Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám

1928. december 1. JSÍYÍRY1DEK. Ingyenes németnyelvi tanfolyam szegény diákok részére Ezután nagy figyelmet keltő és lelkes elfogadásra találó gyakor­lati jelentőségű inditvány hang­zik el. A Mansz csoport elnöke, dr. Kállay Miklósné főispánné ja­vasolja, hogy a Mansz-vásár jö­vedelméből kulturális célok meg­valósítására áldozzon a Mansz. A karácsonyi ajándékozás ez al­kalommal is megtörténhet és szá­mit a Mansz a tagok adakozó jó­szívűségére, amellyel a szegény­sorsú gyermekek részére ruhát, cipőt ajánlanak fel. A főcél azon­ban más. Azt javasolja, rendezzen a Mansz hathónapig tartó ingye­nes németnyelvi tanfolyamot, husz-huszonöt szegénysorsu, jó­tanuló középiskolai növendék ré­szére. A tanfolyam januárban kezdődne és juniusig tarthatna. A Mansz által rendezett hasonló kurzusok részére a kultuszminisz­ter egy rendelete ingyen bocsátja rendelkezésre az iskolatermet és a szükséges fűtést, világítást. Kállay Miklósné főispánné ja­vaslatát nagy örömmel és lelke­sedéssel fogadták el és ezzel a Mansz nyíregyházi csoportja im­már annyira hőn óhajtott társa­dalmi és kulturális aktivitás teré­re lépett. Adorján Ferencné uj célkitűzéseket, kulturális és szociális mnnkát sürget Mély hatást keltő és uj utakat kijelölő volt Adorján Ferencné pol­gári leányiskolái igazgatónőnek tar­talmas gondolatokat ébresztő, ösz­tönző erejű felszólalása is. Ador­jánné arra mutatott rá, hogy a Ma­gyar Aszzonyok Nemzeti Szövetsé­ge tiz év előtt zászlót bontott, erre " a zászlóra a nemzeti gondolat mel­lett a nemesebb erkölcsi világ ki­alakításának nagy gondolata vott felírva. A jótékonyság mindenesetre se­gít a sebek gyógyításában és segít egy tisztultabb erkölcsi világ meg­teremtésében is. A nyomor a rom­lás, az elsiklás talaja. A jótékony­ság fogalmát azonban többfélekép­pen értelmezhetjük. A trianoni bé­ke által keltett iszonyatos nyomo­ron számos karitatív célú intéz­mény segített, de ez a segítés csak pillanatnyi hatású volt és az ma is. A Mansz. messzebbre tekint, a Mansz céljai a holnapra irányul­nak, a Mansznak tudnia kell, hogy van lelki éhség, lelki nyo­mor is. A Mansz a lelkek segítségére kell, hogy siessen. Az erkölcsi tisz­tulás, a kulturának széles népréte­gekben szeretettel, kedveltetéssel való terjesztése a sürgős tennivaló. Ilyen irányban működnek a du­nántuli Mansz csoportok, ezek/e hívja fel a közgyűlés figyelmét. Javasolja, válasszon a közgyűlés bi­zottságot és ez a bizottság dolgoz­za ki a Mansz csoport nevelői mun kásságának részletes programmját. Nagy örömmel haiiotta az el­nöklő Kállay Miklósné Őméltósá­ga javaslatát. Ez a javaslat már a Mansznak igazi hivatását szolgálja és a most érintett alapelvek pillé­reire emeli rá a nyíregyházi Man szot. Felveti a nyíregyházi mun­kásgyermekotthon tervét is. A Missziónak van levesosztója, Leányegyletnek van az iskolásokat tápláló napközi otthona. A Mansz­ra vár a munkáscsaládok csecse mőit gondozó napközi otthon léte­sítése. Míg a nyíregyházi munkás ­anya dolgozik a kisdedet az ott­honokban mindennel ellátják és egy gondozónő felügyelete alatt, a Mansz tagok inspiciálása mellett egész napon át mentesitik a kenyé­rért küzdő munkásasszonyt a gyer­mekért való aggodalomtól. Tudja, hogy a kivitelhez itt is pénz kell, de meg van győződ­ve róla, hogy a város is, a várme­gye is szívesen támogatná a Manszot a társadalmi béke, az egészség szempontjából olyan közhasznú intézmény fenntartá­sában. ianfíavm* —Af^agz: Városi Mozgój November 30-án, pénteken, december 1 én, szombaton 5. 7 és 9,1 2-án, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor] A világ legcsudálatosabb és leg­izgalmasabb expedíciós filmje | 8 felvonásban Fehér éjszakák! A fehér éjszakák dermedt csendjét, a zizegő, zugó, zengő jégtáblák halálos játékát, Észak kifürkész­hetetlen világának állatait, a est­vadászatot, fókák, rozmárok, rén­szarvas csordák életét, ame'ynek egy jelentté a jégtáblákon mene­külő, soha embert nem látott jeges­medve élet halál harca sarki vadá­szokkal mutatja bs ez a film. Haralmasabb, megrázóbb ésizgsl­massbb, mint az Élet kigondolt drámíi és izgalmas kalandor regé­nyei. A oetet elejtő kis halászbarka utasai folytonos életveszedelmek közt egy 80,000 kg. os óiiast ejtenek zsákmányul. | Aszfalt ví rágj dráma 7 felvonásban Főszerepben: VIRGiNIA VALLI Az atiadásokat hét táji szalon zenekar kíséri. á Misszió Társalat gyermekotthont építtet Hétfőn Kedden Szerdán CONRAD VE1DT MARY PHILBIN Nevető ember HUQÓ VICTOR Adorjánné megszivlelést ér­demlő javaslatait lelkes éljennel fogadják a tettre kész Mansz asz­szonyok, de Kállay Miklósné el­nökné információjából csakhamar kitűnik, hogy a Mansz kultűrális programm tekintetében is kész tervett tűzött maga elé, a csecse­mő otthon pedig rövidesen megva­lósul — a Misszió Társulat égi­sze alatt. Kedves és szép, köszönettel és hálával vesszük — mondotta az elnöklő főispánné, hogy Adorján Ferencné ilyen intenzíven foglal­kozik a Mansz programmjával, mert eddig valóban nem volt és nem is lehetett intenzívebb mun­kásságot megalapozó program­munk. Ezután rámutatott dr. Kállay Miklósné arra, hogy a Szociális Misszió Társulat a népjóléti kor­mány támogatásával megszervezi a gyermekotthont. A Három Ró­zsa épületét már most átalakít­ják a Misszió Társulat részére, tavasszal pedig befejeződik az épit kezés és misszió kifejlesztheti régóta tervezett intézményeit, amelyek sorába az Adorjánné ál­tai' javasolt otthon is tartozik. A nyíregyházi Mansz gazdasági irányú iskolát létesít. Bejelenti továbbá az elnöklő főispánné, hogy amint ezt most a központ küldöttjétől hallotta, Tormay Ce­cil elnöknő eljárt a földmivelés­ügyi minisztériumban a nyíregy­házi gazdasági iskola felállítása ér­dekében. Ezt az iskolát a Mansz szervezi meg és ez az intézmény a Mansz nyíregyházi csoportjá­nak első nagy kulturális alkotása és munkatere lesz. A közgyűlés nagy örömmel ve­szi tudomásul a bejelentést és Adorjánné indítványától eltekint. Csupek Antalné a szövőmühely felállítását kéri, hogy a Mansz így a szövésben jártas asszonyok és leányok számára keresetet biztosítson. A közgyűlés köszö­nettel fogadja Hulják Margit köz­ponti kiküldöttnek bejelentését, hogy a szövőszékek kieszközlése érdekében Budapesten lépéseket Í tesz . A közgyűlés ezután lemondó Toma Anna helyébe, akinek mun­kásságáért jegyzőkönyvi köszöne­tet mond, árkosi Barabás Tibor­nét választja meg jegyzőül. Az új jegyzőt meleg ovációval kö­szöntik. Lukács Béláné ügyvezető elnök a nehéz időben szilárdan kitartó Mansz asszonyokról Mindenkit mélyen meghat a közgyűlés befejező pi° zzan a" ta, amikor Lukács Béláné ügyve­zető elnök köszönetet mond a nehéz és válságos időkben is ki­tartó Mansz asszonyokról. Azok­ról, akik a megingatott zászló szentségét nézték és sziklaszilár­dan kitartva a lobogó mellett átmentették a nagy célokért ala­kult Mansz csoportot a tisztul­tabb, az aktívabb életet bizto­sító jövőbe, a munkás jelenbe. — Hálásan idézi a hűség asszonyait, akiknek köszönhető, hogy él és munkálkodik a nyíregyházi Mansz. Kéri ,hogy az új munkaév küszö­bén megkétszerezett erővel és munkakedvvel vállalják az új ten­nivalókat és hiszi, hogy a Mansz zászló alatt hatalmas tábor sora­kozik az ő példájokra a nagy ideá­lok szolgálatára. Köszönetet mond "Kállay Miklósné elnöknőnek, aki­nek minden időben volt egy-egy bátorító szava a csoporthoz és aki I iránt most kifejezésre juttatja a nyíregyházi magyar asszonyok végtelen szeretetét, háláját és tántoríthatatlan ragaszkodását. A lelkes asszonytábor ezután áhítat­tal imádkozta ' el a Magyar Hi­szekegyet, a feltámadás fohászát, azét a feltámadásét, amelynek hit­vallása a magyar asszonyi szí­vegbe van legmélyebbre írva és amely hit szikláján ott lobog a Mansz háromszínű zászlója is. T. — Madarász Hella és Társa fénvképészeti műterme Luther­ház' A. épület. II. emelet 4. Lift. (*) Kereskedőknek Tokajból sót kis tételekben is szállítok. Mé­termázsánként i pengő 40 fillér. Csépány. Telefon 4-56. Szakorvosok ajánlják torok­gyulladás, meghűlés, valamin! a spanyolnáthe elleni véde­kezésül. A Panflavin-paszfillák minden fertőző betegség ellen oly egészen sajátos hatást váltanak ki, melyd a legkiválóbb szakorvosok elis­mernek. SZÓFIÁBAN FÉLÉVRE »VESZIK« A CSELÉDET Az idei cselédvásár jól sikerült Szófiában most zajlott le a no­vemberi cselédvásár. Bulgária fő­városában az a szokás, hogy min­den hat hónapban — november és májusban — cselédvásárt tartanak s a háziasszonyok ezen a vásáron »veszik meg« a háztartási alkal­mazottaikat. — A háziasszonoyok is ugy veszik fel a cselédet, hogy csak hat hónapig lesz náluk. A vásárt a Sveti-Kral templom köze­lében tartják meg. Száz és száz ház tartási alkalmazott álldogál itt, a lábai mellett a kis batyuval. A lá­nyok jó tulajdonságait ügynökök dicsérik tele torokkal. A hölgyek ide-oda sétálnak s szemügyre ve­szik a »portékát«. Ha valamelyik megtetszik nekik, megkezdődik az alku. — Mihelyt megegyeztek a bérben, a »naccsága« azonna./ haza viszi a leányt. A cselédvásár napja nagy nap az összes háztartások éle­tében. Ilyenkor dől el hat hónapra ki lesz a háztartási alkalmazott ? •••••»»•»•••»«»••««»«»«*»«••»••«*»»«»»*•••••»•• A farkaskutya leharapta egy úriasszony fülét Békéscsabáról jelentik: Ritka, de annál kellemetlenebb balesetnek lett szenvedő áldozata egy békéscsabai úriasszony. A bal­eset okozója egy hatalmasan fej­lett farkaskutya, melyről ezidősze­rint még semmi bizonyosat nem le­het tudni abból a szempontból, hogy vájjon cselekedetét játékos kedvében, a farkas vérengző vad­ságának ösztönéből, vagy pedig ve­szettség miatt követte-e el. A baleset szenvedő áldozata K. G.-né vasúti főtiszt neje, egy álta­lánosan kedvelt és nagyrabecsült csabai család leánya. A napokban hatalmasan fejlett farkaskutyájuk­kal játszadozott, amikor a kutya egyszerre rémes üvöltéssel a ma­gasba ugrott s az úriasszony fejé­hez kapott. A következő pillanat­ban az úriasszony fájdalmas sikol­tással a földre rogyott s egész te­jét elöntötte a bőven ömlő vér. A segítségére sietők aztán elszörnyed­ve látták, hogy az úriasszony egyik fülét a far­kaskutya tőből leharapta. A leharapott fület akárhogy is keresték nem lehetett megtalálni s igy valószínű; hogy a farkasku­tya — mely egyébként tette után bűntudatosan eloldalogni igyekezett — lenyelte. Az uriasszonyt sebének bekötö­zése után azonnal felszállították a Pasteur intézetbe. Ámbár nem va­lószínű, hogy a kutya veszett lett volna, mégis szigorú megfigyelés alá vették. A kellemetlen baleset szenvedő hőse iránt általános részvét nyil­vánult meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom