Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 274-296. szám)

1928-12-01 / 274. szám

XLIX. évfolyam. 274. szám Előfizetési árak helybon ós vidéken : Egy hóra 2'50 pengő. Negyedévre 750 pengő. Köztisztviselőknek és Unitóknak 20»/• engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANOOR. wm Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachöqua 29568; Kéziratokat nem adunk vissza. Ma délben a prágai törvényszéken tárgyalás közben agyonlőtték Cena bég gyilkosát á merénylő valószínűleg Ceaa bég közeli rokona - Négy golyó találta el az áldozatot, ket lövés pedig egy olasz lap tudósítóját erte Prágából jelentik. Ma tárgyalta a prágai törvényszék Algeviad Bebi albán tanuló bűnügyét, aki mint is­meretes, Cena béget, Albánia prá­gai követét agyonlőtte. A vádlott beismerte tettét s rész­letes kihallgatása során, amely másfél óráig tartott, elmondotta tettének indító okait s a merény­let lefolyását. Fél 12 órakor az elnök szünetet rendelt el. Ebben a pillanatban a közönség karzatáról gyors egymásutánban hat lövés dördült el s a vádlott, aki két szuronyos őr között ült a vádlottak padján, hirtelen előrebu­kott. A merénylőnek négy lövése találta el Algeviad Bébit, aki nyom ban meghalt. Két golyó a Gior nale D' Italia tudósitóját találta el A merénylő hir szerint a meg gyilkolt Cena bég közeli rokona. Óriási vihar tombol a Fekete-tengeren Sok hajó sorsa kétségessé vált — Eisenevben árvíz öntötte el az utcákat Bukarest. Konstanzából jelentik, hogy a Fekete-tengeren hétfő este óta szakadatlanul dühöng a vihar, oly erővel, melyre eddig még nem volt példa. A konstanzai rádióál­lomások rendkívül sok segélytkérő jekk-et vettek föl. Számos gőzös mely a napokban volt esedékes, nem érkezett meg a kikötőbe. Az indulásra készen álló gőzösök nem tudnak útnak indulni, igen sok halászbárkát horgonyáról le­szakított a vihar. Igen sok hajó elsülyedt. A Niki gőzös, amely Galazból indult útnak, féloldalra dőlve menekült az itteni kikötőbe, miután egy részét elöntötte a viz. A vihar Konstanzában nagy rom bolásokat vitt véghez. A nagy hul­lámverés következtében az alacso­nyabban fekvő házakat elöntötte a a viz. A városban igen sok táviró ceg­póznát kidöntött a vihar. A táblákat a szél leszakította. A város most egy megbombázott helyhez hasonló. Besszarábiában is nagy pusztí­tást végzett a vihar. Kisenevben több utcát elöntött a viz, az utcá­kon megakadt a forgalom. Néhány közúti kocsi a pálya alámosása kö­vetkeztében kisiklott. Szász Károly volt képviselőházi elnök 25 éves fia agyonlőtte magát Budapestről jelentik: Szász Ist­ván, Szász Károly volt képviselőhá­zi elnök 25 éves fia tegnap este főbelőtte magát. A golyó a fiatal­ember agyában olyan kiterjedt - — . —Ti-Th itti 1 ír rombolást végzett, hogy a fiatelem­ber életben maradásához nincs remény. Az öngyilkossági kísérlet oka súlyos idegbaj. Szász Károly volt képviselőházi í elnök Pista nevü 2j éves fia, aki tegnap reggel idegbaja miatt fej­belőtte magát, ma reggel súlyos sé­rüléseibe belehalt. Meghalt Magyary Imre cigány- ? prímás Debrecenből jelentik: Magyary I Imre, a híres debreceni cigányprí­más, Tisza István gróf egykori kedvenc prímása meghalt. Ma­gyary Imre a közelmúltban ülte meg ötven éves jubileumát, 65 éves volt. Jubileuma alkalmából a kormányzó kitüntetésben ré­szesítette. Az időjárás A Meteorologiai Intézet jelenti: Hazánkban az időjárás változat­lanul felhős és hűvös. A^, éjjeli hőmérséklet a legtöbb helyen a fagypont alá sülyedt. Csapadék seholsem volt. Budapesten ma délben a hőmérséklet 5 C. fok volt. Időprognozis: Inkább borús, csapadékos és enyhülésre hajló idő várható . A bukaresti közönség cáfoíja Kun Béla letartóztatás! hírét Bukarestből jelentik: A rendőr­ség felhatalmazás alapján közli, hogy teljesen légből kapottak azok a híresztelések, mintha Kun Bélát Konstanzában letartóztatták volna. Önálló iskoládat kapnak a jugoszláviai kisebbségek Belgrádi jelentés szerint a de­mokraták értekezletén Grol minisz­ter bejelentette, hogy tagozatok he­lyett cjnálló kisebbségi iskolát szer­vez, s ezek számára kisebbségi ta­nítóképzőt állít föl. Megengedi a kisebbségi anyanyelv tanítását, a népiskolák felsőbb osztályaiban is. Hozzájárul ahoz, hogy a történel­met és a földrajzot a kisebbség anyanyelvén tanítsák. A gyerme­kek fölvételénél legyen irányadó a nemzetiség. 5 millió dollár amerikai kölcsönt ajánlottak fel a magyar exportőröknek Az egyik fővárosi lap értesü­lése szerint a kormány évi félmil­liót szán a magyar külkereskedel­mi intézet céljaira. Az intézetnek az lesz a hivatása, hogy piacot teremtsen a külföldön is ver­senyképes cikkeinknek és ezzel támassza alá a kereskedelemi és ipar exporttörekvéseit, amelyek a szervezetlenség és tájékozatlan- , ság hiányán szenvedtek hajótö- " rést. Hir szerint egy amerikai pénzcsoport ötmillió dollár köl­csönt ajánlott föl az exoprthitel finanszírozására olcsóbb kamat mellett úgy, hogy exportőreink a első mostani feltételeknél 3—4 száza­lékkal kedvezőbb kölcsönhöz jut­hatnak. Az osztrákok nyakán van már az elnökválasztás napja, de még mindig nincs jelöltjük Bécsi jelentés szerint december 5-én választják meg az új köztársa­sági elnököt. Noha a választásig már csak hat nap van hátra, az új elnök személyében még mindig nem tudtak megállapodni. A ke­resztényszocialisták Miklas képvi­selőt kívánják elnöknek. Rotterdamba befutott az magyar hajó Rotterdami jelentés szerint a na­pokban odaérkezett az első ma­gyar hajó a Levante Társaság »Honvéd« gőzöse. A rotterdami la­pok is megemlékeznek arról az ese­ményről, hogy az első magyar zászló alatt járó hajó befutott a kikötőbe. A párisi esküdtszék halálra itélt egy férjgyilkos asszonyt Párisból jelentik: Az esküdtszék halálra ítélte Bruci Júlia asszonyt, aki férjét világítógázzal meggyil­kolta. Ez rövid időn belül a ne­gyedik halálos itélet, amelyet a francia bíróság asszony ellen ho­zott. Az első asszony Lurech Jo­zephin volt, aki 13 éves kisleányát gyilkolta meg, a másik szintén gyer mekének lett gyilkosa, a harmadik Cabre Blanka 1 4 éves mostohafiát gyilkolta meg. Apponyi hazajön Apponyi Albert gróf tegnap Berlinből visszautazott Buda­pestre. Rákosi Jenő túl van a veszélyen Rákosi Jenő állapotában a ja­vulás tartós, a beteg túl van min­den veszélyen és bizonyosra ve­hető ,hogy teljes munkaképessége nemsokára helyreáll. Sabária—Kispest 0:0 A szombathelyi Sabária és Kis­pest közötti labdarugó mérkőzés 0:0 arányban eldöntetlenül végző­dött. Valkó miniszter nyilatkozott Varsóba utazása előtt Valkó Lajos külügyminiszter Varsóba utazása előtt kijelentette, hogy a most megkötendő magyar­lengyel döntőbírósági szerződés a két nemzet között remélhetőleg zavartalan baráti jóviszony't fog teremteni. Tőzsde Valuták: A pengő Zürichben nyitáskor 90.53, zárlatkor 90.525 volt. Angol font 27.75—9°> Cseh ko­rona 16.94—17.02, Dinár 10.00— 06, Dollár 570.50—572.50, Frank 22.40—60, Leu 3.424—46 és fél, Lira 29.85—30.10, Márka 136.42 és fél—92 és fél, Osztrák korona 80.40—80, Svájci frank 1 10.22 és fél—62 és fél. • Terménypiac: Buza 78 kg. 25.40—55. 80 kg. 25.78—85, Rozs 22.95—23.10. Határidősök i Buza márciusi zárlat 26.36—38, májusi zárlat 27.18—20, Rozs márciusi zárlat 24.82—84, májusi zárlat 25.26—28. Tengeri májusi zárlat 28.46—48, juliusi zárlat 28.60—64. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom