Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-27 / 96. szám

192*. április '27. JSÍYÍRYIDEK. • !L' l 1 Tiszadobra ment magát felakasztani egy hajdn­Napa nireK Qánási gazdálkodó KiSNAPTAR Április 27. Szombat. Róm. 'kath. K. Péter. Gör. kath. Simeon. Prot. Arisztid. Izr. Nisan 17. Városi Színház: Bölcsődal (4 óra­kor.) Párisi divat (8 órakor.) Diadal Kabaré: (fél 9 órakor Diadal-Mozgó: Az orleánsi szűz. (5, 7 és 9 órakor.) . Apolló-Mozgó: A kabirok kincse (5, .7 és 9 órakor.) Városi gőz- és kádfürdő: Nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére van nyitva. Vasárnap csak délig van üzem. " Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeitm : iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész héten dt a Dr. Szopkó és Haissinger gyógyszertárak tarta nak ügyeleti szolgálatot. *VÁSÁROK JEGYZÉKE: Április 27-én: Apátfalva, Szoma­jom (sertésvásár nincs). Kirako­dóvásár: Csongrád, Földeák. — Marha- és sertésvásár: Szek­szárd. Április 29-én: Arló, Acsa, Bala­tonkiliti, Bácsalmás, Báta, Bony­hád, Büssü (sertésvásár nincs) Dombrád, Hosszuhetény, Ist­vándi (sertésvásár nincs), Kis­kőrös, Komárom, Kölese, Kőte­lek, Mór, Nagyatád, (sertésvá­sár nincs), Sárosd, Sellye, Szik­szó, Tiszanána, Tolna, Vámos­pércs, Veszprém felsőváros, Za­laegerszeg (sertésvásár nincs). Állatvásár : Devecser (sertésvá­sár nincs), Hatvan, Zirc (Sertés­vásár nincs.) . Rádío-müsor. Budapest. Szombat. 9.15: Gramofon. -— 9.30 : Hirek 9.45: A hangverseny folytatása. 1 2: Harangszó, időjárás. —-12.05 Hangverseny. — 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Időjelzés, időjárás és vízállás 2.30: Hirek, élelmiszerárak. 4: Bibó Lajos.novellái. 4 45: Időjelzés, időjárás és vízállás, hi­rek. — 5.10: Váhl Elemér dr.: . A kelet ókori orvosai Hippokrá­tes haláláig. 540: A m. kir. Operaház férfiénekkarának hang­versenye a Stúdióból. — 6.45 : Schrammelzene. — 7.45: A Stú­dióból: Marika. Vígjáték 3 felv. Utána kb. 10: Időjelzés, hirek, időj árás és lóversenyeredmények. 10.20: A m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar hangver­senye. Előadás az evangelikus nép­iskolában. Hírt adtunk már arról, hogy az evang. népiskola ifj. Vö­röskereszt csoportja vasárnap dél­után fél 4 órai kezdettel megis­métli előadását, amelyet ezúttal nem a tornateremben, hanem az evang. központi népiskola dísz­termében fognak megtartatni, mert itt nagyobb a férőhely. A díszterembe a főbejáraton át le­het bejutni. —A Tiszántúlt Ipar és Keres­kedelem, a Tiszántúl egyetlen köz­gazdasági hetilapja, vezető he­lyén nagy figyelmet érdemlő cikk­ben foglalkozik a súlyos gazdasá­gi helyzettel. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó szivéből beszél ez a cikk, amikor a bajok gyö­keres gyógyítását sürgeti. Közli a Samara fölterjesztését a Társada­lombiztosító sérelmeinek orvoslá­sa ügyében. Megtaláljuk a lapban | A tiszadobi bíróhoz írt levélben elmondja tettének okát (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Benke Istvánné tiszadobi lakos április 20-án reggel 8 óra tájban amikor a református temetőn ha­ladt át, egy fűzfán függő férfi holttestre bukkant. Nyomban jelen­tést tett az esetről a csendőrörsön s reggel 9 órakor bizottság szállt ki a helyszínre a vizsgálat megej­tése céljából. A holttestben a hullaszemlénél jelenlevő Huszti Mihály Porkoláb László hajdúnánási lakost ismerte fel. Ezt megerősítette az a levél is, amelyet Porkoláb László kis ka­bátjának a zsebében találtak. Az öngyilkos a levelet Porkoláb Sándor tiszadobi bíróhoz, mint ré­gi ismerőséhez intézte s benne tet­tének is okát adja. Többek között ezt irja búcsúlevelében : Kedves Bíró Ur ! Én Porkoláb László H.-nánási születésü, születtem 1873. szeptem ber 12. Családi ügyből és anyagi zavarom miatt erőszakos halált kel­lett választanom, ami nagyon ne­héz ... Nagyon kérem biró urat. vegye­nek egy koporsót, egyéb nem kell csak egy gödör .. . Aki megtalál, ezen levelet szol­gáltassa Porkoláb Sándor főbiró urnák, Tiszadobon. Isten áldja meg kedves család­jával együtt az összes dobi roko­nokat és ismerősöket. Isten veletek. Porkoláb László. Nyilvánvaló volt, hogy bűncse­lekmény nem történt, az eltemeté­sére az engedélyt megadták. az összes tiszántúli versenytárgya­lási, szállítási hirdetményeket, munkaalkalmakat, kereseti lehető­ségedet, pénzintézeti, közgazda­sági eseményeket stb. A Tiszántúli Ipar és Kereskedelem nagyszabá­sú propagandaszámot ad ki a bu­dapesti Nemzetközi Vásárra a Ti­szántúl közgazdasági életéről. — Szerkesztőség és kiadóhivatal Debrecen, Piac-utca 8í. Kisipa­rosoknak, kiskereskedőknek nagy kedvezmények. Olvassák az egész Tiszántúl, hét vármegyében. Rendezték a számlabélyegek érvénytelenítésének kérdését. A számlabélyegek felragasztásával és megsemmisítésével kapcsolatban sok panasz hangzott el különösen az utolsó esztendőben, amikor a hatóságok megbírságolták azokat, akik a számlailleték lerovása al­kalmával a bélyeget nem irták át a szöveg első szavaival. A ható­ságok a bélyegzővel megsemmisí­tett számlabélyeget nem ismerték ei illetéklerovási szempontból megfelelőnek, éppen ugy, mint nem fogadták el illetékrovásul a csupán felragasztott, de át nem irt bélyegeket sem. A pénzügymi­nisztérium most ujabb körrende­letet adott ki a vidéki pénzügy­igazgatóságoknak, amelyekben a számlabélyegek átírásának mód­ját szabályozza. A rendelet sze­rint a számlabélyeget vagy a szö­vegrész első sorával, vagy pedig a számla keltével kell átirni, de elegendő az is, ha a számlabé­lyeget keletbélyegzővel ütik át. Megtiltja azonban a rendelet a számlabélyegnek cégbélyegzővel való átütését. A kereskedelmi és ipari érdekeltségek a pénzügymi­nisztert arra fogják felkérni, hogy a számlaátirás miatt kifogá­solt és megleletezett számlákért megbüntetett kereskedők és ipa­rosok büntetését engedje el. Szenvedő nőknél a termé­szetes »Ferenc József« keserű­víz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony ha­tással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudo­mányos irodalom több megalko­tója irja, hogy a Ferenc József viz kitűnő hatásáról a saját kísér­letei alapján is alkalma volt meg­győződést szerezni. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. — Torday: Mamák könyve, a helyes csecsemő és gyermekápolás lexikona. Negyedik bővített kia­dás. Kapható az Ujságboltban. Ára kötve P 5.40. — Megszűnt iparok. Farkas Ar­noldné sz. Brédi Ilona: szőnyeg­készítés és javítás. Ferenczy Fe­renc: szatócs. Reichmann Gyula: termény és burgonya kereskede^ Osváth Péter: borbély és fodrász. Deák József: csizmadia. Szilágyi Mihály: teherszállító taligás. Lau­rencsik János: teherszállító tali­gás. Króhn József: korcsma. Bar­kóczy Kálmán: kocsifényező és kovács. Barkóczy Kálmán: kerék­gyártó. Grósz Emil: személyszál­lító taligás. Tóth János: egyfogatú bérkocsis. Barkóczy Kálmánné: szatócs. Özv. Géczy Gyuláné: bor­bély és fodrász. Palomby Gábor: cipőfelsőrész készítő. Özv. Karika Károlyné: élelmiszerek piaci áru­sítása. Szatmári Józsefné: >icsk' vegyes áruk piaci árusítása. Uj iparok: Fried Magda: női szabó. Engelmann Lajos: gépere­jű bérkocsival való fuvarozás. — Gaál István: géperejű bérkocsival való személyfuvarozás, özv. Hor­váth Andrásné: géperejű bérko­csival való személyfuvarozás. Mak­rai János: szatócs. Makrai János: korcsma. Gyémánt Regina: nőt kalap díszítés és árusítása. —• Grósz Sámuelné: zöldségnemüek, hazai és déligyümölcs árusítása, Kiss József: teherszállító taligás. Vidovits Gizella: női szabó. Héri István: cipész. Ifj. Kuha Gyula: műszerész. Tóth István: géperejű bérkocsival való személyfuvarozás. Kovács László: kávéház. Morausz­ki Mihály: egyfogatú bérkocsis, ijf. Kuha Gyula: elektrotecnikai szaküzlet és motorképviselet, elek­trótechnikai és műszerész szerszá­mok és alkatrészek kereskedése rádió laboratórium és kereskedés. Barkóczy Kálmán: szatócs. Eisne­berger Józsefné: rőfös és rövid­áru kereskedés. Izsák Miksa: fagy lalt^-atcai árusítása. Vojtkó And­rás: teherszállító taligás. Bogdán György; bércséplés. lül négyszáz ember pusztult el. — Az Uj lakásrendelet kapható az Ujságboltban. Ara 60 fillér. Heves megye 150 ezer pengős vetőmaghitelt kapott Egerből jelentik: A kormány a heves megyei gazdáknak nyújtott 100 ezer pengős vetőmaghitelt; a hevesmegyei gazdasági egyesület kérésére 150 ezer pengőre emelte fel. — A Pongrácz-féle Bélyeg és Illetékügy 1 Útmutató legújabb ki­adási most jelent meg. Kapható m Ujságboltba®. Utazás — Turisztika » 19 « Q W * Pünkösdi tnristakirándulás Tokajba A Magyar Turista Egyesület nyírségi osjtálya május 9-én Ál­dozócsütörtökön rendezi első ta-. vaszi kirándulását Tokajba és kör­nyékére, a következő program­mal : Indulás vonaton délelőtt fél tíz órakor. Megérkezés után a Kopasz­hegy megmászása, ahonnan gyö­nyörű kilátás nyílik a Tokaj-—eper­jesi hegyláncra. Ha meleg napos idő van, a résztvevők hátizsákból a hegy tetején ebédelnek. Ebéd után Tokajba megy a tár­saság, ahol megtekinti az országos hirü Windischgraetz borpincésze­tet. Haza indulás 6 órakor, érkezés Nyíregyházára fél 8 órakor. Vasúti költség oda—vissza 1.10 pengő. Vendégeket szívesen látnak. A vezetőség a turisták figyelmé­be ajánlja a debreceni turista­egyesület szives meghívását az álta­luk Pünkösdkor rendezendő mátrai kirándulásra. A nyírségi osztály Velencébe is tervez kirándulás*, amelyről már részletes ismertetést hoztunk s ami miatt a nyíregyházi turisták más kirándulást egyelőre nem terveznek. A debreceniek részletes programmját holnapi szá­munkban közöljük. Mindkét kirán­dulásra a Menetjegy iroda veszi fel a jelentkezéseket. (Telefen: 112.) Az időjárás ~A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban a hőmérséklet tegnap kissé emelkedett, de az idő vál­tozékony és hűvös volt. Eső több­nyire esett, itt-ott 5 mm-t meg­haladó mennyiségben. Budapesten ma délben a hőmérséklet 6 C fok volt. Időprognozis: Inkább fel­hős és csapadékra hajló idő vár­ható lényegtelen hőváltozással. Nyíregyházán április 25-én, csütörtökön este 9 óráig a hőmér­séklet maximuma 16.5 C fok, mi­nimuma 2 C fok volt. Elkeserítette az örökösödési per: felakasztotta magát egy 77 éves apagyi ember (A »Nyirvidék« tudósítójától.) F. Biró János 77 éves apagyi földműves április 19-én reggel felment lakásának a padlására s felakasztotta magát. Mire tettét észrevették, már halott volt. A vizsgálat során kihallgatott hozzá­tartozói . elmondották, hogy az öreg egy régóta húzódó örökösö­dési per miatt el volt keseredve s tettét is emiatt követhette el. Temetésére az engedélyt megad­ták. A Nagy István-ügy ítélethirdetése május 4.-én. A MOT. jelenti : A Nagy István­ügy mai tárgyalásán Nagy István az utolsó szó jogán szólalt fel. Han­goztatta ártatlanságát és azt mon dotta, hogy a felsorakozott tanuk­nem tudtak mást mondani ellene, minthogy nyers modorú ember volt, egyebekben ugy járt el, mint más kényszeregyezségi birák. Han­goztatta, hogy az ügyész is csak logikai alapon építette fel vád ját. Kérte felmentését. A többi vád lott is ártatlanságát hangoztatva feL mentést kért. Patay tanácselnök ki­hirdette, hoogy ítéletre május 4-én. kerül sor. — Üzleti könyvek legnagyobb választékban az Ujságboltban kap­tatták. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom