Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám

JSÍYÍKYIDÉK. 1928. december 1. OiasE javaslat a revízióra A Magyar Külpolitika legújabb száma egy olasz tervet közöl Fran­ca Vei tani Dionisi tollából a ma­gyar határkiigazitásra vonatkozó­lag; a kétségtelenül érdekes cikk a következő: A legostobább és le'grövidlátobb embernek is szemébe kell, hogy tűnjék az a borzasztó igazságtalan­ság, amit Magyarországnak a szom szédállamok javára történt felda­rabolása jelentett és be kell látnia, hogy a revízió elkerülhetetlen. Még Magyarország ellenségeinek is el kell ismerniök a revizió szükséges­ségét, legalább is a szó szűkebb értelmében. Nekünk tágabb érte­lemben kell ezzel foglalkoznunk, már csak Magyarország missziója érdekében is, ami miatt, ez az or­zság, nemcsak, a kizárólag ma ­gyarok által lakott területeket kell, hogy visszakapja, hanem azokat a tartományokat is, amelyek évszáza­dokon keresztül hozzátartoztak, az ő civilizációjában nevelkedtek, s amelyeknek újból, hozzá való tar­tozása, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Magyarország teljesithesse a világtörténelem által ráháritott vé­dőbástyái és villámhárítói felada­tát a dunai államok között. A cseh és jugoszláv határok ki­igazítása, ugy nép, mint földrajzi tekintetben, igen világos és köny­nyü. Sokkal nehezebb és kényesebb a román rész kérdése, etnográfiái szempontból, mivel a románoknak hatalmas tömege választja el a ma­gyar határmenti magyar tömböt a székelyek földjétől. Azonban egy dolog itt is világos: az erdélyi ma­gyar szigetek mind magukban fog­lalják a jelentékenyebb városokat és a legfontosabb zónákat. A tisz­tán román lakosságúnak feltünte­tett területek terméketlen és leg­nagyobbrészt, lakatlan hegyvidékek l>ől állanak. Vannak, akik megoldhatatlannak tartják ezt a problémát, mivel ha a székelyeket a magyarokkal egye­siteni akarnák, egy lehetetlen kor­ridort kellene létrehozni. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogyha Erdély románlakta, déli részét meg­hagynók Romániának, akkjr Ma­gyarország, egy széles sávon keresz tiil csatlakozást találhatna a szé­kely területekhez. Ez a sáv hason­latos lenne Csehszlovákia keleti ré­széhez. Ilyen módon, az az i mil­lió 705.00c magyar, amely jelen­leg román uralom alatt él, fel­szabadulna s ezzel szemben mind­össze néhány tizezer román kerül­ne magyar fennhatóság alá. E terv mellett még azt is felhozhatjuk, hogy ezek az erdélyi magyarok al­kotják az erdélyi városok legna­gyobb részét, külön magyar törté­nelmük, civilizációjuk és kulturá­juk van és mindenkor magyarok voltak, mig a románok műveletlen parasztok, akik ugy numeraliter, mint moraliter jelentéktelen kisebb séget alkotnak s akiket évszázado­kon úgyis magyaroknak tekintettek Azok, akik ma tisztán az etno­gráfiái térkép alapján akarják meg­itélni a helyzetet, tévedésben van­nak, mivel nem veszik figyelembe, hogy ebben a hatalmas zónában, Legfinomabb teasüt eményt (Kaflers dviri okrász receptje utrtat) Cukorkák, bonbonok, briosch, geizt«*ye píré, dbiUrMk, zsurtorták * ltcnehk Idrl­telbeR kaphaték SÍPOS GÉZA CUKRÁSZNÁL ElsOteadl teavajat állaaió «áll!Uur» keresek Zrliyl I ••a-atca I. xiai. Navnabcr 1MÖ1 a rém. Utk. hérptltttfcn Teletea: III. ugy a kultúra, mint. a történelem, tisztán magyar és a románságot, mindössze az irni és olvasni nem tudó hegyi pásztorok és parasztok­toknak egy szétszórt, nem kompakt tömege képviseli, amelynek sem városai, sem valamirevaló jelenté­| kenyebb falvai, sem kulturája, sem $ £ semmiféle történelmi tradíciója jj I nincsen. Azonban az itt vázolt meg- I i oldás mellett még ezen analfabéta i | tömegek jogait sem sértenék meg! j | Mindazonáltal, ha el ismerjük, I ' hogy az erdélyi helyzet egy kissé } kényes, kétségen felül áll az, hogy Erdélynek, a jelenlegi magyar ha­tárhoz kapcsolódó, nyugati részé­ről nem mondhatjuk el ugyanezt, mivel ennek lakossága, városokban és falvakban egyaránt, kompakt tö­megekben élő magyarokból áll. Uj kulturális 6s szociális célkitűzéssel kezdi meg a Mansz nyíregyházi csoportja uj munkáját Eálla? Miklósné féispáasé, elnök javaslatára a Hansz ingyenes nyeivl tanfolyamot szervez a szegénysorán nyíregyházi diákok részére (A Nyírvidék tudósítójától.) A Mansz nyíregyházi csoportja tegnap délután négy órakor tar­totta évadnyitó közgyűlését az ál­lami tanítóképző intézet nagyte. mében. A közgyűlést dr. Kállay Miklósné főispánné, a Mansz cso­port elnöke vezette, aki megnyi­tójában munkásabb, hathatósabb cselekvéseket sürgetett, uj célki­tűzések, uj eszmények megvalósí­tásának szükségességét hangsú­lyozta. Az elnöki megnyitó után dr. Kállay Miklósné felkérte a Mansz központ kiküldöttét, Hulják Mar­gitot előadásának megtartására. A Mansz központi kiküldötte Széchenyi intelmét idézi. Hulják Margit központi kikül­dött lelkesítő erejű, finomult ízlés­sel stilizáló szónok, aki mély ha­tás". kiváltó szavakban utal arra az eszményi kitűzésre, amely a Mansz asszonyai előtt lebeg, örömmel hallom, mondotta, hogy a Mansz nyíregyházi csoportja uj lendülettel, megfrissült munka­kedvvel tűzi ki a munkaév küszö­bén a magyar asszonyokat lelke­sítő nagy célokat. Erős hittel érzi, hogy ez a fel­készültség meg is valósítja a még megoldásra váró problémákat. á Mansz aj évtized küszöbén áll Az elmúlt munkásévtized iga­zolta, hogy a Mansz nagyszerű gondolat! A további munkában az elért eredmények lelkesítenek ujabb év­tized alkotásaira és asszonyaink előtt ott ragyog a magyar törté­nelem nagy asszonyainak és nagy férfiainak világító példaadása. Még ma is eleven igeként él a lelkekben Tormay Cecil elnöknek nemrégen elhangzott beszéde, amely uj munkásságra ad inspiráló erőt, sugallatot. És hallják a Mansz asszonyok Apponyi Albert gróf üzenetét, amelyben a magyar asszonyok, a magyar anyák félelmesen nagy fe­lelősségére utal. El a lelkekben a visszhangja an­nak a kijelentésnek is, amelyet a magyar kultuszminiszter, Klebels­berg Kunó gróf mondott, hogy az uj magyar generáció kialakításá­nak munkájában mint hatalmas segítőt, a magyar anyát hivja, aki­nek szive, lelke nélkül minden nemzetnevelői terve és munkássá­ga hiábavaló volna... És a magyar asszonyok érzik a hivatás nagyszerűségét, a fe­lelősség fenséges elhívását, él ben­nük a nagy célok felé indulás szépségének lendülete és hite. Neadjuk fel ezt a hitet — mondja a szónok — ne adjuk fel a régi ideálokát, a régi be­csületet soha semmiért! Ihlessenek Széchenyi igéi, útmu­tatásai, amelyek a tiszta szándék, a vállvetet hazafiság olyan sike­rét igérik, amilyenről az előítélet rabja még álmodni sem mer! December 9-re Budapestre mennel a ofiregyMzi isnsz asszonyok! 1 különböző jótékony egyesületek­nek egymást keresztező egyidejű munkássága okoz.' Hangsúlyozza azonban, hogy nem is a jótékony ság gyakorlása a Mansz primér feladata, hanem az, hogy a keresz­tény és nemzeti alapon álló ma­gyar asszonytábort egy hatalmas egységbe összefogja, kulturális, nemzetnevelő akcióra késztesse, minder nemzeti gondolatot meg­valósitani igyekvő közösséget ön­zetlenül támogasson. Ebben a cél­kitűzésben hatalmas táborrá lesz még a nyíregyházi Mansz csoport is. Hogy eddig is nagyhatású munkásságot fejthetett ki a cso­port, ebben Lukács Béla tanító­képző intézeti igazgatónak köszön sokat a Mansz, köszöni hálás szivvei nemcsak a minden alka­lommal szíves és hazafiúi vendég­szeretettel átengedett helyisége­ket, hanem azt az önzetlen sze­mélyes támogatást is, amely nél­kül a Mansz nem tudott volna eredményeket felmutatni. A Mansz a tanítóképző egyik szegénysorsu jótanulóját segélyezi, hogy ezzel is kifejezze háláját az intézet iránt. Bakó Pál jelentését a nemzeti és keresztény ideálok mellett való lelkes és tettre kész, kitartásra ösztönző szavakkal fejezi be je­lentését, amely után Kéhler Gyu­la, a Mansz pénztárának állapotát ismerteti. Diadal Mozgó Hulják Margit ezután a decem­ber 10-én a fővárosban tartandó nagy decenniumi közgyűlésre hiv­ja fel a nyíregyházi asszonyok fi­gyelmét. Az országos ünnepi gyű­lés a Vigadóban lesz. Azok a nyíregyházi asszonyok, akik a gyűlésre a fővárosban óhajtanak utazni, féláru jegyet kapnak. A Vigadóban tartandó nagygyűlé­sen ott lesz a főváros és a nemzet minden kiválósága. A gyűlés után közebéd lesz, amelyre két pengő a részvétel. Este a Nem­zeti Színházban Zilahy Lajos da­rabját adják elő. Erre az ünnepi előadásra is féláru jegyet kapnak a Mansz tagok. A közgyűlésen való részvételre a nyíregyházi csoport elnökségénél idejekorán kell je­lentkezni, hogy a központ tudja hányan vesznek a gyűlésen részt és hány mérsékelt áru jegyről kell gondoskodnia. A nagy ünnepi gyűlés alkalmá­val megjelennek Budapesten a világ nemzeti alapon álló asz­szonytáborainak küldöttei, akik előtt a Mansz nagyszabású kiállí­tás keretében mutatja be a magyar asszony ezer eszten­dejét, a magyar népművészet csodálatos, gazdag világát, a magyar asszo­nyok által elért gazdasági, szociá­lis és kulturális eredményeket. Hulják Margit felhívja a nyír­egyházi Mansz tagok figyelmét a tartalmas, szép és értékes Mansz naptárra, amelynek nem szabad hiányoznia egyetlen magyar asz­szony asztaláról sem. Majd lelkesítő szavakban kíván­ja a központi Mansz a nyíregy­házi csoport uj aktivitásának sike­rét és arra kérni a nyíregyházi asszonyokat, hogy vállvetetten, egész szivvei munkálkodjanak a Mansz zászló alatt Isten nevében a Haza javára. Bakő Pál vármegyei aljegyző, a Mansz titkára terjeszti elő ezután a Mansz nyíregyházi csoportjának elmúlt évéről szóló jelentését, amelyből kitűnik, hogy a Mansz 34 szegénygyermeket ruházott fel. Rámutat a jelentés arra a ne­hézségre, amelyet a különböző egyesületekben való részvétel, a November 30-án, pénteken, l | december 1-én, szombaton 6,7 é«j®, ; 2 án, vasárnap 3, 5, 7 és értkor: jlQ. UTCA | Dráma egy new yorki bérházban ! 7 felTonásbsn. Főszereplők : Várkonyi Mihály Joseph Schiidkraut Turfbanditák Egy turfbotrány története 8 felv. Főneertplő: VIOLA DANA I Előeetes jelentés: Dee. 3., 4, I hétfőn és kedden Looping The Loop Werner Krauss Dárias országában Uí»zési fi'm

Next

/
Oldalképek
Tartalom