kérdéséről nyilatkozott s ki­jelentette, hogy ma már más hangnemben tárgyalható s Ma­gyarország külpolitikai helyzete eb ben a tekintetben jelentékenyen ja vult. [ ^HÓVIHAR DÜHÖNG IZLAN­DON f . Londonból jelentik: Izlandon óriási hóvihar dühöng, amelynek következtében több ember és ál­lat megfagyott. Azt hiszik, hogy az ottani hideg időjárás átterjed Európára is . TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor 90.41 zárlatkor 90 465 volt Valuták: Angol font 27.70—85 Cseh korona 16.87—97 Dinár 9.98 — 10.06 Dollár 570.80—572.80 Frank 22.25—55 Leu 3.36—40 Lira 29.80—30.10 Márka 136.20—80 Osztrák schilling 80.35 — 75 Svájci frank 110.15—110.65 1 erménvpiac : Buza 78 kg. 21.20 — 21.40 > 80 » 21 40—22.65 Rozs 15:15 — 15.30 Árpa I. 15.75 — 16.50 „ II. 15 25—15.75 Elsőrendű sörárpa 20.00—22.00 Másodrendű „ 17.50—19.00 Zab I. 15.00—15.50 „ II. 13 25—13.75 Tengeri 19.00—19.25 Köles 12.00-12.50 Korpa 11.00—11.25 Repce 50 00—52.00 Határidősök: Buza októberi zárlat 21 01—21.04 1930. márciusi zárlat 23.46—23.47 májusi zárlat 24.25 — 26 Rozs októberi zárlat 15.48—15.50 1930. márciusi zárlat 17.95—17.96 Tengeri májusra 17.16—18 Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom