Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-03 / 75. szám

1929. április 3. jsíyíryidék. Lajos tanitó lendülettel szavalja Fejes István Jézus a tengeren c. versét, majd a műsor egyik ki­emelkedően szép pontjaként Szent ­pétery József kéki tanitó színesen, művészi előadói készséggel énekli a Mester a bősz vihar ugy dul c. dalt. Kiss Pál rádi lelkész át­éreztető erővel adja elő Muraközi Gyulának két költeményét és Ady Endre húsvéti versét, aztán a di­cséret áhitata fejezi be az ünnepi délutánt. * Este műkedvelő előadás volt. Hazafias szavalatok, Színmüvek di­csérték a vasmegyeriek lelkesedé­sét, készségeit. Szűcs Mariska, Si­pos Károly, a poéta-pap, Melkó Ica, a bájos szavaló, voltak a fő­szereplők a szólószámokban, a színmüveket Lada János, a lelkes, agilis tanitó rendezte. * Szép volt a hármas ünnep: a nép és hivatott vezéreinek össze­forrottságát igazoló, magyar re­ménységeket gyújtó. A Megyery ^salád tagjai között ott volt az aranydiplomás doktor, Szotyori Nagy Kálmán debreceni főorvos is, vasmegyeri Megyery Pál dr. vm. tb. főügyész, ügyvéd feleségével, Rajk Jenő ny. ezredes feleségé­vel, gyermekeivel, dr. Szotyori Nagy Sándor kisvárdai közjegyző feleségével, gyermekeivel, dr. Zinder Jenő helyettes közjegyző, feleségével, dr. Vasmegvery László ügyvédjelölt, vitéz vasmegyeri Me­gyery Pál ny. százados feleségével, gyermekeivel, dr. Vass Jenő nyír­egyházi ügyvéd, Dobos László földbirtokos. Ott volt Nyíregyhá­záról Fábián Pál könyvkereskedő feleségével . • A vasmegyeri hivők áldozatkész­sége mindenképpen példátadó. A lelkes Vass-család és Enyedy­család tagjai adományozták az is­kola épületét és most uj iskola építésére gondolnak Vasmegyeren, ahol az egykori honfoglaló hősök utódaiban él az uj honfoglalás szelleme. DIADAL Április 2., 3., kedden és szerdán í 5, 7 és 9 órakor ZORO-HURU legújabb filmje A KÉT ALKOHOLISTA | Vígjáték 10 felvoaasban REX BELL ;A RÁDIÓ COWBOY Texasi tö rténet 6 felr. | Az előadásukat 7 tagu saját zeukariik kiserl. Tea sütemények és mindenféle cukro«s3üt(»m«ny K U G L E R c*. é« kir. advaíi cukrénz eradeti receptjei alap­ja* P ó t a u y o t ns e a < a eem Sipos cukrásznál Római kathoiikus bérpalota. OTELEFONSZÁM:3-ia ZENE Zenésmise a rőm. kafb. templomban Vasárnap, húsvét első napján délelőtt 10 órakor nagy zenei ese­mény színhelye volt a helybeli róm. kath. templom. A nyíregy­házi Szent Gergely Ének- és Ze­neegyesület adta elő Schubert ha­talmasan felépített F-dur Miséjét, a helybeli katonazenekar kísérete mellett. Az ünnepi szentmisén, amelyet Énekes János pápai pre­látus, kanonok, prépostplébánoi celebrált fényes segédlettel, zsúfo­lásig megtöltötte a templom ha­jóit az ájtatos hivők nagy töme­ge. — Az ünnepi hangulatot nagy­ban emelte Liptay Iréné éneke, aki Hűmmel Hallelujáját adta elő nagy zenei készültség­gel és az egész templomot be­töltő pompás orgánummal, Jakab József orgonakisérete mellett, aki az egész kórust és zenekart taní­totta be nagy fáradsággal és mű­gonddal. A Misében előforduló énekszó­lókat Lesskó Anna, Simkovics Endréné, Grigássy Aranka, Fábry Ignác, Galló Lajos és Szat­ke Sándor adták elő, akik mindig példás szorgalommal vesznek részt a próbákon s az ő fáradozásuk az ének és ze­nekar (utóbbinak civil) többi tag­jaival teszi lehetővé azt, hogy Nyíregyházán intenzív egyházi ze­nei élet folyik. A Misét Jakab József karnagy vezényelte nagy lendülettel, apró­lékos kidolgozással, a Mise orgo­narészét pedig Vertse K. Andor, lapunk felelős szerkesztője játszot­ta végig. •Ind a két nyíregyházi dalárda részivesz a debreceni versenyen Országos ünnepségekkel kötik egybe a dalosversen?t Junius végén zajlik le Debrecen­ben az idei országos dalosverseny, amelyre az előkészületek nemcsak Debrecenben, de • az országban mindenütt, ahol jelentősebb és fej­lettebb dalos élet van, nagyban fo­lyik már a készülődés. Nyíregyhá­zán is serényen dolgoznak dalosa­ink, mert valamennyien részt ki­vannak venni a nemes vetélkedés­ben. Ezidőszerint már javában próbálják az előadásra kerülő da­rabokat és a — pénzszerzést. Mert a versenyeken nemcsak énekelni tudás, hanem pénz is kell, még pedig jó pár száz pengő, ami bi­zony komoly gondot ad a nyír­egyházi dalosegyesületnek. A debreceni versenyen 185 da­lárda, több mint tizezer taggal vesz részt. A dalosversennyel kap­csolatosan valósággal országra szó­ló ünnepséget rendez a civis város, amelyen még a különlegességi kiál­litás is lesz. Ez a kiállítás Debre­cen jórészben ma már világhíres különlegességeit mutatja be. A ki­állításon ismerik meg az ország vendégei, hógy a debreceni pipa, kulacs, mézeskalács, a debreceni szűr, a debreceni fonatos, lacipe­csenye, hentesáruk, csemegék, a debreceni pároskolbász, a híres kür töskalács hogyan készülnek. De nemcsak Debrecen iparosai, hanem művészei is résztvesznek a kiálli táson. Debrecen története, a Hor­tobágy gyönyörű képekben szintén a tárlat érdekessége lesz. A déli­bábos pusztán nagyszerű csikósün­nepélyek, pusztai játékok és egyéb jellegzetes érdekességek lesznek. A nyolcnapos országos ünnepséget ezertagu bizottság rendezi. Béleííj vocalqnartef! április lóban megtartja nyíregyházi hangversenyéi A Békeffy-vocalquartett ápri- g lis hóban mégis csak megtartja * nagy érdeklődéssel várt hangver- 1 senyét Nyíregyházán. A quartett | nevében egy közleményünkkel kap- | csolatban Békeffy Mihály a követ- | Kezőket irja: | A Nyirvidék | Tekintetes Szerkesztőségének fj I Nyíregyháza. | B. lapjuk folyó hó március 22-iki | száma, melyben a vezetésem alatt álló quartett hangverseny elmara­dásáról ad liirt — csak ma jutott hozzám. Tekintettel arra, hogy a közlemény a quartettet szerződés­szegéssel vádolja meg, tisztelettel kérem a T. Szerkesztőséget, hogy a sajtótörvény 20. §-a értelmében a következő helyreigazító közle­ményt ugyanazon betűkkel, ugyan­azon a helyen közölni szívesked­jék. Nem felel meg a valóságnak, hogy a quartett szerződésszegést követett el, mivel írásos szerződése a hangverseny-irodával nem is volt. Szóbeli megállapodásunk olyértel­mü volt, hogy a hangversenyt meg­tartjuk. Azonban egy téves infor­máció folytán a hangversenyiroda az estély megtartását lemondta, 1 abban a hiszemben, hogy Berlin- J bői nem érkezünk meg időre. Ez- 5 zel szemben már pénteken Buda­pesten voltunk s csak itt értesül­tünk, hogy a hangversenyt lemond­ták. Amikor a T. Szerkesztőségnek az elmaradt hangverseny érdekében Kifejtett szíves propagandájáért há­lás köszönetet mondok, tisztelettel közlöm, hogy a hangversenyt ápri­lis hó folyamán megtartjuk. Soraim szíves közlését kérve, ma­radok a T. Szerkesztőségnek tisztelő híve: Békeffy Mihály. Haydn Oratórium est Debrecenben A debreceni Szent László Dal­egylet vegyeskara a Máv. filhar­monikus zenekarral együtt április 7-én este 8 órai kezdettel a Bika szálló dísztermében Haydn: Te­remtés oratoriumát adják elő. E páratlan nagyszabású mü előadá­sává a nyíregyházi közönség szives figyelmét is felhívjuk annál is in­kább, mivel kedvező vasúti össze­köttetés folytán könnyen meghall­gatható. Az előadásra vállalkozó dalegylet az elmúlt évben is adott el Haydn oratoriumot és ezen Nyíregyházáról nagyon sokan vet­tek részt. Az oratorium egyes szóló részeit T. Tímár Ila a debreceni Csokonai színház kiváló művész­nője, Laurisin Lajos és Losonczy György a budapesti m. kir. Opera­ház tagjai adják elő. Jegyek pos­tán is rendelhetők Springer József debreceni (főposta mellett) könyv­kereskedésben 3.50, 2.50, 2 és 1 pengőért. * —- Fráter Lóránd szombati hang versenyére erősen fogynak a je­gyek. Fráter Lóránd szombati hangversenyére a jegyek erősen fögynak s igy a Szabolcsvárme­gyei Bessenyei Kör égisze alatt rendezett ezen est sikere biztosít­va van. A hangversenyre jegyek a Ferenczi-féle könyvkereskedés­ben (Telefon 3—18.) kaphatók 2, 3 és 4 pengős árban." Diákjegy J pengő. • A katonazenekar szimfonikus hangversenye. A helybeli m. kir. 12. honvéd gyalogezred teljes ze­nekarának április 10-iki hangver­senyére nagyban folyik a készülő­dés. Zenei körökben különösen nagy érdeklődéssel várják Beetho­ven V. Szimfóniájának előadását. A műsoron még Bellini, Verdi és Berlioz szerepelnek. A rendező­ség a jegyeket, ugy mint tavaly, az idén is elküldi borítékban a zenebarátok és zenepártolók címé­re azzal a kéréssel, hogy azt vált­sák ki. Hétfőtől kezdve árusifják is a jegyeket a Jakabovits Fanny dohány tőzsdében, 4, 3, 2 és 1.50 pengős árban. Diákjegy 50 fillér. Páholy 16 és 12 pengős árban. Színház Hotei Imperia! Nagy problémát vet fel és old meg az író ebben a csodálatos virtuózitással jelenetezett, biztos felépítésű drámában. S bár a re­gény energiatöbblete erősen érez­teti dinamikus erejét, csaknem szétfeszítve a színpadi keret túlsá­gosan zárt formáját mégis az epi­ka hömpölygő áradatának drámai sűrítése sikerült. Sikerült kon­centrálni a szétágazó erőket, a csak nem minden apró mozzanaton átsu­gárzó eszmemag körül. Szabad-e gyilkolni ? — vetődik fel a kérdés. A kinyilatkoztatott vaőlás, az er­kölcsi törvény s a puszta racioná­lis belátásból folyó jóérzés is azt mondja, hogy nem. Csak a szo ciális szükségességként ránk nehe­zedő, praktikus erkölcs talál ezer kibúvót. Hol a férfias humaniz­mus álorcája mögé bujtatott bosz­szuvágytól fűtött állati szenvedély poklából tör fel, hol a »tulságosan elvont« »magasabb erkölcsi szem­pontok« fellegvárából csap le a krisztusi eszmeiségre, mely sze­rint minden gyilkosság erkölcste len, még a haza nevében elkövetett emberölés is, amit általában nem tekintünk közönséges gyilkosság­nak. A krisztusi álláspontot egyedül Gavorin képviseli a drámában. De a lélekmélyén szunnyadó lelkiisme­ret Almássyban is felébred, mikor a védtelen, alapjában véve derék pecsületes kémmel áll szemben, aki bizalmas hangon a családjáról mesél neki s mit sem sejtve mél­tatja leendő gyilkosa előtt az élet örömeit szépségét. De a katonai kötelességérzés dia­dalmaskodik. Megöli Tabakovi­csot mielőtt közölhetné a tábor­nokkal a magyar hadállásokról és haditervről hozott kimerítő jelen­téseit. Ebben a tettben kulminál a dráma, a többi, ami azután jön, csak a végsőkig fokozott feszültség levezetésére szolgál. Érdekes, hogy a tragikum súlya alatt összeomló Almássy ugyanazzal az egyszerű

Next

/
Oldalképek
Tartalom