Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám

JSFY/PVIDÍK. 1928. december 1. A „Nyírvidék -ben megjelent panaszok hatása alatt diákvonatot állítanak be Nyíregyháza és Ujfehértó között Polgárt bekapcsolják a Nyíregyházával való üzemi forgalomba (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Napról-napra súlyos panaszok jelennek meg a »Nyírvidék« hasáb­jain megnyitott nagyhatású rovat­ban. A panaszok a Nyíregyháza és Ujfehértó között fennálló nehéz­kes vasúti összeköttetés ellen szól­tak. A szülők, akiknek gyermekök Ujfehértóról a Hajdúságra volt kénytelen bejárni iskolába, meg­könnyebbülten olvasták a közér­dekű szavakat : Diák-vonatot ké­rünk Nyíregyháza és Ujfehértó kö­zött. A panaszok nem hangzottak el most sem pusztába kiáltó szóként, hanem meghallgatásra találtak. Meghallgatásra találtak-ott, ahol olyan kiváló gazdaságpolitikai ér­zékkel őrködnek hosszú évek óta Szabolcsmegye javai felett, Sza­bolcsmegye lakósságának érdeké­ben : a vármegyeházán. Tegnap a megyeházán menetrend értekezlet volt, amelyen orvosolták a »Nyírvi­dékiben szóvátett, jogos pa­naszokat. A menetrendértekezleten dr. Kállay Miklós főispán, Mikecz István alis­pán, Virányi Sándor főjegyző és a Máv. elnökigazgatóságának kül­döttei vettek részt. Az értekezleten mindenekelőtt az uj fehértói diákok közlekedésének a »Nyírvidék« szó­vátett nehézségeivel foglalkoztak és •elhatározták, hogy Nyíregyháza és Ujfehértó kö­zött motoros járatokat állíta­nak be, amelyek a diákság idő beosztásához alkalmazkodnak. Fontos beosztás az is, hogy élén­kebbé teszik a forgalmat Kísvárda és Nyíregyháza, va­lamint Polgár és Nyíregyháza között. Motoros vonat indúl Nyíregyházá­ról Kisvárdára és pedig úgy, hogy ha reggel elindulunk a motorossal Kisvárdára, délben már Nyíregyhá­zán lehetünk. A megye jövője szempontjából döntő jelentőségű Polgár községnek és környé­kének intenzív bekapcsolása Nyíregyházába, a megye vi­rágzó központjába . Az utóbbi időben Polgár és kör­nyéke már-már a megyétől való elszakadást hangoztatták különö­sen Miskolc és Debrecen ellenté­tes érdekeinek agitációjára, amelyet a polgári Tiszahíd ér­érdekében kifejtettek. A menetrend értekezleten nyomós érvek hangzottak el amellett, hogy az eddigi állapot tarthatatlan, sür­gősen be kell kapcsolni Polgárt és környékét a nyíregyházi for­galomba, mert különben vég­1 leg elveszítjük a kontaktust a gazdag megyerésszel. Ezért a polgári vonalon négy mo­toros vonatpárt állítanak be, ket­tőt délelőtt, kettőt délután. A pol­gáriaknak reggel Szerencs felé, délután a budapesti gyorshoz lesz közvetlen kapcsolódásuk, amit ed­dig olyan nehezen nélkülöztek és aminek elmaradásáért annyi szem­rehányást tettek. A reggeli korai csatlakozás ezután fél 8 órakor lesz a közönség kényelmére. A Szatmármegye felé induló vo­nalakon most folynak az átalaki­tások. Uj nehéz alapépítményeket helyeznek el, amelyeknek építése erős lendülettel halad előre. Ha itt a munkálatok elkészülnek, meg­javul a közlekedés Nyíregyháza—­Csenger és Nyíregyháza—Zajta kö­zött is. A menetrend-értekezlet munkás­sága, tendenciája mélyen érinti az utazó közönség érdekét. Addig is, mig az érdekelt szülők, akik pa­naszaiknak a »Nyírvidék« hasáb­jain kifejezést adtak ,módot talál­nak a köszönetmondásra, itt tol­mácsoljuk hálájokat a vármegye vezetőségének a javukra megin­dult akcióért. Két napon át tartó vizsgálat volt Porcsaimán Pap Simon megöletése ügyében Rost is az aikohol volt a gyilkos (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Porcsaimán október hó i-én a gör. kath. templom felszente­lése után bál volt. A magyar vir­tus verekedésben való klcsattanása ez alkalommal sem maradt el. A bálozó fiatalok egyike: Stiránszki Zsigmond heves szóváltás után hátbaszúrta késével Pap Simon porcsalmai gazdát, aki véres test­tel, eszméletlenül esett össze. — Pap Simont beszállították a deb­receni klinikára, ahol azonban nem segíthettek rajta. A porcsalmi gazda vérmér­gezést kapott és meghalt. Stránszki Zsigmondot bekísér­ték a csendőrök Nyíregyházára, ahol a vizsgálóbíró elrendelte elő­zetes letartóztatását. A tettes ellen szándékos ember­ölés bűntette címen indult meg a vizsgálat. A nyíregyházi kir. tör­vényszék vizsgálóbírója tegnap ér­kezett haza Porcsaimáról, ahol két napon át folyt a vizsgálat. Ki­8HH»««WsaBBSa«aBB WB»raMII IIII IIII ^ hallgatták az október i-i bál egész közönségét és a tanúval­lomásokból az tünt ki, hogy Pap Simon nem szándékos emberölés áldozata, hanem a virtuskodásé, amelyet ezalkalommal is az ittas­ság fokozott veszedelmes mére­tűvé A Ford gyárak ma már hatezer új autót készítenek naponta Detroitból jelentik: A Ford Motor Co. közhirré tette, hogy most már sikerült ismét elfoglal­nia régi vezető helyét a világ automobil iparában, amelyet az uj modelü Ford kocsik bevezetésével egy időre elveszített. Ma már a Ford gyárak ismét annyi uj gépet állítanak elő naponta, • mint a vi­lág egyetlen másik automobil gyára sem November hó folyamán már minden nap. hatezer uj kocsit ad­tak ki a Ford telepek s az összeg, amelyet bérekben kifizetett ebben II HHim iP IIM^BW MIMM MiWW a hónapban, olyan nagy, hogy fe­lülmúlja a Ford társaság minden eddigi rekordját. Október hó folyamán összesen 100,404 autó és truck került ki a Ford telepekről. S nem szabad elfelejteni, hogy a Ford-gyárak­ban tervszerűen csak öt napot dol­goznak minden héten. Hogv a Ford kocsik száma mi­íven rohamosan nő, mutatja a kö­vetkező kimutatás: Ennek az esz­tendőnek januárjában a Ford-ko­csik az egész ország autógyártá­sának csak vagy másfélszázalékát tették ki. Áprilisban már hét és félszázalékra emelkedett a szám, augusztusben pedig már az ország minden száz uj gépéből 19 a Ford­gyárak terméke volt. Az év ele­je óta már több mint félmillió uj modelü Ford-gép hagyta el a gyárakat. A gyárnak soha annyi munkása és alkalmazottja nem volt, mint jelenleg. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• á demecseri gyilkosság ügyében a székelyi szakaszon hallgatják ki a jászárok szállásiakat (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Szabolcsvármegyében az utób­bi évek legborzalmasabb bűncse­lekménye a demecseri gyilkosság. Kócián István jászárokszállási ko­vácsmester megöletése. A nyomo­zás messzenyuló szálai, a vizsgá­lat széles körre terjedő munkája eddig egy kézzel fogható ered­ményt mutat fel: Nagy Alajos jászárokszállási közvetítőnek letar­tóztatását. Nagyot, aki a káposz­tát vásárló Kóciánnal egész na­pon át együtt volt, azzal vádolják, hogy ő ölte meg a pénzes káposz­tavásárlót. A közvetítő ellen most halmozzák fel a különböző bizo­nyítékokat és a vizsgálat kiterjed azokra a jászárokszállási kubiko­sokra is, akik ezidőszerint Székely község közelében a csatorna ja­vításánál dolgoznak. A nyíregy­házi kir. törvényszék vizsgálóbí­rója ma utazott ki a napokig tar- . tó vizsgálat megejtésére Szé­kelybe. Legújabb DivatlapoK azUJSÁGBOLTBAN LICHTENBERG SÁNDOR CIPŐÁRUHÁZA TELEFONSZÁM 351 NYÍREGYHÁZA, ZRÍNYI ILONA-UTCA 1. SZÁM TELEFONSZÁM 351 karácsonyi vásárját megkezdi szenzációs, olcsó árakkal! Férfi fekete egész eipő erős minőség... 17 80 P F Férfi fekete egész cipő I a box minőség 19'50 P F Férfi fekete egész cipó francia lack orral 20'50 P N Férfi fekete fél cipő, erős kivitel 22'— P N Férfi barna fél cipő, erős kivitel 24'— P N Fekete gyermekcipők, erős minőség 3( 18-22 számig 3 50, 23—25 számig 8'—, 2< 31—35 számig 12 50 P. Ugyanez barnában Rámán varrott gyermek- és fiucipő-különlegességel Igen jó minőségi teveszőr komodcipők. Legfinomabb teveszőr komodcipők, garantált minőség Női-, férfi- és gyermek sircipók I-a svéd árú nag; választékban. érfi barna bagaria cipő érfi laek fél cipő ői fekete fél fűzős és ői fekete fél füeős és ői barna divat pántos 5—40 számig 17 50, 5 — 30 számig 10 —, 50 fillérrel drágább, t nagy választékban. 6 -- P 8—,9—, 10—P / választékban. Női és 102 , I-a minőség 26'— P 29 — P pántos cipő ... 15'— P jántos cipő I-a 19 80 P fasarokkal 19 80 P Meleg bélésű posztó fü; Divat komodc'pők gyön I a minőségű női 1 l-a minőségű női 1 I-a minőségű férfi I a gyermek hócipők . férfi divatcipő ujdonsá 38 4 Női drapp divat pántos igen szép modellel 25'— P Női fekete magas szárú... 15 — 16'— 17"— P Női fekete magas szárú I-a minőség ... 21"— P Női lakk divat pántos I a árú 22—24 26 — P zős- és csattoscipők bőrtalpjtal 15"— P yörfi kivitelben, nagy választékban. hócipő 12-80 P lőcipő, bársonygallérral 14 80 P hócipő 19 50 P P 12—tői gok és estélyi cipők, a legújabb modellek remek KQlön mértékosztály !

Next

/
Oldalképek
Tartalom