Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 50-74. szám)

1929-03-01 / 50. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatalt SZÉCHENYI-UT 8. SZAM. Téléfan szám 139. Postachequa 288S& Kéziratokat n«m adunk vissza* Nyíregyháza, *§2§. március 1 * Péntek évfolyair.. 50 jii&m Elöflzétéal árak héfyfcvc és vkSéfcsn: Rgy Mra 2 6O pengő. Ne«yédó*r« 7 CO pen^S, KSstbctTiMlökack te tmttakw* 2&V. v^Sta^ny, Borzalmas vitriolos merénylet egy nyíregyházi tisztviselőnő ellen (A »Nyirvidék« tudósítójától.; Tegnap este 8 órakor a Selyem­utca 30. sz. alatt lakó özv. Pa­taky Kálmánné pénzügyi tisztvi­selőnőt ismeretlen merénylő maró folyadékkal szembeöntötte. — A szerencsétlen nő arcát, nyakát, vállát teljesen összeégette a maró folyadék és az egyik szemevilá­gát is elvesztette. A borzalmas merénylet részleteiről munkatár­sunk a következőket jelenti: NYISSA KI AZ AJTÓT SÜRGŐS ÜGYBEN BESZÉLNI AKAROK ÖNNEL! A Selyem-utca 30. sz. alatt, kis házban lakott özv. Pataky Kál­mánné tisztviselőnő édesanyjával és elhunyt férjének unokaöccsé­vel. Tegnap este 8 óra felé együtt "beszélgettek a szobában, arnikor 1 az utcai ablakon valaki kopogta­tott. A kopogtatásra Pataky Kál­mánné kiszólt a csukott ablakon keresztül, hogy ki van odakint. — Nyissa ki az ajtót — sür­gős ügyben beszélni akarok ön­nek — felelt egy női hang. A mit sem sejtő asszony erre az udvarra nyiló konyhaajtót ki­nyitotta, hogy a késői látogatót _ beengedje. Abban a pillanatban | azonban, amint feltárta az ajtót, 8 a sötétben rejtőzködő merénylő valószínűleg vitriollal szembeön­tötte. SEGÍTSÉG, MEGVAKULOK ! A maró folyadék az arcára förcs­csent a szerencsétlen asszonynak és mint izzó vas égette szemeit. — Segítség, megvakulok I — kiáltozott irtózatos fájdalmában és kezeit összeégett arcára szorítva sikoltva rohant a szobába, ahol eszméletlenül esett össze. AZ EGYIK SZEMEVILAGAT KIMARTA A VITRIOL A szobában tartózkodó rokon a rémülettől szinte megbénultan percekig tehetetlenül meredt aki­nok között eszméletlenül vonagló asszonyra, aztán rohant orvosért. Karner Gyula ós. részcsitettfc a Szerencsétlen asszonyt első orvosi segélyben, azután intézkedésére a mentők este 10 óra felé az Er­zsébet kórházba szállították. A szerencsétlen asszony arcát, nya­káté vállát teljesen összeégette és az egyik szemevi'ágát teljesen ki­marta a vitriol, mig a másik sze­mét talán sikerül megmenteni. KI VOLT A MERÉNYLŐ? A rettenetes merénylet hátte­rében valószinü, hogy szerelmi féltékenység rejtőzik. A vetély­társnő elvakult gyűlöletében kö­vette el tettét. Az a tény, hogy a hóban kis női hócipő nyomokat fedeztek fel a detektívek, arra en­ged következtetni, hogy a tettes nem alacsony társadalmi osztály­ból való, bár maga a vitriol csak az igen kis intelligenciájú nők bosszueszköze szokott lenni. A rendőrség széleskörű nyomozást indított az elvetemült merénylő kézrekeritésére és értesülésünk szerint valószinü, hogy rövidesen sikerül letartóztatni. EGY Nö VOLT A MERÉNYLŐ Ma délben dr. Orosz István rendőrkapitány kihallgatta az idő­közben eszméletre tért özv. Pa­taky -KáJrnánnét, aki azonban csak annyit tudott mondani, hogy a merénylő egy nő volt. Az orvosi vélemény szerint Patakyné állapo­ta súlyos, sérülése 20 napon tul gyógyuló. A rendőrségen most ki fogják hallgatni azt a férfi ro­kont, aki a merénylet idején a lakásban tartózkodott, s akinek minden bizonnyal közelebbi felvi­lágosítást kell tudni adnia erről a sötét hátterű ügyről. A Nyíregyháza Videki^Kisvasut ik összes vonalain beszüntették a hófúvás miatt a forgalmat Nem kéziednek a belyi villamosjáratok, valamint az autóbuszjáratok sem A leteorologiai Intézet tevábbi hideget Jósol (A »Nyirvidék« tudósítójától.) . A Nyíregyháza Vidéki Kisvas- I utak üzletvezetősége a mai na- | pon az összes vonalakon beszün­tette a forgalmat. Munkásvona­tokat indítottak el, hogy a hó­val befuvott vonalrészeket meg­tisztítsák az akadálytól. A nagy havazás miatt be kellett szüntetni a helyi villamos járatokat is. A sinek, illetve sin­közök kí'.ísztitása folyamatban yan s igy a forgalom megindítása úgyszólván minden órában vár­ható. A havazás miatt természe­tesen az autóbusz járatokat is be kellett szüntetni, mert két kocsi még mostanáig sem érkezett be « Nyíregyháza—székelyi vonalról. A Nyíregyházát érdeklő vasúti forgalomban a"ig volt valami za­•ar. A déli gyors mindössze 10 perc késéssel érkezett meg. — A Nyíregyháza—Nyirbakta, Kisvárda « —Nyirbakta és Nyíregyháza—Kis­várda vonalakon több helyen ha­talmas hóakadály támadt, ame­lyeket azonban hóekékkel tisztí­tottak el. Az osztálymérnökségek állandó permanenciában vannak és ahonnan telefonjelentést kap­nak akadályról, oda nyomban hó­ekemenetet küldenek. Nyíregyházán tegnap este 9 óráig a maximális hőmérséklet plusz 2 C. fok, a minimális pedig minusz 5 C fok volt. Csapadék 16 mm. ' A Vaskapunál megkezdték a Duna jegének robbantását, de a technikai eszközök nem bizonyul­tak elégségesnek. A robbantó anyagtan nagy hiány mutatkozott és ezért a munkálatokat félbe kellett hagyni. Bécsben egész éjjel tartós ha­vazás után hőmérsékletsülyedés állott be. Reggel 9 órakor minusz 6 C fok volt a hideg. Budapesten a tegnapi esőzést ma reggei derült hideg váltotta fel. A hőmérséklet plusz 1 C fok­ról minusz 2 C fokra sülyedt. Az uttestek síkosra fagytak. Az uj fagyhullám, amely már Bécset el­érte, Budapesten is érezteti hatá­sát. ! A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap a csapadék az 5 mm-t is meghaladta. Az idő hidegebb lett, a hőmérséklet mi­nusz 5 C fok alá sülyedt, egyes helyeken a minusz 10 C fokot is megközelíti. Különösen a nyu­gati részeken viharos szelek vol­tak hófúvással. Budapesten ma délben a hőmérséklet minusz í C fok volt. Időprognozis: Az északi részeken továbbra is hősű­lyedés várható kisebb havazások­kal, később valószinü derült és éjjel igen hideg idő. A Magyar Királyi Államvasutak igazgatósága jelenti. Az ujabb ha­vazás az éjjel több vonalon for­galmi akadályokat okozott. Az osztrák vasutak a Budapestről éjjel indult gyorsvonatot nem tudták átvenni, ugy, hogy Hegyeshalom­nál hajnali 4 órától délelőtt 10 óráig vesztegelt. Ezenkivül 3 sze­mélyvonat várja az átvételt. A Győr—Szombathely, Miskolc—Sze rencs, Miskolc—Sátoraljaújhely, Kisvárda —Nyirbakta, Pápa—Tor­na—Celldömölk, Ládháza—Mező­csát vonalakon csak hóekékkel le­hetett a forgalmat fenntartani. Szegedről jelentik: A Tisza meg­indult, olvadás következtében 16 centimétert áradt, ami komoly ve­szedelmet jelent a következő na­pokra. A szakértők vasárnapra vár­ják a jégzajlás megindulását. Hoover elnök kinevezte kormányát Washingtonból jelentik: Coo­lidge elnök a héten végleg el­hagyja a Fthérházat és Nort­hamptonba utazik. Hoover kine­velte kormányát. Hadügyi ál­lamtitkár James Oood, külügyi á lamtitkár Stimson, kincstári ál­lamtitkár Meilon, belügyi állam­titkár Wilbur, tengerészeti állam­titkár Adams. Mint ismeretes az igazságügyi tárcát Borah szená­tornak ajánlotta fel az uj elnök, aki azt visszautasította. Mint­hogy ez most az egyik legfon­tosabb tárca, mert a prohibició is ebbe a hatáskörbe tartozik, igen megbízható embert kere­sett Hoover, ilyet a demokrata pártba talált és ezért választáss Wiiliam Mitchellre esett. A szoknyája alá köt?e akart ellopni egy demizsont, ds rajta vesztett A „Nyirvidék" tudósitf'jrfttíl. Belicza Antalné rovoit roultu tolvajnő, aki nemrégiben kerüit haza Mrfrianosztráről, ma reggel a yasuti állomással szsaiben le»ó Szabolcs szállodából egy demizsont akart ellopni, mégpedig ugy. hogy a bekötölt üveget a szoknyaja alatt derekára kötötte. A szálló tulajdonosa figyelemmel kisért© Belicia Antolnét, mtrt az volt e gyanúja, hogy sz előző nspoo eltűnt 11 liter palinkát is Brlicza Antalné lopta el. Amint Beliczáné fc>ment ez üzletből és a Peiőh utca irányéban iigyekezMt kereket oldani utána m«ntelc, elfogtak és bekí­sérték a rendőrségre, ahol fogra lartották a veszedelmes tolvajnót. Egyes szám ara 16 filter

Next

/
Oldalképek
Tartalom