Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-03 / 75. szám

Anglia válaszúton Az örökké derűs Lloyd George, aki a világháború tulajdonképeni legfőbb irányitója volt és aki az utolsó ezüstgolyó teóriáját való­sította meg, tehát ezzel a háború végnélküli elhúzódásának spiri­tusrectorává lett, ma, anélkül, Hogy mosolyán az öngunynak csak egy halvány árnyalata is ki­rajzolódnék, váratlanul a béke legelkeseredettebb apostolának szegődött el és ezzel a jelszóval akarja fölvenni Angliában a vá­lasztási küzdelmet, jobbra és bal­ra egyaránt donkihoti lendülettel hadakozva. Az angol konzervatív uralom valójában meglazult, amit az idő­közi választások eléggé igazoltak, de ezenfelül emellett szól annak a szövetségnek létrejötte is, ame­lyet a ravasz Lloyd George az okos Rothermere lorddal kötött. A liberális Lloyd George a kon­zervatív Rothermere lorddal. — Lloyd George tudja, hogy mi­után a legutóbbi választáson a li­berális párt megsemmisítő veresé­get szenvedett, egymagában nem bír újból erőre kelni, viszont Rothermere lord a világ legjobb szimatu politikusa világosan látja, hogy a konzervatív éra napja le­hanyatlott és a jó kilátásokkal hatalomra törekvő labour party 1 győzelmének csak ugy tud gátat vetni, ha közeledik a liberálisok­hoz, melyekkel együtt biztosítani akarja továbbra is a polgári párt uralmát az angol politikában, mert a munkáspártnak egy nem is lehe­tetlen döntő győzelme Angliában az egész polgári társadalmi rend gyökeres megváltoztatását, nagy­arányú szocializálásokat és más, a polgári ideológiának teljesen idegen intézkedéseket és beren­dezéseket vonna maga után. A liberális Lloyd George, aki híres volt szép, göndör hajfürt jeiről, az újszövetség előestéjén levágatta ezeket a világ­híres hajfürtöket, hogy külsőleg is jobban hozzá illeszkedjék a min­den rendellenességtől mentes kon­zervatív főúrhoz és annak minden gondörségtől mentes, egyenes po­litikájához, amit Lloyd George bi­zonyára nem tett volna meg, ha alkalmasint az uj választásokra nem Rothermere lorddal, hanem MacDonalddal szövetkezett volna, ami távolról sem volt lehetetlen, sőt inkább kézenfekvő és eddigi politikájából könnyen megérthető. A szép, göndör, őszhajfürtök igen jól megfértek volna az angol mun­káspártban és göndör politikája is helyet talált volna a munkáspárt körében, valamint a világmegváltó szocializmust képviselő próféták között. — Mert utóvégre Lloyd George a háború alatt akár mennyire is hajtogatta, hogy a lö­vészárkok ólomgolyóit a háború elhúzásával ezüstgolyókká hagyja megszülni és most a világbéke földreboruló apostolává és bayárd­jává tette meg magát, azért Lloyd George így sem lesz az a Sám­son, akinek a hajfürtjeiben volt az ereje, mert azt már akkor elvesz­tette, amikor a szép, göndör haj­fürtjei megvoltak és ha uj erőt vár és remélhet, ezt csak Rother­mere lord sugározhatja beléje a a maga nagy és józan politiká­jával, hallatlan ujsághatalmával és azzal az egyenességgel, amely az ő politikáját mindenkor jellemez­te. Lloyd Georgenak tehát alkal­mazkodna kell Rothermerehez és nem kell félnünk, hogy ez kárára lesz, mert ebben az uj-szövetség­ben valóban megtérhet a világfbé­kepolitikát őszintén kívánó és megvédelmező emberek körébe. — Azt a világ békepolitikát, amely egyszersmind — igazságos is akar lenni. '929. április 3. a raf. templom Melfcó István reí. leikész IraszoBöisfes jfifeiltmaa (A »Nyírvidék« tudósítójától.) A kis harmatcsepppben vissza­tükröződik a nap képe, néha kis vidéki eseményekben az ország, a nemzet lelke villan meg. Húsvét másodnapján Vasmegyeren vol­tunk, ahol a halmok felett a hon­foglaló magyar vezérek lelke él. A kis község ref. templomának boltivei alatt a hivek boldog örö­mére orgona szava zendült meg. Uj orgonaharmóniumot avattak és a szárnyaló himnuszban a honfog­laló vasmegyeri Megyery-család lelke lobogott. Az orgonaharmó­niumot — hatszázdolláros, kiváló hangszer — a Megyery-család: dr. szotyori Nagy Sándor kisvárdai kir. közjegyző és felesége : vasme­gyeri Megyery Erzsébet adomá nyozták. Az adományozás áldozat­készségében, a húsvét diadalmas avató-ünnepében feltámadt a dicső­séges magyar mult. A vasmegyeri Megyeryek voltak egykor a környék messzeterjedő síkjának, halmainak urai. Ők ad­ták a lemplom fundusaihoz szüksé­ges javakat, az egyházi, tanítói föl­deket, messze a távol kéklő hegyekig minden az ő nagyságukat hirdette. És ezer esztendőn át Vas­megyeren temették a Meger ve­zér utódait. Aztán jött az ország nemes családait fogyasztó viharok árja. Volt idő, amikor a messze határban egy talpalatnyi föld sem jutott a Megyery-utódoknak. A temető volt az övék. A világ­háborúból a régi erények Grál lo­vagjaként került haza vitéz vas­megyeri Megyery Pál tüzérszáza­dos. A földreform egy felemelő históriai gesztussal az ősi sokezer holdból itt juttatott neki vitézi telket. És a százötven holdon felsar­jadt a hősi munka boldogsága. A Megyery-család újra hazajön Vas­megyerre. Reneszánszának fénye erkölcsi szépség ragyogása: a csa­lád orgonaharmóniumot ajándéko­zott ref. egyházának. * Az ősi templomban húsvét má­sodnapján diadalmasan zeng az hangszer és boldogan szárnyal a zsoltár dallama. A zsúfolásig telt templomban ott látjuk a Megyery és a tolcsvai Bónis-család tagjait, Erdős Károly dr. lelkészképző inté­zeti igazgatóval az élén a környék ref. lelkészeinek gárdáját. Az ün­nepi trológia első és második része a templomban, a harmadik, az ifjú­sági előadás az iskolában zajlik le. A templomban az 52. dicséret elhangzása után Erdős Károly dr. professzor mond szép imát és be­szédet a hála szépségéről, amely az orgonát adományozó házaspár áldozatkészségén is Istent dicsőítve tündököl. Jónás Ferenc igazgató szotyori Nagy Károly preludiumát acija elő. * Erdős Károly dr. beszédében utalt szotyori Nagy Sándornak az egyik adakozónak családjára. A kisvárdai kir. közjegyző nagyatyja volt Debrecen európai hirü karna­gya, az egyházi zene kiváló kom­ponistája, akinek müveit ma is használják világszerte a kálvinis­ták templomaiban. Ötven évig szolgálta egyházát. « MhMtttatJMt&t TwnwHs • HUímI UV'lll. VISSZAHOZTUK! EMIL JANNINGS MIA AÍAY W. GAIDAROFF négy részes repriz szenzációjit AP9LL0 PÁHIS GRÓFNŐJÉT rV ' __ _ _ _ SZERDÁN CSAK 1 NAPRA APOLLO P O L Lj O Ma, kedden csak 1 napig NA QRALLAr"* filmprimadonnával makrancos leány Vidám történtté a házasságról 8 felvonásban A kalottkém és San Pedro tigrise c. szenzációs kiegészítő filmek Szerdán csuk 1 napig EMIL JANNINGS és MIA MAY Páris grófnője a teljes filmregény 4 rész egyszerre > 3 órás előadásokban: Vjl és Vjö érai kasdettel ! Csa k „ 2 előadás Most az ő szerzeményét iktatták az avatóünnep műsorába. * A Biblia fensége, ereje, misté­! riuma. Az Urasztala előtt áll a prédikátor: Melkó István. Jobb ke­zében magasra emelve tart egy könyvet, a Bibliát. Szavaiban egy ősi gyülekezet lelke, hálája, sze­retete vet sugarat az adakozókra: szotyori Nagy Sándor közjegyzőre és feleségére. Az adományért a há­la szimbólumaként a Könyvek Könyvét adja. Elragadó hévvel aposztrofálja az erőnek, a lélek egyensúlyozásának a történelem formálásnak könyvét, a Bibliát, amelyet szotyory Nagy Sándor közjegyző meghatottan vesz át. * Most nem várt ünnepi mozzanat következik. A hivek a forró sze­retet és könnyes hála szinte má­moros erejű megnyilatkozásával ün­neplik Vasmegyer kiváló papját, nevelőjét, a varázsos erejű szóno­kot, a ragyogó tollú irót: Melkó Istvánt. Amikor halljuk zengő igéit, amelyekben nincs semmi a formaszépségek öncéluságából, ha­nem amelyek a lélek forrásvizét felhozó őszinte vallomások, a régi, nagy prédikátorok alakjai eleve­nednek meg előttünk. Akik igehir­detők, költők, irók voltak és akik a kis Vizsolyban Szentírást fordí­tottak. Akinek kulturája hatalmas gyülekezetre vethetne fényt, de aki Simándy Pálként itt marad az egy­szerű kis eklézsiában népe boldogi­tására. Huszonötéve szolgál itt az Urasztala mellett és a község min­den fia atyai mesterét tiszteli ben­ne. Sípos Károly segédlelkész poé­tikus szépségű szavakban tolmá­csolja a szeretetet és átnyújtja a hivők ajándékát: a papi palástot és kucsmát. Lada János tanitó a tanítót, a tanítóság szerető barátját köszönti benne, Hódy Károly joghallgató az ifjúság, Dávid Ilona póstames­ternő a ref. nők háláját tolmá­csolja gyönyörű szekfücsokrot nyújtva át. Melkó István lelkész egyenként válaszol. Igéi mind tü­zesebbek, szavaiban egy élet nagy­szerű lendülete feszül, Ígérete to­vábbra is a szeretet, a munka a népért, a községért, a mártirsorsát szenvedő haza feltámadásáért. Erős várunk nekünk az Úristen... zendül a gyülekezet, mind diadal­mas harsonák kiváltása az Istenbe vetett erős hit érces vallomása. * A templomi ünnep után a ref. iskola nagytermében közebéd van. A virágos asztalok körül Propper Ede forgolódik, az ő ügyessége itt is becsült és eredményes. Az ebéd jó, a dikciók szépek, lelkesítők. Veres Károly lelkész buzgó imája után Lada János tanitó a kormány­zót élteti. Vitéz kemecsei lelkész Erdős professzorra, Kiss Pál tisza­rádi lelkész az egyház mars.illjaira, a Megyeryekre, Veres Károly a ju biláló Melkó Istvánra, Erdős dr. igazgató Szotyori Nagy Sándorra és feleségére, az áldozatos házas­párra, Szotyori Nagy Sándor Mel­kó Istvánnéra mond köszöntőt. * Délután újra megtelik a kis templom. Vallásos délután van. Jó­nás Ferenc tanitó Szotyori Nagy Károly egyik preludiumát játsza, Tóbiás József s. -lelkész szólóéneke után Erdős Károly dr. mélyenszán­tó előadást tart a Bibliáról, Vass

Next

/
Oldalképek
Tartalom