Nyírvidék, 1929 (50. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

Nyíregyháza, 192§. február 1. * Péntek évfolyam. 27. azAm Az erdélyi kisebbségi agy- | fcaxafc államsegaiyc* Bukaresti jelentés szerint a román kormány 200 millió leu államsegélyt ad a kisebbségi egy­házaknak. Ez az államsegély fe­lülmúlja a tavalyi összeget. A jászberényi apagyilkos beismerő Yallomaii iet! Jászberényben két héttel ez­előtt az utcán, fejszecsapásokkal szétroncsolt fejjel holtan találták Papp István adóvégrehajtót. A nyomozás megállapította, hogy Papp szerencsétlen családi életet élt. A gyanú a család tagjaira irányult s ó'rizetbe is vették a feleségét és két fiát. Ma reggel Papp József bevallotta, hogy László nevű testvérével együtt gyilkolta meg az apját s a holt­testet beie akarták dobni a Zagy­vába, de útközben járókelőkkel találkoztak s ezért a tetemet tar­goncájukról az árokba fordították. A rendőrség tovább folytalja a nyomozást annak megállapítá­sára, hogy a családtagokat mily mértékben terheli bünrészesség. i Ellopták a cseh tüiérség «Kizgósitá»i tervit Ar elmúlt éjsaaka be'.orők jártak az olmíilzi tüzérezred vezérkari irodahelyiségében s igen fontos katonai okmányokkal együtt el­loplak a cseh tüzérség mozgósí­tási tervezetét is. Tíockij Törökös szagban telepedik ie Loodooból jelentik: A török kormány köíölte Trockiijíil, hogy nincs kifogása az ellen, hogy családjával együtt Törökországija * telepedjék le. A hófúvásba esett és megfagyott egy ember Dunapetelérrtl jelentik, hogy Timár Ferenc 21 éves fitia! em­ber a nagy hoviharben igyekezett az egyik közeli pusztán levó Iti­ltására. Útközben egy hófúvásba esett 5 mire ráakadtak tastr buiott volt. Rakovszky I?án országgyűlési képviselő lemarni Miksa keresleűeími miniszterrel jön Myíregftoára a Sebruár 174 beszámolóra (A isyirvidék tudósítójától.) K-ikovszky Ivdn volt beliigy miniszter, a Közmunka Tanacs elnöke, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, amint ezt h Nvirvidék már megírta, február 17-éa tartja nagy beszámolóját Nyíregyházán, a Korona-szalló nagytermében. Rdkovszky Ivfln dr. levelet irt dr. sasi Szabó Lászlóhoz, az Egységes Part nyíregyházai elnökéhez, aki­vel tudatta a beszámoló ponto> idejét és azt az örvendetes hírt, hogy nyíregyházi u jára vel« jön a íereskedehni miniszter, Hermann Miksa Is. A miniszter fogadtatá­sára megtették a szükséges elő­készületeket. A képviselőház mai ülését fél i i óra után nyitotta meg Puky Endre elnök. Minthogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve még nem volt hi­telesítve, először fölolvasták a jegyzőkönyvet. A hitelesítéshez Györki Imre szólalt föl. Nem hallotta az elnök­nek azt a kijelentését, melyek a jegyzőkönyvben bennt foglaltatnak és amely szerint az elnök azzal az indokolással rekesztette volna be az ülést, hogy a napirend már meg van állapítva, a szerdai interpellá­ciós nap pedig lejárt és ezért nincs helye a további tanácskozás­nak. Ezt a kijelentést, mondotta, a szocialisták nem halották. Az ülés lezárása pucsszerüen történt. Puky Endre elnök határozottan f visszautasítja a pucs kifejezést, sér- i tő az elnök eljárására nézve. Föl­szólítja Győrkit, hogy ne provo­káljon házszabály vitát, csak a napirend megállapítása után van joga a házszabályokhoz szólni. •-• Most csak a jegyzőkönyv hitelesíté­séről beszélhet. Györki Imre több formai kifo­gást emelt a jegyzőkönyv ellen. Helytelenítette, hogy nem eléggé részletes, majd azt kívánta, hogy rögzítsék le a jegyzőkönyvben, hogy az ülés melyik szakában, a Ház melyik elnöke vezette a ta­nácskozást, hogy ezáltal világosan kitűnjék, hogy a házszabályok té­ves magyarázásáért kit terhel a felelőség. Jánossy Gábor rámutatott ar­ra, hogy a felhozott kifogásokat eddig egyik jegyzőségnél sem tet­ték szóvá. A tegnap jegyzőkönyv­aéa minden benne van, ami az | ülés napirendjéhez tartozott x­Heves hangn felszólalások otán hitelesítettel a képviseiöbái a tegnapi illés jegyzőkönyvéi csak a jelentéktelen részek van­nak kihagyva belőle. Állítja, hogy az ülést berekesztő elnöki enunciáció ugy történt, ahogy az a jegyzőkönyvbe fel van véve. — Ezt a jelen volt képviselők is bizo­nyíthatják. (Ugy van, ugy van az egységespárton.) Kéri a képviselő­házat, hogy pártszempontokon fe­lülemelkedve hitelesítse a jegyző­könyvet. Puky Endre elnök hangoztatja, hogy a házszabályok előirják mit kell a jegyzőkönyvnek tartalmaz­nia. A részletes tartatom megvan a naplóban és ebből kitűnik az is, hogy melyik időpontban melyik elnök vezette az ülést. A tegnapi ülés berekesztett enunciációját írásból olvasta fel és ez az írott szöveg teljesen azonos a jegyző­könyv szövegével. Az elnök kije­lentései után a Ház a jegyzőköny­vet hitelesítette. Esztergályos János a házszabá­lyokhoz kért szót. Az elnök kije­lentette, hogy ilyen cimencsak a napirend megállapítása után szó­lalhat föl. Ezután áttértek a napirend tár­gyalására. A Hungária malom előtt a villamos nekifutott egy tolató vagonnak Súlyos kimenetelű villamos­szerencsétlenség tértént csülörtö­»ön r«gg«l 8 óra tájban a So. roksári utón, a Hungaria-malom előtt. Nagy sebességgel haladt egy 11-es jelzésű villamos a malom «lótt. Éppen ebben a pillanatban tolattak fir^S VfOnt 4 vafcon keresztben haladt át a vil­lamos síneken. A villamos veze­tője nem vette észre a vastri teherkocsit és élével beleszaladt a vagonba. E^y pillanattal később nagy recsegés-ropogás hallatszott, a villamos hirtelen megállott és utasai előre buktak. A vasúti kocsi fe borulva hevert a sinek mentén. A megrémült uta­sok leszálltak a villamosról és akkor látták, hogy a felborult va­gon aiatt egy férfi fekszik. Értesí­tették a mentőket és tűzoltókat, akik a vagon alul kiszabadították a szerencsétlenül járt embert, Drezday Béla 37 éves malom­munkást. A napszámos az orvo­sok megállapítása szerint labtö­rést és koponyaalapi törést szen­vedett. A sebesültet súlyos és élet­veszélyes állapotban szállították be a mentők a Szent István kór­házba. Leégett a balatonfüredi „Grand Hotel" Az elmu't éjszaka tűz ütött ki a balatonfüredi Grand Hotel szállodában s a tüz az épület egész tetejét elhamvasztotta. A hotel belső berendezését sike­rült megmenteni. A tűz ugy ke­letkezett, hogy a szálloda egyik alkalmazottjának a kezében mun­kaközben felrobbant a benzin­lámpa s ettől pillanatok alatt lángbaborult a tetőzet. TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor «i zárlatkor 80 645 v«k. faluták: Angal font 27.75-90 Csah korona 16.915—ÍIS Dinár 9.69 - 10.05 DolUr 570.90—572.90 Frank 22.50 ~7« L«u 8 4 1—47 Líra 29.95—30 2« Márka 136.85—136 36 Osztrák korona 80.415 - 77S Svajai frank 110.25 — «5. 'Ierménypiac: Ivua 78 kg. 25 15—26 30 » 80 > 25 45- 56 KOM TI 59— 60 J ""arakon szerezheti be cIpöszüKségletét február hó 15-ig ||, STIBI JÓZSEF CIPŐÁRUKAZÁBJ4Ü férfi maga3száru er^s slr»pac ;p5k... P 19 50 Férfi magaaszaru 1 > box erő. talppal P 24- — Férfi nu gasszf rul* b< x oupla tdpjal P 25 ­Férfi fekete divat feapók...., P 19 50 Férii fekete I* kézimunka P 22 50 NYÍREGYHÁZA, ZRÍNYI ILONA-UTCA 2 Férfi barna la bagaria félcipők, divat formaiban P 23 — Férfi barna la bagaria kézimunka, uj modellek P 26'— Női tdteiyi lakk essaly m brokát pántos f 22*— ' 427—7 Női drapp pántos divat formákban... P 22'— Női la barna bagaria pántos troiőr és magas sarkokkal P 2150 Hői fek.Chewr.troiőr magas sarkokkal P 18*50 Egyts p<trok minden elfogídhutó arban.— l Eg>es si&m ara IS ftiier

Next

/
Oldalképek
Tartalom