Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 122-146. szám)

1929-06-01 / 122. szám

W yiregyháza, 1929. junius 1 * Szombat Xa. évfolyam, 122. szám C!6rtz«té*l irsfc helyben *• -fMíken; Mra 2'50 pftng& N«ey«(14vr» 7-50 pengA, SStaíiiíhriwslékrieic é* tocttófcnafc 20»í» tagtíLniaj. Alapította OÓBA ELEK Fffesarkeoztö: Or. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelőt usrlceextő : VERTSE K. ANDOR.. Szerkesztőség és. feladóhivatal: 5ZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon ixatr 139. Postachequ* Kéziratokat aam adunk, viasza* A munkáspáitial vezetnek az angol választásokon Londonból jelentik: A választá­sok előreláthatólag csak pénteken fognak befejeződni. A választási harc utolsó napján a pártvezérek tartottak beszédet. Baldwin tegnap 12 kerületben tar­tott beszédet és a rádióban is be­szélt. MacDonald és Lloyd George is beszédet tartottak. A választások eredménye éjjel ii óra 30 perckor: konzervativ 7, Labour party 2, liberális 1, pár­tonkívüli 3. London hangulata a választások ellenére is nyugodt. Az emberek az utcákra gyűltek, hogy a trans­zparensekről értesüljenek a válasz­tási eredményekről. De egy neve­zetesebb sportesemény iránt sokkal nagyobb szökött lenni az érdek­lődés. ( Ma reggel 5 órakor a válasz­tások eredménye a következő volt; megválasztottak 77 konzervativ, • 120 munkáspárti, 14 liberális, 5 független képviselőt. A konzerva­tívok 1, a munkás párt 57, a li­berálisok S mandátumot nyertek. A konzervatívok 5, a munkás párt 3, a liberálisok 9, a kommunisták 1, a függetlenek 1 mandátumot vesztet­tek. A liberális »Daily Cronicle« le­sújtónak mondja a konzervatívok vereségét. A »Times« hangsúlyoz­za, hogy a konzervatívok vesztesé­gét a liberálisok okozzák, akik meg bontották a polgári front egységét. fc De mégis biztosra veszi a konzer­vativ párt győzelmét, idézi Cham­berlain mondását : »csak igen kis többségre van szükség«. A pártok állása reggel hét óra­kor a következő : konzervativ 77, munkáspárti 120, liberális 14, pár­tonkívüli 5, kommunista 1. Eddig a kormány négy tagja szenvedett vereséget. Chamberlaint 43 szó­többséggel Birminghamban képvi­selővé választották. A vereséget szenvedett jelöltek között van Ho­pe is. Megválasztották Oliwier Baldwint a miniszterelnök szocial­lista fiát munkáspárti programmal. Baldwin fia most nyert először mandátumot. A Trafalgar-tér transparensein. ezer és ezer ember olvasta a vá­lasztás eddigi eredményét. A meg­választottak között vannak eddig : Henderson munkáspárti vezér, Hoare konzervativ, Worthington Evans, Sir Owalad Nosley, Ton Shaw, Lansbury Ammon, Wilkin­son asszony, Amery, Trevelyan la­dy Astor. A szavazatok összeszámlálását ma reggel ' 5 órakor abbahagyták és csak 8 órakor fogtak ismét hozzá. A választások ideje alatt humo­ros jelenetek is játszódtak le. —­Hamptedben, London egyik északi kerületében a nőválasztók száma 1 5.701 -gyei több, mint a férfiaké. A nők közül a szavazásról kijövet többen szerették volna megváltoz­tatni a szavazat leadását, különösen egy asszony bosszankodott, hogy Lloyd Georgera szavazott, mikor kiderült, hogy Lloyd George nem konzervativ. A konzervativ párt nyert eddig 1, vesztett 52, a munkáspárt nyert 57, vesztett 3, a liberális párt nyert 8, vesztett 9, a pártonkivüliek vesz­tettek 1, a kommunisták 1 man­dátumot. Londonból jelentik : A választás­ról délután háromnegyed 1 óra kö­rül nem adtak ki ujabb jelentést csupán az eddigi adatokat egészí­tették ki. Az egyes pártok eddig alábbi eredményt érték el : a konzervativ pártnak 80, a munkáspártnak 122, a liberális pártnak 15 mandátuma van. Az eddig leadott szavazatok a következőkép oszlanak meg a pár­tok között : a munkáspárt 3.294.175, a konzervativ párt 2.893.529, a liberális párt 1.623.542 szavazatot kapott. A szavazatok összeszámlálását ma reggel 8 órakor felfüggesztet­ték. Végleges eredmény csak es­tére várható. Eddig 216 kerület­ből ismeretesek az eredmények. A kerületek száma 615. A miniszterelnök ma utazik Mad- 1 ridba Bethlen István gróf miniszter­elnök a fővárosból Inkére uta­zott, ahonnan ma délután indul Párison át Madridba. Távollété­ben Vass József helyettesíti s az ő elnöklete alatt tartják meg a ma esti minisztertanácsot is. Tiszadadánál egy ismeretlen férfi hulláját vetette ki a Tisza Tiszadadán a község határá­ban a Tisza egy negyven-ötven év körülinek látszó férfi oszlásnak indult hulláját vetette partra. A holttesten külső erőszak nyomai nincsenek. A nyomozás megin­dult. Két Zeppelin az Egyesült Álla­mok haditengerészete részére Newyorkból táviratban vesszük hirét, hogy az Egyesült Államok haditengerészete a Goodyear­Zeppelin Corporationnál két egyenkint 785 láb "hosszú légha­jót rendelt. A hangár, melyben ezt a két léghajót konstruálják 1300 láb hosszú és a leghosszab­bak egyike a világon. Mióta a Dillon Read Co. reorganizálta a Goodyear vállalat pénzügyeit am­biciózus tervekkel foglalkoznak a kormányozható léghajó fejleszté­sére. Amerikán keresztül léghajó járatokat rendeznek kisebb mé­retű kormányozható léghajókkal, amelyek előkészítik az oceánon való átrepülést. Milánói egyetemi tanárok Buda­pesten Bécsből jelentik: A milánói or­vosi egyetem 5 tanára és 12 hall­gatója Pepere professzor vezeté­sével Magyarországra jön, hogy az egészségügyi intézményeket ta­nulmánypzza. Útközben két na­pot Bécsben töltöttek és megte­kintették a magyar tudományos intézetet és elismerésüket fejez­ték ki. Tukát szabadon engedik, ha Hlinka belép az agrárpártba Prágából jelentik: A cseh ag­rárpárt tömöríteni akarja az ösz­szes pártokat és felajánlották Hlinkának ,hogy ha a tót néppárt belép az agrárpártba, akkor Tu­kat szabod bocsátják. Ezzel függ össze Mach dr. szabadlábra helyezése is. Pusztító hőség Newyorkban Newyorkból jelentik: A rekkenő hőségnek tegnap 4 ember eseti áldozatul. A vizbe fulltak száma 9. Bostonban 5 ember halt meg napszurástól és 4 vízbe fulladt. Szovjetoroszország jegyzéke a kínai kormányhoz Moszkvából jelentik: A muk­deni szovjet követ jegyzékkel fordult a kinai kormányhoz, hogy a karbini konzulátuson tartott házkutatás alkalmával letartózta­tott 40 szovjet polgárt bocsássák szabadon. Az időjárás A Meteorologiai Intézet je­lenti: Hazánkban a hűvös levegő betörések inkább csak az Alföl­dön okaztak esőket, ahol különö­sen a Tisza mentén zivatarral | kapcsolatosan jelentékeny meny­nyiségben esett, igy Szolnokon 36, Tiszafüreden 36, Mátészalkán 34 mm. csapadékot mértek. Mi­vel a hűvös északi szelek csak a délután órákban éreztették hatá­sukat, a hőmérséklet maximuma az Alföldön a 30 C fokot is el­érte. Budapesten ma délben a hőmérséklet 19 C fok volt. Idő­prognozis: Változékony és inkább hűvös idő várható. Nyíregyházán május 29-én szer­dán este 9 óráig a hőmérséklet maximuma 30.5 C fok, a mini­muma 152 C fok volt. Május 30-án, csütörtökön este 9 óráig a hőmérséklet maximuma 30.5 C fok, minimuma 12 C fok volt 6.65 mm. csapadékkal. Borzalmas földrengés volt Villa Tuelában Buenos Ayresből jelentik : A földrengés délután 5 óra 45 perc­kor kezdődött és csaknem megsza­kítás nélkül reggel 9 óráig tartott. Villa Tuelában minden épület ösz­szeomlott. Melvinak községben 19 emberv meghalt, 40 megsebesült. A községgel megszakadt minden vasúti és távíró összeköttetés. A földrengés után havazott és nagy hideg állott be. Apponyi Albert gróf olaszországi útjából az uj »entente cordiáI«-ra lehet következtetni Londonból jelentik : A »Daily Telegraph« római levelezője az olasz—magyar barátságra . nézve nagyjelentőségűnek tartja Apponyi Albert gróf fogadtatását. Mussoli­ni szívélyes magánfogadtatásából az uj »entente cordial«-ra lehet következtetni. Apponyi előadását, melyet a római egyetemen a ma­gyar kérdésről tartott, nagy tet­széssel fogadták. Kilátás van a jóvátételi megegye­zésre Párisból jelentik: Tegnap este sikerült a szakértőknek megegye­zésre jutni egymással. Egyelőre a németekkel is megegyezésre van kilátás. Tituíescu is Madridba megy Bukarestből jelentik: A nép­szövetség madridi "ülésszakára Románia képviseletében Gafencu államtitkár utazik, aki Párisbah találkozik Titulescuvai és együtt mennek Madridba. Egy osztrák lap Zaleski látogatá­sának jelentőségéről Bécsből jelentik: A »Deutsch­Öesterreichische Tagsblatt« Za­leski budapesti látogatásával fog­lalkozik és ugy véli, hogy a Ró­ma—Budaepst—Varsó kapcsolat nagyobb jelentőségű lesz, mint a kisantant. Űrnapja Rómában — Rómában rendkívül impo­záns volt az urnapi körmenet, jelentőségét fokozta, hogy ez volt az első körmenet a Vatikán és Quirinál kibékülése óta. TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor 90.565 és zárlatkor 90.565 volt. Valuták: Angol font 27.72- 87 Cseh korona 16.93—17.01 Dinár 9.99 - 10.05 Dollár 570.70 -572.70 Frank 22.30—50 Leu 3-37—4). Líra 29.95—30 20 Márka 1.36.45—136.95 Osztrák korona 80.35- 70 Svejci frank 110.15—55 'Ierménypiac: Buza 78 kg. 20 65—95 > » 80 » 21 20—50 Rozs 17.00-30 Határidősök: Októbeti zárlat 21 92—93 1 930. márciusi zárlat 23.65—66 Rozs októberi zárlat 17.34—35 1930. márciusi zárlat 18 87—89 Tengeri juliusi zárlat 22 55—56 $ Egyes szám ára I© fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom