Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-20 / 163. szám

2 JWLFÍRYIDÉK. 1929. julius 20. Ne higyj magyar az oláhnak! A leggyönyörűbb magyar szabad­ságharcban : a kuruc-korszakban igy daloltak az elárult és becsa­pott kurucok a labancokról: »Ne higyj, magyar, a németnek. Akár­mivei 'hitegetnek. Mert ha ád is nagy levelet. Mint a kerek köpö­nyeged. S pecsétet üí olyat rája. Mint a holdnak karimája, Nincsen abban semmi virtus, Verje meg a Jézus-Krisztus!« Ezt a bájos és igaz kuruc-nótát ma aként keli megváltóztatnunk, amint cikkünk homlokára irtuk: »Ne higyj magyar az oláhnak!« Mert oláh is ígérget, mint egykor a német, de ő sem ád semmit az adott szó szentsé­gére, ami — s ezt magyaráznunk sem kell — jellembe és becsületbe vágó dolog... A román kamara minapi ülésén átnyújtották a magyar pártok ve­zetőinek azokat a módosításokat, amelyeket Maniu miniszterelnök a közigazgatási törvényjavaslaton hajlandó a magyar párt kívánságá­ra keresztülvinni. A Magyar Párt a módosítások áttanulmányozása után nyomban elhatározta, hogy mivei azok egyáltalában nem elé­gítik ki a parlamenti frakciót és alapvető kérdésekben semmiféle engedményt sem jelentenek, a Ma­gyar Párt képviselői a deklaráció előterjesztése után kivonultak a kamarából. A kamara ülésén Bethlen Gy. gróf, a Magyar Párt elnöke kifej­tette, hogy pártja már régen várja, hogy jogos kívánságainak megfe­lelően módosítani fogják a törvény javaslatot. — Azt hittük, — mondotta —, hogy ezek a módosítások meg fog­nak felelni a gyulafehérvári ponto­zatoknak, különösen annak a pont­nak, amely szerint minden Romá­niában lakó népet a saját anya­nyelvén kell igazgatni és minden nép az igazságszolgáltatásban a maga nyelvét használhatja. Ez politikai nyelven szólva, a nem­zeti önkormányzatot jelenti. Er­dély klasszikus példája annak, hogy e népraj zilag annyira kevert lakosságú területen a békés együtt élés és a becsületes együttműkö­dés csak a nemzeti súrlódások ki­küszöbölése révén érhető ef. Maniu mininszterenök Bethlen György grófnak adott válaszában kijélentette, hogy a gyulafehérvári határozatokban nem helyezték ki­látásba az egyes nemzetek önkor­mányzatát. A Magyar Párt főtitkára beszélt ezután. — A régi Magyarországban — mondotta — kötelességem volt, hogy mint erdélyi köztisztviselő, megtanuljam a román nyelvet, mert románok között is éltem. So­hasem történtek volna olyan mu­lasztások és nem szenvedett volna annyit az erdélyi magyar nép, ha a román tisztviselők megtanulták volna annak a magyar népnek a nyelvét, amelynek ügyes-bajos dol­gait kötelesek intézni. Ime, igy tartották meg az olá­hok a magyaroknak tett Ígéretü­ket.... És ezekután Maniu minisz­terelnök van olyan cinikus, hogy azt kürtöli világgá: »Románia a kisebbségekkel 'szemben minden­kor megértéssel viseltetett és igy fog eljárni a'jövőben is«. Mit szól­junk ehhez a cinizmushoz? Egye­lőre semmit sem szólunk, csak föl­írjuk arra a listára, amelyben a többi oláh komiszkodás egész se­rege feketül.... S reméljük, hama­rosan eljön az az idő, amikor oda­kiálthatjuk az oláhoknak: »Most­már betelt a lista, betelt a keserű pohár, — mostmár hadd jöjjön az elszámolás!* Ha jelent meg a szabolcsi törvényhatósági választókerületek területi beosztásáról szóló szabályrendelet {A »Nyírvidék« tudósítójától.) Szabolcsvármegye törvényható­sági bizottsága amint ezt a Nyir­vidék megírta, elfogadta és hatá­rozattá emelte a vármegye alis­pánjának és az állandó választ­mánynak a törvényhatósági vá­lasztókerületek beosztásáról és az egyes választókerületek áltat vá­lasztandó törvényhatósági 'bizott­sági' tagok számának meghatáro­zásáról szóló előterjesztését. — A törvényhatósági bizottság határo­zata alapján a vármegye alispán­ja ma adta ki az 1929. évi 30 t. c. 12 szakasza értelmében alkotott a vármegye életében történelmi je­lentőségű szabályrendeletet, ameiy a következőképen szól: Szabolcs vármegye a vele köz­igazgatásilag ideiglenesen egyesi­tett Ung vármegye, ezidőszerint a vármegye közigazgatása alá ren­delt Bereg vármegyei községek és Nyíregyháza megyei város terüle­tén a törvényhatósági választóke­rületek területi beosztása és az egyes választókerületekben válasz­tandó törvényhatósági bizottsági rendes tagok és póttagok száma a következő: / I. Tiszalöki választókerület. Székhelye: Tiszalök. Magában foglalja: 1. Polgár. 2. Büdszentmihály, 3. Tiszabüd, 4. Tiszalök, 5. Tiszaeszlár községe­ket. | Választ 16 rendes, 8 póttagot. II. Tiszadobi választókerület Székhelye: Tiszadob. Magában foglalja: 1. Tiszadob, 2. Tiszadada, 3. Taktakenéz, 4. Prügy, 5. Baj, 6. Csobaj, 7. Ti­szaladány, 8. Tiszatardos közsé­geket. Választ 8 rendes, 4 póttagot. III. Gávai választókerület. Székhelye: Gáva. Magában foglalja: 1. Gáva, 2. Rakamaz, 3. Tiszanagyfalu, 4. Sza­bolcs, 5. Balsa, 6. Zalkod, 7. Viss 8. Kenézlő, 9. Vencsellő, 10. Ti­szabercef, 11. Paszab, 12. Buj, 13. Ibrány, 14. Timár községeket. Választ 18 rendes és 9 póttagot. IV. Kemecset választókerület. Székhelye: Kemecse. Magában foglalja: 1. Kemecse, 2. Nagyhalász, 3. Kótaj, 4. Nyir­pazony, 5. Oros, 6. Sényő, 7. Nyir- g tét, 8. Nyirszőllős, 9. Nyirtura, 10. Beszterec, 11. Kék, 12. Ber­kesz, 13. Demecser, 14. Nyirbog­dány, 15. Tiszarád, 16. Vasme­^-yer,' '17. Gégény, 18. Székely köz­ségekét. Választ 16 rendes, 8 póttagot. V. Kisvárdai választókerület. Székhelye: Kisvárda. Magában foglalja: 1. Kisvárda, 2. Ajak, 3. Anarcs, 4. Nyírkárász, 5. Gyulaháza, 6. Szabolcsbáka, 7. Jéke, 8. Pap, 9. Fényeslitke, 10. Komoró, 11. Döge, 12. Szabolcs­veresmart, 13. Tiszakanyár, 14. Kékese, 15. Dombrád, 16. Pátroha, 17. Nyírtass községeket. Választ 22 rendes, 11 póttagot. VI. Mándoki választókerület. Székhelye: Mándok. Magában foglalja: 1. Mándok, 2. Tornyospálca, 3. Tuzsér, 4. Tisza­bezdéd, 5. Győröcske, 6. Záhony, 7. Zsurk, 8. Tis^aszentmárton, 9. Eperjeske, 10. Tiszamogyorós. 11. Benk, 12. Mezőladány, 13. Újke­néz, 14. Gyüre, 15. Gemzse, 16. Nagyvarsány, 17. Kisvarsány, 18. MIELŐTT NYARALNI MEGY, NÉZZE MEG A GYŰLÖLET PUSZTÁJA CIMÜ FILMSZENZÁCIÓT HÉTFŐN VAGY KEDDEN AZ APOLLÓBAN Pénteken csak 1 napig! JOE MAY mesterműve HAZATÉRÉS Három igaz ember drámája 10 felvonásban Richárd hadifogoly . , . . Gastav Frölich Kari hadifogoly Lara Hauaon Anna, Richárd Feleaége . . Dita Parlo és az .,UFA" kisérő műsor Szombaton Vasárnap BŰNTÉNY A VILLÁBAN (REJTÉLYES GYILKOSSÁ Q) Bünügyi riport 8 felv. STEWART B0SK0 a detektív szerepében és » kiaérfl műsor . Előadások kezdete ; hétköznap 5. 7 és 9 órakor Lövőpetri, 19. Nyírlövő, 20. Ko­pócsapáti, 21. Révaranyos közsé­geket. Választ 18 rendes, 9 póttagot. VII. Nagylónyai választókerület. Székhelye: Nagylónya. Magában foglalja: 1. Nagylónya, 2. Kislónya, 3. Tiszakerecseny, 4. Mátyus községeket. Választ 2 rendes, 1 póttagot. VIII. Nyirbaktai választókerület. Székhelye: Nyirbakta. Magában foglalja: 1. Nyirbakta, 2. Lorántháza, 3. Bessenyőd, 4. Magy, 5. Levelek, 6. Apagy, 7. ófehértó, 8. Nyirkércs, 9. Nyirib­rony, 10. Ramocsaháza, 11. Nyir­mada, 12. Pusztadobos, 13. Petne­háza, 14. Laskod, 15. Nyirjákó, 16. Rohod, 17. Vaja, 18. Öv községe­det. Választ 8 rendes, 4 póttagot. VIX. Nyírbátori választókerület. Székhelye: Nyírbátor. Magában foglalja: 1. Nyírbátor: 2. Nyirgyulaj, 3. Máriapócs, 4. Pócspetri, 5. Kisléta, 6. Nyírbo­gát, 7. Encsencs, 8. Piricse, 9. Nyírpilis községeket. Választ 10 rendes, 5 póttagot. X. Nagykáüói választókerület. Székhelye: Nagykálló. Magában foglalja: 1. Nagykálló, 2. Napkor, 3. Kállósemjén, 4. Kis­kálló, 5. Biri, 6. Balkány, 7. Sza­koly, 8. Ujfehértó, 9. Érpatak, 10. Geszteréd, 11. Bököny községeket. Választ 20 rendes, 10 póttagot. XI. Nyiradonyi" választókerület. Székhelye: Nyiradony. Magában foglalja: 1. Nyiradony, 2. Nyirmihálydi. 3. Nyirgelse, 4. Nyír lúgos, 5. Nyirbéltek, 6. Nyir­acsád, 7. Nyirábrány, 8. Nyirmár­tonfalva községeket. Választ 8 rendes, 4 póttagot. XII. Nyíregyháza megyei város választókerület. Székhelye: Nyíregyháza. Magában foglalja az országgyű­lési képviselőválasztásokra megál­lapított I., II., III., IV. V. VI. VII., VIII. szavazóköröket. Választ 18 rendes, 9 póttagot. XIII. Nyíregyháza II. szavazókerü­let. Székhelye: Nyíregyháza. Magában foglalja az országgyű­lési képviselőválasztásokra megál­lapított IX., X., XI., XII. XIIi. és XIV. szavazóköröket. Választ 16 rendes, 8 póttagot. Ezen szabályrendelet következ­tében a törvényhatóságnak a tör­vényhatósági választókerületek és a választandó törvényhatósági bi­zottsági tagok számának megál­lapítására vonatkozó korábbi ren­delkezései hatályukat vesztik. E szabályrendelet értelmében az egyes választókerületek áltai vá­lasztandó törvényhatósági bi­zottsági tagok száma az egyes vá­lasztókerület választói számának az összes választók számához vi­szonyított arányban mintegy 300 (háromszáz) választóra egy tör­vényhatósági bizottsági tagot szá­mítva állapittatik meg. Ezen szabályrendelet mint köz­érdekű, — a vármegye Hivatalos Lapjában kihirdetendő, annak ren­delkezései ellen a közzétételt kö­vető 8 nap, mint kihirdetési ha­táridő leteltétől számított 15 nap alatt a vármegye alispánjánál be­nyújtandó felebbezéssel lehet élni. •Kelt Nyíregyházán, Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék közönségé­nek 1929. évi julius hó 15-én tar­tott rendkívüli közgyűlésében. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom