Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 75-98. szám)

1929-04-03 / 75. szám

Nyíregyháza, 192f. április 3 * Sierda Xí. évfolyam. 75. niám Előfizetési árak hslyben é* vidéken: figy Mra 2*60 pangft. N*gy»dévr» 7 50 pengő. MMtostriselftknek és taaitókaak 2VI* acgedraéay. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. F*l»!ös szerkasztö : VERTSE IC ANDOR. Szerkesztőség é» kladóhlvataTr SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Ts'.efon sitim 139. Postachequa Kéziratokat nem adunk vissza.. Leesett a kocsiról s összetörte magát egy taligás (A „Nyirvidék" tudósítójától.) Tegnap délután a Vay Ádám utca 62. számú ház előtt egy vérében fekvó' embert találtak egy teherszállító taliga alatt. A rendőrőrszem az eszméletlen ál­lapotban levő embert beszáilit­tatta a kórházba, ahol eddig nem lehetett kihallgatni. Annyit sike rült megállapítani, hogy a sérült neve Abuczki András, aki való­színűleg a kocsijáról előre bu­kott s a kövön törte össze ma­gát. A teherszállító taligában egy 5 literes demizsont találtak tele borral s egy másik üveget, amelyben szintén bor voit. 8 évi szigorított dologház A MOT jelenti: A pestvidéki törvényszék Majoros Ernő több­szörösen büntetett betörőt nyolc évi szigorított dologházra Ítélte. Majoros mintegy 25 lakást fosz­tott ki legutóbb és az őt üldöző j rendőrökre támadt. Elitta a vagyonát s a kútba j ugrott egy polgári gazda \ (A „Nyirvidék" tudósítójától. Tótis István 59 éves polgári lakos ma reggelre virradóra Polgár községben a szabadtéri kútba ugrott s belefúlt a vízbe. Tótis már régebb idő óta készült az öngyilkosságra s a falubeliek val­lomása szerint többször hangoz­tatta, hogyha a vagyonát teljesen elitta, fél fogja magát akasztani. Az orvosrendőri hullaszemle min­den kétséget kizáróan megálla­pította, hogy Tótis öngyilkos lett s a nyíregyházi kir. ügyészség a temetési engedélyt ennek alapján megadta. Összevertek egy legényt a Salamon bokortanyftn (A „Nyirvidék" tudósítójától. Húsvét másodnapján véres vere­kedés történt a Salamon bokor­tanyán. A verekedés során Gáük Mihály felsősimái legény ólmos­bottal fejbevágta, majd késsel megszúrta Király György Salamon bokortanyai legényt, akit su!yos sérüléssel szállították be a nyíregy­házi Jírzsébet-kórházba. Gálikot a rendőrség őrizetbe vette. Király maga a verekedésben nem vett részt s az ütés és két késszurás teljesen illetéktelenül Szemző Gyulát az ügyészségre kisérték Pozsonyból jelentik: Szemző Gyulát átkísérték az ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró hol­nap dönt szabadlábra helyezé­séről. Parisban 24, Bécsben 6 halálos autóbaleset történt húsvétkor Párisból jelentik: A húsvéti ün­nepek alatt egész Európában ren­geteg szererncsétlenség történt. A »Journal« szerint vasárnap tizen­öten haltak meg autóbaleset kö­vetkeztében, mig a sebesültek szá­ma az ötvenet is meghaladja. Tegnap ujabb balesetek történ­tek, amelyeknek áldozataival együtt a halottak száma 24-re a sebesülteké pedig 70-re emel­kedett . Bécsből jelentik: A kettős ün­nep alatt 6 halálos autószerencsét­lenség történt. Sokan követtek ei öngyilkosságot ,de az áldozatok közül Csak hárman haltak meg. Felvidék! magyar képviselő nyilatkozata a „Pozsonyi Híradódban Pozsonyból jelentik : Szüllő Gé­za a keresztény szocialistapárt or­szágos elnöke, országgyűlési kép­viselő fogadta a »Pozsonyi Híradós munkatársát és kül- és belpolitikai kérdésekről nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy van-e javulás a 90 ezer hontalan ügyében, kijelentette hogy nincs, mert a kormány nem intézi el az állampolgársági ügye­ket, hogy a neki kellemetlen ele­mektől megszabaduljon. EbbSn az Qgyben a nemzeti párttal közösen memorandumot szerkesztettek, de a nyújtással várnak, mig a népszö­vetségnek a hármas bizottság je­lentést tesz a kisebbségi ügyekben. A békeszerződések megváltoztatá­sa nem várható még egyelőre. De az angolokban kezd felébredni a becsületérzés. Lloyd George, Mac Donald és még egy férfiú, akit nem akarok megnevezni, ne­hogy a «Hiradót» elkobozzák, ak­ciót indítottak és az igazság nem sokára győzni fog. Nemzetkőzi rádióelőadás a trianoni magyar igazságtalanságról Newyorkból jelentik: A Nemzet- 1 közi Nőszövetség programmjába vette Magyarország ismertetését. Lady Vincend Sackville Stoner rádión előadást tartott Magyaror­szágról. A magyar történelem át­tekintése során kiemelte azokat a nagy szolgálatokat, melyeket Ma­gyarország tett a nyugati civili­zációnak. Rámutatott a trianoni békeszerződés igazságtalanságára és előadását ezzel fejezte be: »Ez a nagy igazságtalanság tovább igy nem maradhat.» Az előadás utám Alfréd Hall szólalt fel, aki kife­jezést adott reményének, hogy Ma­gyarországot ezentui nagyobb ér­deklődéssel és figyelemmel kisé­rik. Pletykaellenes liga Londonból jelentik: Exhall vi­déki városka lelkésze botrányelle­nes klubot alakított a pletyka le­küzdésére. Esküvel kell a tagok­nak megfogadni, hogy embertár­saikról vagy jót mondanak, vagy semmit. A felvételre jelentkezők­nek titkos próbát kell kiállaniok, hogy vájjon be tudják-e tartani a szabályokat. Angol lap Magyarország gazáasági állapotáról Londonból jelentik: Az «Ecco­nomie» budapesti levelezője öröm­mel észleli a Magyarország hely­zetében beállott javulást. Megem­lékezik Wekerle expozéjáról, a mely mindenütt a takarékosságot tartja szem előtt. A költségvetés feleslegét hasznos beruházásokra fordítják. A külkereskedelmi mér­leg még passzív, de talán a tava­tyi rekordtermés feleslege helyre­állítja az egyensúlyt, bár az ex­portot a magas német, osztrák és cs«h vámok megnehezítik. ; A cantenburgi érsek utazása Londonból jelentik. A canter­buryi érsek tegnap délután el utazott Londonból tervezett kö zéptengeri útjára, amelynek so rán meglátogatja Athént, Alexán driát és Jeruzsálemet, ahol tud valevőan az anglikán és keleti egyházak egyesítéséről folytat tárgyalásokat. Utja egy hónapig tart. Repülőgépen Londontól a földig Fok­Párísból jelentik: A lapok lon­doni táviratot közölnek, mely szerint John William repülőkapi­tány az »Endurance« repülőgépen elindult, hogy Londonból le­szállás nélkül a Fokföldre repül­jön. Gépe, mely a legnagyobb ti­tokban készült, 3 nap és 3 éjjel maradhat a levegőben. William meg akarja dönteni a németek időtartam és az olaszok távol­sági rekordját. Abban az esetben, ha kényszer leszállásra kerülne a sor, a rekordok megdöntését visz­szafelé fogja megkísérelni. Ujabb szovjet száműzetések Londonból jelentik. A Berlin­ben megjelenő .Rul" cimü orosz­nyelvü lap írja, hogy Trockijon kívül Rakovszkijt és Bíeloboro­dovot, aki annak idején a cári családot kivégeztette, száműzni fogják. Virágverseny és burgonya­vetőmag osztás. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara virágversenyt rendez s a szegényebbek közt viiágmagot osztott szét, hogy résztvehesse­nek a versenyen. Ezenkívül kér­te a Kamara, hogy a fagykárral sújtott gazdák közt burgonya­vetőmagot osszanak széjjel. Magyarország február havi halálozási statisztikája A február havi statisztika sze­rint 7214 házasságot kötöttek. A születések száma csökkent, mindössze 17.289 az élve szü­letettek száma. A halálozási sta­tisztika is növekedett, ami az influenzajárvánnyal magyarázha­tó, bár az influenzás halálozások száma nem több 492-nél. Északafrikában újra harcba kezdtek a felkelők Párisból jelentik: A lapok Ma­renneből jelentik, hogy az Antiat­lasz hegységben a felkelők ujabb akcióra készülnek. Femga törzsfő­nök nagyszámú fegyverest gyűjtött maga köré. Mindenütt terroTiszti­kus uralmat gyakorol. Ellenszegü­lése miatt kivégeztetett egy főnö­köt. A francia hatóságok remélik, hogy a mozgalom nem szélesedik el, mert a harcosok nagyrésze földmunkás. Eddig mimka nélkül voltak, de amint megkezdődik at aratás, elhagyják Temgál. Egy osztrák földbirtokos vérengzése Bécsből jelentik: Vöcklamarkt közelében Seifrítz földbirtokos csődbe jutott. Tegnap szénát akar tak elszállítani birtokáról, de a munkásokra fegyvert fogott. Két munkást könnyebben, feleségét pe­dig, aki le akarta csillapítani, élet­veszélyesen megsebesítette. Sei­frítz mérnök a háború alatt mint százados szolgált. Egyes szám ára IS fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom