Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 173-197. szám)

1929-08-30 / 196. szám

6 J/VíRYIDÉK. 1929. augusztus 30. Kórágyon A nagy nyiri mesemondó, a sza­bolcsi akácos utak ihletett tollú rajzolója kórágyon fekszik. Be­teg a sziv, fájóaa beteg, az a sziv, mely annyi sok derűt csalt sok­sok szivbe. Érzelmes, bus szive­ket gyógyított és ma ' gyógyitás­•a szorul az a sziv, honnan derű, boldogság áradt. Kórágyon fekszik a Nyírség nagy fia, büszkesége! Sokan talán nem is tudják, mit jelent a kórágy?! kik az élettől nyert erőtől egészségtől duzzad­tan, pajkos jókedvvel töltik nap­jaikat, azoknak fogalmuk sincsen, mi a kórágy magánya, mi a kór­ágy unalmas egyhangúsága. Akik láztalanul, nyugodt vérméséklet­tel élik le napjaikat, nem tudják, mit jelent a nyugalmat, pihenést adó éjszaka lázas, viziós nyugta­lansága a lázas betegnek. Nem tud ják, mit jelentenek az örökkévaló­ságnak tetsző éjszaka kísérteties percei. '» A szép tiszta, fehér betegszo­ba falai mint áthághatatlan jég­páncél merednek a, láztól égő sze­mek előtt, . - ­í* A homályosan égő villanykör­te sugarai mint éles tőrök haso­gatják a szemgolyót. Az agy rémeket fest maga elé beteges képzelődésében. Szerettein ket ott látjuk a nyomor kérlelhe­tetlen karjaiban. A kétségbeesés, a nélkülöző kétségbeesés mély ba­rázdákat, ráncokat von a veríték­től gyöngyöző homlokra, a sápadt arcra. . Tátongó szakadékok, borzalmas mélységükkel elnyeléssel fenyege­tik szivünk szeretteit. A nélkülözés, a szenvedés sötét napjai mint mázsás sulyok nehe­zednek gyenge vállaikra és gör­nyedten könnyes szemekkel cipelik az élet nehéz keresztjét. ...És ha a robotos munkában megkeményedett szívű napszámosa az életnek ilyen sötét képeket lát, milyen lehet az a szín, melyet egy szeizmográfszerü érzékenység­gel megáldott szívű nagy magyar iró lát maga előtt kórágyán? Az egyszerű robotos ember lelkivilá­gában is hatványozott mértékben tornyosulnak az aggódás sötét fel­hői... Hát még egy olyan agyban hogy ne tornyosulnának százszoros erővel, melyben az emberi élet­szépségek meglátásai reflektorként tündököltek, melyben százszoros erőve/* vetitődtek az események, melyek mélységei és magasságai­nak felszinrehozásához csak a zseniknek adatott meg a képes­ség. A szülőtöld Avagy nem százszoros-e a vá­gyakozás a kórágyon gyermekko­runk édes emléke: a szülőföld után. Képzeletünk folyton ott jár az édes otthon lágyan simogató, be­cézgető drága emlékei között. Vigan hasítja korcsolyánk az Eletó jegét. Repül kicsi szánkónk a »taligás« szánkája után akasztva a vakító szikrázó havon. A Szé­chenyi liget fái között csábítóan csattog a csalogány. A magas je­genyén sárga rigó fészkel. Hív, csábit a fészek. Kicsimy fiókák sipogva sirnak. Az öreg anyari­gó kétségbeesetten hallatja hang­ját. Kér, könyörög fiókáiért. Szívszaggató hangok. A Széna-té­ren vándorcirkusz ütötte fel sát­rát. Kifestett arcú bohócok buk­fencezpek a bejárat előtt. Az erő­művész kihívóan mutogatja vas­izmait. Bent szól a zene. Réztrom­bita érces hangja sikolt fel. Majd recsegő hangok remegtetik meg a léget. Ezüst hatos szorong a ki­csi, moszatos ökölben. Megindul a számolás. Bent szemkáprázta­tó látványosság. És vége a hatos­nak. Kovács bácsinál pedig holnap egy jó hosszú édesgyökér. Hol­napután fekete cukor. Meg fütyü­lős cukor. Meg lövő cukor. Szinte se vége, ,se hossza a jobbnál­jobb nyalánkságoknak... Sziréna bugl — Vége az édes álmozodásnak. A betegszoba nyi­tott ablakán kérlelhetetlen kímé­letlenséggel üvölti be a rohanó autó bugó szirénája a .rideg mát. És a Nyírség aranyos tollú me­semondója, a susogó akácos halk szordinójának édes-bus interpretá­lója, a nemesi kúriák karcsú kis­asszonyai bűbájos portréinak mes­teri megrajzolója: Krudy Gyula fátyolos szemmel néz maga körül. Fájón gondol a holnapra, vájjon lesz-e ott messze a betegágytól, a nyíri Iknkák kúriáiban érző szivü barát, megértő cimbora, aki a be­tegágya körül settenkedő rémeket segít elhesegetni? Lesz-e a szabol­• esi irodalmi körökben, társadalmi és hatósági szervekben sóhajainak biztató visszhangja? Én tudom, érzem, hogy az a kétségbeesett, fátyolos tekintet nem hiába néz merően a • Nyír­ség metropolisa felé. Én tudom, érzem, hogy itt minden szív együtt dobban abban az érzésben, hogy a mi büszkesé­günknek, nem, az ország büsz­keségének nem szabad, hogy be­tegágyát a kétségbeesés rémei ve­gyék körül. Nem szabad, hogy az az aranyos sziv, mely Jkyan pa­izarut szórta derűt keltő' sugarát, íekete árnyak bus fáklyáitól legye­nek körülvéve. A megértés, a szeretet, a meg­nyugvás derűjét a szabolcsiaknak, de különösen a nyíregyháziaknak keli Krúdy Gyula betegágya körül terjeszteni elsősorban! A földmivelésügyi miniszter szózata a gazdákhoz a kedvezményes műtrágya ügyében (A Nyirvidék tudósítójától.) A m. kir. földmivelésügyi mi­niszter a következő hirdetményt bocsátotta ki: ( Minden gazdának tudnia kelt, hogy bő termésre csak akkor szá­mithat, ha földjét kellően trágyáz­va, jó termőerőben tartja. Ehhez elsősorban helyesen kezelt jó is­tállótrágyára van szüksége, de az istállótrágya mellett nem nélkü­lözhetjük a műtrágyákat sem, mert igy adhatjuk meg a n^ényzet­nek kellő mennyiségben azokat a tápláló anyagokat, amelyek a nö­vények erőteljes fejlődéséhez és a dus terméshez nélkülözhetetlenek. Egyrészt tehát az a törekvésem, hogy a agzdákat az intenzív gaz­dilkodásban minél "hathatósabban támogassam, másrészt az a nagy érdeklődés is, amellyel a gazdák az elmúlt esztendőben a műtrá­gyák beszerzésének megkönnyíté­sére megszervezett műtrágya-akciót fogadták és a számukra biztosított hitelt igényhevették, arra késztet­nek, hogy a műtrágyák beszerzésé­nek ezt az előnyös módját a folyó évben is biztosítsam. Megállapodást létesítettem tehát a hazai műtrágyagyárakkal és a külföldi gyártmányú műtrágyák vezérképviseleteivel" arra nézve, — hogy a megfelelő hitelképességgel b£ró gazdáknak a különböző — foszfor-, nitrogén-, kálitartalmu — ^szuperfoszfát. rhenániafoszfát, ká­lisó, mésznitrogópj,, (thomassaiak, ammóniák, leunasalétrom, mészsa­létrom. chilisalétrom) műtrágyákra a folyó évi őszi idényben 12 havi váltóhitelt nyújtsanak oly módon, hogy a gazdáknak módjukban le­gyen a műtrágyák árát a következő évi termés jövedelméből kiegyen­líteni. Ezzel egyidejűleg intézkedtem az iránt is, hogy az . 500 kat. hold nagyságú, vagy ennél kisebb föld­birtokkal biró gazdák az általuk igényhjevett mütrágyahitel után legfeljebb csak 4 százalék, az 500 kat holdnál nagyobjj, de legfeljebb 2000 kat. hold nagyságú földbir­tokkal bjró gazdák pedig legfel­jebb 6 százalék kamatot fizessenek, az ezen felül lévő kamatot pedig a gazdák helyett a földmivelési mi­nisterium fizessefmeg a műtrágyát hitelező gyáraknak és vezérképvi­seleteknek. Az említett birtokkategóriákba tartozó hitelképes gazdák tehát a folyó év őszén a szükséges műtrá­gyákat ily módon készpénzkiadás nélkül szerezhetik bp, ugy hogy a műtrágyák árát majd csak a jövő évi termésből kell kiegyenliteniök és a hitelbp vásárlás utáni kama­tot csak a fentiek szerint keli fi­zetniök. . ^ Minthogy pedig a helyesen meg müveit termőföldön kedvező csa­padékviszonyok mellett a megfe­lelő mütrágyafélék "kellő mennyi­ségben alkalmazva^ jelentékeny ter­méstöbbletet hoznak, a gazda ezen hitel igénybevételével ulyan jöve­delemtöbjaletet biztosithat magá­nak, amelybpl a műtrágyák árának levonása után is tetemes összegű tiszta haszna marad. Azok a gazdák tehát, akik a jelen hirdetményben fogfaltak ér­telmében a kamatkedvezménnyel egybekötött mütrágyahitelre jogo­sultak és mütaágya szükségletüket annak igénybevételével akarják fe­dezni, forduljanak közvetlenül a a hazai műtrágyagyárakhoz, vagy a külföldi műtrágyagyárak itteni vezérképviseleteihez, vagy az egyes mütrágyakereskedőkhöz és a_ mű­trágyák megrendelésével egyidejű­leg jelentsék be, hogy a műtrágya szükségletüket a kamatkedvezmény­nyel egybekötött hitelre kívánják beszerezni. A gazdáknak ez alka­lommal be kell nyújtani egy saját kezűleg alárt nylatkozatot összes földhirtokuk nagyságáról, a mit (magán a nyilatkozaton) igazoltat­ni kell 500 kat. hold földbirtok nagyságig a községi elöljáróság­gal. az azonfelüli birtokokra nézve pedig a vármegyei magyar kir. gazdasági felügyelőséggel. A gyá­rak és vezérképviseletek ezen fel­tételek fennforgása esetén a ren­delést tartoznak mindenféle mű­trágyára nézve a mütrágyakereske­delembpn általánosan érvényes mó­dozatok mellett teljesíteni. A kamatkedvezménnyel egybe­kötött mütrágyahitel minden ná­lunk használatos foszfor-, nitro­gén. és kálitartalmu műtrágyára ki van terjesztve. A műtrágyák árára nézve kikötöttem, hogy a gazdák részére ezen akció keretében szál­lítandó műtrágyák ára a általáno­san érvényes eladási áraknál ma­gasabb nem lehet. A műtrágya ára és a szállítási költség azonban elő­nyösebb vagónrakományok (lega­lább 100 mm) vételénél és szállí­tásánál. a gazdák tehát saját ér­dekükben cselekszenek, ha a mű­trágya szükségletüket együttesen, teljes vagónrakományokban rende­lik meg és szállíttatják le. Felhívom a gazdák figyelmét ar­ra is, hogy a műtrágya mennyi­ség, amely után a fentiekben is­mertetett kamatkedvezményt biz*o­% iádóéőmban, , ízben éöcíeócőáffban I 'ÖETMEM#; miU! KCMC;?lMfPWETLEN\ Kérje minden fűszertore sftetfésften a most megjelent 148 receptet tartal­mazó, színes képekkel illusztrált Dr. OETKER-féle RECEPTKÖNYVET ára 30 f. Ha a fűszeresnél nincs, fordaljon közvetlen hozzánk: Dr. OETKER A. gyárhoz P Budapest, VIII,, Conti-ulcj 2 3. sitottam korlátozott, ishát minden gazdának érdekéb.en áll, hogy a szükséges műtrágyákat ezen hitel­akció keretében minél előbb biz­tosítsa. A kamatkedvezményre való jo­gosultság és a kamatkedvezmény mértéke fentiek szerint a gazda­ság nagyságától függ; ennek meg­állapításánál figyelembe veendő az illető gazda tulajdonát képező ösz­szes szántóföld, rét, legelő, kert, vagy szőlő területe. A 2000 kat. holdnál nagyobb gazdaságok, valamint az annál ki­sebb, de részvénytársasági tulaj­dont képező gazdaságok a kamat­kedvezménnyel egyb (ekötöíit hiteit­ben nem részesülnek. A szóbjan lévő hitelt és kamat­kedvezményt — a jelen rendelet­ben előírtak mellett — a bérlő gazdaságok is igénybevehetik, de azzal a megszoritássaal, hogy szá­mukra a műtrágyagyárak és kép­viseletek a hitelt elvileg minden alkalommal csak 3 hónapra nyújt­ják és ennek lejártával a hitel meghosszabbítást újból kell kérniök a fentebb említett 12 hó­napi időtartam határáig. Megfe­lelő hitelképesség mellett szóban­levő mütrágyahitelt és kamatked­vezményt a fentieknek megfelelő­en igénybevehetik a legeltetési tár­sulatok : és a közös és közlegelők­ben érdekelt birtokosságok és köz­ségek is. A váltóhitellel járó bélyegille­ték a gazdákat terheli. A földmivelési kormány ezter* kamatkedvezmény biztosításával te­temes összegű anyagi áldozatot hoz a gazdák javára mezőgazdasági ter­melésünk érdekében. Bizom abban, hogy ez az áldozat nem marad eredmény nélkül és mindazok, a kiik a jelen akció keretében az ál­lam támogatásával meggyőződhet­tek a műtrágyák használatának — nagy jelentőségéről és előnyeiről, a termelés fokozásának ezt a fon­tos eszközét a jövőben is minden állami támogatás nélkül is állan­dóan használni fogják, amivé*" nem Csak saját boldogulásukat, hanem a köz javát, a nemzeti jövedelem gyarapodását is szolgálni fogják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom