Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-02 / 147. szám

Nyíregyháza, 1929. julius 2 # Kedd la. évfolyam. 147. szám ElflflscUal árak h»lyb«n és vWifcan: m^f Mra 8*60 p*ng& Nfcgy«xlévr» 7 60 parigfi. IflhÉUililnHItml te tanítóknak 20»/• eagtíkatay. Alapította JÓBA ELEK F6a*arkaazt6: Or. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Falnlós uarkasstö : VERTSE K. ANDOR. SiarkesztSség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Talafon szám 139. Postachequa Kéziratokat nam adunk viasza. Sértetlenül megtalálták az elveszettnek hitt spanyol óceánrepülőket Madridból jelentik: Pénteken az elveszettnek hitt Franco őrnagyot és társait a Numancia hidroplán­nal megtalálta az Azori szigetek közelében, az Eagle repülőgép anya hajó. A hidroplánt az északi széles­ség 36 fok 28 perc és a nyugati hosszúság 24 fok 14 perc alatt ta­lálták meg. A pilóták a körülmé­nyekhez képest jól érzik magukat, a gép csak kisebb sérüléseket szen­vedett. Az Eagle a pilótákat és a Numanciát Gibraltárba szállitja, ahova kedden, vagy szerdán érke­zik meg. A Nurmancia megtalálásának hirét elsőnek Primo de Rivera vette kéz­hez, azonnal közölte titkárjával és az aeró posta segitségével csakha­mar elterjedt a hir az egész ország­ban. A lakosság lelkes éljenzéssel fogadta a hirt és tüntető csoportok v,onultak fel. Az egyik csoport talál­kozott Jimenez és Iglesia pilóták­kal, akik éljenzéssel kisérték a hadügyminisztériumig. Londonból jelentik : Franco őr­nagy a brit tengernagyi hivatalhoz táviratot intézett, melyben részle­tesen beszámol az útról. Baj nélkül elérték junius 22-én az Azorokat. Eaután heves ízéibe kerültek és a tervezet leszállást sem tudták végre hajtani. Benzin kimélés miatt ké­sőbb leereszkedtek a tengerre, majd folytatták utjukat Fayal felé. 23-án 100 mérföldnyire voltak Fayaltól. 24—27 között a válta­kozó irányú szelek miatt és benzin hiány miatt le kellett szállniok, a kényszer leszállás elég simán ment végbe, helyzetük válságos volt, mig az Eagle megtalálta őket. Madridból jelentik : A Numancia megmenekülésének hire határtalan örömmel töltötte el a spanyolokat. A kormány üdvözlő táviratot inté­zett a brit admiralitáshoz, mely­ben köszönetét fejezte ki a sikeres és lelkes mentési munkálatért. Primo de Rivera beszédet mon­dott, melyben megemlékezett az angolok teljesítményéről, de egv­ben kiemelte a portugál, francia és olasz segítséget is, akik ugyanolyan odaadással siettek résztvenni a mentési munkálatokban, mint az angolok. Köszönetet mondott a saj­tónak is nyugodt hangjáért. Londonból jelentik: A Numanc'a megtalálásának hire Spanyolország­ban óriási lelkesedést keltett. Már minden reményt feladtak, hogy a pilótákat megtalálják. Madridot fel­lobogózták és örömtüzeket gyújtot­tak az egész országban. Tüntető menet vonult az angol nagykövet­ség elé és a nagykövetnek az erkély ről spanyol beszédet kellett .tar­tani. Primo de Rivera személyesen fejezte ki háláját a nagykövetnél az angol tengerészek iráni. A Péchy-család halálos autókatasztrófája a tiszabüdi országúton la délelőtt meghalt Péchy Tamásné, a többi sérültet a mentők a nyíregyházi kórházba szállították. — Defekt okozta a szerencsétlenseget (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Szombat délelőtt autókataszt­rófa történt Tiszabüd község kö­zelében az országúton. A szeren­csétlenséget gummidefektus okoz­ta és egy kiváló, közszeretetben élő, magyar nagyasszony, Péchy Tamásné, az autó utasainak egyike ma délelőtt kiszenvedett a tisza­büdi Kornis kastélyban, ahová súlyos külső és belső sérülésekkel vitték. A városszerte mély meg­döbbentést keltő autószerencsét­lenségről a következőket jelenti munkatársunk. Szombaton reggel Péchy Ferenc, honvédszázados ékesanyjával, Péchy Tamásné, született Kornis Ilonával, feleségével, a 6 eszten­dős Éva és a 4 éves Mária nevü leányával autóra ült, hogy a ket­tős ünnep alkalmával a rokonu­kat Kornis Ferenc tiszabüdi föld­birtokost meglátogassák. Az autó, amely Mikecz Miklós vármegyei főorvos Steyr kocsija s amelyet Péchy Ferenc százados vezetett, a jó országúton a megszokott iramban akadálytalanul -futott Nyir egyházáról Tiszabüd határáig, hol hirtelen erős gummidefektet ka­pott a kocsi első kereke. A gvors iramban haladó autó a defektre kapott erős fékezés pillanatában hatalmas szaltóval borult fel. Az autó utasai 'közül Péchy Tamásné nagy ivben zuhant az országút kö­vére, ahol súlyos zúzott sebbe* eszméletlenül terült el. Péchy Ta­másné, akit súlyos állapotára va­ló tekintettel nyomban beszállítot­tak Kornis Ferenc tiszabüdi kas­télyába, ma délelőtt kiszenvedett Az autó többi utasai közül Péchy Ferencné a kocsi alá került, mély koponyasebe} és kisebb agyrázkó­dást kapott. Megsebesült Péchy Mária és Éviké is, akiknek arca zúzódott össze, továbbá Péchy Ferenc, akiket a nyíregyházi men­tőautó beszállított az Erzsébet kor házba. Péchy Tamásné temetése, mely­re az egész vármegyéből nagy rész­réttel készül a kiterjedt rokonság, szerdán délután 3 órakor lesz Ti­szabüdön. A Péchy család sebe­sültjeit ma délelőtt vették rönt­gen vizsgálat alá, melynek be­fejezése után ki fog tűnni, hogy mily mértékben súlyos a sérülé. sük. Az egész városban nagy rész­véttel vették a hirt az autószeren­csétlenségről és a kórházban a a mentőállomáson állandóan érdek­lődik a város közönsége a sebe­sültek iránt. Különösen mély rész­vétet keltett Péchy Tamásné ka­tasztrofális halála, a jótékonyságá­ról, általában jóságáról ismert nagyasszonyé mindenki szerette és nagyrabecsülte Nyíregyházán, ahonnan valószínűleg sokan men­nek ki a szerda délelőtti temetés­re Tiszabüdre. Sporthírek A Péter-Pál napi guggerhegyi verseny abszolút győztesei : Széatísi Alán (Bugalti), Urbach László (A. J. S.) és Balázs László (Sunbeam). — Csoportgyőztesek : Dr. Wenzler Ferenc (Mercedes Benz), Verebélyi L. Miklós (Lancia) és Dr. Bezsilla Nándor (Morgan). Franciaország nagydijának győz­. tese Williams (Bugatti). Csehszlovákia motorkerékpáros nagydiját az angol Tyrell-Smith (Rudge) nyerte. Hungária—Hakoach 3:1 Rap'd Hungária 3:1 (3:0), Slavia—Rapfu 4:2, Slavia—Hakoach 8:0, Vasas —Atilla 2:1, Somogy—Bratislava 2:1, Nemzeti—Sc Lodz 2:1. Vasárnap Barsi 400 materen ki­kapott Szalaitól. Vízipóló: UTe—Hakoach 8:2, MTK—FTC 5 :o. Bárány 2 p 21 mp. idővel nyerte a 200 méteres gyorsúszást. Phö­bus versenyen pedig 100 méteren 1 p. 1 mp. időt ért el. A négynapos kerékpárversenyt a drezdai Tierbach nyerte 21 óra 31 perc 33 mp. idővel. Kehrling Wimbledonban került a világ legjobb 8 játékosa közé. Páhok harmadik lett Berlinben. Ma délelőtt nagy jelentőségű tanácskozás volt dr. Káüay Miklós főispánnál a közigazgatási törvény végrehajtásáról A törvény végrehajtásáról szóló rendelet ma érkezett meg (A „Nyirvidék" tudósítójától). A közigazgatási reformról szóló törvény végrehajtási utasítása ma délelőtt érkezett meg Nyíregy­házára. Dr. Kállay Miklós főispán a' délelőtt folyamán magához ké­rette Mikecz István alispánt, dr. Bencs Kálmán m. kir. kormány­főtanácsos polgármestert, Virá­nyi Sándor vármegyei főjegyzőt és a központi tisztikart, akikkel beható tanácskozásokat folyta tott a közigazgatási törvény ren­delkezéseinek végrehajtásáról. A tanácskozáson, amely a késő déli órákig tartott, mindenekelőtt a vármegye területén és Nyiregy házán megejtendő közigazgatási választások előkészítéséről volt szó. Ez az előkészítő munka rendkívül súlyos teendőket ró mind a városi, mind pedig a vár­megyei tisztviselő karra, mert a rendelet szerint a közigazgatási választások választóinak névjegy­zékét a rájuk vonatkozó esetle­ges felebbezésekkel együtt már augusztus 5 re el kell készíteni és fel kell terjeszteni a belügy­minisztériumba. A névjegyzék elkészítésére vo­natkozó munkálatokat a vár­megyeházán és a városházán a legnagyobb apparátussal máris megkezdették. TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor 90.60 és zárlatkor 90 65 volt. Valuták: Angol font 27.75—90 Cseh korona 16.95—17.05 Dinár 9.98—10.06 Dollár 570 .50—572.50 Frank 22.45—75 Leu 3 37—41 Líra 29.95—30.25 Márka 136.50—137.10 Osztrák schilling 80.45 — 85 Svájci frank 110.25—75 lerménvptac: Buza 78 kg. 22.20—30 » 80 » 22 50—70 Rozs 17.40 — 17.60 Határidősök: Buza Októberi zárlat 23.33 — 34 1930. márciusi zárlat 25.32—33 Rozs októberi zárlat 18.61 — 63 1930. márciusi zárlat 20 36—38 Tengeri juliusi zárlat 23 60—63 Teneeri márciusi zárlat 18.42-43 Egyes szám ára 86 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom