Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-27 / 96. szám

4 JfsfYÍRYIDÉK. 1929. április 27. Színház • HETI MŰSOR : Igazgató : Gulyás Menyhért. Április 26. Péntek : Én és a há­gom. B. bérlet 18. Április 27. Szombat : D. u. 4 óra­kor : Bölcsődül. — (Mozihely ­árakkal.) Bérletszünet. — Este : 8 órakor : Párisi divat. A. bérlet 20. Április 28. Vasárnap: Párisi divat Bérletszünet. Április 29. Hétfő : Párisi dival B. bérlet 19. Április 30. Kedd. Párisi divat Bér­letszünet. vaitszalon alkalmazottja — G. Székely René Tivadar ur, a Hoffmann divatsza­lon alkalmazottja — Pattan­tyús Mihály. Recege, boltiszolga — Polgár Gy. Boy — Erényi Béla A méltóságos asszony — L. Dóczi Emma Egy kopott hölgy — Hován Irén Mici, szobalány — Török Ilonka Gábor, inas — Rónav, Gyula Első vásárló hölgy — P. Kállay R. Második vásárló hölgy — Gombos Erzsi. Első manekén —- Hován Mary Második manekén — Monti Boris. — Muck Károly dr. Wagner Szigfrid jó barátja, egy interjú során elmondotta, hogy Wágner Kozima, a nagy zeneszerző hires özvegye, aki most 94 éves, telje­sen megvakult. — A kibontakozásra irányuló osztrák tárgyalások során teg­nap ismét Mittelberger bregenzi tanár, a voralbergi tartományi kormány pénzügyi tanácsadója ke­rült a kombinációk előterébe. A hirek szerint van némi remény a megegyezésre. — Mahmud Mikhtar pasa volt török tengerészetügyi minisztert állami törvényszék elé állítják, mert a vád szerint angol hajógyá­raknak biztosíték nélkül 20.000 fontsterlinget fizetett ki. — A Newyork Herald uj fizeté­si tervről tud, amelyről állítólag a jóvátételi konferencia delegátu­sai egymás között tárgyalnak. A kissé homályos fogalmazásból az derül ki, hogy a jóvátételi érte­kezlet csak ideiglenes megoldást akar találni. — A Journal francia napilap vádolja a német birodalmi bank kormányzóját, hogy ujabb inflá­ciót zúdít Németországra, csak­hogy kibújhasson a jóvátételi fi­zetések alól. — Lil Dagóver a világhírű film­színésznő tegnap délelőtt Buda­pestre érkezett. A keleti pályaud­varon a »Lil Dagóver-club« tag­jai virágesővel fogadták a filmszi­nésznőt. — A kereskedelemügyi minisz­térium légügyi hivatalának közlé­se szerint a minisztérium nem tud arról, hogy az Indiába indult an­gol óriásrepülőgép Magyarország, illetve Budapest felett átrepült volna. ! | ' — Jalisco közelében Tepatit­lan mellett három nap óta véres harc folyik a mexikói felkelőkés a szövetségi csapatok között. A veszteség mind a két oldalon je­lentékeny. —- Egy postai teherautó tegnap délután Budán a Fő utcában ha­lálragázolta Langhauser Anna 19 éves háztartásbeli leányt, aki át akart szaladni az autó előtt s egyenesen belerohant a gépko­csiba. — Elisabeth Smidt 17 éves amerikai pilótanő uj időtartamre­kordot állított fél a női repülés­ben. Huszonhat óra 22 percig ma­radt a levegőben. — Nápoly és Cagliari között a postagőzösön kazánrobbanás tör­tént. A főgépész és két fütő súlyo­san megsebesült, a postagőzösnek vissza kellett térni a nápolyi ki­kötőbe. — A szörnyű orkán következ­tében, amely most Japán fölött dul, Hokkaidó szigeténél körülbe­lül négyszáz ember pusztult el. Zuruga és Wladivosztok között a vihar 80 kinai halászcsónakot mesz szire kihajtott a tengerbe és szá­mos repülőgépnek is nyoma ve­szett. — A német zenei életnek nagy gyásza van. Weissmann Adolf ta­nár, a liires zeneesztétikus és kri­tikus meghalt . Eladó a Széchenyi-út 14. sz. lakóház, mely áll egy négy szobás, fürdő­szobás, egy két szobás és egy udvari lakásból. Nagy telekkel. Külön telek a Báthory-utcára. Érdeklődni lehet Széchenyi-út 9. szám alatt. 1947—? Én és a húgom Premier volt és közönség újra nem jött. Francia vígjátékot adott a társulat, szellemes társadalmi szatírát, amelynek célzata annyira nyilvánvaló, hogy jelentéktelen, melyik kornak arisztokráciája, royalistája rajzolódik elénk. A főkérdés az, amelyről a népkölté­szet is annyiszor énekel : a szív kibékítő, áthidaló hatalma a tár­sadalmi elkülönülések fölött és ve­resége az átkos konvenciók miatt. A professzor, akit itt karikirozot­tan állítanak elénk, nem vágya­kozik a hercegi milliőbe, az ara­nyon, ezüstön, ceremóniás külső­ségeken át nem érzi meg a szívet, a szerelmes hercegné közeledése »idegeire megy«. Nem is a tanárt, a kispolgári társadalom képviselő­jét éri a kudarc, hanem a herceg­nét, aki nem szerethet szive szerint. A szellemes, szatirikus vígjáték szereplői a jellemrajzolás magaslatán állottak. Rokonszen­ves meleg egyéniséget sugározta­tott Harmath Jolán, művészi port­rét festett meg Zemplény, a legki­sebb mozdulattal is intenzív lel­kiséget vetített elénk Kabos, ka­rakterisztikus volt Polgár. jól felvázolt ábrázolás volt Nóvák alakítása, frappáns, friss szép­séggel hatott a mindig rokonszen­ves Irsay Nóra és a temperamen­tumos Nádor Olga. A közönség kitűnően mulatott. * Ma este Berr és Vemeuil vígjá­tékát, az Én és a hugom-at ismétli meg a szinház. * Holnap, szombaton este lesz Bé­keffy—Lajthay uj operettjének, a Párisi divat-nak a bemutatója. A Mesék az Írógépről és Régi nyár szerzőinek uj operettje. A Párisi divat szenzációsabbnak Ígérkezik összes eddigi müveiknél. Zene és szöveg igazi vérbeli operett, az utolsó évek legjobb terméke. * Szombaton délután 4 órakor mo zihelyárakkal a Bölcsődal kerül szinre. * Vasárnap két előadás lesz. Dél­után 4 órakor mérsékelt helyáraK­kal Mágnás Miska, este 8 órakor pedig a Párisi divat van műsoron * A Párisi divat előadásait Gu­lyás Menyhért rendezi. Szinre ke­rül szoombaton, vasárnap, hétfőn és kedden este a következő sze­reposztásban : Özv. Tassy Lászlóné —- Irsay Nóra Ifj. Tassy László, földbirtokos — Márkus Lajos Virányi .Dolly, színművésznő — Ta­kács Rózsi Hoffmann Jenő, divatszalontulaj • donos — "Daniss Győző Manci kisasszony, a Hoffmann di­vatszalon alkalmazottja — Turcsy Jolán Malvin kisasszony, a Hoffmann di­SPORT A Nytve a Dkasét kapja ellenfe­lül, a Nykse pihen a vasárnapi fordulóban Már benne vagyunk a bajnok­ság közepében, most már kiala­kult a küzdelem a csapatok kö­zött, c supán az első hely és az utolsó az, amelyre még tippelni is nehéz. Különösen a bajnokság első helye az, amelyért szinte páldanélküli küzdelem fog foly­ni. Ez a küzdelem bennünket kö­zelebbről is érdekel, mert két csapatunk a Nytve és a Nykise ál­lanak egymással szemben és bi­zonyos, hogy mindegyikük aggód­va figyeli a másik küzdelmét, mert hiszen egy elvesztett pont egy vá­ratlan vereség már elintézi is a bajnokság sorsát. Vasárnap a sorsolás szerint a Nykise pihen és a Nytvének annál nehezebb dolga lesz a Dkaséval, mert hi­szen a múltból is tudjuk, hogy a Nytve—Dkase mérkőzések min­dig heves izgalmas küzdelmet hoztak, függetlenül a csapatok bajnoki helyezésétől. A Nytve a mult héten majdnem kellemetlen meglepetésben ré­szesült, reméljük most hasznosí­tani fogja azokat a tapasztalato­kat, amelyeket a Dte mérkőzés­ből leszűrt és ismét olyan játékkai fogja meglepni híveit, amilyet el is várnak egy bajnokságra törő csapattól. Jól sikerült a tegnapi triál Szépszámú érdeklődő előtt zajlott le tegnap a Bujtosi sporttelepen a kerületi válogató triál mérkőzés, amelyen a meghívottak majdnem teljes számban megjelentek. Debre cenből, Nagykálióból egész kis ko­lónia jött át és biztatta kedvenceit bírálgatott mindenki, az összeállítá­sok csak ugy röpködtek a levegő­ben. A játékosok formája nem min­den tekintetben elégített ki külö­nösen a csatársor összeállítása fog nehézségekbe ütközni. A csapatösz­szeállitás nagyrészt már kialakult­nak mondható, csupán az egyik bekk és a szélsők kiválogatása bi­zonytalan. A kapuban Milotaynak Barna csak jó tartaléka lehet. A bekkek közül Pálinkás helye biztos, a má­sik posztra Szutor (DTE) és Friedmann (NyKISE) egyforma eséllyel pályáznak. A halfsor Moré (DVSC), Szlamek (NyKISE), Sí­pos (NyTVE) összeállításban már kész is van. A csatársorban a belső trió Bobák, Guttmann, Arthaber triász lesz, a jobbszélső poszt Her­nády (NSE) és Benke (NyKISE) közt még nyílt kérdés, a balszélre viszont Nánássy (DEAC) az egyet­len pályázó. A végleges összeállí­tás csak a jövő héten lejátszandó Bocskay elleni mérkőzés után lesz. \ A nyírturai tanitóKörzet műsoros estje a Tanítók Otthona javára (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Összefogásnak, szépnek mondha­tó az, ahogyan Nyirpazony, Nyír­tura, Sényő, Nyírtét, Apagy, Szé­kely és Nyirbogdány községek tan­testületei cselekedtek. Laskay Jó­zsef és Tóth Illés verbuválására április 21-én Nyírturán műsoros es­tét rendeztek, melynek tánc adott befejezést. Az idő nem kedvezett a jótékonycélu mulatságnak. Lefo­lyásáról tudósítónk közlése : Tóth Illés igen szellemesen kon­ferálta be az egyes számokat s a műsoron esett változást s a szom­széd községből szállított harmónium nem éppen tökéletes voltát. Ifj. Balogh Ferenc nyíregyházi zene kara nyitánya vezette be a prog­rammot. Bökényi Dániel szerkesz­tő a Tanítók Otthona részéről üd­vözölte a hallgatóságot, köszönte meg az estély rendezésében fára­dozóknak a nemes igyekezetet, a szereplőknek a lelkes fáradozást. Rámutatott az Otthon és Szövetke­zet tanitói intézmények közművelő dési küzdelmére. Ecsetelte, miért érdemesek ezek a társadalom támo­gatására. Nincs alakulat, nincs szer vezet, mely az integritás nevében szebben cselekedhetne. Itt az elgon­dolás fedi a tényt; itt az érzés szó­virág nélkül alkotóvá lesz. Tizen­hat esztendő alatt a szabolcsi taní­tóság látható sikere : szövetkezet létesítése, egy néhány egyénnek törhetetlen akaratereje, Nyíregyhá­za képviselőtestületének telekádo­mánva s a jobb jövőért cselekvés szolidarizmusának ösztönös vágya. Ennyi erkölcsi és anyagi tőkével is lehet jobb jövőhöz egyengetni a közművelődés útját. A beszámolófélét tetszéssel fo­gadta a közönség. Kiss Klára sé­nyői tanítónő Kövessy Béla har­mónium kísérete mellett irredenta dalokat adott elő. Szabó Klára nyírbogdányi tanítónő cigányzene­kíséretére magyar szólót táncolt. — Mindkét szereplő hölgynek a zajos tetszésnyilvánításra meg kellett is­mételni a dalt és táncot. Ezután Csite Károly »Ez a kis­lány ugy éli világát« c. egyfelvoná­sos színdarabját adták elő a nyír­turai szereplők, névszerint : Kán­tor Imre, Jeddi Jolán, Fábián Gá­bor, Biri Margit, Czesznák Lajos, Borbély Márton. A játszók minde­nike dicsérettel töltötte be szere­pét. A rendezés, betanítás munká­jáért Laskody Józsefet illeti hálás elismerés. Tóth Lajos apagyi tanító Ábrányi Emilnek »Mi a haza ?« c. melodrámáját, Birtha József jog­hallgató harmónium kísérete mel­lett adta elő nagy tetszést váltva ki. Kalapos István nyírpazonyi ta­nitó erős tüzü szavalattal vett részt a műsoron, mely a Hymnus elének ­lésével nyert befejezést. A pénztár­noki tisztségben Kövessy Béla és Mimik József fáradoztak. Bátyus vacsora és tánc képezte a rendezőség programmjának máso­dik és harmadik felvonását. i MEGNYÍLT a Kállai-utcán' a Lather-bázban a „Dréher^-sörcsarnok kitönö magyar konyha, ebéd, va­csora, villásreggelizök és uzson­náik találkozó helye,állandóan a legjobb Szentjánossör friss csa­polósa. Kitünö rádió műsor szó­rakoztatja tisztelt vendegeimet. A rádiót Mihalik szaküzlete szerette. 2587-2 IfiSA•••••••••••

Next

/
Oldalképek
Tartalom