Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-07 / 253. szám

Mmmix. nak, akik a magyar vér és veríték közepette termát, talán egyszerű, de mindenekfelett tartós és érté­kes iparcikkeket leértékelve, a silá­nyabb, de mutatósabb külföldi áru­kat fölébe helyezték a magyar áruk 1 . 1928. november 7. nak. * Csonka-Magyarország egyik tex­tilgyárát látogattuk meg s feltűnt a gyártmányokon levő német és an­gol felirat. A bennünket kalauzoló mérnök kérdésünkre felvilágositá­sui kijelentette, hogy van ugyan külföldi megrendelésük is, de kény­telenek a magyar piac részére szó­ló árut' is ellátni idegen felirattal, mert egyébként a kutyának sem kell idehaza a szállítmányuk. Ugye­bár, hihetetlenül hangzik. Méltóztas­sanak csak azonban kissé gondol­kozni, hogy vásárlásaiknál, mond­juk p éldául cipővételnél, nem uta­sitották-e már számtalanszor visz­sza a kereskedőnek a kínált ci­pőt azért, mert azt mondta, hogy az itt helyben készült, mig azt az árut, amelyik el volt látva egy jó hangzású márkával, örömmel és busás áron vették meg, holott a felkínált szolid áru talán olcsóbb és tartósabb lett volna — de hát az jiiem volt kimondhatatlan név­vel megkeresztelve, tehát az nem is lehet jó. És igy van mindennel. Ami magyar, az nem sick, az nem gáláns, tehát az csak parasztnak való. Ha tehát mi nem becsüljük meg magunkat, nem becsüljük meg ipari termékeinket, hogy várhatjuk a külföldtől, hogy vala­mire értékeljen bennünket és ipa­runkat. .* A «Magyar Hét» alkalmával ha sonló gondolatok kell hogy fog lalkoztassanak minden magyar el­mét. Egyszerű, nem akadémikus gondolatok ezek. És éppen egy­szerűségüknél fogva mélyreható gondolatok, mert a magyarság egyetemének létébe nyúlik bele. Amikor a «Magyar Het»-et kül­sőségeiben impozánssá tesszük, — ugyanakkor igyekezzünk azt ben­sőségessé is tenni. Ne legyen ez a hét csak a pompa, a fény, a csil­logás hete, hanem legyen egyúttal a magyar ipar, a magyar kereske­delem zsolozsmás, komoran elmé­lyült nagy hete is, melyből halle­lujás, megdicsőült, örök feltáma­dásának kell következnie min­dennek, amit magyar elme, ma­gyar kéz alkot, amelyet magyar kereskedelem árusit. Az njságírók üdvözlete az 50 éves Krúdy Gyulához A Magyar Újságírók Egyesülete október 30-án választmányi ülést tartott. Az ülésből a következő le­velet intézték Krúdy. Gyulához; Kedves Barátunk! Az ötvenedik esztendő határán — minden hűvös, kimért formaságtól menten — ugy szeretnénk Téged köszönteni, olyan meghitt, baráti szeretettel, ahogy ezekben a percekben Rád gondo­lunk. Ezek a percek pedig tulaj­donképen évtizedeket jelentenek, mert hiszen Téged nem egy alkalmi peicre, de örök időkre szivünkbe zártunk. Hogy ki vagy Te nekünk, magyar újságíróknak ? — pár kur­ta szóval nem is tudjuk elmondani. A legmélyebb érzéseket csak jelez­ni tudja az emberi nyelv, ez a tö­kéletlen hangszer. Drága Barátunk, Testvérünk a betűben, ahhoz, hogy — Dugulás és aranyeres bán­talmak, gyomor- és bélzavarok, tájás ellen a természetadta »Fe­renc 'József« keserűvíz, naponkint többször bevéve, hathatós segítsé­get nyújt. Tudományos megfigye­lések beigazolták, hogy a Ferenc József víz alhasá megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig eny­hén hat. Kapható gyógyszertárak­ban, drogyériákban és füszerüz­letekben. Diadal Mozgó Ma, kedden utoljára 5, 7 és 9 órakor MATTÖNI 7738-30 SAVANYÚVÍZ MINDEN ÉTKEZÉSHEZ! Rudolf Valentino utolsó filmje. Napkeleti történet 9 felv. Marié Prevost éa Harrisan Ford Keresem a feles gem Házassági komédia 7 felv A fentieken kivül fellép I minden előadáson fl i Eladó földbirtok. 640 holdas jó minőségű szesz­gyáras birtok, vasútállomással, eladó Sinúk Lajos ingatlanirodája Nyírvíz-palota. Telefon: 300. 8Í34-1 8 éves gy*rmekprimadonna Rendes hel^á rak, UMm»Miin »imjgaemBW»B»i iii ni mi — l Előzetes jelentés: Nov. 7. é« 8., | szerdán és csütörtökön Lily Damita és Wladimlr Gaidaroff csak tizedrészét ki tudjuk fejezni az Irántad érzett szeretetnek, tisztelet­nek és megbecsülésnek, olyan cso­dálatos tollra lenne szükségünk, amilyen a Tied. De annak nincs párja. Be kell érnünk azzal a re­ménységgel, hogy a Te velünk dob­banó szived úgyis megérzi a mi barátságunk Feléd sugárzó, őszin­te melegét. Az ötvenéves Krúdy Gyulát szívvel-lélekkel köszönti rajtunk keresztül most minden ma­gyar ujságiró. Isten áldását kérjük további munkálkodásodra s fogadd ünnepi koszorúdba ezt a baráti leve­let olyan szeretettel, amilyennel mi küldjük. A Magyar Újságírók Egyesülete nevében: Márkus Miksa m. kir. udv. tan., elnök, Szirmay István titkár. Napi hírek KISNAPTAR November 7. Szerda. Róm. kath. Engelbert. Gör. kath. Lázár. Prot. Rezső. Izr. Markesv. 24. Diadal Mozgó: Lily Damita és Wla dimir Gaidaroff filmje: »Asz­szony a kinpadom< s a kisérő mű­sor. (5, 7 és 9 órakor.) Városi Mozgó: Petrovich Szvetisz­láv: A nőorvos, kisérő műsorral. (5, 7 és 9 órakor.) Apolló Mozgó: Zola nagy regénye: »Therese Raquin« és két »Fana­met« burleszk. (5, 7 és 9 órakor.; Városi gőz- és kádfürdő: nyitva reggel 6 órától. A gőzfürdő ked­den és pénteken csak nők ré­szére van nyitva. Vasárnap csak déli 12 óráig van üzem. Smbolcsvár megyei Jósm-Mtueum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig. Egész' héten át a dr. Szopkó- és ffaissixger-gyógy szertárak tar­tanak éjjeli szolgálatot. Rádió műsor: Budapest. Szerda. 9.30: Hírszolgálat. — 12.00: Déli harangszó az egyetemi templomból. — 12.20: Pertis Je­nő és cigányzenekarának hang­versenye. — 1.00: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. — 2.30: Hírszolgálat, élel­miszerárak. — 3.30: A Magyar Rádió Újság Morse-tanfolyama. — 4.00: Thury Mária meséi. 4.45: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hírszolgálat. — 5.10: Maksay Ferenc dr. előadá­sa. — 5.40: Szimfónikus zene­kari hangverseny. — 7.00: He­gedűs Lóránt előadása. — 7.45: Előadás a Stúdióból. — 8.40: Lóverseny- és ügetőversenyered­mények. — 8.50: Bihari János­emlékest. — 10.00: Időjelzés, hírszolgálat. — 10.20: Kamara zene. Vásárok jegyzéke: November 7-én: Ló-, marha- és ki­rakodóvásár : Kaba, Kaposvár, Patca. — Kirakodóvásár: Simon­tornya, Tata. — Állát- és kirako­dóvásár: Lébény. November 8-án: Állatvásár: Cell­dömölk, Tiszafüred. — Kirako­dóvásár: Lövő. — Állat- és kira­kodóvásár: Encs, Ibrány, Lajos­komárom, Marcaltó, Putnok, Ta­bajd. — A hercegprímás látogatása Egerben. Serédi Jusztinián dr._ bíboros hercegprímás, Meszlényi Zoltán titkára társaságában Szmre­csányi Lajos érsek látogatására ma Egerbe érkezett. A hercegprímást közben Kápolna községben nagy­számú ünneplő közönség élén Oko­licsányi Imre alispán üdvözölte a vármegye nevében. A hercegprímás fél egykor érkezett Egerbe, ahol a város kapujában a tanács, a kép­viselőtestület és nagyszámú ünneplő közönség élén Trakk Géza polgár­mester üdvözölte. A hercegprímás válaszában kijelentette, hogy Esz­tergomból, az ősi katholikus város­ból rendkívül nagy örömmel jött Egerbe e másik nagy történelmi katholikus városba. Szmrecsányi ér­sek a hercegprímás tiszteletére ebé­det adott, amelyen megjelentek a vármegye és a város előkelőségei. — Hirtelen halál. A sonkádi Kende-tanyán egy Sándor István nevü két éves kisfia hirtelen meg­halt. A körorvos a halál okául általános testi gyengeséget álla­pított meg. A hirtelen elhalt fiucs­| ka apja tehenes a Kende-tanyán. — A Stager varrftfény bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemet! — Kérje annak gyakorlati J u tatását Smger varrógép fióküzit., Vay Ádáni-u. 2. lily Damita Gaidarow Viviaii Gibson Hoot Gibson Vöröss Bili Szerda, Csütörtök a Diadalban. rmét Simkovics sr 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom